Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA"

Transkript

1 Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på EBLs temadag Jørund Krogsrud juridisk seksjon, NVE

2 Følgende punkter gjennomgås. Litt om hvordan jeg har avgrenset temaet for presentasjonen og litt om ny damsikkerhetsforskrift Hvilke anlegg er omfattet av kravet om sikringstiltak? Hvem skal sikre allmennheten mot farer på og rundt vassdragsanlegg og hvem har ansvaret for hva? Hvilke sikkerhetstiltak er påkrevet for vassdragsanlegg? Hvilke frilufts- eller ferdselsinteresser har vern? Hvilke reaksjonsmidler kan brukes for å sikre overholdelse av regelverket? En alvorlig sak - Kanoulykken ved dam Nelaug (2004) En opphetet sak med hyggelig slutt - NVE RN dam Mevatn ( ) 2

3 3 Avgrensning av presentasjonen og ny damsikkerhetsforskrift Ny damsikkerhetsforskrift trer i kraft fra nyttår og jeg vil kommentere enkelte endringer der Hovedfokus vil være på sikkerhetsforskriften 2-9 første ledd og damsikkerhetsforskriften 7-6. Den generelle sikkerhetsstandarden i V 5 tredje ledd nevnes kort. Ansvarsoppgavene for Leder og VTA gjennomgås, men ikke kvalifikasjonskravene i kvalifikasjonsforskriften Forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann vil bli nevnt, men vil ikke bli grundig behandlet Strafferettslige og erstatningsrettslige forhold holdes utenfor i presentasjonen HMS - forskriften vil heller ikke bli behandlet

4 Hvilke anlegg omfattes av krav om sikring Det generelle sikkerhetskravet i vannressursloven 5 tredje ledd Vannressursloven 3 a); Definisjon av vassdragstiltak vassdragstiltak vassdragsanlegg Bygning eller konstruksjon i eller over vassdraget Alle andre tiltak i vassdraget Steds- og virkningskriterier 4

5 Sikkerhetsforskriften 1-3 Definisjon av vassdragsanlegg S 1-5 b) Virkeområdet avgrenses til rør i tilnytning til kraftanlegg Vassdragsanlegg Dammer, sluseanlegg Stenge- og tappekraner, Tverrslagsporter, propper, veier, tipper og massetak vannveier 5 Tunnel-, sjakt-, rør-, kanal- og øvrige systemer som leder vann i tilknytning til et vassdragsanlegg

6 Ny damsikkerhetsforskrift 1-3 Definisjon av vassdragsanlegg Vassdragsanlegg Dammer med tilhørende konstruksjoner Inngår i tilhørende konstruksjoner Stenge- og tappekraner, Tverrslagsporter, propper, veier, tipper og massetak vannveier Andre formål inkl. vannproduksjon faller utenfor Flomløp, kanal og sluseanlegg med tilhørende konstruksjoner Tunnel, ledning, sjakt, rør og øvrige systemer med tilhørende konstruksjoner som leder vann i forbindelse med kraftprod. 6

7 Anvendelsesområde for definisjonene vassdragsanlegg/ -tiltak ; V 5, 3 jf. 3 a) 7 S 2-9, jf. 1-3 ( forskjellen mellom S og D har ikke praktisk betydning, jf. 1-5 b) Virkeområde D 7-6, jf. 1-3

8 Klassifisering og virkeområdets betydning for rekkevidden av S 2-9 og D hvilke vassdragsanlegg gjelder forskriften for? S 1-4. Klassifisering Alle anlegg skal klassifiseres i en av tre hovedklasser Små dammer som ikke oppfyller vilkårene for klasse 1-3 faller utenfor 8 S 1-5. Virkeområde Femte ledd, pkt a) til d) inneholder tekniske spesifikasjoner og kriterier for plassering av anlegg i klasse 1 til 3. Pkt e) er en sikkerhetsventil som hjemler vedtak om at andre vassdragsanlegg kan omfattes i særlige tilfeller, dersom anlegget kan medføre skade på mennesker, miljø og eiendom

9 9 Ny D 1-4 Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse på dammer i klasse 0 til 4 For lukkede vannveier som leder vann under trykk, vil ordlyden bli innskrenket til vannveier i forbindelse med kraftproduksjon Det legges opp til en minimumsregulering av klasse 0 dammer Iht 4-1 vil anlegg under konkrete størrelser, bl.a. damhøyde på 2 meter og magasinvolum på kubikkmeter, automatisk plasseres i klasse 0 D 1-4 andre ledd angir spesifikt hvilke bestemmelser som gjelder for anlegg i klasse første ledd om at eier er den ansvarlige gjelder. Kravene om å ha Leder og VTA gjelder ikke. 7-6 om sikringstiltak av hensyn til allmennheten vil gjelde 7-11 om meldeplikt ved ulykker vil gjelde (omfatter imidlertid ikke uønskede hendelser)

10 Anvendelsesområde som følge av virkeområde og klassifisering 10 D 7-6, jf. 1-4 Virkeområde og 4-1 Klassifisering S 2-9, jf. 1-4 Klassifisering og 1-5 Virkeområde

11 NVE er forvaltningsmyndighet etter forskriften S 1-2 slår fast at foreskriften forvaltes av NVE, dvs har myndighet til å føre tilsyn med at forskriften blir oppfylt gi pålegg om retting av avvik fra forskriftens krav bruke sanksjoner om nødvendig for å sikre oppfyllelse 11

12 Den ansvarlige 12 S 1-3 Den ansvarlige er eieren av anlegget, inntil annen enn eier eventuelt er godkjent av NVE (tilsvarer D 2-2 første ledd) Er ansvarlig overfor myndighetene og andre for at kravene i forskriften er oppfylt S 2-1 Den ansvarlige for skal utøve internkontroll i samsvar med internkontrollforskriften D 2-2 annet ledd a) til c) tydeliggjør myndighetenes krav til den ansvarlige for vassdragsanlegg Bokstav a) fastsetter ansvaret for at vassdragsanlegget overholder kravene i forskriften og vedtak hjemlet i denne Bokstav b) fastsetter ansvaret for at virksomheten har hensiktsmessige rapporteringsrutiner internt og til myndighetene, inkl. tilstrekkelige internkontroll systemer Bokstav c) fastsetter ansvaret for egen organisasjon, dvs. at organisasjonen disponerer nok kvalifisert personell til å overholde alle kravene som stilles i forskriften D 2-9 Melding om overføring av ansvaret for vassdragsanlegg

13 Leder 13 S 1-3 Kvalifisert person med overordnet ansvar for å ivareta vassdragsanleggets sikkerhet Retningslinjer (sikkerhetshåndboken) til kvalifikasjonsforskriften D 2-1 er ny og første ledd a) til d) slår fast hvilke funksjoner som skal dekkes for vassdragsanlegg Tredje ledd (?) åpner for at en person kan ivareta flere funksjoner. For eksempel kan VTA også være Leder for mindre virksomheter D 2-3 første ledd bokstav a) til f) fastsetter at Leder har ansvaret for å påse at; Internkontroll utøves iht. internkontrollforskriften Kvalifisert personell har nødvendig vassdragsteknisk kompetanse Kvalifisert personell (inkl. VTA) gis tid og ressurser til å utføre sine oppgaver (ny) Sikkerhetskravene til vassdragsanlegg overholdes Rapporterte sikkerhetstiltak blir vurdert og fulgt opp

14 14 Vassdragsteknisk ansvarlig S 1-3 VTA har et særlig faglig ansvar for å følge opp sikkerheten ved bestemte anlegg Retningslinjer (sikkerhetshåndboken) til kvalifikasjonsforskriften BKK 1, 2, 3 og etter nyttår også kl. 4, men hva med kl. 0.. hmm..joda,.men trenger jeg bry meg med det? D 2-4 første ledd bokstav a) til f) fastsetter at VTA har et særlig ansvar for å følge opp sikkerheten ved anleggene. Dette innebærer å; Utarbeide og ajourføre et internkontrollsystem for anleggene Sørge for at alle nivå av interntilsyn blir gjennomført Rapportere og fremme sikringstiltak overfor Leder Orientere leder skriftlig om anleggets sikkerhet, m.v. Opplæring av tilsynspersonell og stedfortredende VTA om aktuelle anlegg

15 Hvilke sikkerhetstiltak er påkrevet for vassdragsanlegg 15 S 2-9 første ledd; Den ansvarlige for vassdragsanlegg skal etablere og opprettholde sikringstiltak av hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel S 2-9 andre ledd; NVE kan fatte vedtak om slike sikringstiltak (videreføres ikke i D siden den er overflødig) S 2-8; NVE kan stille krav om at den ansvarlige for vassdragsanlegg utfører risikoanalyser (tas ut i D, men krav til risikoanalyser tas inn i de aktuelle bestemmelsene) D 7-6 vil erstatte disse bestemmelsene, og vil stille mer detaljerte krav til gjennomføring av risikoanalyser hvert femte år av farepotensialer og ferdsel- og bruksmønster for å avdekke eventuelle behov for sikringstiltak

16 16 Sikringstiltak skal avspeile risikoen og ferdsels- og bruksmønster på og rundt anlegget Faremomenter og ferdsel- og bruksmønster kan endre seg Risikoanalyser må foretas for å avdekke eventuelle behov for å skjerpe sikringstiltakene Risikoanalyser og oppfølging med konkrete sikringstiltak må inngå som en integrert del av virksomhetens internkontroll system Bransjestandardens betydning Forvaltningspraksis Domstolspraksis

17 Hva som anses som akseptabel risiko på og rundt vassdragsanlegg avgjøres i siste instans av domstolene Sannsynlighet Stor Bransjestandarden gir en god indikasjon på hvor sikkerhetsnivået bør ligge, men vil i konkrete saker kunne bli overprøvd i forvaltningspraksis og domstolspraksis Uakseptabel risiko Liten Akseptabel risiko 17 Små Store Konsekvenser

18 Hvilke bruks- og ferdselsinteresser skal sikringstiltak ivareta? allmennhetens normale bruk og ferdsel. 18

19 19 Hvilke reaksjoner er aktuelle i forbindelse med overtredelser av S 7-6 Vannressursloven 59 første ledd annet pkt; Pålegg om retting av rettsstridige forhold Kvalifikasjonsforskriften 1-2; Tilbaketrekking av godkjenning som VTA (D 9-1) Vannressursloven 60 og S 10-1; tvangsmulkt for å sikre at vedtak blir gjennomført Vannressursloven 63 første ledd bokstav e og tredje ledd og S 10-2; Straff ved forsettlig og uaktsom overtredelse av plikter i forskriften eller underliggende forskrifter eller pålegg gitt i medhold av disse (D 9-3) Vannressursloven?; en hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr er under utredning

20 Kanoulykken ved Dam Nelaug en alvorlig sak fra 2004 Den ansvarlige for vassdragsanlegget hadde ikke i tilstrekkelig grad foretatt en kartlegging av allmennhetens bruk av anlegget og det ble konstatert overtredelse av; V 5 tredje ledd og S 2-9 Internkontrollforskriften 4 første, annet og tredje ledd 20

21 Dam Mevatn en ny turbulent sak med en lykkelig slutt 21

22 22

23 23

24 Etter en revurdering av dam Mevatn ble adkomsten over dammen sperret med en port 24

25 25

26 26

27 27

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Energi Norges kurs: Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Silje

Detaljer

Nytt fra NVE. mars 2010. Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet

Nytt fra NVE. mars 2010. Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet Nytt fra NVE mars 2010 Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet Tema Ny damsikkerhetsforskrift Fra infoskriv Diverse annet nytt fra NVE 2 Ny damsikkerhetsforskrift - hva inneholder den? Stort sett videreføring

Detaljer

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Arne Hamarsland (red.) 2 2005 V E I L E D E R Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Veileder nr. 2-05 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Detaljer

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal-

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal- Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 35 og endret senest 29. august 2001. belogo Statens bygningstekniske

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem.

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem. Høringsnotat Om forslag til lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven), i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1569 OM TILLATELSE TIL Å DRIVE TRAFIKKVIRKSOMHET OG INFRASTRUKTUR FOR SPORVEI, TUNNELBANE, FORSTADSBANE OG GODSBANE, SAMT SIDESPOR, HAVNESPOR M.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN)

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01433 Dato for kontroll: 26.01.2015 Foreløpig rapport: 02.02.2015 Endelig rapport: 08.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Hurtigruten ASA Sted: Tromsø Utarbeidet av: Martha Eike

Detaljer

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER 1. Jernbaneloven 2. Jernbaneundersøkelsesloven 3. Varslings- og rapporteringsforskriften 4. Jernbaneundersøkelsesforskriften 5. Helsekravforskriften 6. Opplæringsforskriften

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 13/00939 Dato for kontroll: 05.11.2013 Foreløpig rapport: 26.02.2014 Endelig rapport: 11.07.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Elverum kommune, Elverum ungdomsskole Sted: Elverum

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven

Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven Deres referanse Vår referanse Dato 17.02.2009 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og

Detaljer