Norges vassdrags- og energidirektorat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges vassdrags- og energidirektorat"

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat Praktisk anleggskurs i Skien/Telemark 26. august 2010 Dam og vassdragssikkerhet, hva er det? Hvilke krav stiller vi? Dag T. Norum, Seksjon for damsikkerhet

2 Innhold i foredraget Damtilsynet i Norge kort historikk Damsikkerhet i Norge sikkerhetsfilosofi Oversikt over lover og regler - damsikkerhet Viktige bestemmelser i ny damsikkerhetsforskrift - nybygging og ombygging Styrke, svakheter og bruddforløp hos de viktigste damtypene Seksjon for damsikkerhet organisering og oppgaver 2

3 Damsikkerhet ikke noe nytt! mai Kontrollavdelingen opprettet 1. juli Vincents Stoltenberg Bull ansatt Utkast til tilsynslov Vassdragsanlegg med konsesjon Alminnelige sikkerhet, full driftsmessig stand 1940 ny vassdragslov Tilsyn av anlegg uten konsesjon ved behov 1948 Lov om forsvarsmessig sikring av kraftforsyningsanlegg Kraftforsyningens sivilforsvarsnemd 1957 tilsyn med Staten sine anlegg 3

4 Damtilsynet 100 år 1971 Innstilling om forsvarmessig sikring av kraftforsyningsanlegg 1981 Forskrifter for dammer 1982 Forskrifter for tilsyn med dammer 1992 Forskrifter for tilsyn med anlegg i vassdrag Internkontroll og tilsyn med rør og stenge- og tappeorgan 2001 Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Forskrift om klassifisering Forskrift om kvalifikasjoner 2010 Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) 4

5 Damtilsynet 100 år Antall ansatte (2 fra 1910) Tilsyn med 11 vannkraftanlegg Antall ansatte Tilsyn med Ca 2800 dammer Ca 1600 vannveier 360 eiere 5

6 Demninger representerer trolig Norges største potensial for storulykker (Fra Storulykker i Norge. En utredning for NTNF SINTEF-rapport STF75 A89016) En tilsvarende formulering finnes i St.meld. nr. 17 ( ), hentet fra Sårbarhetsutvalgets rapport. 6

7 Sikker konstruksjon Overvåking Beredskap Damsikkerhet Vedlikehold Faregrenser Oppgradering/ utbedring 7 Kvalifikasjoner (leder, VTA, tilsynspersonell, rådgivere/fagansvarlige, entreprenører, kontrollører)

8 Vannressurslov og forskrifter for damsikkerhet Lov om vassdrag og grunnvann Forskrift om sikkerhet ved vassdraganlegg Forskrift om internkontroll Retningslinje Retningslinje 8

9 Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg Forskrifter og retningslinjer som er erstattet av den nye forskriften Forskrifter om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg (sikkerhetsforskriften, 2001), vedtatt * Forskrifter om klassifisering av vassdragsanlegg (klassifiseringsforskriften, 2001), vedtatt * Forskrifter om kvalifikasjoner hos den som forestår planlegging, bygging og drift av vassdragsanlegg (kvalifikasjonsforskriften, 2001), vedtatt * Retningslinje for beredskapsmessig sikring av dammer mv (1994), hjemlet i gammel damforskrift (1981) og i Energiloven + Sivilforsvarsloven NB! Øvrige retningslinjer til sikkerhetsforskriften gjelder videre => vil bli oppdatert med riktig henvisninger til nytt regelverk Sikkerhetshåndboken i nåværende form vil ikke bli videreført. Det er opprettet en abonnementsordning for informasjon fra NVE, seksjon for damsikkerhet. Den vil blant annet erstatte utsendelsene til sikkerhetshåndboken. Tegn abonnement her: 9

10 Ny damsikkerhetsforskrift - innhold Kapittel 1 - Formål og virkeområde Kapittel 2 - Organisatoriske krav Kapittel 3 - Faglige kvalifikasjoner Kapittel 4 - Klassifisering Kapittel 5 - Tekniske planer og krav Kapittel 6 - Bygging og idriftsettelse Kapittel 7 - Drift Kapittel 8 - Fellesbestemmelser Kapittel 9 - Gjennomføring av forskriften Kapittel 10 - Ikrafttredelse 10

11 Noen definisjoner Dam = demning (konstruksjon eller byggverk som demmer opp vann i innsjø eller elv) Vannvei = flomløp, kanal og sluseanlegg tunnel, sjakt, rør, ledning mv som leder vann under trykk for kraftproduksjon Vassdragsanlegg = dammer og vannveier med tilhørende konstruksjoner (jf. damsikkerhetsforskriften 1-3) 11

12 12 Kapittel 4 - Klassifisering Alle vassdragsanlegg som omfattes av DSF skal klassifiseres i en av fem konsekvensklasser, dvs. konsekvensklasse 0-4 (tidligere: konsekvensklasse uklassifisert) Før det settes i gang planlegging av nybygging eller ombygging må plassering i konsekvensklasse være avklart Konsekvensklassen er bestemmende for krav til kompetanse og tekniske krav Krav til kompetanse ved bygging gjelder VTA Rådgivere Entreprenør Anleggsleder Kontrollør

13 Klassifisering 13

14 Klassifisering - Risiko 14 Mål for damsikkerhetsarbeidet: Det skal ikke skje brudd på dammer eller vannveier som kan medføre nevneverdig skade på personer, miljø, eiendom, kraftproduksjon eller infrastruktur Risiko = sannsynlighet x konsekvens Plassering i konsekvensklasse baseres utelukkende på bruddkonsekvenser, dvs. uavhengig av sannsynligheten for brudd Jo større bruddkonsekvenser desto høyere konsekvensklasse, og dermed strengere krav til kompetanse, konstruksjon, teknisk utførelse og drift/overvåking Høyere konsekvensklasse gir mindre sannsynlighet for brudd Oppfølgingen av det enkelte anlegg tilpasses den risikoen anlegget representerer

15 Kapittel 2 - Organisatoriske krav 2-1 Krav til organisasjon 2-2 Den ansvarlige 2-3 Leder 2-4 Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedfortredende VTA 2-5 Tilsynspersonell 2-6 Fagansvarlig 2-7 Utførende foretak og anleggsleder 2-8 Kontrollør 2-9 Melding om overføring av ansvaret for vassdragsanlegg 2-10 Innrapportering 15

16 2-2 Den ansvarlige 16 Den ansvarlige for vassdragsanlegg er eieren av anlegget Overordnet ansvar for å oppfylle krav i regelverket og vedtak med hjemmel i dette Rapporteringsrutiner i sin organisasjon Tilstrekkelig med kvalifisert personell som er hensiktsmessig organisert

17 2-3 Leder Leder er ansvarlig for at: internkontroll utøves kvalifisert personell har nødvendig vassdragsteknisk kompetanse kvalifisert personell gis tid og ressurser til å utføre sine oppgaver sikkerhetskravene til vassdragsanlegg overholdes, herunder sikringstiltak av hensyn til allmennheten, jf 7-6 rapporterte sikkerhetstiltak blir vurdert og fulgt opp det rapporteres til den ansvarlige når det er nødvendig Leder skal være ansatt hos den ansvarlige for vassdragsanlegget 17

18 2-4 Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedfortredende VTA VTA har det faglige ansvaret for å følge opp sikkerheten ved vassdragsanleggene ved blant annet å: d) påse at planlegging, prosjektering, bygging og revurdering av anleggene ivaretar relevante krav i forskriften, herunder at nødvendige fagområder blir ivaretatt, og at det om nødvendig blir foretatt faglige vurderinger som ikke dekkes av fagområdene nevnt i

19 2-6 Fagansvarlig Fagansvarlig, jf. 3-5 (kvalifikasjonskrav) og 3-7 (NVE-godkjenning) skal benyttes for å sikre at undersøkelser, beregninger, planer og revurdering gjennomføres og dokumenteres i samsvar med forskriftens krav. Fagansvarlig kan gjennomføre vurdering av enkle problemstillinger som ikke inngår i fagområde vedkommende er godkjent for. 19

20 2-7 Utførende foretak og anleggsleder 2-8 Kontrollør 2-7: Ved bygging av vassdragsanlegg skal det benyttes utførende foretak og anleggsleder som oppfyller kompetansekravene i kapittel 3 2-8: Ved bygging av vassdragsanlegg skal det tekniske kontrollarbeidet ledes av en kontrollør som oppfyller kompetansekravene i kapittel 3 20

21 3-1 Kvalifikasjonskrav Det stilles kvalifikasjonskrav til Leder, VTA, stedfortredende VTA og tilsynspersonell Fagansvarlig Utførende foretak og anleggsleder Kontrollør NVE bestemmer hva som er spesifikk teoretisk opplæring for leder, VTA, stedfortredende VTA og tilsynspersonell 21

22 5-2 Tekniske planer Tekniske planer skal utarbeides og kontrolleres av kvalifiserte fagpersoner (herav NVE-godkjent fagansvarlig) innen relevante fagområder Fagområder ( 3-5): I - Betong/murdammer med fundament II Fyllingsdammer med fundament III Stenge- og tappeorganer, rør og tverrslagsporter IV Flomhydrologi V Hydraulikk og flomavledning 22

23 Kvalifisert fagperson Person som har nødvendig relevant fagkompetanse til å utføre i overensstemmelse med gjeldende forskrifter, retningslinjer og god faglig praksis Tekniske planer ( 5-2) Flomberegninger ( 5-7) Flomløp og flomavledning ( 5-8, nytt fagområde V) Dambruddsbølgeberegninger ( 7-3, nytt fagområde V) Revurdering ( 7-5) Personer som tilfredsstiller kravet til udanning etter 3-5 skal ha muligheten til å opparbeide tilstrekkelig relevant praksis til å bli NVE-godkjent fagansvarlig NVE kan be om at kvalifikasjoner dokumenteres ( 8-1) 23

24 Kvalifisert fagperson forts. 24 NVE-godkjent fagansvarlig i relevant fagområde skal enten utføre eller kontrollere Tekniske planer Flomberegninger Flomløp og flomavledning (dimensjonering og revurdering) Dambruddsbølgeberegninger Revurdering Når godkjent fagansvarlig har utført tekniske planer eller revurdering for anlegg i konsekvensklasse 1 er det ikke nødvendig med kontroll Det skal fremgå av dokumentene hvem som har utført og hvem som har kontrollert

25 3-8 Kvalifikasjonskrav til utførende foretak og anleggsleder Det kreves sentral godkjenning som ansvarlig utførende i relevant godkjenningsområde (etter pbl - GOF) I tiltaksklasse 2 ved bygging av vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 og 2 I tiltaksklasse 3 ved bygging av vassdragsanlegg i konsekvensklasse 3 og 4 Vanligvis i godkjenningsområde Anlegg, konstruksjoner og installasjoner Foretak som ikke har sentral godkjenning må dokumentere at foretaket er kvalifisert Organisasjon, foretaksystem, faglig ledelses utdanning og praksis, jf. GOF Ved enkle og ensartede arbeider eller arbeid med anlegg med liten sikkerhetsrisiko: ev. dispensasjon etter

26 3-8 Kvalifikasjonskrav til utførende foretak og anleggsleder Tabell Konsekvensklasse Utdanning 3 og 4 Bachelor i ingeniørfag/eksamen fra ingeniørhøgskole som bygningsingeniør eller tilsvarende utdanning, med relevant fagkrets Praksis (av nyere dato) Minimum 50 måneder relevant praksis 1 og 2 Eksamen fra fagskole innen bygg/anlegg eller tilsvarende utdanning Minimum 30 måneder relevant praksis 26

27 3-8 forts. For foretak som produserer og/eller monterer utstyr innen fagområde III skal produksjons- og montasjeleder ha utdanning og praksis innen relevant fagområde tilsvarende det som kreves for anleggsleder Ved relevant etterutdanning eller praksis av lengre varighet enn angitt i tabell kan NVE redusere kravet til utdanning Dette gjelder også produksjons og montasjeleder innen fagområde III Godtas ved dispensasjon etter

28 Oppfyllelse av krav etter 3-8 Kravene til formell kompetanse og praksis rettet mot utførende foretak og anleggsleder/ produksjonsleder/montasjeleder: Klargjøres mellom den ansvarlige (byggherren) og utførende foretak (entreprenør), f. eks. gjennom kontrakten mellom partene, jf. 6-1 c) om dokumentasjon av kvalifikasjoner NVE fører kontroll ved å gjennomgå dokumentasjon som skal sendes inn før byggestart etter 6-1 andre ledd og eventuelt ved revisjon av den ansvarliges internkontrollsystem 28

29 3-9 Kvalifikasjonskrav til kontrollør Den som leder det tekniske kontrollarbeidet skal ha kvalifikasjoner som minst tilfredsstiller kravene i tabell (som for anleggsleder) Kontrollører/skiftkontrollører, som utfører kontroll på vegne av kontrollens leder, kan ha lavere kvalifikasjoner For å bygge opp kompetanse og bedre rekruttering Det forutsettes at det er hyppig kontakt mellom den som leder kontrollen og den som utfører den daglige kontrollen på stedet. Krav til kontrollørens uavhengighet reguleres av

30 5-2 - Tekniske planer Forskriftens bestemmelse i 5-2 første ledd viderefører en lang praksis med krav om utarbeidelse av tekniske planer ved bygging og fornyelse av vassdragsanlegg som skal sendes NVE for godkjenning. Tekniske planer skal dokumentere at krav som stilles i forskriften blir fulgt. Tekniske planer skal utarbeides og kontrolleres av kvalifiserte fagpersoner innen relevante fagområder, jf. 3-5 Godkjent fagansvarlig, jf. 3-7, skal enten utarbeide eller kontrollere de tekniske planene. Det skal fremgå av plandokumentene hvem som har utført og hvem som har kontrollert innen aktuelle fagområder. 30

31 5-2 - Tekniske planer forts. For vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 gjelder ikke kravet om kontroll dersom godkjent fagansvarlig har utarbeidet planene. NVE kan kreve at tekniske planer kontrolleres av uavhengig kvalifisert fagperson utpekt av NVE. NVE kan stille vilkår for godkjenningen. NVE kan kreve fremlagt tilleggsopplysninger som anses nødvendig for vurdere planene og sette frist for innsendelse av slik informasjon. Byggearbeidene skal ikke påbegynnes før tekniske planer er godkjent av NVE (NB! Miljø- og landskapsplaner skal også være godkjent før byggestart for anlegg med konsesjon) Ved utsettelse eller endringer av byggearbeidene, som har betydning for bruk, sikkerhet eller levetid, skal det sendes inn reviderte planer for godkjenning 31

32 5-2 - Tekniske planer - planinnhold Oversikt over hele vassdragsanlegget og eventuelle flere dammer i magasinet Herunder plassering av anlegget og anleggets komponenter og eventuelle overføringer Valg av type konstruksjoner og hoveddimensjoner Beregninger og detaljtegninger for aktuelle konstruksjoner Instrumentering av anlegget Beskrivelse av det tekniske kontrollarbeidet Geologiske vurderinger når dette er relevant Angi hvordan tørrlegging skal skje i normal drift for inspeksjon og vedlikehold, jf. også 5-9 senking av magasin Planer for dammer skal alltid inkludere flomberegninger, herunder kapasiteter og dimensjoner for alle flomløp ( jf. også 5-7 Flomberegninger, 5-8 Flomløp og flomavledning) 32

33 Flomberegninger Flomberegninger godkjent av NVE skal foreligge ved dimensjonering av nye dammer, og ved ombygging og revurdering av eksisterende dammer Ved usikkerhet om gyldigheten av tidligere flomberegninger kontaktes NVE Beregningene utføres og kontrolleres av kvalifiserte fagpersoner innen fagområde IV. Godkjent fagansvarlig skal enten utføre eller kontrollere beregningene Beregningene skal samordnes med 5-8 Flomløp og flomavledning Beregningene skal inkludere en presentasjon av eventuelle observerte flommer i vassdraget for sammenligning med de beregnede verdier. Kvaliteten på datagrunnlaget skal beskrives, jf. retningslinje

34 6-1 Bygging dokumentasjon Under bygging skal det til enhver tid foreligge dokumentasjon på følgende forhold a) Fremdriftsplan b) Organisasjonsplan for gjennomføring av byggearbeidene c) Kvalifikasjonskrav til ansvarlig personell for byggearbeidet (anleggsleder og kontrollør) og utførende foretak, jf også 3-8 og 3-9 d) Plan for gjennomføring av det tekniske kontrollarbeidet e) Beredskapsplan for byggeperioden f) Fangdammer og andre anleggsprovisorier 34

35 6-1 Bygging dokumentasjon forts. For klasse 2, 3 og 4 skal dokumentasjon i henhold til pkt. a, b, c og d sendes NVE før byggestart NVE skal ikke godkjenne, men reagere hvis noe er mangelfullt eller usikkert For klasse 1 kan NVE kreve dokumentasjonen fremlagt 35

36 6-1 Bygging det tekniske kontrollarbeidet 36 For alle klasser kan det kreves fremlagt periodiske rapporter med måle- og prøveresultater og kontrollørens vurderinger av disse og andre forhold som kan ha betydning for utførelsen Det skal fremgå av periodiske rapporter (vanligvis månedsrapporter) at den uavhengige kontrollen fungerer etter intensjonen forskriften En måte å dokumentere den uavhengige kontrollen på er at ukerapportene fra den stedlige kontrolløren sendes leder av kontrollen for kommentar og godkjenning og at ukerapportene vedlegges aktuell månedsrapport Den uavhengige kontrollens vurdering av måle- og prøveresultater skal fremgå av rapporteringen, likeledes hvilke avvik fra korrekt utførelse som er registrert og hvordan avvikene er rettet opp. I tillegg dokumenteres kontrollen med måle og prøveresultater og bilder.

37 6-1 Bygging - sluttrapport Sluttrapport skal sendes NVE senest 6 måneder etter byggearbeidet er avsluttet Innholdet skal være en oppsummering av: Utførte kontroller, målinger og prøver Protokoll fra eventuell idriftsettelse (jf. 6-2 Vurdering av resultatene Som bygget tegninger 37

38 6-2 Idriftsettelse Ved idriftsettelse av et nytt anlegg og etter ombygging av eksisterende skal det foreligge en plan for første gangs oppfylling av magasin eller vannvei og for første gangs prøving av stenge- og tappeorganer. Planen skal inneholde: 38 a) tidsplan for hvilke aktiviteter som skal gjennomføres b) oppfyllingshastighet c) omfang og metoder for kontroll-, måle- og prøveaktiviteter knyttet til idriftsettelsen d) fremgangsmåte for eventuelt å kunne avbryte og reversere idriftsettelsen og for å håndtere forhold og situasjoner som avviker fra det normale e) angivelse av kvalifisert person som skal ha ansvar for gjennomføring av de ulike delene av planen Det skal føres protokoll fra idriftsettelsen som skal vedlegges sluttrapport

39 Smånytt fra NVE Alt regelverk med retningslinjer og veiledere fins på til gratis nedlasting Ny abonnementsordning for informasjon om regelverk og andre nyheter fra seksjon for damsikkerhet. Tegn abonnement her: 39

40 Dambrudd Roppa 17.mai

41 Dambrudd Dam Storvatn 30. mai

42 Rørbrudd Toverud kraftverk 42

43 Store dammer 43

44 Steinfyllingsdam. Oddatjørn 44

45 Fyllingsdam; styrke, svakheter, bruddforløp Styrke Robust mht. terror/sabotasje Svakheter Overtopping Indre erosjon Bruddforløp Erosjonsbrudd Tar tid før brudd utvikles. Går raskt når brudd er et faktum 45

46 Betongdam, platedam. Dam Storfossen 46

47 Betongdam, massivdam. Dam Solbergfoss 47 GHM OKT 2003

48 Betongdammer - styrke, svakheter, bruddforløp Styrke Tåler overtopping og lekkasje Svakheter Fundament på løsmasser Platedammer kan være sårbare for terror/sabotasje Aldringsprosess i betong, ikke akutt, langsiktig prosess (erosjon, frost, sprekkedannelse, forvitring, alkali, armeringskorrosjon) Bruddforløp momentant Teoretisk: brudd over tre felter/seksjoner 48

49 Hvelvdammer, styrke, svakheter, bruddforløp Styrke Svakheter Tåler godt overtopping og lekkasjer Avhengig av godt vederlag på sidene Slanke hvelvdammer kan være sårbare for terror/sabotasje Aldringsprosess i betong, jf. overhead betongdammer Bruddforløp Momentant 49 GHM OKT 2003

50 Murdammer - styrke, svakheter, bruddforløp Styrke Varig byggemateriale Svakheter Fare for utvasking av fuger og utpumping av stein ved flomoverløp over krona Sårbar for forskyving av stein ved istrykk, gjelder også lave dammer Ofte ukjent oppbygging (innvendig), mange varianter Bruddforløp Delvis momentant 50

51 Tredammer - styrke, svakheter, bruddforløp (Store Hyllsjøen, Store Gørja) Styrke Kan bygges veiløst Miljøvennlige materialer Glir godt inn i terrenget Svakheter Aldringsprosess i treverk (råte) Lekkasjer Bruddforløp 51 erosjon

52 Trebukkedammer - styrke, svakheter, bruddforløp 52 Styrke Svakheter Bukkedammer sårbare for istrykk (løftekraft) Bukkedammer sårbare for knekking av støtter når disse ikke er avstivet sideveis Bukkedammer krever god forankring i fundamentet for støtter Aldringsprosess i treverk (råte) Lekkasjer Bukkedammer er lette å sabotere Bruddforløp Delvis momentant

53 Forankring og legging av rør 53

54 N Finnmark Troms Nordland Narvik Nord-Trønderlag Møre og Romsdal Sør-Trønderlag Sogn og Fjordane Oppland Hedmark Hordaland Buskerud Akershus Telemark Rogaland Østfold Trondheim Førde Hamar Oslo Vest Ag Aust Agder Tønsberg 54 Hovedformål med offentlig tilsyn: ERGIDIREKTORAT (NVE) Postboks5091,Majorstua Oslo Tlf: Fax: Sikre at dammer og andre vassdragsanlegg ikke utgjør en fare for mennesker miljø og eiendom

55 Seksjon for damsikkerhet Kontroll/godkjenning av klasse (KI/KV/EB)) Kontroll/godkjenning flomberegninger (HV) Kontroll/godkjenning av planer nybygging, ombygging anlegg (KM) Kontroll/godkjenning revurderinger Kontroll/godkjenning kompetanse hos eiere og rådgivere (VTF/ RIF) Internkontroll / revisjoner (KM) Beredskap mot vassdragsulykker/ dambruddsbølgeberegning Regelverksutvikling Informasjon NNCOLD internasjonalt samarbeid Internt kvalitetssystem 55

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Temadag ny damsikkerhetsforskrift Kapittel 3. Faglige kvalifikasjoner Dag T. Norum Videreføring: 3-1 Kvalifikasjonskrav (1) Det stilles kvalifikasjonskrav til Leder,

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Årets Forskningsløft, Narvik 3-4 mai 2012

Norges vassdrags- og energidirektorat. Årets Forskningsløft, Narvik 3-4 mai 2012 Norges vassdrags- og energidirektorat Årets Forskningsløft, Narvik 3-4 mai 2012 Agenda NVE -organisasjon og ansvar NVE -seksjon for damsikkerhet FoU i seksjon for damsikkerhet Islater mot dammer (ISDAM)

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Rammevilkår for Vannbransjen Regelverk om sikkerhet ved dammar og anlegg i vassdrag Lars Grøttå Seksjon for damsikkerhet 2 16. mar. 2016 NVE- Seksjon for damsikkerheit

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Energi Norges kurs: Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Silje

Detaljer

VTF regionmøte Midt-Norge 2008 NYTT FRA NVE. Grethe Holm Midttømme Seksjon for damsikkerhet, NVE

VTF regionmøte Midt-Norge 2008 NYTT FRA NVE. Grethe Holm Midttømme Seksjon for damsikkerhet, NVE VTF regionmøte Midt-Norge 2008 NYTT FRA NVE Grethe Holm Midttømme Seksjon for damsikkerhet, NVE NVEs organisasjon 2 Regelverk damsikkerhet - status Ikrafttreden av ny damsikkerhetsforskrift er utsatt.

Detaljer

Nytt fra NVE. mars 2010. Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet

Nytt fra NVE. mars 2010. Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet Nytt fra NVE mars 2010 Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet Tema Ny damsikkerhetsforskrift Fra infoskriv Diverse annet nytt fra NVE 2 Ny damsikkerhetsforskrift - hva inneholder den? Stort sett videreføring

Detaljer

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på Energi Norges temadag om sikring på og ved dammer av hensyn

Detaljer

STATKRAFT REGION MIDT-NORGE

STATKRAFT REGION MIDT-NORGE STATKRAFT REGION MIDT-NORGE STATKRAFT / REGIONAR I NORGE Region Nord-Norge Narvik Region Midt-Norge Hovedkontor Lilleaker Regionkontor Gaupne Region Vest-Norge Sauda Lilleaker Dalen Region Øst-Norge REGION

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Damsikkerhet og dambrudd - ansvar og roller Kjell Molkersrød Seksjon for damsikkerhet Avdeling for tilsyn og beredskap Innhold Regelverk Damsikkerhetskonseptet Lastene

Detaljer

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på EBLs temadag 29.10.2009 Jørund Krogsrud juridisk seksjon, NVE Følgende

Detaljer

VTF regionmøte Øst-Norge 2008 23. 24. september NYTT FRA NVE. JN Thom Seksjon for damsikkerhet, NVE

VTF regionmøte Øst-Norge 2008 23. 24. september NYTT FRA NVE. JN Thom Seksjon for damsikkerhet, NVE VTF regionmøte Øst-Norge 2008 23. 24. september NYTT FRA NVE JN Thom Seksjon for damsikkerhet, NVE 2 NVEs organisasjon Regelverk damsikkerhet - status Ny damsikkerhetsforskrift er blitt utsatt. Behandling

Detaljer

VTF regionmøte Vest-Norge 2009 26. 27. august NYTT FRA NVE. Øystein Nøtsund Seksjon for damsikkerhet, NVE

VTF regionmøte Vest-Norge 2009 26. 27. august NYTT FRA NVE. Øystein Nøtsund Seksjon for damsikkerhet, NVE VTF regionmøte Vest-Norge 2009 26. 27. august NYTT FRA NVE Øystein Nøtsund Seksjon for damsikkerhet, NVE OSLO SEKSJON FOR DAMSIKKERHET ANNO MAI 2009 Lars Grøttå Karen Marie Straume Dag Lindland Kristoffer

Detaljer

VTF regionmøte Region Nord 1-2 september 2010 NYTT FRA NVE. Ronald Andersen Dag Lindland Seksjon for damsikkerhet, NVE

VTF regionmøte Region Nord 1-2 september 2010 NYTT FRA NVE. Ronald Andersen Dag Lindland Seksjon for damsikkerhet, NVE VTF regionmøte Region Nord 1-2 september 2010 NYTT FRA NVE Ronald Andersen Dag Lindland Seksjon for damsikkerhet, NVE Tema Ansatte, organisasjon Forskrifter Retningslinjer, regelverk Klassifisering, oppfølging

Detaljer

VTF vårmøte NVE informerer. Lars Grøttå

VTF vårmøte NVE informerer. Lars Grøttå VTF vårmøte 2007 NVE informerer Lars Grøttå 1 Revisjon av forskrifter Kvalifikasjonsforskrift NVE gruppe + referansegruppe Inkluderes i damsikkerhetsforskriften Høring 16. mai, frist 17. august Roller,

Detaljer

Damsikkerhet Klassifisering og dambruddsbølgeberegninger

Damsikkerhet Klassifisering og dambruddsbølgeberegninger Damsikkerhet Klassifisering og dambruddsbølgeberegninger Småkraftseminar 10. mars 2008 Grethe Holm Midttømme, senioringeniør NVE seksjon for damsikkerhet 2 Klassifisering - vassdragsanlegg Klassifisering

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS NTE Energi AS Postboks 2552 7736 STEINKJER Vår dato: 07.11.2016 Vår ref.: 201101014-10 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Kjeang Amdahl Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat. VTF Region Nord Alta 18-19 september 2012 Nytt fra NVE Ronald Andersen

Norges vassdragsog energidirektorat. VTF Region Nord Alta 18-19 september 2012 Nytt fra NVE Ronald Andersen Norges vassdragsog energidirektorat VTF Region Nord Alta 18-19 september 2012 Nytt fra NVE Ronald Andersen Tema Avrenning i 2012 Statistikk Tilsyn Innrapportering Regelverk Ny forskrift Nye retningslinjer

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Karmøy kommune

Oversending av revisjonsrapport, Karmøy kommune Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK Vår dato: 30.12.2015 Vår ref.: 201102924-5 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Kjeang Amdahl Oversending av revisjonsrapport, Karmøy kommune Vi

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Kongsberg kommune tekniske tjenester

Oversending av revisjonsrapport, Kongsberg kommune tekniske tjenester KONGSBERG KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER Postboks 115 3602 KONGSBERG Vår dato: 30.06.2016 Vår ref.: 201100847-8 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Kjeang Amdahl Oversending av revisjonsrapport,

Detaljer

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Planlegging og bygging

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Planlegging og bygging Veileder til damsikkerhetsforskriften Planlegging og bygging 8 2012 V E I L E D E R Veileder til damsikkerhetsforskriften Planlegging og bygging Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Veileder nr.

Detaljer

Forslag til nye kvalifikasjonskrav etter damsikkerhetsforskriften

Forslag til nye kvalifikasjonskrav etter damsikkerhetsforskriften Forslag til nye kvalifikasjonskrav etter damsikkerhetsforskriften Høringsdokument 16. mai 2007 11 2007 D O K U M E N T Forslag til kvalifikasjonskrav i ny forskrift om sikkerhet med vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)

Detaljer

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse Veileder til damsikkerhetsforskriften Melding om ulykke eller uønsket hendelse 1 2014 V E I L E D E R Veileder for melding om ulykke eller uønsket hendelse Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Veileder

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport - Tussa Energi AS

Oversending av revisjonsrapport - Tussa Energi AS Tussa Energi AS Langemyra 6 6150 ØRSTA Vår dato: 23.10.2015 Vår ref.: 201101257-13 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Kjeang Amdahl Oversending av revisjonsrapport - Tussa Energi AS

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Eigersund kommune

Oversending av revisjonsrapport, Eigersund kommune Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND Vår dato: 16.12.2015 Vår ref.: 201105863-6 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Kjeang Amdahl Oversending av revisjonsrapport, Eigersund kommune

Detaljer

Damsikkerhet informasjonsskriv

Damsikkerhet informasjonsskriv Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Adresseliste Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato: 16 FEB 2010 Vår ref.: NVE 201000310-1 kd/lag Arkiv: 401 Deres dato: Deres ref.: Telefon: 22 95 95

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Drammen kommune

Oversending av revisjonsrapport, Drammen kommune Drammen kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Vår dato: 08.05.2017 Vår ref.: 201105608-10 Arkiv: 437 5Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Kjeang Amdahl Oversending av revisjonsrapport, Drammen kommune

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Dambrudd

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Dambrudd Dambrudd Innledning Telemark har en lang tradisjon for utnytting av vassdragene i fylket til samferdsel og for kraftkrevende produksjon, og er et av landets største vannkraftfylker. Det betyr at vi har

Detaljer

NNCOLDS fagseminar 2014

NNCOLDS fagseminar 2014 NNCOLDS fagseminar 2014 Små fyllingsdammer i bynære områder utfordringer ift beredskapsmessige krav Kjell Molkersrød NVE - seksjon for damsikkerhet Innhold Opprinnelig hjemmel for krav til beredskapsmessig

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Norges vassdrags- og energidirektorat Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Disposisjon NVEs Miljøtilsyn Hva er internkontroll? Hva kreves? Reaksjonsmidler 2 Miljøtilsyn 3 Tilsynet omfatter Godkjenning

Detaljer

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Avløpsnett Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 05.04.06 1 Foredrag avløpsnett - Innhold

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs organisasjon og regionkontorets ansvarsområde Stein Nordvi NVE Region Øst Om NVE NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å

Detaljer

VTF 2008 Region Sør NYTT FRA NVE Turid Bakken Pedersen NVE region sør

VTF 2008 Region Sør NYTT FRA NVE Turid Bakken Pedersen NVE region sør VTF 2008 Region Sør NYTT FRA NVE Turid Bakken Pedersen NVE region sør Regelverk damsikkerhet - status Arealplan Klima NVEs organisasjon 2 Regelverk damsikkerhet - status Ikrafttreden av ny damsikkerhetsforskrift

Detaljer

VTF regionmøte Nord-Norge 2008 Lakselv, september NYTT FRA NVE. Vebjørn Pedersen Seksjon for damsikkerhet, NVE

VTF regionmøte Nord-Norge 2008 Lakselv, september NYTT FRA NVE. Vebjørn Pedersen Seksjon for damsikkerhet, NVE VTF regionmøte Nord-Norge 2008 Lakselv, 2. 3. september NYTT FRA NVE Vebjørn Pedersen Seksjon for damsikkerhet, NVE Temaer Endringer ved regionkontoret i Narvik Status for nye forskrifter og retningslinjer

Detaljer

Ny VTA - Formaliteter, problemer, overraskelser og gleder

Ny VTA - Formaliteter, problemer, overraskelser og gleder Ny VTA - Formaliteter, problemer, overraskelser og gleder Vassdragsteknisk forum, Kristiansund 2008 09 11 Bjørn Sollid, Trondheim Energi Kraft side 2 Vassdragstilsyn ved Trondheim Energi Dagfinn Ekker,

Detaljer

Rapport fra kontroll av innrapporterte opplysninger om damsikkerhet - Selbu Energiverk AS

Rapport fra kontroll av innrapporterte opplysninger om damsikkerhet - Selbu Energiverk AS SELBU ENERGIVERK AS Postboks 23 7581 SELBU Vår dato: 08.05.2017 Vår ref.: 201101207-8 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristoffer M. Skogseid Rapport fra kontroll av innrapporterte opplysninger

Detaljer

Leveransebeskrivelse, Vedlegg 2

Leveransebeskrivelse, Vedlegg 2 Leveransebeskrivelse, Vedlegg 2 Kristiansand kommune, Vann- og avløpsavdelingen, innbyr til tilbudskonkurranse i forbindelse med rammeavtale for dammer vedr flomberegninger, dambruddsbølgeberegninger,

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER

ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. BEREGNINGSMODELL DAM... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Modell... 1 2.3 Oppdemmet magasin...

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat. VTF Region Vest Årdalstangen 11.09.2012 Nytt frå NVE Ragnhild Hoel og Egil Hyllestad

Norges vassdragsog energidirektorat. VTF Region Vest Årdalstangen 11.09.2012 Nytt frå NVE Ragnhild Hoel og Egil Hyllestad Norges vassdragsog energidirektorat VTF Region Vest Årdalstangen 11.09.2012 Nytt frå NVE Ragnhild Hoel og Egil Hyllestad Tilsyn i 2011 Revisjon ved 14 virksomheiter 311 inspeksjonar 289 dammar 22 vassvegar

Detaljer

Uheldige konsekvenser av ny damsikkerhetsforskrift

Uheldige konsekvenser av ny damsikkerhetsforskrift NVE Pb. 5091, Majorstua 0301 OSLO Vår ref.: 504.43/TH/SLH/2010/56 Hamar, 21. juni 2010 Uheldige konsekvenser av ny damsikkerhetsforskrift Ny damsikkerhetsforskrift gir klare rammebetingelser for eiere

Detaljer

Temadag EnergiNorge 10. oktober NVEs regelverk. Anne Rogstad seniorrådgiver, juridisk seksjon, NVE

Temadag EnergiNorge 10. oktober NVEs regelverk. Anne Rogstad seniorrådgiver, juridisk seksjon, NVE Temadag EnergiNorge 10. oktober 2011 NVEs regelverk Anne Rogstad seniorrådgiver, juridisk seksjon, NVE I dag: Hvilke regler plukket ut Regeltyper Forskjell mellom energiloven og vannressursloven Viktige

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Regelverk for vassverksdammar og kompetansekrav i kommunane Øystein Nøtsund Seksjon for damsikkerheit 2 Seksjon for damsikkerheit Region Nord Region Midt Region Vest

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Tilsynsrapport revisjon av miljø og damsikkerhet

Tilsynsrapport revisjon av miljø og damsikkerhet Tilsynsrapport revisjon av miljø og damsikkerhet Revidert enhet: Dalane Energi IKS. Org.nr. 948645017 Revisjonsdato: Sted: Medvirkende fra revidert enhet: 1.-2. april. Egersund Reinert H. Vassbø (Direktør)

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Fortiden vår er også fremtiden vår Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Historien Arendals Vasdrags Brugseierforening ble dannet 4. oktober 1907 av fosseiere med planer om større reguleringer. Vassdragslovgivningen

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 1. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Kvikne-Rennebu Kraftlag SA 7391 RENNEBU Vår dato: "" Vår ref.: NVE 201303380-7 tbm/tos Arkiv: 317 /121 Saksbehandler: Deres dato: 3.6.2013/10.6.2013 Tore Olav

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: Usma Kraft AS organisasjonsnummer 995 839 865 Revisjonsdato: 17.11.2014 Sted: TrønderEnergi AS Medvirkende fra revidert enhet: Jan Olav Reistad, leder avdeling

Detaljer

Spørsmål kan rettes til Seksjon for ressurs og kraftproduksjon i NVE, v/fredrik Arnesen (tlf ) eller Seming Skau (tlf ).

Spørsmål kan rettes til Seksjon for ressurs og kraftproduksjon i NVE, v/fredrik Arnesen (tlf ) eller Seming Skau (tlf ). Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 4. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer Har vært på høring Er under korrektur Nye

Detaljer

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark Kirsti Stokke Burheim From: Gunnar Stenvik Sent: 21. august 201311:03 To: Kirsti Stokke Burheim Subject: FW: Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark t.o. Gunnar

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3 Røde Kors ANALYSE Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger Rapport 2009, 3 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker II ved

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Fastsatt av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet [...] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot

Detaljer

NVEs syn på og erfaringer med risikoanalyser. Ingunn Åsgard Bendiksen Tilsyns- og beredskapsavdelingen

NVEs syn på og erfaringer med risikoanalyser. Ingunn Åsgard Bendiksen Tilsyns- og beredskapsavdelingen NVEs syn på og erfaringer med risikoanalyser Ingunn Åsgard Bendiksen Tilsyns- og beredskapsavdelingen Tema Damsikkerhet i et større bilde Bruk av risikoanalyser i dag NVEs erfaringer med risikoanalyser

Detaljer

Klassifisering av trykkrør

Klassifisering av trykkrør Klassifisering av trykkrør i ht forskrift om klassifisering av vassdragsanlegg 4. Gjelder både eksisterende og planlagte anlegg. Det skal fylles ut ett skjema for hvert rør. Skjemaet besvares så komplett

Detaljer

Beredskap Hva kunne vært gjort for å unngå Hvem har skylda

Beredskap Hva kunne vært gjort for å unngå Hvem har skylda Beredskap Hva kunne vært gjort for å unngå Hvem har skylda Beredskap Hvem har skylda Hva kunne vært gjort for å unngå Internkontroll Forskrifter krever internkontroll: Internkontrollforskriften HMS-forskriften

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 3. kvartal 2017 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Forslag til ny forskrift om sikkerhet med vassdragsanlegg

Forslag til ny forskrift om sikkerhet med vassdragsanlegg Forslag til ny forskrift om sikkerhet med vassdragsanlegg (Damsikkerhetsforskriften) Høringsdokument 29. september 2006 10 2006 D O K U M E N T Forslag til ny forskrift om sikkerhet med vassdragsanlegg

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 3. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Prosjektplan. Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012. Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal

Prosjektplan. Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012. Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal Prosjektplan Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012 Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal Bakgrunn I statsbudsjettet for 2011 står det at Mattilsynet skal ha særlig oppmerksomhet

Detaljer

Det norske utdanningssystemet - struktur

Det norske utdanningssystemet - struktur Regionale kompetanse-og kjønnsforskjeller i norsk grunnskole. Relevant for svensk utdanning? s.e.skonberg@stromstadakademi.se skonberg@skonberg.no Det norske utdanningssystemet - struktur Grunnskole 10

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer

Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 1 Hvorfor (nok en) kartlegging? Forrige kartlegginger av godkjenningsstatus (2007 og 2010)

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 RAPPORT Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer 2017 Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 INNHOLD 1 Bakgrunn 3 2 Om undersøkelsen 3 3 Resultater fra tilsynsaksjonen 4 3.1 Tilsyn med restauranter

Detaljer

Veileder til damsikkerhetsforskriften

Veileder til damsikkerhetsforskriften 0 1 2 3 4 Veileder til damsikkerhetsforskriften Klassifisering av vassdragsanlegg 3 2014 Forskriftskrav < 1 1-20 21-150 >150 V E I L E D E R 0 1 2 3 4 Konsekvensklasser Veileder for klassifisering av

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Svensk-norsk workshop om hydromorfologi 10.12.2015 Om NVE NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

VTF Nord Norge 3. september 2009. Repvåg Kraftlag. Dam Ørretvatn. Status og hva skjer videre.

VTF Nord Norge 3. september 2009. Repvåg Kraftlag. Dam Ørretvatn. Status og hva skjer videre. VTF Nord Norge 3. september 2009 Repvåg Kraftlag. Dam Ørretvatn. Status og hva skjer videre. 1 Agenda Litt om foredragsholder Litt om Repvåg Kraftlag Litt om Reguleringsanlegget Litt om Dam Ørretvatn Litt

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.06.2016 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Dam Stolsvatn - ny og gammel dam. Hammeren kraftverk utskiftning av 114 år gammel rørgate. Prosess og erfaringer med kulturminneverdier

Dam Stolsvatn - ny og gammel dam. Hammeren kraftverk utskiftning av 114 år gammel rørgate. Prosess og erfaringer med kulturminneverdier Dam Stolsvatn - ny og gammel dam Hammeren kraftverk utskiftning av 114 år gammel rørgate Prosess og erfaringer med kulturminneverdier Halvor Kr. Halvorsen E-CO Energi AS Holsanleggene byggestart i 1940/41

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2017 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

nina minirapport 077

nina minirapport 077 77 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 24 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Sikkerhet mot flom i byvassdrag (med vekt på gjenåpning av bekker) Steinar Schanche NVE

Sikkerhet mot flom i byvassdrag (med vekt på gjenåpning av bekker) Steinar Schanche NVE Sikkerhet mot flom i byvassdrag (med vekt på gjenåpning av bekker) Steinar Schanche NVE Sikkerhetskrav, flom og erosjon For ny bebyggelse gjelder kravene i TEK10. Kommunen har ansvaret for å påse at kravene

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 4. kvartal 2015 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannforskriften ift.oppfølging av konsesjonsvilkår og miljøtilsyn Jon Arne Eie

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannforskriften ift.oppfølging av konsesjonsvilkår og miljøtilsyn Jon Arne Eie Norges vassdrags- og energidirektorat Vannforskriften ift.oppfølging av konsesjonsvilkår og miljøtilsyn Jon Arne Eie Disposisjon Miljøtilsynet Forutsetninger Detaljplaner Internkontroll Minstevannføring/manøvreringsreglement

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015

Bredbånd i Norge 2015 Bredbånd i Norge 2015 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Tre hovedtema: Høyhastighets bredbånd Tilgang / dekning Anvendelse i form av antall abonnement og hastighet Analyse av hastighetsmålinger

Detaljer

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS VTF Region Nord Saltstraumen 1-2.09.10 Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS Produksjonssjef Ottar Olsen, HK Eierstruktur HelgelandsKraft AS 300 384 aksjer à NOK 1 000,- Kommune Antall

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Om tilsyn etter matrikkelloven

Om tilsyn etter matrikkelloven Om tilsyn etter matrikkelloven Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing 14. januar 2014 Anders Fekjær Tema for innlegget Hva tilsyn er, dvs. hva det går ut på Hjemmel for å utøve tilsyn? Hva er det Kartverket

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Alta kraftlag SA, Alta kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Alta kraftlag SA, Alta kommune Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 16.11.2015 Vår ref.: 201506034-3 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Trond Gunnar Blomlie Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør direktoratet Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør Styringsstab* Internrevisjon VEGDIREKTORATET og transport Trafikant og kjøretøy

Detaljer