NNCOLDS fagseminar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NNCOLDS fagseminar 2014"

Transkript

1 NNCOLDS fagseminar 2014 Små fyllingsdammer i bynære områder utfordringer ift beredskapsmessige krav Kjell Molkersrød NVE - seksjon for damsikkerhet

2 Innhold Opprinnelig hjemmel for krav til beredskapsmessig sikring Faglig grunnlag for beredskapsmessige krav Utviklingen av RSK Retningslinjer for sikring av kraftforsyningsanlegg Kravene i damsikkerhetsforskriften Reduserte krav til lave fyllingsdammer - dispensasjon Omfang av lave fyllingsdammer bynære strøk kkl 3 og 4 Eksempel på fornyet lav fyllingsdam

3 Opprinnelige hjemler for beredskapsmessige krav Lov om forsvarsmessig sikring av kraftforsyningen (1948) Sivilforsvarsloven (1953) Kraftverksdammer med mer enn 5 mill. m3 oppdemt magasin Øvrige dammer

4 Forvaltning etter sivilforsvarsloven Kgl.res : Industridep. (nå OED) gitt hjemmel til å treffe sikringstiltak, organisering og gjennomføring i samråd med Justisdepartementet : OED gir KSFN fullmakt til å treffe nødvendige tiltak for forsvarlig teknisk sikring av vannverksdammer : Enighet mellom NVE og KSFN om informasjonsutveksling om vannverksdammer konsesjonsbehandlet i NVE, utvidet til å gjelde alle vannverksdammer utover minstekravene for Tilsynsforskriften av 1982 (> vanntrykk 4 m eller oppdemt volum 0,5 mill. m3) Instruks til Damtilsynet om info til KSFN om vannverksdammene fra samme dato

5 Beredskapsmessige krav i damsikkerhetsforskriften Både NVE og bransjen ønsket alle sikkerhetsbestemmelser om dammer inn i en forskrift, men ved arbeidet med sikkerhetsforskriften av 2000 manglet det juridiske avklaringer for å ta inn de beredskapsmessige kravene i denne Som del av forarbeidene til damsikkerhetsforskriften (2009) ble det gjort en utredning i perioden av NVE og Statkraft (bransjens representant), om beredskapsmessige krav, inkl. juridisk avklaring Utredningen av 2007 ga innstilling om å ta de beredskapsmessige kravene inn i forskriften, hvilket de ble

6 Utredning frem mot beredskapsmessige krav i damsikkerhetsforskriften Rapport, Sikring av dammer mot trusler og unormale hendelser - beredskapsmessig sikring, 2007 Sammenstilling av utredninger, innspill, regelverk, forvaltning og forslag til videreføring av krav i ny DSF Nye utredninger Sårbarhet slanke betongdammer, Forsvarsbygg/NGI NUPI notat, Norske dammer som terror- og sabotasjemål FFI - utredning, sikring av dammer mot villede hendelser. Klimaendringer nov. 2014

7 Faglig grunnlag for beredskapsmessige krav Innstillingen av 1971 Inneholder konklusjonene fra et utredningsarbeid som ble utført i perioden

8 Innstillingen av 1971 Hoveddokumentet og som har 7 rapporter vedlagt. To av disse rapportene er Hovedrapport I Fyllingsdammer Hovedrapport II Betongdammer Rapportene gir en sammenstilling av litteraturstudier, fullskalaforsøk og modellforsøk utført som samarbeidsprosjekt mellom de deltakende institusjoner under ledelse av VHL. Arbeidet inkluderte 30 sprengningsforsøk på eksisterende dammer, 310 sprengningsforsøk på dammodeller og 219 modellforsøk ved VHL. Forsøkene ble utført på betong- og fyllingsdammer

9 Beredskapsmessige krav - RTS Retningslinjer for tekniske sikringstiltak (RTS) ved dammer ble i foreløpig form vedtatt av KSFN I samarbeid med KSFNs rådgivende utvalg for dammer (RUD) ble det innarbeidet endringer og suppleringer etter hvert som det ble funnet nødvendig. Retningslinjene ble behandlet og anbefalt av RUD og vedtatt av KSFN

10 Beredskapsmessige krav - RSK RSK Retningslinjer for sikring av kraftforsyningsanlegg ble av NVE fastsatt til prøve i ett år fra Her inngikk en revidert utgave av RTS ved dammer. Endelig utgave av RSK ble fastsatt av NVE i januar Hjemmelen for fastsettelsen var energiloven av 1990, retningslinjen hadde status som sentral forskrift. I 1994 ble den delen av RSK som omhandlet dammer tatt ut av RSK og etablert som Retningslinje nr. 4 Beredskapsmessig sikring av dammer mv. i NVEs Sikkerhetshåndbok for vassdragsanlegg

11 Damsikkerhetsforskriftens beredskapsmessige krav til fyllingsdammer i klasse 4: Damkrone For dammer i konsekvensklasse 4 skal bredden av topp dam være minst 6,5 meter og damkronen skal sikres med stabilt ordnet stor stein som utføres mest mulig kompakt til 6 meter under HRV. Fribord For alle fyllingsdammer i konsekvensklasse 4 skal topp av dam ligge minimum 6 meter over HRV. Det er ingen spesifikke beredskapsmessige forskriftskrav til fyllingsdammer i klasse 3.

12 Damsikkerhetsforsriftens beredskapsmessige krav til dammer i klasse 3 og 4 senking av magasin Dammer i konsekvensklasse 3 og 4 skal ha tappeorgan for kontrollert senking av magasin i en fare- eller ulykkessituasjon. Krav ved midlere tilsig: Konsekvensklasse Gjennomsnittlig senking fra HRV Senkingsnivå under HRV 4 ca 1 m/døgn ca 6 m 3 ca 0,5-1 m/døgn ca 5 m For magasin med stort areal og dermed stort volum i de øverste meterne kan kravet til kapasitet reduseres

13 Krav i damsikkerhetsforskriften Kapittel 5 Tekniske planer og krav 5-1 Tekniske krav, siste ledd: «NVE kan i enkelttilfeller eller generelt spesifisere innholdet i de tekniske kravene som er gitt i dette kapitlet» (Eksempel på teknisk krav på neste side)

14 Eksempel på teknisk krav i damsikkerhetsforskriften kapittel 5 g) Damkrone Bredde av topp dam skal være stor nok til å sikre tilfredsstillende utforming av damkronen. Damkronen skal kunne motstå skader forårsaket av klimatiske påvirkninger og ulykkeslaster. For dammer med tetningskjerne av morene eller andre telefarlige materialer skal topp av tetning dekkes med tilstrekkelig ikke-telefarlig materialer for å unngå eller redusere teleskader. Kronen skal beskyttes av et kronevern av stor stein med god kvalitet og bygges inn i samsvar med e) og f). (Forfatters understreking)

15 Damtopp fyllingsdam klasse 3 og 4 (fra veileder for fyllingsdammer

16 Veilederens tekst om kronevern i klasse 3 og 4: Tykkelsen av kronevernets skråninger skal være minimum 3 m målt horisontalt i skråningen I konsekvensklasse 3 skal yttersteinene være minimum 0,5 m3 og kronevernet føres ned til 5 m under HRV I konsekvensklasse 4 skal yttersteinene være minimum 1 m3 og kronevernet føres ned til 6 m under HRV Store hull mellom kronesteinene plugges med mindre stein for å øke tyngdetettheten

17 Dam Sønstevatn (kkl 4)

18 Dam Tunhovd (kkl 4)

19 Reduserte krav til lave fyllingsdammer NVE har i 2014 utarbeidet reduserte krav Utkast til tekst som beskriver kravene har vært ute på høring hos sentrale fagansvarlige i fagområde II (fyllingsdammer) i de tre store konsulentfirmaene i bransjen. Disse hadde ingen vesentlige forslag til justeringer av teksten i utkastet. Det trengs dispensasjonsvedtak fra damsikkerhetsforskriften 8-2 i hvert tilfelle og det må søkes om dispensasjon

20 Reduserte krav til lave fyllingsdammer som dispensasjonsvedtak Basert på trykkhøyde d som angitt på figuren: Trykkhøyden d for dammer med sentral tetning skal regnes fra laveste punkt av damfundamentet ved oppstrøms side av tetningen til høyeste regulerte vannstand, og tilsvarende for dammer med oppstrøms tetning.

21 Reduserte krav til lave fyllingsdammer som dispensasjonsvedtak Høydesegmentet basert på trykkhøyden d For d < 4 m stilles det normalt ikke krav knyttet til tilsiktede ødeleggelser For d > 12 m gis det normalt ikke reduksjon i krav knyttet til tilsiktede ødeleggelser For 4 m < d < 12 m gis det reduksjon i krav knyttet til tilsiktede ødeleggelser avhengig av trykkhøyden

22 Reduserte krav til lave fyllingsdammer som dispensasjonsvedtak Reduserte krav for dammer 4 m < d < 12 m: fribord over HRV 0,5xd for konsekvensklasse 4 0,375xd for konsekvensklasse 3 bredde av topp av dam - minimum 5,5 m for både konsekvensklasse 3 og 4 størrelse av kronestein minimum 0,5 m3 utstrekning av kronevernet - 0,5xd under HRV senkingsnivå av magasin under HRV - i samsvar med nedre nivå for kronevernet

23 Antall dammer de reduserte kravene vil kunne anvendes på Tall fra NVEs Damdatabase SIV: Dammer i høydesegmentet 4 m < d < 12 m: 34 dammer i klasse 3 (2 uten vedtak) 6 dammer i klasse 4 Hvorav i bykommuner 11 dammer, alle i klasse 3 (noen er fornyet kort tid før damsikkerhetsforskriften trådte i kraft )

24 Eks.: Øvre Bjørndalsdammen, Fredrikstad

25 Eks.: Øvre Bjørndalsdammen, (Tegn. Norconsult)

26 Eks.: Øvre Bjørndalsdammen, (Tegn. Norconsult)

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Hva er konsekvensene? Forprosjekt Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet

Hva er konsekvensene? Forprosjekt Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet UDIs Saksnummer 07/ 7797 Sluttrapport fra forprosjekt Ingeborg Rasmussen og Sidsel Sverdrup Vista Analyse

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer