Nytt fra NVE. mars Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt fra NVE. mars 2010. Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet"

Transkript

1 Nytt fra NVE mars 2010 Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet

2 Tema Ny damsikkerhetsforskrift Fra infoskriv Diverse annet nytt fra NVE 2

3 Ny damsikkerhetsforskrift - hva inneholder den? Stort sett videreføring av tidligere bestemmelser Organisatoriske krav Krav til kompetanse Krav til konsekvensvurdering og plassering i klasse Tekniske og sikkerhetsmessige krav til anlegg, inkl. krav til beredskapsmessig sikring av dammer* => plan-, bygge- og driftsfase Diverse bestemmelser om dispensasjoner, gebyr, straff, ikrafttredelse mv * Krav har vært stilt siden 1948, men i forskjellig regelverk fra dengang til i dag (bl.a. retningslinje nr 4 ( ) => nå er alt samlet i damsikkerhetsforskriften og kravene gjelder også vannverksdammer mv (uavhengig av formål) 3

4 Hvilke forskrifter og retningslinjer er erstattet av den nye forskriften? Forskrifter om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg (sikkerhetsforskriften, 2001), vedtatt * Forskrifter om klassifisering av vassdragsanlegg (klassifiseringsforskriften, 2001), vedtatt * Forskrifter om kvalifikasjoner hos den som forestår planlegging, bygging og drift av vassdragsanlegg (kvalifikasjonsforskriften, 2001), vedtatt * Retningslinje for beredskapsmessig sikring av dammer mv (1994), hjemlet i gammel damforskrift (1981) og i Energiloven + Sivilforsvarsloven NB! Øvrige retningslinjer til sikkerhetsforskriften gjelder videre => vil bli oppdatert med riktig henvisninger til nytt regelverk Sikkerhetshåndboken i nåværende form vil ikke bli videreført. Det er opprettet en abonnementsordning for informasjon fra NVE, seksjon for damsikkerhet. Den vil blant annet erstatte utsendelsene til sikkerhetshåndboken. Tegn abonnement her: 4

5 Hvorfor er forskriftene revidert og hvordan? Igangsatt etter ønske i NVE fordi; Erfarte svakheter ved 2000-forskriftene Ikke samsvarende ordlyd i sikkerhetsforskrift og klassifiseringsforskrift mv Uoversiktlig regelverk Ønske om å forenkle, tydeliggjøre og samle alle bestemmelser om damsikkerhet 5 Gjennomføring Arbeidet begynte i 2002/2003. Utførende seksjoner i NVE: juridisk seksjon og seksjon for damsikkerhet. Første utkast sendt på offisiell høring 2006 (sikkerhet og klassifisering) og 2007 (kvalifikasjoner) Høringsuttalelser innarbeidet Flere utkast til OED; 2007, 2008 og 2009 OED bearbeidet NVEs utkast og fikk vedtatt ny forskrift ved kgl.res Gyldig fra

6 Hvorfor er forskriftene revidert og hvordan? Gjennomføring (forts) Mange hensyn og føringer underveis, bl.a.: NVE-prosjekt Rett på sak (effektivisering av saksbehandling) Juridiske vurderinger av sikkerhetsbegrepet, virkeområdet til sikkerhetsforskriften, hjemmelsgrunnlag mv Granskningsrapporter fra andre samsfunnssektorer (Sleipner- og Åstaulykken) Omorganiseringer og eierskrifter i bransjen NVEs behov for informasjon om ulykker/hendelser Ønske fra bransjen og forsikringsselskaper om å utvide klassifiseringssystemet Behov for bedre koordinering av sikkerhetsvurderinger i konsesjonsbehandlingsprosessen (stikkord: småkraftverk) Revisjon av forskrifter til Energiloven (2002) + St.meld. 17 ( ) Samfunnssikkerhet og St.meld. 39 ( ) Samfunnssikkerhet og siviltmilitært samarbeid => føringer for beredskapsmessige krav 6

7 Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften), vedtatt : Hva er nytt? Innrapportering av organisatoriske opplysninger (hvem fyller hvilke roller i organisasjonen) og gjennomført egentilsyn ved anleggene ( 2-10). Egenerklæring hvert 5. år om at fagansvarlig oppfyller praksiskrav ( 3-7) Varsel til NVE om ulykke eller uønsket hendelse ( 7-11) 7

8 Organisatoriske krav (kapittel 2) 8 Forskriften angir blant annet: at anlegg i klasse 1-4 skal ha en ansvarlig leder VTA tilsynspersonell hvilket ansvar som påligger den ansvarlige, leder og VTA at leder har ansvar for sikringstiltak av hensyn til allmennheten at VTA overtar som sikkerhetsansvarlig

9 Faglige kvalifikasjoner (kap. 3) Nytt fagområde (V, hydraulikk) for rådgivergodkjenning => ordning trer i kraft senere (når NVE bestemmer) i mellomtiden må det benyttes kvalifiserte fagpersoner til bl.a. DBB Godkjenning som fagansvarlig for enkeltanlegg utgår Sikkerhetsansvarlig er borte. Oppgaven skal ivaretas av VTA Bla. noen endringer i krav til kompetanse for VTA og godkj. fagansv. (mer fleksible kriterier mht utdanning og praksis + reduserte krav til praksis for godkj. fagansv.) 9

10 Kap 4: Klassifisering Hvorfor klassifisering? Krav er differensiert mht anleggets klasse Nye anlegg skal klasseforslag følge: melding om konsesjonspliktvurdering eller konsesjonssøknad 10

11 Detaljplanlegging og bygging/ombygging av vassdragsanlegg myndighetens oppfølging Konsedert eller konsesjonsfritt anlegg (etter vedtak fra NVE) Konsekvensklasse (etter vedtak fra NVE) Kontroll og godkjenning av miljø- og landskapsplaner Kontroll og godkjenning av tekniske planer NVE s hjemmel til oppfølging Konsesjon Klasse 1, 2, 3, 4 NVE NVE Konsesjonsvilkår Damsikkerhetsforskriften Internkontrollforskriften Konsesjon Klasse 0 NVE NVE Konsesjonsvilkår Internkontrollforskriften Konsesjonsfritt Klasse 1, 2, 3, 4 Kommunen NVE Damsikkerhetsforskriften Internkontrollforskriften Konsesjonsfritt Klasse 0 Kommunen Kommunen Tilsyn etter LVG, 53 LVG = lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 11 NB! Ny damsikkerhetsforskrift (2010): noen bestemmelser er gjort gjeldende for klasse 0- anlegg, bl.a. 7-6 og 7-11, se forskriften 1-4 (virkeområde)

12 Kap 4: Klassifisering Ny klasseinndeling: 0-4 (tidligere: uklassifisert) 0 er laveste klasse => små anlegg kan settes i klasse 0 uten melding til NVE i ht gitte grenseverdier: dammer med h<2 m OG volum< m3 Trykkrør der pxd < 0,2 (eks: p=0,5 MPa (50mVs), D=0,3 m => pxd=0,15 => klasse 0) NB! Klasse skal foreslås og dokumenteres av eier => NVE fatter vedtak 12

13 Kap 4: Klassifisering 13 Forenkling: klasse vurderes samlet for hele vassdragsanlegget (dvs for dam inkl flomløp og for vannvei inkl inntak, tverrslagsporter mv) Krav til minimumsdokumentasjon: Kart og foto Målsatte tegninger/skisser av dam + dimensjoner vannvei Oppdemt magasinvolum Vurdering av bruddkonsekvenser inkl mulige følgeskader Ved behov skal dokumentasjonen omfatte relevante beregninger Alle dammer og vannveier skal være klassifisert (med vedtak fra NVE) innen 2015

14 4-2 Klassifiseringskriterier Ny damsikkerhetsforskrift Klasse Boenheter (enebolig, leilighet) 4 > 150 Infrastruktur, samfunnsfunksjoner Miljø og eiendom Skade på sterkt trafikkert veg eller jernbane, eller annen infrastruktur, med spesielt stor betydning for liv og helse Skader på middels trafikkert veg eller jernbane eller annen infrastruktur med stor betydning for liv og helse. Stor skade på spesielt viktige miljøverdier eller spesielt stor skade på annen manns eiendom Stor skade på viktige miljøinteresser eller stor skade på annen manns eiendom 1 Midlertidig oppholdssted tilsvarende < 1 permanent boenhet Skader på mindre trafikkerte veger eller annen infrastruktur med betydning for liv og helse Skade på miljøinteresser eller annen manns eiendom Anlegg som har ubetydelige konsekvenser klassifiseres i konsekvensklasse Klasse 4: minst 150 boenheter, ev <150 boenheter + svært stor skade på infrastruktur mv (sum av øvrige konsekvenser blir svært store)

15 Klassifisering i gammel klasse 1a Ref. retningslinje for klassifisering av vassdragsanlegg (1994): Høyeste klasse: 1a (begrenset) Kriterier: mer enn 150 boliger berørt eller tapt produksjon mer enn 400 GWH Antall dammer i klasse 1a: ca 120 (færre i ny klasse 4?) Retningslinje for beredskapsmessig sikring av dammer mv. 15

16 Kapittel 5 og 6 Detaljert opplisting av relevante laster Retningslinje for beredskapsmessig sikring av dammer mv (1994) Forskriften angir hvilke planer som skal sendes NVE ( 5-2). Ikke krav om prosjektbeskrivelse på forhånd. Fremdriftsplan, kontrollplan mv skal sendes NVE før byggestart (klasse 2, 3 og 4). For klasse 1 må NVE etterspørre dokumentasjon, eks kontrollplan. 16

17 Kapittel 7 Overvåkning og tilsyn slått sammen, mer detaljert krav (stort sett hentet fra retningslinjer). Beredskapsplan: gjelder klasse 3 4, øvelser min hvert 3. år Revurdering utføres konsentrert i tid (2 års periode). Grunnlag: vedtak om klasse og flomberegning dambruddsbølgeberegning (klasse 2-4) Sikringstiltak av hensyn til allmennheten Minst hvert 5. år analyse i forhold til ferdsel og bruksmønster 17

18 Kapittel 7 noen bestemmelser Atkomsthindring ved anlegg i klasse 2-4 der det er særlig viktig å sikre mot skadeverk Krav til behandling og håndtering av sensitiv informasjon informasjon om vassdragsanlegget som kan brukes til å skade anlegget eller påvirke funksjoner som har betydning for sikkerheten. Dambruddsvarsling kan kreves; system for direkte varsling av berørte personer 18

19 Dambruddsbølgeberegninger (DBB) - status (Krav gjelder dammer klasse 2, 3 og 4) Klasse 3: Klasse 2: 343 dammer 238 utførte DBB (69 %) 636 dammer 205 utførte DBB (32 %) Framdriftsplan DBB pr 2001: Alle beregninger utført til 2010! 19 Ny damsikkerhetsforskrift 7-3: Nye dammer: DBB fra byggestart Eksisterende dammer: DBB senest innen neste revurdering DBB skal utføres av kvalifiserte fagpersoner (og etter hvert utføres av godkj. fagansv. fagområde V)

20 Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg - Mer info? 20 Påmelding:

21 Retningslinjer Retningslinjene til sikkerhetsforskriften og øvrige veiledere som gjelder sikkerhet av vassdragsanlegg lever videre og vil bli revidert: enkel revisjon med oppdaterte henvisninger til nytt regelverk vil komme i løpet av kort tid => følg med på større revisjoner og utgivelse av nye skjer kontinuerlig (avh. av behov og NVEs kapasitet) => bransjen er velkommen til å komme med innspill, gjerne skriftlig til NVEs kontaktpersoner (se > Sikkerhet, tilsyn og beredskap > Damsikkerhet > Regelverk) 21

22 22

23 Smånytt fra NVE Sikkerhetshåndboken blir ikke lenger utgitt (slutt på abonnement) Alt regelverk med retningslinjer og veiledere fins på til gratis nedlasting Ny abonnementsordning for informasjon om regelverk og andre nyheter fra seksjon for damsikkerhet. Tegn abonnement her: 23

24 Smånytt fra NVE Informasjonsskriv er lagt ut på NVEs hjemmesider Ønskes flere eksemplarer av historiebok? Kontakt NVEs bibliotek 24

25 Smånytt fra NVE NVEs hovedkontor er under ombygging: Midlertidig besøksadresse fra aug er Drammensveien 211 (Skøyen, Oslo). Postadressen er uendret: Pb 5091 Majorstuen, 0301 Oslo, eller (ev direkte til reg.ktr. for eksempel 25

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Temadag ny damsikkerhetsforskrift Kapittel 3. Faglige kvalifikasjoner Dag T. Norum Videreføring: 3-1 Kvalifikasjonskrav (1) Det stilles kvalifikasjonskrav til Leder,

Detaljer

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Arne Hamarsland (red.) 2 2005 V E I L E D E R Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Veileder nr. 2-05 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Detaljer

NNCOLDS fagseminar 2014

NNCOLDS fagseminar 2014 NNCOLDS fagseminar 2014 Små fyllingsdammer i bynære områder utfordringer ift beredskapsmessige krav Kjell Molkersrød NVE - seksjon for damsikkerhet Innhold Opprinnelig hjemmel for krav til beredskapsmessig

Detaljer

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk Ny utgave 1 2010 V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk 1 Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk

Detaljer

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.)

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.) Små dammer Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold Grethe Holm Midttømme (red.) 2 2006 V E I L E D E R Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen 1 Deres referanse Vår referanse Dato 201106765-12 eb/ivm HOW 28.09.2012 Norges vassdrags- og energidirektorat Energiavdelingen Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Høring av forslag til revidering av regelverk

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Sårbarhet i vannforsyningen Vedlegg A - N Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap VEDLEGG A EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAP, NASJONALT

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Målsetting: Prosjektets hovedmål er at regelverket skal bli mer brukervennlig. Prosjektet skal føre til at HMS -

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m.

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. NE kunnskap Oslo 29. mars 2011 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Universell utforming Vanskligere å få dispensasjon,

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer