Norges vassdragsog energidirektorat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges vassdragsog energidirektorat"

Transkript

1 Norges vassdragsog energidirektorat

2 Energi Norges kurs: Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Silje Gundersen Juridisk seksjon NVE 25. januar 2012

3 Tema: Damsikkerhetsforskriften (dsf.) 7-6 Sikring av hensyn til allmennheten Hvilke anlegg er omfattet av dsf. 7-6? Hva innebærer plikten i dsf. 7-6? Hvem har ansvaret? Dameier, leder og VTA Litt om NVEs oppfølging Tilsyn Reaksjoner Foto: Silje Gundersen 3

4 Bestemmelser om sikkerhet av hensyn til allmennheten En generell sikkerhetsstandard i vannressursloven 5 tredje ledd: Vassdragstiltak skal fylle alle krav som med rimelighet kan stilles til sikring mot fare for mennesker, miljø eller eiendom. Denne bestemmelsen har et videre anvendelsesområde enn damsikkerhetsforskriften Vilkår i konsesjoner Eks merking av usikker is. Damsikkerhetsforskriften 7-6 Konkretiserer kravene for vassdragsanlegg i konsekvensklasse

5 Hvilke anlegg er omfattet av dsf. 7-6? Dsf. gjelder for alle vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0 til : For alle vassdragsanlegg skal Vassdragsanlegg etter dsf. 1-3: vassdragsanlegg Dammer med tilhørende konstruksjoner Vannveier med tilhørende konstruksjoner Andre formål inkl. drikkevannforsyning ikke omfattet. Stenge- og tappekraner, tverrslagsporter, propper mv. som det stilles spesifikke krav til i kap 5. Flomløp, kanal, sluseanlegg med tilhørende konstruksjoner Tunnel, ledning, sjakt, rør og øvrige systemer med tilhørende konstruksjoner som leder vann i tilknytning til kraftproduksjon 5

6 Klasse 0- anlegg: Kun noen få av bestemmelsene i dsf. gjelder klasse 0- anlegg: Kapittel 1 om formål og virkeområde 2-2 første ledd om at eier er den ansvarlige og har hovedansvaret Kravene om å ha leder og VTA gjelder ikke Kapittel 4 om klassifisering 7-6 om sikringstiltak av hensyn til allmennheten 7-11 om meldeplikt ved ulykker Kapittel 8 om opplysningsplikt og dispensasjoner og skjerpede krav Kapittel 9 om reaksjoner og sanksjoner ved brudd på dsf. Kapittel 10 om ikrafttredelse 6

7 Dsf. 7-6 Sikringstiltak av hensyn til allmennheten For alle vassdragsanlegg skal det etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene. Det skal minst hvert femte år foretas en analyse i forhold til ferdsel og bruksmønster, for å avdekke og lokalisere farepotensialer. I analysen skal det tas hensyn til endringer ved anlegg og ny kunnskap om faresituasjoner. Resultatene fra analysen skal legges til grunn både ved planlegging og ved iverksettelse av sikringstiltak. 7

8 Hvilke sikringstiltak er påkrevet for vassdragsanlegg? For alle vassdragsanlegg skal det etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene Domstolspraksis Forvaltningspraksis Bransjestandard 8

9 Hvilke ferdsel- og bruksmønster krever sikringstiltak? allmennhetens normale bruk og ferdsel jan. 2012

10 Hva er hensiktsmessige sikringstiltak? Hensiktsmessige og virksomme tiltak Hva er tilstrekkelig? Kommer an på bruk og ferdsel og farepotensiale jan. 2012

11 ..avhenger av konkret risikovurdering Det skal minst hvert femte år foretas en analyse i forhold til ferdsel og bruksmønster, for å avdekke og lokalisere farepotensialer. I analysen skal det tas hensyn til endringer ved anlegg og ny kunnskap om faresituasjoner. Resultatene fra analysen skal legges til grunn både ved planlegging og ved iverksettelse av sikringstiltak 11

12 Sikringstiltak skal speile det konkrete risikobildet i tid og sted Faremomenter og ferdsel- og bruksmønster varierer fra sted til sted Risikoanalyser skal foretas minst hvert 5. år for å avdekke eventuelle behov for å skjerpe sikringstiltakene Risikoanalyser og oppfølging med konkrete sikringstiltak skal dokumenteres i internkontrollsystemet 12

13 Hovedbudskap - Bevissthet Vurdere Evaluere Informere Sikre hensiktsmessig Kontinuerlig prosess Krav: hvert 5. år Dokumentere!! 13

14 Hvem har ansvaret? For alle vassdragsanlegg skal det etableres. Det skal minst hvert femte år foretas... Dsf. 2-1: Alle vassdragsanlegg skal ha en ansvarlig Personellet ved vassdragsanlegget skal omfatte: a) Leder, b) VTA og stedfortredende VTA c) Tilsynspersonell 14

15 Den ansvarlige: hvem er det? Den ansvarlige for vassdragsanlegget er eieren, jf. 2-2 Den ansvarlige er en juridisk person Selskap Foretak Kommune Enkeltmannsforetak/ enkeltperson Den ansvarlige er ikke en fysisk person (leder, VTA, styreleder, rådmann,) 15

16 Forts. Den ansvarlige Dsf. 2-2: Den ansvarlige har ansvar for: a) at vassdragsanlegget overholder kravene i forskriften og vedtak hjemlet i denne b) at virksomheten har hensiktsmessige rapporteringsrutiner c) å ha tilstrekkelig med kvalifisert personell for å oppfylle kravene i denne forskriften, og sørge for at disse er organisert slik at de er tilgjengelig ved behov Ik-vass: Den ansvarlige skal påse at det innføres internkontroll jan. 2012

17 Leder 2-3 Leder har ansvaret for at: a) internkontroll utøves b) kvalifisert personell har nødvendig vassdragsteknisk kompetanse, c) kvalifisert personell gis tid og ressurser til å utføre sine oppgaver d) sikkerhetskravene til vassdragsanlegg overholdes, o herunder sikringstiltak av hensyn til allmennheten, jf. 7-6 e) rapporterte sikkerhetstiltak blir vurdert og fulgt opp f) det rapporteres til den ansvarlige når det er nødvendig Hmm. Hvem er best til å vurdere behovet for sikring av hensyn til allmennheten jan. 2012

18 Vassdragsteknisk ansvarlig 2-4 VTA har det faglige ansvaret for å følge opp sikkerheten ved vassdragsanleggene ved å: a) utarbeide og holde oppdatert et internkontrollsystem for vassdragsanleggene b) sørge for at anleggenes sikkerhet overvåkes og revurderes c) rapportere til og foreslå sikkerhetstiltak for overfor leder d) påse at planlegging, prosjektering, bygging og revurdering av anlegg ivaretar relevante krav i forskriften, herunder e) rapportere til leder om situasjoner som avviker fra det normale f) lære opp tilsynspersonell og stedfortredende VTA om aktuelle anlegg Mrk! VTA har ikke noe ansvar etter dsf. for å følge opp

19 Oppsummering ansvar: Den ansvarlige har det overordnede ansvaret for overholdelsen av hele dsf. Leder har ansvar for sikringstiltak av hensyn til allmennheten Leder må sørge for at dette blir ivaretatt Oppgaven påligger ikke VTA direkte i forskriften Leder kan delegere oppgaver Leder beholder ansvaret for at dette blir ivaretatt VTA som får delegert oppgaven, får ansvar for selve gjennomføringen Foto: Silje Gundersen 19

20 NVEs oppfølging Ikke saksbehandling (enkeltvedtak/godkjenning) etter dsf. 7-6 NVE fører tilsyn. Internkontroll-revisjoner Stikkprøvekontroll ved befaringer NVE kan gi pålegg om retting NVE kan bruke reaksjoner, herunder sanksjoner ved brudd på dsf jan. 2012

21 NVEs mulige reaksjoner v/ brudd på 7-6 Tilbaketrekking av godkjenning som VTA Pålegg om retting, tvangsmulkt og umiddelbar iverksetting Rettes mot den ansvarlige Overtredelsesgebyr Straff Kan ilegges både den ansvarlige og leder Kan ilegges både den ansvarlige og leder jan. 2012

22 Ulykker kan også få andre følger Media-oppslag Politietterforskning Erstatningsansvar Straffeansvar Telemarksavisa: og

23 7-11. Melding om ulykke eller uønsket hendelse Dersom det oppstår ulykke eller uønsket hendelse ved ett vassdragsanlegg skal den ansvarlige snarest melde fra om dette til NVE, og skal innen tre måneder redegjøre for hva som har skjedd og hvordan ulykken eller hendelsen er håndtert. For anlegg i klasse 0 gjelder meldeplikten bare ved ulykker. 23

24 Godt eksempel på melding Foto: Agder Energi Foto: Agder Energi 24

25 25

26 Det var reglene. 26

Nytt fra NVE. mars 2010. Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet

Nytt fra NVE. mars 2010. Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet Nytt fra NVE mars 2010 Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet Tema Ny damsikkerhetsforskrift Fra infoskriv Diverse annet nytt fra NVE 2 Ny damsikkerhetsforskrift - hva inneholder den? Stort sett videreføring

Detaljer

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Arne Hamarsland (red.) 2 2005 V E I L E D E R Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Veileder nr. 2-05 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Temadag ny damsikkerhetsforskrift Kapittel 3. Faglige kvalifikasjoner Dag T. Norum Videreføring: 3-1 Kvalifikasjonskrav (1) Det stilles kvalifikasjonskrav til Leder,

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Ombudets rolle og arbeidsoppgaver

Ombudets rolle og arbeidsoppgaver Ombudets rolle og arbeidsoppgaver Sist oppdatert: februar 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Hvorfor personvernombud?... 3 3. Hvem kan være personvernombud?... 3 3.1 Ansatt eller ekstern?...

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Gjennomføring i praksis - Hvordan sikre anlegg for allmennheten

Gjennomføring i praksis - Hvordan sikre anlegg for allmennheten Gjennomføring i praksis - Hvordan sikre anlegg for allmennheten Bård Aslak Birkeland, VTA, Statkraft Energi AS Oppstart av en studie i 2006 Bakgrunn Myndighetskravene Ulykkene Hovedformål Avdekke status

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING Forord Alle bevillingshavere skal ha skriftlige internkontrollrutiner for å sikre at utøvelsen av bevillingen skjer i lovlige

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Desember 2000 Sikkerhetbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Side 2 av 15 INNHOLD DEL I INNLEDNING 3 DEL II

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer