Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3"

Transkript

1 Røde Kors ANALYSE Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger Rapport 2009, 3

2 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker II ved Rokkansenteret, Bergen. Datagrunnlag fra Røde Kors: Årsrapporter fra lokalforeninger og distrikter og data fra medlemsregisteret. Prosjektansvarlig: Administrasjons- og økonomiavdelingen, seksjon Styring og analyse. Kontaktperson: Lister over foreninger sortert etter foreningsprofil og distrikt er utarbeidet og tilgjengelig. Kontakt eller Organisasjonsavdelingen. Analyser basert på Røde Kors årsrapporter fra lokalforeninger og distrikt: 2008: Suksessfaktorer i lokale Røde Kors-foreninger Hva skaper medlemsvekst Kjennetegn ved omstillingsdyktige foreninger Foreninger med økt produksjon av tjenester Samarbeid og påvirkningsarbeid 2009: Rapport 1 Kontakt mellom lokalforening og distriktsledd: Omfang, endringer og konsekvenser Rapport 2 Hvor er kriseberedskapen mangelfull? Rapport 3 Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger Rapport 4 Problemer i ulike deler av Røde Kors Rapport 5 Hvor mange av Røde Kors lokalforeninger er bærekraftige - og har det noe å si? Rapport 6 Har lokalforeningene de riktige aktivitetene på riktige steder Rapport 7 IKT-bruk i lokalforeningene Norges Røde Kors, august 2009

3 Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger 1

4 Innhold Innledning typiskeRødeKors foreninger...5 Denmoderneogvelutstyrte...5 Denvirtuelleforeningen...11 Ansikt til ansikt foreningen...12 Utsattegrupper foreningen...17 Ungdomsforeningen...21 Verdiforeningen...25 Organisasjonsutvikleren...26 Beredskapsforeningen...29 Integreringsforeningen...32 Generalistforeningen...34 Møteforeningen...37 Denenhetligeforeningen...41 Klassifiseringavalleforeningerihversintype...45 Størrelse...45 Alderogkjønn...46 Geografi...47 Integreringavunderrepresentertegrupper...49 Strategiarbeid...50 Produksjon...51 Produktivitet...51 Foreningeneilokalmiljøet...52 Oppsummering...54 APPENDIKS1:Faktoranalyse

5 Innledning Vedålagesammenfattendeprofileravforeningstyperkanvisammenfattemyeavdenviktigste informasjonenfraårsrapportene.dettekanvigjørevedhjelpavensåkaltfaktoranalyse. Faktoranalyseereteffektivtstatistiskverktøyforåforenkleogsystematisereomfattendedata.Den viserhvordansvarpåulikespørsmålgrupperersegsammenimeningsfullesett(faktorer).metoden gjørdetdermedmuligåidentifisereinteressantemønstresomkanbrukesividereanalyse. Dennerapportenpresentererresultatenefraenslikfaktoranalyseienlettfatteligform(selve analysenerlagtvedienappendiks).svarenefralokalforeningenesårsrapporterfra2008blebrukttil åkonstruere12typiskeforeningersomsamletrepresentererdetmesteavbreddenirødekors lokaleorganisasjon. Detolvtypeneer: 1. Denmoderneogvelutstyrte 2. Denvirtuelleforeningen 3. Ansikt til ansikt foreningen 4. Utsattegrupper foreningen 5. Ungdomsforeningen 6. Verdiforeningen 7. Organisasjonsutvikleren 8. Beredskapsforeningen 9. Integreringsforeningen 10. Generalistforeningen 11. Møteforeningen 12. Denenhetligeforeningen Nedenforgisenmerdetaljertbeskrivelseavhvertype,hvordehovedsakeligbefinnersegoghvilke styrkerogsvakheterdehar.idenførstedelenrangerervialleforeningeneetterhvorgodtdepasser tilhveravdetolvtypene.detbetyrathverforeningkanpassegodtinnifleretyper.videler foreningeneinnifirelikestorekategorierforhveravdetolvtypene:ifjerdedelensomharminsttil fellesmedtypenvistuderer,fjerdedelensomharmesttilfellesmedtypenogtomellomkategorier. Detpresenteressåfigurermedgjennomsnittforhveravdissegruppene.Idensistedelenanalyserer viforeningeneetterhvilketrekksomførstogfremstkjennetegnerdem.idisseanalyseneer kategorienegjensidigutelukkende:hverlokalforeningblirbareplassertidenenekategoriensomde 3 3

6 passerallerbestinni.tilsluttpresentereshovedkjennetegnenevedhvertype deresstyrkerog svakheter ienoppsummerendetabell. 4 4

7 12typiskeRødeKors foreninger Denmoderneogvelutstyrte Dennebeskrivelsenpassertilforeningersom1)brukernyteknologiaktivt(bådeIKTog varslingssystemet VoiceBroadcast ),2)driverprofesjonelt(haregenkursvirksomhet,gode oversikterogplaner),3)hargodtilgangtilutstyr(eks.båt)oger4)orientertmotnæringslivet(gir kommersiellførstehjelpsopplæringogfårstøttefranæringslivet).deeraltså moderne bådei forholdtilteknologi,organisasjonsdriftogmarkedsorienteringogvedatdeharmyeungefolk involvertidriften.disseforeningeneharsågodtsomalltidhjelpekorps. Itabellennedenforgisdetenoversiktoverhvilkespørsmåliårsrapportenesomharblittbrukttilå konstrueredenneforeningsprofilen.deerrangertisynkenderekkefølgeetterhvorsentraleog karakteristiskedeulikekjennetegneneer.densammeframstillingsformenblirbruktogsåforde andreprofilenenedenfor. MODERNEOGVELUTSTYRT:Kjennetegnfraårsrapportene: Harhjelpekorps. Hartattibruk VoiceBroadcast. Harkursvirksomhetiegenregi. Gjennomførerkommersiellførstehjelpsopplæring. StorandelavdeaktivefrivilligeharPCmedInternett. Ungdommellom13og30ofterepresentertistyrer,rådogkomiteer. SamarbeideroftemedandreombrukavRødeKors ressurser. Deltarimangeøvelser. Haregenwebside. HaroppdatertoversiktoverRK ressurser. Harmanuellvarslingsplan. HarrekruttertungemenneskerfraVGS,høyskoleelleruniversitet. HarbruktInternetttilåvervenyemedlemmer. Eierbåt. Fårstøttefranæringslivet. Hargittinformasjonomulykkesforebyggendearbeidvedogivann. Harenhelhetligopplæringsplan. Hvorbefinnerdisseforeningeneseggeografisk?Figurennedenforvisertredimensjonervedden geografiskeplasseringen.denliggendeaksen(x aksen)viserhvorgodtlokalforeningenepassertil beskrivelsenigjennomsnittihvertfylke.idettetilfelletskillerrogalandsegut herer karakteristikkenmoderneogvelutstyrttreffendefordengjennomsnittligeforeningen.detbetyrat foreningeneirogalanddelermangeavkjennetegneneitabellenovenfor.detandreytterpunkteter Oslo,dergjennomsnittsscorenpåmoderneogvelutstyrt skalaenersværtlav. 5 5

8 5 Denståendeaksen(y aksen)viserhvorstorandelavforeningeneidistriktetdennebeskrivelsener allermesttypiskforavsamtligetolvforeningsprofiler.detvilsihvorstorandelavforeningenesom scorerhøyerepådenneprofilenennpånoenavdeelleveandreprofilene.dettegiretlittannetbilde enngjennomsnittsscorene:hererdettrøndelag,møreogromsdaloghordalandsomskillersegut. er og og Hordaland som skiller seg Mellom15og20prosentavforeningenepasserbesttildennebeskrivelsenidissefylkene.Ifire og passer til beskrivelsen i disse fylkene. I fire fylker,oslo,vestfold,akershusogvest Agder,erdetingenavforeningenesompasserbesttildenne og Vest-Agder, det foreningene som til denne profilen. Dentredjedimensjonenerframstiltvedstørrelsenpå boblene :Jostørreboblener,jostørreer dimensjonen er størrelsen større er, jo større er forskjellenemellomforeningeneinterntihvertfylke.iosloogrogalanderboblenliten,noesom foreningene internt i fylke. I og er liten, noe som betyratforskjelleneersmå.ioslopasserbeskrivelsendårligforalleforeningene,mensdenpasser er små. I beskrivelsen alle foreningene, mens den godtfordeallerflesteirogaland.ihedmarkogaust Agdererboblenebetydeligstørre.Dettebetyr de fleste i I og Aust-Agder er betydelig større. betyr atbeskrivelsenpassersværtgodtforenkelteforeninger,mensværtdårligforandre. svært enkelte foreninger, svært dårlig andre. 25 Moderne og velutstyrt Hvor stor andel av foreningene som passer best til beskrivelsen i hvert distrikt ØSTFOLD TROMS SØR-TRØNDELAG MØRE OG ROMSDAL HORDALAND NORD-TRØNDELAG TELEMARK ROGALAND SOGN OG FJORDANE AUST-AGDER OPPLAND NORDLAND FINNMARK BUSKERUD HEDMARK 0 OSLO AKERSHUS VESTFOLD VEST-AGDER Hvor godt lokalforeningene passer til beskrivelsen i hvert distrikt (standardiserte verdier) Merk: aksene krysser ved gjennomsnittsverdier. 5mesttypiskelokalforeningeri2008: 5 typiske i BrumunddalRKH GaularRødeKors AlvøenogLaksevågRødeKors BrønnøysundRødeKors SuldalRødeKors Hedmark SognogFjordane Hordaland Nordland Rogaland Som tabellen nedenfor figuren viser, finner vi den aller mest typiske moderne og velutstyrte foreningen nettopp i Hedmark, men gjennomsnittsverdiene 6 6 blir likevel lave fordi beskrivelsen passer dårlig på andre foreninger i samme fylke. Det må understrekes at disse fem foreningene passer best

9 Somtabellennedenforfigurenviser,finnervidenallermesttypiske moderneogvelutstyrte foreningennettoppihedmark,mengjennomsnittsverdieneblirlikevellavefordibeskrivelsenpasser dårligpåandreforeningerisammefylke.detmåunderstrekesatdissefemforeningenepasserbest tilbeskrivelsenutfraenhelhetligvurderingavårsrapportenederes.dettebetyrlikevelikkeat beskrivelsenavforeningstypenpasserdissekonkreteforeningeneiettogalt. SummertviseraltsådengeografiskeprofilenatVestlandsfylkeneogTrøndelageroverrepresenterte blantdemoderneogvelutstyrteforeningene,medenkelteksemplerogsåiaust AgderogHedmark. VifinnerfåslikeforeningeridetsentraleØstlandsområdet. Moderneogvelutstyrteforeningererstore,ogharmangefrivillige.Ifigurennedenforharvideltalle foreningeneimaterialetifirelikedeler,dergruppenlengsttilhøyrerepresentererfiredelensomhar mesttilfellesmeddenneprofilen.viseratdetgjennomsnittligeantalletfrivilligeherergodtover dobbeltsåhøytsomiforeningenemedminsttilfellesmeddemoderneogvelutstyrte. Blantdesomharminsttilfellesmeddemoderneogvelutstyrteforeningenefinnerviknaptunge frivilligeidetheletatt.overhalvpartenidennekategoriensierdeikkeharenenestefrivilligunder 30år.Tilsammenlikningharsamtligeforeningersompasserbesttilbeskrivelsenmoderneog velutstyrthattfrivilligeunder30år.dennealderssammensetningengjenspeilesogsåi medlemsmassentildisseforeningene:ifjerdedelensomharmesttilfellesmeddemoderneog velutstyrteforeningeneermedlemmeneisnittsyvåryngreennifjerdedelenmedminsttilfelles meddennetypen. 7 7

10 Deterlikevelikkebareungemedlemmerinnendenneforeningstypen:Aldersspredningeni medlemsmassenerherstørreenninoenavdeandreforeningsprofilene. DemoderneogvelutstyrteforeningeneerogsåavdemestmaskulineRødeKors foreningene.blant fjerdedelensomharmesttilfellesmeddennetypen,erdetlikemangemennsomkvinnerblant medlemmene,mensdeternestentotredelerkvinneriforeningenesomharminsttilfellesmedde moderneogvelutstyrteforeningene. Deeroverrepresenterteimellomstoresamfunn,ogfinnesnestenaldriideminstfolkerikestrøkene. Deoppleveratrekrutteringenavbådefrivilligeogmedlemmergårbedreenndeflesteandretyper. Endeligframheverdemoderneogvelutstyrteforeningeneførstogfremstøkonomiskeproblemer, noesomtroligharsammenhengmedaktivitetensressurskrevendeart.påandreproblemområder skillerdesegikkeut. Andrekjennetegn(sefigurernedenfor): Storandelmannligemedlemmer. Eroverrepresenterteimellomstorebyer( innbyggere),nestenaldriideminste samfunn. Synesdeterlettårekrutterebådefrivilligeogmedlemmer. Sliteroftestmedøkonomiskeproblemer. 8 8

11 9 9

12 10 10

13 Denvirtuelleforeningen DenvirtuelleforeningenskillersegutvedhyppigbrukavIKT,ogstoregenrapportertnytteavdenne bruken.enstordelavkommunikasjonenmellomforeningogmedlemmer/frivilligeskjerpåe post. DENVIRTUELLEFORENINGEN:Kjennetegnfraårsrapportene: HarstornytteavNorgesRødeKorswebsider. Harstornytteavdistriktetswebsider. Brukerdistriktetswebsiderhyppig. BrukerNorgesRødeKorswebsiderhyppig. HarstornytteavInternettverktøyilokalforeningen. Haromfattendee postkommunikasjon. 25 Virtuelle foreninger 20 OPPLAND VEST-AGDER Hvor stor andel av foreningene som passer best til beskrivelsen i hvert distrikt VESTFOLD NORDLAND MØRE OG ROMSDAL FINNMARK NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG SOGN OG FJORDANE TROMS HORDALAND BUSKERUD 0 TELEMARK ØSTFOLD AUST-AGDER AKERSHUS OSLO HEDMARK ROGALAND Hvor godt lokalforeningene passer til beskrivelsen i hvert distrikt (standardiserte verdier) Merk: aksene krysser ved gjennomsnittsverdier. 5mesttypiskelokalforeningeri2008: 5 typiske i MostadmarkRødeKors Sør Trøndelag Sør-Trøndelag VerdalRødeKors Nord Trøndelag Nord-Trøndelag NordfoldRødeKors Nordland SkjånesRødeKors Finnmark Vestvågøy Røde Kors Nordland Den geografiske profilen viser at foreningene i Oslo passer godt til beskrivelsen og har de høyeste gjennomsnittsverdiene på organisasjonsprofilene. Imidlertid er det ingen av foreningene i dette distriktet som først og fremst kan karakteriseres som virtuelle. Dette gjelder flest foreninger i

14 VestvågøyRødeKors Nordland DengeografiskeprofilenviseratforeningeneiOslopassergodttilbeskrivelsenoghardehøyeste gjennomsnittsverdienepåorganisasjonsprofilene.imidlertiderdetingenavforeningeneidette distriktetsomførstogfremstkankarakteriseressom virtuelle.dettegjelderflestforeningeri OpplandogVest Agder.MotstykkettildettefinnerviiØstfold,meddelaveste gjennomsnittsverdienepåskalaenogingenforeningersomførstogfremstkankarakteriseressom virtuelle. Medlemmeneernoeyngreenngjennomsnittetogdeterenvissoverrepresentasjonavmannlige medlemmer.degirennoemerpositivvurderingavvirksomhetenennandreforeningsprofilerog rapporterernoeoftereomøkonomiskeproblemer.utslageneerimidlertidforholdsvisbeskjedne. FleredetaljerombetydningenavIKT brukilokalforeningenevilpresenteresienegenrapport. Ansikt til ansikt foreningen Ansikt til ansikt foreningenerpåmangemåterdenvirtuelleforeningensmotsats,ettersomden elektroniskekommunikasjonenherererstattetav(ellersupplertmed)direkteogpersonligkontakt medmålgrupper.denneforeningsprofilendriveromfattendebesøksaktivitetogmøterbefolkningen ansikttilansiktogsåiandresammenhenger;iforbindelsemedstands,markeringer(eks.8.mai)og vervingpågatenivå.deerogsåsværtsynligeilokalmiljøetvedatdetaroppmangesakertiloffentlig debatt. ANSIKT TIL ANSIKT FORENINGER:Kjennetegnfraårsrapportene: Harhattbesøksordningiinstitusjoner(ikkefengsel) Hattbesøksordningiprivatehjem. Harbesøkstjeneste. Harmarkert8.Mai. Hardrevetvervingpåstands. Harhattmangestyremøter. Harforsøktåpåvirkeimangesaker. Hardrevetgateverving. DetersærligAkershus,MøreogRomsdalogØstfoldsomskillersegutmedbådeenstorandel foreningersomførstogfremstkankarakteriseresmeddennemerkelappenoghøy gjennomsnittsscorepåskalaen.ogsåhererdetlokalforeningeneioslosomhardenhøyeste gjennomsnittsverdien,menforalledisseerdetandreprofilersomtotaltsettermerbetegnendeenn denne.vifinnerminstutbredelseavansikt til ansikt foreningerihedmark,opplandogtroms

15 Ansikt til ansikt foreninger 25 FINNMARK AKERSHUS 20 Hvor stor andel av foreningene som passer best til beskrivelsen i hvert distrikt TROMS HEDMARK OPPLAND NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG BUSKERUD SOGN OG FJORDANE AUST-AGDER NORDLAND HORDALAND MØRE OG ROMSDAL ØSTFOLD ROGALAND VEST-AGDER VESTFOLD 0 TELEMARK OSLO Hvor godt lokalforeningene passer til beskrivelsen i hvert distrikt (standardiserte verdier) Merk: aksene krysser ved gjennomsnittsverdier. 5mesttypiskelokalforeningeri2008: 5 typiske i SkiRødeKors MalvikRødeKors BryneRødeKors SundRødeKors AndøyRødeKors Akershus Sør Trøndelag Sør-Trøndelag Rogaland Hordaland Nordland Disseforeningenebefinnersegoftestirelativtstoresamfunn,ogsjeldentpåsmåsteder.Dehar seg oftest i relativt store samfunn, og sjeldent småsteder. De oftestlanghistorie fjerdedelenmedmesttilfellesmedansikt til ansikt foreningeneerstiftet15år fjerdedelen mest til felles ansikt-til-ansikt-foreningene er stiftet førdesomharminsttilfellesmeddenneprofilen.deharforholdsvismangefrivillige,menslitermed minst til felles med denne forholdsvis mange frivillige, men sliter med å åtiltrekkesegunge.medlemsmassenersterktkvinnedominertogeldreenngjennomsnittet. er sterkt kvinnedominert og eldre enn gjennomsnittet. Ansikt-til-ansikt-foreningene Ansikt til ansikt foreningenemenerdeterlettårekrutterenyefrivillige.gårvitilbaketilforeningene er lett å rekruttere nye frivillige. tilbake til somhaddedesammekjennetegnenei2006,serviatdeterdennetypensomogsåharhattdenmest de samme i ser at det er denne typen også har hatt den mest positiveutviklingenitalletpåfrivillige.samtidiguttrykkerdebetydeligoftereennandreforeningerat i tallet på uttrykker de oftere enn andre foreninger at detervanskeligåskaffesegtillitsvalgtetilåtaansvarfordriften. er å skaffe seg tillitsvalgte til å ta ansvar for driften

16 Andrekjennetegn(sefigurernedenfor): Oftestirelativtstorebyer,sjeldnerepåsmåsteder. Gamle,etablerteforeninger. Mangefrivillige,menfåavdemunge. Overvektavkvinneligemedlemmer. Menoppgiroftereennandreproblemermedårekrutteretillitsvalgte

17 15 15

18 16 16

19 Utsattegrupper foreningen Utsattegrupper foreningenerenurbanforeningstypesomarbeiderformenneskerimangeulike sårbarelivssituasjoner,sliksombarnogungemedbehovforekstraoppfølging,fengselsinnsatteog flyktninger.dekjennetegnesogsåvedatminoriteterdeltaraktivtsomtillitsvalgteogfrivillige.deter istorgraddesammeforeningenesomtarsegavdisseiutgangspunktetsværtforskjelligegruppene. ANSIKT TIL ANSIKT FORENINGER:Kjennetegnfraårsrapportene: Etablertleksehjelp. Hattaktivitetstilbudforbarnpåkrisesenter. Hattvisitortjenesteifengsel. Hatttilbudtilandrebarnisårbarelivssituasjoner. Hattferieelleravlastningsleireforbarnogungdom. Harbarnehjelp. Haromsorgsutvalg. Harhatttillitsvalgtemedminoritetsbakgrunn. Harflyktningguide. Hariverksatttiltakforårekruttereminoritetertilaktiviteter. Benytterfrivillighetsmappen. Harhattaktivefrivilligemedminoritetsbakgrunn. Harhattetaktivitetstilbudforbarnt.o.m.13år. Biståttmenneskersomtrengernyenettverkettersoning

20 Utsatte grupper-foreninger Hvor stor andel av foreningene som passer best til beskrivelsen i hvert distrikt SØR-TRØNDELAG VEST-AGDER NORDLAND TROMS NORD-TRØNDELAG MØRE OG ROMSDAL ROGALAND VESTFOLD ØSTFOLD BUSKERUD HEDMARK HORDALAND AKERSHUS TELEMARK 0 AUST-AGDER SOGN OG FJORDANE OPPLAND FINNMARK OSLO Hvor godt lokalforeningene passer til beskrivelsen i hvert distrikt (standardiserte verdier) Merk: aksene krysser ved gjennomsnittsverdier. 5mesttypiskelokalforeningeri2008: 5 typiske i RingerikeRødeKors Ringerike Røde Kors BærumRødeKors Bærum Røde Kors DrammenRødeKors Drammen Røde Kors TrondheimRødeKors Trondheim Røde Kors BergenRødeKors Bergen Røde Kors Buskerud Buskerud Akershus Akershus Buskerud Buskerud Sør Trøndelag Sør-Trøndelag Hordaland Hordaland Den Dengeografiskeprofilenerforholdsvistydelig:Dennetypenaktiviteterkarakteristiskforforeningeri er forholdsvis Denne typen aktivitet er karakteristisk for foreninger i Rogaland,VestfoldogØstfold,ogistorebyerellerkommuner,derdesosialeutfordringeneoftester i store eller der de sosiale utfordringene oftest er størst. størst.ibuskerudfinnerviomfattendeaktivitetavdennetypenibyenehønefossogdrammen,mens I aktivitet av denne typen i og mens det deterbeskjedenaktivitetpådetteområdetidemerlandligedeleneavfylket.boblenforbuskerud er dette i mer delene av for Buskerud er erderforstørreennfordeandrefylkene.isognogfjordaneogfinnmark,sombestårbareavrelativt enn fylkene. I og og Finnmark, som bare av relativt små småsteder,erdetlitenvariasjonogforholdsvislitenaktivitetavdennetypen. steder, er det og aktivitet av denne typen. Siden Sidendeoftestbefinnersegpåstoresteder,hardisseforeningeneoftestmangefrivillige.Tilforskjell seg store steder, disse foreningene frivillige. forskjell fra fraansikt til ansikt foreningenehardeimidlertidogsårelativtmangeunder30åridenfrivillige ansikt-til-ansikt-foreningene imidlertid også relativt mange år i den frivillige arbeidsstokken.medlemsmassenerlikevelnoeeldreenngjennomsnittet.utsattegrupper er likevel noe eldre enn grupperforeningeneopplevermindreproblemermedåaktiviseredefrivilligeogmedlemmeneennandre opplever problemer med å de frivillige og medlemmene enn andre foreningstyper.derimotoppgirde,ilikhetmedansikt til ansikt foreningene,relativtstoreproblemer medåskaffetillitsvalgte

21 Andrekjennetegn(sefigurernedenfor): Klartbyfenomen derdesosialeutfordringeneerstørst. Mangefrivillige. Harikkeproblemermedåaktiviseremedlemmer/frivillige,mensynesdetervanskeligå skaffetillitsvalgte

22 20 20

23 Ungdomsforeningen Ungdomsforeningenharaktiviteterforungdomutenspesieltfokuspåutsattegrupper.Dedeltarofte ikampanjepregedeaktiviteter.disseforeningeneerogsådemestinternasjonaltorienterte:de samlerinnpengerogmaterielltilutlandetogtaroppinternasjonalespørsmåltildebattilokalmiljøet. UNGDOMSFORENINGER:Kjennetegnfraårsrapportene: Deltattirollespillet Påflukt. Deltatti Aktivtvalg (omhivogaids). HattaktivemedlemmerengasjertihovedaktivitetenetilRødeKorsUngdom Deltattpåtreningsleirmotvold. HarRødeKorsUngdom gruppe. DeltattiMOD kurs. Hattfastaktivitetstilbudforungdom14 17år. Harsamletinnmaterielltilutlandet. Hattegneprofileringstiltakmotungdomsmiljøer. Harsamletinnpengertilutlandet

24 Ungdomsforeninger AUST-AGDER Hvor stor andel av foreningene som passer best til beskrivelsen i hvert distrikt NORDLAND OPPLAND ROGALAND VEST-AGDER MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE NORD-TRØNDELAG ØSTFOLD TELEMARK TROMS FINNMARK AKERSHUS 0 HEDMARK BUSKERUD VESTFOLD OSLO HORDALAND SØR-TRØNDELAG Hvor godt lokalforeningene passer til beskrivelsen i hvert distrikt (standardiserte verdier) Merk: aksene krysser ved gjennomsnittsverdier. 55mesttypiskelokalforeningeri2008: typiske i HaldenRødeKors RisørRødeKors Røde Sandnes SandnesRødeKors Bodø BodøRødeKors NannestadogGjerdrumRKH Østfold Aust-Agder Aust Agder Rogaland Rogaland Nordland Akershus UngdomsforeningenefinnervioftestiAust AgderogAkershus.Deerminstvanligeidetøvrige finner oftest i Aust-Agder og Akershus. er minst vanlige i det Østlandsområdet. Detteerstore,etablerteforeningersomdekkerstoregeografiskeområderogharmangefrivillige, er etablerte som geografiske områder og mange frivillige, naturlignokmedenoverrepresentasjonavungdom.deterlikevelikkelaveregjennomsnittsalder nok en overrepresentasjon av ungdom. er likevel ikke lavere gjennomsnittsalder ennandreforeningstyper,barestørrespredning.passivtmedlemskapermindrevanligblantungdom større spredning. er mindre vanlig blant ennandre nårungdomførstdeltar,gjørdedetaktivt.deterderforsjeldentat når deltar, gjør de det aktivt. er derfor sjeldent at ungdomsforeningenerapportereromproblemermedåaktiviseremedlemmerelleropprettholde rapporterer problemer med å aktivisere medlemmer eller opprettholde aktiviteten. Ungdomsforeningeneerpolitiskaktiveogsynligeilokalmiljøet.Detarsærligofteoppsakertil er og synlige i lokalmiljøet. tar særlig ofte opp saker til offentligdebattsomangårbarnogungeoginternasjonalespørsmål. angår barn og og internasjonale spørsmål

25 Andrekjennetegn(sefigurernedenfor): Ungdomsforeningeneharmangefrivillige,særligblantunge. Menikkelaveregjennomsnittsalderblantmedlemmene,barestørrespredning. Harforholdsvislanghistorie. Dekkerstortgeografiskområdeogfinnesmyeofterepåstørrestederennsmå. Harsjeldnereennandreproblemermedåaktiviseremedlemmerogopprettholde aktiviteten

26 24 24

27 Verdiforeningen VerdiforeningeneleggervektpååformidleRødeKorskjerneverdierinterntogeksternt,ogbruker kurs,møterogmediaaktivtforåoppnådette. VERDIFORENINGER:Kjennetegnfraårsrapportene: Arrangertkursihumanitærrettforeksterntpublikum. ArrangertmøteriRødeKors verdierforeksterntpublikum. Hararrangertkursihumanitærrettformedlemmer. HararrangertmøteriRødeKors verdierformedlemmer. Hararrangertkursihumanitærrettforskoler. Harhattinnleggipresse/ukeblad. HaropptrådtpåTV/radio. Dennetypenaktiviteterforholdsvisjevntspredtutoverheleorganisasjonen.Forskjellenemellom distrikteneerrelativtsmåogikkestatistisksignifikante.deterhelleringenforskjellermellomstore ogsmåforeninger,ogvifinnerdennetypenaktivitetlikeoftepåsmåsompåstoresteder

28 Verdiforeninger TELEMARK Hvor stor andel av foreningene som passer best til beskrivelsen i hvert distrikt VEST-AGDER BUSKERUD VESTFOLD HEDMARK SØR-TRØNDELAG SOGN OG FJORDANE FINNMARK NORD-TRØNDELAG NORDLAND TROMS OPPLAND HORDALAND ØSTFOLD 0 MØRE OG ROMSDAL AKERSHUS OSLO ROGALAND AUST-AGDER Hvor godt lokalforeningene passer til beskrivelsen i hvert distrikt (standardiserte verdier) Merk: aksene krysser ved gjennomsnittsverdier. 55mesttypiskelokalforeningeri2008: typiske i NorheimsundRødeKors GloppenRødeKors DovreRødeKors Ulvik UlvikRKH Øvre ØvreEikerRødeKors Hordaland Sogn SognogFjordane Oppland Hordaland Buskerud Organisasjonsutvikleren Organisasjonsutviklerensamarbeidertettmedandreleddiorganisasjonenogdriveraktivt samarbeider tett med andre ledd i organisasjonen og driver aktivt strategiarbeid.deteristorgraddesammeforeningenesombidrarmedsineerfaringertil er i stor grad de samme som bidrar med sine erfaringer til distriktsleddet og som benytter seg av hjelp fra distriktskontoret dette ser altså ut til å være en toveisprosess. distriktsleddetogsombenyttersegavhjelpfradistriktskontoret detteseraltsåuttilåværeen ORGANISASJONSUTVIKLEREN:Kjennetegnfraårsrapportene: Kjennetegn - Har Harbidrattmederfaringerfrasineaktivitetertildistriktet. bidratt med erfaringer fra sine aktiviteter til distriktet. - Har Harbidrattmederfaringertilandrelokalforeninger. bidratt med erfaringer til andre lokalforeninger. - Har Harenrekrutteringsstrategiforhvordanvervenyemedlemmer. en rekrutteringsstrategi for hvordan verve nye medlemmer. Harhyppigbruktansatteveddistriktskontoretsomressursiåretsomhargått

29 - Har hyppig brukt ansatte ved distriktskontoret som ressurs i året som har gått. - Harfåtthjelpavdistriktskontoretpåflereulikeområder. av på flere områder. - Harenrekrutteringsstrategiforåverveaktivefrivilligetilaktiviteter. rekrutteringsstrategi å aktive frivillige til aktiviteter. Organisasjonsutviklerforeninger HEDMARK Hvor stor andel av foreningene som passer best til beskrivelsen i hvert distrikt AKERSHUS OSLO TROMS BUSKERUD OPPLAND MØRE OG ROMSDAL ØSTFOLD SØR-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG VEST-AGDER VESTFOLD FINNMARK SOGN OG FJORDANE HORDALAND NORDLAND AUST-AGDER 0 ROGALAND TELEMARK Hvor godt lokalforeningene passer til beskrivelsen i hvert distrikt (standardiserte verdier) Merk: aksene krysser ved gjennomsnittsverdier. 55mesttypiskelokalforeningeri2008: typiske i BrumunddalRKH RingsakerRødeKors Røde VangRødeKors LillehammerRødeKors FurnesRødeKors Hedmark Hedmark Hedmark Oppland Hedmark Pådennedimensjonenfinnervisværtstoreforskjellermellomdistriktene,somikkefølgernoeklart dimensjonen svært store forskjeller mellom distriktene, som ikke følger noe klart by-land-mønster. by land mønster.aust Agderskillersegutmedhøyegjennomsnittsverdierpådennedimensjonen. Aust-Agder skiller seg ut med gjennomsnittsverdier denne dimensjonen. Detteeroppsiktsvekkende,sidendettefylketbareharfirebetalteårsverkpådistriktsnivå færrest er siden dette fire betalte på distriktsnivå færrest avsamtligedistrikt(sammenmedfinnmark).deterlikevelihedmarkatvifinnerdemestutpregede med er likevel i at vi de mest organisasjonsutviklerforeningene.dennetypenerminstvanligirogaland. typen vanlig i Organisasjonsutviklerforeningeneskillersegutmedensværtpositivgenerellvurderingav virksomheten.desvarerogsåbetydeligoftereennandreatforeningenerorganisertpåen

30 hensiktsmessigmåte.foreningenemeddissekjennetegneneoppgirogsåatdeterlettereå rekrutterebådefrivilligeogtillitsvalgteennandre.deoppgirimidlertidstørreproblemermedålære opptillitsvalgte,noesomkanhengesammenmedatdestillerstørrekravtildisseennandre foreningstyper. Andrekjennetegn(sefigurernedenfor): Ersærdelestilfredsmedmåtenaktiviteteneerorganisertpåoggirenpositivvurderingav driften. Synesdetermyelettereenndeflesteandreårekrutterebådefrivilligeogtillitsvalgte. Harproblemermedøkonomiogopplæringavtillitsvalgte,menikkemedaktiviseringav medlemmer/frivilligeogrekrutteringavtillitsvalgte

31 NOTE:Figurenviseravvikfragjennomsnittetforhvergruppe:Tallover0betyratforeningstypenhar størreproblemerenngjennomsnittet,tallunder0atdenharmindreproblemerenngjennomsnittet. Beredskapsforeningen Dennetypenforeningerertettinvolvertikommunensberedskapsarbeidogharogsåegne beredskapsutvalg. BEREDSKAPSFORENINGEN:Kjennetegnfraårsrapportene: Erinvolvertikommunensarbeidmedrisiko ogsårbarhetsanalyser. Errepresentertikommunensberedskapsråd. Erkjentmedkriserogekstraordinærehendelsersomkanberørekommunen. Haregetberedskapsutvalg/kontakt

32 Beredskapsforeninger 30 Hvor stor andel av foreningene som passer best til beskrivelsen i hvert distrikt SOGN OG FJORDANE BUSKERUD ROGALAND AKERSHUS NORD-TRØNDELAG TELEMARK FINNMARK AUST-AGDER TROMS OPPLAND MØRE OG ROMSDAL ØSTFOLD HEDMARK HORDALAND SØR-TRØNDELAG 0 OSLO VEST-AGDER NORDLAND VESTFOLD Hvor godt lokalforeningene passer til beskrivelsen i hvert distrikt (standardiserte verdier) Merk: aksene krysser ved gjennomsnittsverdier. 55mesttypiskelokalforeningeri2008: typiske i Sogndal SogndalRødeKors UllensakerRødeKors Olden OldenRødeKors HornindalRødeKors Nissedal NissedalRødeKors Sogn SognogFjordane Akershus Akershus Sogn SognogFjordane Sogn SognogFjordane Telemark Telemark Vi Vifinnerdemsærligifemfylker:SognogFjordane,Telemark,Buskerud,RogalandogNord i fem fylker: Nord- Trøndelag.ItilleggharetparforeningeriAkershusomfattendeberedskapsarbeid.Dennetypen I et i omfattende typen foreningererminstvanligioslo. er i Beredskapsforeningerharofteremøtermedpolitikereennandreforeninger.Deerogsåoftere oftere med politikere enn andre foreninger. også oftere involvertiblodgivervirksomhetogharnattevandringsgrupper.debruker behovsanalysene aktivt i og har nattevandringsgrupper. bruker aktivt og ograpportereratdisseharførttilendringeriforeningensaktivitet.demottarsjeldnereennandre at til endringer i foreningens aktivitet. sjeldnere enn andre foreningerpengegaver,menharofteresamarbeidsavtalernednæringslivet. oftere ned næringslivet. Det Detsynessomomberedskapsforeningeneleggerstørrepåfrivillighetsomtilknytningsformenn som større på frivillighet som tilknytningsform enn medlemskap.enlavereandelavdefrivilligeennideflesteandreforeningstyperermedlemmerav lavere andel av de enn i de fleste andre foreningstyper er medlemmer av foreningen,ogoppmøtetpåmedlemsmøteneerdårligereenndetvifinneriandreforeninger. og oppmøtet på medlemsmøtene er dårligere enn det finner i foreninger

33 Beredskapsforeningerharoftereennandretyperhjelpekorpsogomsorgsutvalg.Deoppgirogså oftereennandreforeningeratdeharøkonomiskeproblemer. Andrekjennetegn(sefigurnedenfor): Haroftereennandrehjelpekorpsogomsorgsutvalg. Oppleverøkonomiskeproblemer

34 Integreringsforeningen Integreringsforeningenharaktiviteterpåasylmottakogarbeideraktivtforårekrutterefrivilligeog tillitsvalgtemedminoritetsbakgrunn.denneforeningstypendriverlittpåtversavdetradisjonelle RødeKors strukturene,oftemedandretyperspesialavdelingerogmedmangefrivilligesomikkeer medlemmer. INTEGRERINGSFORENINGEN:Kjennetegnfraårsrapportene: Haraktiviteterforbarnogvoksnepåasylmottak. Hariverksattsærskiltetiltakforårekrutterepersonermedminoritetsbakgrunntil aktiviteter/arrangementer. Harhattaktivefrivilligemedminoritetsbakgrunn. Harhattinnleggipresse/ukeblad. HaropptrådtpåTV/radio. Harrekrutteringsstrategiforhvordanvervenyefrivillige. Haringenfastsamarbeidsavtalemed,ogfårikkestøttefranæringslivet. Enstorandelavdefrivilligeerikkemedlemmer. Haroftespesialavdelingerfor annen aktivitet

35 Integreringsforeninger 25 Hvor stor andel av foreningene som passer best til beskrivelsen i hvert distrikt ØSTFOLD NORDLAND VEST-AGDER SØR-TRØNDELAG VESTFOLD ROGALAND FINNMARK MØRE OG ROMSDAL AKERSHUS HORDALAND HEDMARK SOGN OG FJORDANE OPPLAND AUST-AGDER OSLO TROMS 0 BUSKERUD NORD-TRØNDELAG TELEMARK Hvor godt lokalforeningene passer til beskrivelsen i hvert distrikt (standardiserte verdier) Merk: aksene krysser ved gjennomsnittsverdier. 55mesttypiskelokalforeningeri2008: typiske i Bardu BarduRødeKors Røde Kors Fredrikstad FredrikstadRødeKors Salangen SalangenRødeKors Narvik NarvikRødeKors Lyngdal LyngdalRødeKors Røde Kors Troms Troms Østfold Østfold Troms Troms Nordland Nordland Vest-Agder Vest Agder Integreringsforeningenebefinnersegistørrebyerog/ellerkommunermedasylmottak.Oslo,Aust seg i større byer og/eller med Aust- AgderogTromsskillersegutmedflestforeningeravdennetypen,mensvifinnerfærrest skiller seg med foreninger denne typen, mens vi finner færrest integreringsforeningeritelemarkogrogaland.iøstfolderdetetparsværttypiske i og I er det et svært typiske integreringsforeninger,mendenneforeningstypenerikkespesieltvanligifylketsomhelhet. foreningstypen er ikke spesielt i fylket som Integreringsforeningermarkerersegmedåskrivemangeinnleggilokalpressen.Deharvideresterkt seg med å skrive mange innlegg i lokalpressen. videre sterkt fokuspåinternasjonalhumanitærrett,ogdriversærligintensivtinformasjonsarbeidrettetmot rett, og særlig intensivt informasjonsarbeid rettet mot skoler.disseforeningenedriverbevisstrekrutteringavungemennesker,ogharofteegnerødekors rekruttering unge og ofte egne Ungdom-grupper. Ungdom grupper. I Iendastørregradennberedskapsforeningenesynesintegreringsforeningeneåværemerfokusertpå enn synes integreringsforeningene å fokusert på frivillighetennmedlemskap.enstorandelavdefrivilligeerikkemedlemmer,ogmensforeningene enn stor andel av de frivillige er ikke medlemmer, og mens foreningene stortsettharenstrategiforårekruttereflerefrivillige,mangleroftereenstrategiforåøke sett en strategi å rekruttere flere frivillige, oftere en strategi å

36 medlemstallet.desynesogsåimindregradennandreforeningstyperathøytoppmøtepå medlemsmøtererviktig. Generalistforeningen Generalistforeningenkjennetegnesvedbreddeialleleddavorganisasjonsarbeidet:Inntektene kommerframangekilder,defårhjelpfradistriktetpåmangeulikefelt,kontakteneutadermange, ogspesialavdelingeneogproblemeneermangfoldige. GENERALISTFORENINGEN:Kjennetegnfraårsrapportene: Harinntekterframangeulikekilder:Kontingent,kommune,hovedorganisasjon,gaverog arrangement. Samarbeideroftemedandreforeningerilokalmiljøet. Hartattoppmangesakertiloffentligdebatt. Harfåtthjelpavdistriktsleddetpåmangeulikeområder

37 Generalistforeninger SOGN OG FJORDANE Hvor stor andel av foreningene som passer best til beskrivelsen i hvert distrikt ROGALAND OSLO TELEMARK HORDALAND NORD-TRØNDELAG NORDLAND ØSTFOLD TROMS BUSKERUD MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG OPPLAND VEST-AGDER HEDMARK AKERSHUS VESTFOLD FINNMARK AUST-AGDER Hvor godt lokalforeningene passer til beskrivelsen i hvert distrikt (standardiserte verdier) Merk: aksene krysser ved gjennomsnittsverdier. 55mesttypiskelokalforeningeri2008: typiske i GjerpenRødeKors Telemark BømloRødeKors Hordaland ModumRødeKors Buskerud LillesandRødeKors Aust-Agder Aust Agder FloraRødeKors SognogFjordane Forskjellenemellomdeulikedistrikteneersmå denneforeningstypenfinnerviialledeleravlandet distriktene er små denne finner i deler av landet oglikeoftepåsmåsompåstoresteder. ofte som store steder. Utfordringenetilgeneralistforeningeneerførstogfremstknyttettilkoordineringogstrategiarbeid. til generalistforeningene er først og fremst til koordinering og strategiarbeid. Somnevnthardeproblemerpåsværtmangeulikeområder.Deharnoedårligereoppmøtepå på mange områder. noe dårligere oppmøte på styremøteneenndeflesteandreforeningerogdeharsjeldnerestrategierforvervingav enn foreninger og sjeldnere strategier for av medlemmer. Andrekjennetegn(sefigurernedenfor): nedenfor): - Mange Mangespesialavdelinger,overrepresentertpåalletyperunntattRødeKorsungdom. på alle typer ungdom. - Sjeldnerestrategierformedlemsverving. - Har Harproblemerpåmangeområder:Medlemsrekruttering,økonomi,opprettholde på mange områder: opprettholde aktivitetenogrekrutteringavtillitsvalgte. av tillitsvalgte

38 36 36

39 Møteforeningen Møteforeningene har kanskje de mest tradisjonelle arbeidsformene av alle foreningstypene. De er små småoghomogene,pregetavensterkdeltakerkultur,derdeterstortframmøtepåbådestyre og sterk der det er stort på styre- medlemsmøter medlemsmøteroghyppigmøteaktivitet.hererdetmedlemsrollensomstårisentrumfor møteaktivitet. er det medlemsrollen som står i sentrum organisasjonsarbeidetistørregradennrollensomfrivillig,ogklassiskforeningsarbeidsom i større grad enn rollen som og foreningsarbeid som dominerer aktivitetsprofilen snarere enn tjenesteproduksjon. Møteforeningeneharkanskjedemesttradisjonellearbeidsformeneavalleforeningstypene.Deer dominereraktivitetsprofilensnarereenntjenesteproduksjon. MØTEFORENINGEN:Kjennetegnfraårsrapportene: - Stortframmøtepåmedlemsmøtene. medlemsmøtene. - Leggerstorvektpåstortframmøte. stort - Holdermangemedlemsmøter. medlemsmøter. - Stortframmøtepåstyremøtene. 60 Møteforeninger 50 OSLO Hvor stor andel av foreningene som passer best til beskrivelsen i hvert distrikt VEST-AGDER HEDMARK HORDALAND SØR-TRØNDELAG AKERSHUS OPPLAND NORDLAND TELEMARK ØSTFOLD SOGN OG FJORDANE VESTFOLD NORD-TRØNDELAG BUSKERUD FINNMARK TROMS ROGALAND MØRE OG ROMSDAL AUST-AGDER Hvor godt lokalforeningene passer til beskrivelsen i hvert distrikt (standardiserte verdier) Merk: aksene krysser ved gjennomsnittsverdier

40 5mesttypiskelokalforeningeri2008: SeljeRKH KvinnheradRKH LørenskogRødeKors HalsnøyRødeKors BrandbuRKH SognogFjordane Hordaland Akershus Hordaland Oppland Deterbaresmåforskjellermellomdistriktenepådennedimensjonen.Tofylkerskillerseglikevellitt ut.iosloscorertrelokalforeningerhøyestpådennedimensjonen,menfordeøvrigepasser imidlertidbeskrivelsensværtdårlig. Oversiktenoverdefemmesttypiskeforeningeneviserattreavdemeraleneståendehjelpekorps utenlokalforening.aleneståendespesialavdelingerersterktoverrepresentertblant møteforeningene andelenforeningermeddennestrukturenermerennfemgangersåhøyi gruppensomharmesttilfellesmedmøteforeningeneennigruppensomharminsttilfellesmed dennetypen. Møteforeningeneeroftestsværthomogeneinternt:Determindrespredningialderogkjønnenn detvifinneriandreforeningstyper.mendedelerseglikevelitoundergruppermedsværtulik sammensetningavmedlemmene:dealeneståendehjelpekorpseneharenovervektavungemenn, mensmøteforeningerutenhjelpekorpsaktivitetersterktdominertaveldrekvinner. Deterogsådenneorganisasjonsprofilensomiminstgradrekruttererminoritetersomfrivilligeog somsjeldnestsetterigangtiltakforårekruttereframinoritetsmiljøer.viderehardefærrekontakter utad møteforeningenesamarbeidersjeldneremedandreforeningerenndeandreforeningstypene. Møteforeningeneerlikevelsværtfornøydemedmåtenaktiviteteneerorganisertpå. Andrekjennetegn(sefigurernedenfor): Girensværtpositivvurderingavorganiseringenavforeningen. Harsværtlojalemedlemmer. Nestenalledefrivilligeermedlemmer. Harhomogen(ensartet)medlemsmasse. Driverliteutadrettetpåvirkningsarbeidogsamarbeidermindremedandreforeninger. Rekrutterersjeldentminoritetersomfrivilligeogtillitsvalgteogharsjeldnereennandre foreningertiltakforåøkerekrutteringen

41 NOTE:Spørsmål:Haraktiviteteneilokalforeningenværtorganisertpåenhensiktsmessigmåte? 39 39

42 40 40

43 Denenhetligeforeningen Deenhetligeforeningeneerofteforholdsvisnystiftedelokallagsomharvalgtenmerenhetligog sentralisertorganisasjonsstruktur,medfellesøkonomi,ettstyreogmangestyremøter. DENENHETLIGEFORENINGEN:Kjennetegnfraårsrapportene: Harfellesøkonomi(konsolidertbudsjett/regnskap). Harenorganisasjonsformmedettstyre. Harmangestyremøter. Firefylkerskillersegutmedenstorandelenhetligeforeninger,nemligTelemark,Vest Agder, FinnmarkogVestfold.VifinnertreavdefemmesttypiskeforeningeneiTelemark.ISognogFjordane erderimotdetteensværtatypiskorganisasjonsform.deforekommerlikeofteismåsomistore samfunn

44 Enhetlige foreninger Hvor stor andel av foreningene som passer best til beskrivelsen i hvert distrikt VESTFOLD FINNMARK VEST-AGDER HEDMARK TROMS MØRE OG ROMSDAL OPPLAND HORDALAND BUSKERUD SØR-TRØNDELAG NORDLAND TELEMARK 0 SOGN OG FJORDANE ØSTFOLD AUST-AGDER AKERSHUS OSLO ROGALAND NORD-TRØNDELAG Hvor godt lokalforeningene passer til beskrivelsen i hvert distrikt (standardiserte verdier) Merk: aksene krysser ved gjennomsnittsverdier. 55mesttypiskelokalforeningeri2008: typiske i KragerøRødeKors Kors AskøyRødeKors KvinesdalRødeKors Kors BøRødeKors NomeRødeKors Telemark Hordaland Vest-Agder Vest Agder Telemark Telemark Deenhetligeforeningeneerofteganskenystiftetogforholdsvissmå,ogskillersegførstogfremstut enhetlige er ofte ganske nystiftet og forholdsvis små, og skiller seg først og fremst medfåfrivilligeover30år.deharfærrespesialavdelinger,ogsjeldnereaktivitetinnendemest frivillige år. færre og sjeldnere aktivitet innen de mest tradisjonellearbeidsområdene(hjelpekorps,barnehjelp,besøkstjeneste),menoftereaktiviteterav arbeidsområdene barnehjelp, besøkstjeneste), men oftere aktiviteter av nyeredato(omsorgsutvalg).dedriverkoordinertogplanmessig,ogharforeksempeloftereenn driver og og eksempel oftere enn andreforeningerenenhetligopplæringsplan. en enhetlig opplæringsplan. Deenhetligeforeningenessvakhetliggerideresbegrensedestørrelse.Dermedhardelavereaktivitet enhetlige svakhet ligger i størrelse. Dermed har lavere aktivitet pådeflesteområderenndeandreforeningstypene,bådenårdetgjelderorganisatoriskeformål(eks. enn foreningstypene, når det gjelder organisatoriske formål kontaktmeddistriktsleddet,medlemsverving,utvekslingavinformasjonmedandreforeninger)og distriktsleddet, medlemsverving, av informasjon andre foreninger) og utadrettedeaktiviteter. aktiviteter

45 Andrekjennetegn(sefigurernedenfor): Harrelativtfåfrivillige,særligover30år. Eroftenystiftet. Harsjeldnerespesialavdelingerforhjelpekorps,barnehjelp,besøkstjeneste,mennoe oftereomsorgsutvalg. Girensværtpositivvurderingavvirksomhetenogmeneraktiviteteneerveldig hensiktsmessigorganisert

46 44 44

47 Klassifiseringavalleforeningerihversintype av alle foreninger i sin Til Tilnåharvitillattforeningeneåpassetilflereavtypene enogsammeforeningharforeksempel å flere av typene og samme eksempel kunnetscorehøytbådesomungdomsforeningogmoderneogvelutstyrtforening.tilsluttidenne som ungdomsforening og moderne og forening. slutt i denne rapportenskalviplasserehverenkeltforeningkunidentypendepasserallerbesti.analysene plassere enkelt kun i typen passer aller i. nedenforfølgeraltsåenlittannenlogikkennovenfor:nåservipådesomførstogfremstutmerker følger en litt annen logikk enn ovenfor: ser vi som først og fremst segsomdeteneellerandre,ovenfordesomhaddekjennetegnsompassettiltypen.pådennemåten som ene eller ovenfor som som til typen. denne måten fårvitydeligereframforskjellenemellomdeuliketypene. fram forskjellene mellom typene. Nedenforsammenliknerviforeningstypenelangsfølgendedimensjoner:størrelse(antallfrivillige), foreningstypene langs følgende dimensjoner: størrelse frivillige), alder- alder ogkjønnssammensetning,geografiskorientering,integreringsarbeid,strategiarbeid, geografisk orientering, integreringsarbeid, strategiarbeid, produksjon,produktivitetogsynlighetilokalmiljøet. produktivitet og synlighet i lokalmiljøet. Størrelse Utsatte grupper -foreningene er de klart største blant lokalforeningene. Dette skyldes i stor grad at mangeforeningeridestørstebyenepasserbestinnidennekategorien.visåovenforatogsådeto i best inn i denne så ovenfor at også to neststørsteforeningstypene,integrerings ogungdomsforeningene,varoverrepresenterteibyen. største integrerings- og overrepresenterte i Integrerings- Integrerings ogungdomsforeningeneskillersegutmedrelativtsettflereungeenneldrefrivillige, skiller seg ut med relativt sett flere unge enn eldre frivillige, mensdetmotsatteertilfelleforgeneralistene,ansikt til ansikt foreningeneog motsatte er tilfelle for ansikt-til-ansikt-foreningene og beredskapsforeningene. Utsattegrupper foreningeneerdeklartstørsteblantlokalforeningene.detteskyldesistorgradat beredskapsforeningene. Antall frivillige 115 UTSATTE GRUPPER 95 Frivillige over 30 år 75 INTEGRERING 55 GENERALIST ANSIKT-TIL-ANSIKT UNGDOM BEREDSKAP MODERNE VELUTSTYRT VERDIER ORG.UTVIKLER ENHETLIG VIRTUELL MØTE Frivillige under 30 år I motsatt ende av skalaen er møteforeningene uten 45 unntak svært små, mens også de virtuelle og enhetlige foreningene skiller seg ut med få frivillige

48 Imotsattendeavskalaenermøteforeningeneutenunntaksværtsmå,mensogsådevirtuelleog enhetligeforeningeneskillersegutmedfåfrivillige. Alderogkjønn Figuren viser en klar sammenheng mellom alder og kjønn: Foreningstypene som er kvinnedominerte beståroftestaveldremennesker,mensdesomharfleremannligemedlemmerharyngre eldre mens de som flere mannlige medlemmer gjennomsnittsalder. Figurenviserenklarsammenhengmellomalderogkjønn:Foreningstypenesomerkvinnedominerte gjennomsnittsalder. 61% Alders-og kjønnssammensetning Andel kvinner 59% 57% 55% 53% ANSIKT-TIL-ANSIKT MØTE UTSATTE GRUPPER ORG.UTVIKLER INTEGRERING UNGDOM ENHETLIG VIRTUELL GENERALIST VERDIER BEREDSKAP 51% 49% 47% MODERNE VELUTSTYRT 45% Snittalder Foreningstypenelarsegplasserepåenaksefraung/mindrekvinnedominerttileldre/svært seg plassere på akse kvinnedominert til eldre/svært kvinnedominert.mestutpregetideneneendenerdemoderneogvelutstyrte,etterfulgtav i den ene enden er de moderne og velutstyrte, etterfulgt beredskapsforeninger,generalister,virtuelleforeningerogverdiforeninger.foreningenesterkest generalister, og verdiforeninger. sterkest pregetavkvinnedominansoghøyalderer utsattegrupper foreningen,etterfulgtav og alder er grupper -foreningen, etterfulgt møteforeninger,organisasjonsutviklerforeningerogansikt til ansikt foreninger. organisasjonsutviklerforeninger og ansikt-til-ansikt-foreninger. Størrelsenpå boblene spredningen viserhertilforskjellerigjennomsnittsverdienetil spredningen - til i gjennomsnittsverdiene til organisasjoneneinnenhverforeningstype,ikkespredninginterntihverenkeltforening.figurensier innen ikke spredning internt i enkelt forening. sier derforikkenoeommangfoldetiforeningenesomtilhørerhvertype.detteservipåifiguren om mangfoldet i foreningene tilhører hver type. ser vi på i figuren nedenfor

49 21 Alders-og kjønnsmangfold Spredning medlemmers alder (standardavvik) INTEGRERING ORG.UTVIKLER ANSIKT-TIL-ANSIKT VIRTUELL MODERNE VELUTSTYRT UNGDOM BEREDSKAP UTSATTE GRUPPER VERDIER ENHETLIG GENERALIST 18 MØTE Kjønnsmangfold (gjennomsnittlig % avstand til 50/50-fordeling) Figurenviseratdemoderneogvelutstyrteogsåhardenmestmangfoldigemedlemsmassen,både og velutstyrte også den mest mangfoldige medlemsmassen, medhensyntilalderogkjønn.ungdomsforeningeneogdevirtuelleforeningeneharogsåstor de har også stor aldersspredning.igjenskillermøteforeningenesegutsomspesieltensartede. skiller seg som spesielt ensartede. Geografi Figurennedenforvisertodimensjonermedhensyntilforeningenesgeografiskeorientering.Den nedenfor dimensjoner med til foreningenes geografiske orientering. liggende aksen viser gjennomsnittsverdier på en land-by-skala som går fra 1 (samfunn med færre enn 200innbyggere)til5(bymedflereenn innbyggere).Denandreaksenviserhvorstort 5 enn innbyggere). aksen stort områdeforeningenedekkerdefinertavkommunegrenser.verdien1tilsvarerheretområdemindre dekker definert kommunegrenser. 1 tilsvarer et mindre ennkommunen,2tilsvarerhelekommunen,mens3tilsvarerflerekommuner. 2 mens 3 kommuner. liggendeaksenvisergjennomsnittsverdierpåenland by skalasomgårfra1(samfunnmedfærreenn

50 Geografisk orientering UNGDOM Geografisk område foreningen dekker (snitt skala 1-3, 1=mindre enn kommunen, 3 mer enn kommunen) VIRTUELL VERDIER BEREDSKAP MØTE GENERALIST MODERNE VELUTSTYRT INTEGRERING ORG.UTVIKLER ENHETLIG ANSIKT-TIL-ANSIKT UTSATTE GRUPPER Land-by-dimensjon (skala 1-5) Somviharværtinnepå,erutsattegrupper foreningenedemesturbane.ungdomsforeningene vært inne er grupper-foreningene mest urbane. skillersegpåsinsideutvedåofteoverskrideadministrativegrenserogdekkeflerekommuner seg sin side å overskride grenser og dekke flere kommuner samtidig.deenhetligeforeningeneoggeneralistforeningenefinnervifordetmesteismåsamfunn, enhetlige og generalistforeningene finner det meste i småsamfunn, ogoftedekkerdeogsåetmindreområdeennhelekommunen(engrendellerbygd). ofte også et område enn kommunen grend eller

51 Integreringavunderrepresentertegrupper grupper Figuren viser at det er store variasjoner mellom foreningstypene med hensyn til i hvilken grad de inkluderer underrepresenterte grupper, her ungdom og minoriteter, i styringen av foreningen. Figurenviseratdeterstorevariasjonermellomforeningstypenemedhensyntilihvilkengradde inkludererunderrepresentertegrupper,herungdomogminoriteter,istyringenavforeningen. 100% Integrering MODERNE VELUTSTYRT 90% Andel som har hatt ungdom representert i styre/komiteer 80% 70% 60% 50% 40% UNGDOM VERDIER BEREDSKAP ORG.UTVIKLER ANSIKT-TIL-ANSIKT GENERALIST VIRTUELL ENHETLIG INTEGRERING UTSATTE GRUPPER 30% MØTE 20% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Andel som har hatt tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn Utsattegrupper foreningerutmerkersegmedenstorandelminoritetstillitsvalgteogatungdomi grupper-foreninger utmerker seg med en stor andel minoritetstillitsvalgte og ungdom i storgradinneharstyre ellerkomitéverv.integreringsforeningeneinkludererofteminoriteter,men styre- eller inkluderer ofte minoriteter, men sjeldnereungdom.denmotsatteytterlighetenfinnervihosdemoderneogvelutstyrte,derungdom motsatte hos de moderne og velutstyrte, der nestenalltiderinvolvertidriften,menderminoritetererfullstendigfraværende.imøteforeningene er involvert i driften, der minoriteter er fullstendig fraværende. I møteforeningene ogdevirtuelleforeningenestårbådeminoriteterogungdompåsidelinjen. ungdom sidelinjen

52 Strategiarbeid Det er også interessante variasjoner mellom foreningstypene med hensyn til i hvilken grad de utarbeider lokale strategier for rekruttering av medlemmer og frivillige. Deterogsåinteressantevariasjonermellomforeningstypenemedhensyntilihvilkengradde utarbeiderlokalestrategierforrekrutteringavmedlemmerogfrivillige. 100% Strategiarbeid 90% ORG.UTVIKLER Andel som har en strategi for rekruttering av medlemmer 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ENHETLIG UNGDOM VERDIER ANSIKT-TIL-ANSIKT BEREDSKAP MODERNE VELUTSTYRT UTSATTE GRUPPER MØTE INTEGRERING VIRTUELL GENERALIST 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Andel som har en strategi for rekruttering av frivillige Ikkeoverraskendeskillerorganisasjonsutviklerforeningenesegut,ettersomstrategiarbeideret skiller organisasjonsutviklerforeningene seg ut, ettersom strategiarbeid er et definitoriskkjennetegnveddennetypen.denmerinteressantekontrastenherermellomde kjennetegn denne typen. interessante kontrasten er mellom enhetligeforeningenepådenenesidenoggeneralistenepådenandre.generalistene,somharsvært ene og generalistene andre. som har svært mangespesialavdelinger,samarbeidermedmangeandreforeninger,taroppmangesakertil samarbeider med andre opp saker til offentligdebattosv.,harsværtsjeldentnoenstrategifornoesågrunnleggendesomvervingav osv., svært sjeldent noen strategi for noe så grunnleggende som verving av medlemmerogfrivillige.deframstårdermedsomnoeukoordinerteogkaotiske.detteståristerk framstår dermed som kaotiske. Dette i sterk motsetningtildemeroversiktligeenhetligeforeningene,derstrategiarbeidforekommerofte. til mer oversiktlige enhetlige der strategiarbeid forekommer ofte. Foreningstypersomdrivermyetjenesteproduksjonrettetmotindivider,somutsattegrupperforeningeneogintegreringsforeningene,ermeropptattavårekrutterefrivilligeennmedlemmer. og integreringsforeningene, er opptatt av å rekruttere frivillige enn medlemmer. Derimoterforeningstypenesomleggerstørrevektpåformellestrukturer,møte og som større på formelle strukturer, møte- og beredskapsforeningene,betydeligmeropptattavåvervemedlemmerennfrivillige. betydelig opptatt av å verve medlemmer enn frivillige. som mye tjenesteproduksjon rettet mot individer, som utsatte grupper

Røde Kors ANALYSE. Hvor er kriseberedskapen mangelfull? Rapport 2009, 2

Røde Kors ANALYSE. Hvor er kriseberedskapen mangelfull? Rapport 2009, 2 Røde Kors ANALYSE Hvor er kriseberedskapen mangelfull? Rapport 2009, 2 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker II ved Rokkansenteret,

Detaljer

Røde Kors ANALYSE. Har lokalforeningene de riktige aktivitetene på riktige steder? Rapport 2009, 6

Røde Kors ANALYSE. Har lokalforeningene de riktige aktivitetene på riktige steder? Rapport 2009, 6 Røde Kors ANALYSE Har lokalforeningene de riktige aktivitetene på riktige steder? Rapport 2009, 6 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger Direktoratet for naturforvaltning Viltseksjonen Tungasletta 2 NO-7485 Trondheim Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: 643/09-642.31/HBr Trondheim 24. juni 2009 Endret status for antall familiegrupper av gaupe

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter Midler til sikring, tilrettelegging og aktiviteter rammer og muligheter Ann Jori Romundstad, Samling FK 1.12.2011 Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 14 Sammendrag I 14 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler (MR)

Minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler (MR) 2014 Forebyggingsseksjonens oversikt over henvendelser til minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB: Når du leser tallene, vær oppmerksom

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi. Siri Westgård, KS

Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi. Siri Westgård, KS Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi Siri Westgård, KS 2 Barnehagesektoren har blitt stor 120 100 80 60 40 20 53,9 90,6 92,8 94,4 95,5 96,2 74,7 77,1 69,3 61,8 0 2005 2006 2007 2008 2009

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Det norske utdanningssystemet - struktur

Det norske utdanningssystemet - struktur Regionale kompetanse-og kjønnsforskjeller i norsk grunnskole. Relevant for svensk utdanning? s.e.skonberg@stromstadakademi.se skonberg@skonberg.no Det norske utdanningssystemet - struktur Grunnskole 10

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Statlig idrettspolitikk. Stjørdal 13. november 2008

Statlig idrettspolitikk. Stjørdal 13. november 2008 Statlig idrettspolitikk Stjørdal 13. november 2008 1 Hovedfordelingen 2008 Post 1 IDRETTSANLEGG 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 625 000 000 1.2 Anleggspolitisk program 54 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 2 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

nina minirapport 077

nina minirapport 077 77 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 24 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF NAF - Norges Automobil-Forbund 02.11.2010 1 Undersøkelse om salting NAF har over 500.000 medlemmer Ca.

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Attraktivitetsanalyse Nordland Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Befolkningsutvikling Nordland lavest befolkningsvekst blant fylkene 130 125 120 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 3 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 1 På landsbasis har det i år blitt dokumentert eller antatt 7 ynglinger

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Risør bystyre, 18. februar 2016

Risør bystyre, 18. februar 2016 Risør bystyre, 18. februar 2016 Vincent Fleischer Et næringsvennlig Risør et faglig og et personlig perspektiv Agenda Hvordan går det med norske distrikter? Risør har et problem! Hvilke løsninger har dere?

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Anne Guro Nøkleby GEODATAPLANEN Geodataplanen har en gyldighet på 4 år Hvert fylke har sin Geodataplan som blir revidert en gang i året. Gjennomføring

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 Hvorfor gi tilretteleggingsgarantien? Tilretteleggingsgaranti: service-erklæring som gir økt tilgang til jobber og tiltak springer ut av IA-arbeidet TG skal styrke samarbeidet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (februar 2011) Skriftserien nr 5/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.08 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Skriftserien nr 3/2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. SNITTLØNN

Detaljer

utdanningspolitisk Utdanningspolitisk debatt Trud Berg fylkesråd for utdanning Trud 04.10.2010 Berg fylkesråd for utdanning s. 1 Foto: Crestock.

utdanningspolitisk Utdanningspolitisk debatt Trud Berg fylkesråd for utdanning Trud 04.10.2010 Berg fylkesråd for utdanning s. 1 Foto: Crestock. utdanningspolitisk Utdanningspolitisk debatt Trud Berg fylkesråd for utdanning Trud 04.10.2010 Berg fylkesråd for utdanning 04.10.2010 s. 1 Foto: Crestock.com Innledning Bakgrunn Diskusjonene rundt gjesteelever

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer