Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow"

Transkript

1 Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010

2 Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå En målsetning både for myndigheter og det enkelte selskap Jussens rolle og begrensninger 2

3 Sikkerhetskrav regelverket Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) Gjeldende forskrifter Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) Forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann (internkontrollforskriften) 3

4 Sikkerhetskrav regelverket II Ny damsikkerhetsforskrift trådte i kraft 1. januar 2010 Viderefører tidligere sikkerhetskrav og forvaltningspraksis, med noen tillegg Erstatter sikkerhetsforskriften, klassifiseringsforskriften og kvalifikasjonsforskriften Endringer i internkontrollforskriften (IK-vassdrag) er ventet å tre i kraft i løpet av 2010 Retningslinjer Retningslinjer til den tidligere sikkerhetsforskriften gjelder fortsatt, men vil bli revidert fortløpende slik at de samsvarer med kapittelinndeling og nytt innhold i den nye damsikkerhetsforskriften 4

5 Ansvarssubjekter hvem kan bli ilagt ansvar? Beror på en konkret vurdering av den rettsregelen som danner grunnlag for erstatnings- og straffeansvar Anleggseier ( den ansvarlige ) Operatør VTA Leder Enhver ansatt eller selvstendig oppdragstager 5

6 Den juridiske tilnærmingen og vurderingen Vurderinger knyttet til erstatnings- og straffeansvaret Når er ansvaret aktuelt? Hva er de rettslige vilkårene for ansvar? Hvordan foretas vurderingene? Juridisk vurdering (ikke nødvendigvis hva som er riktig, best osv) Gråsoner/grensetilfeller 6

7 Erstatningsansvar Grunnvilkår for erstatningsansvar 1. Ansvarsgrunnlag 2. Årsakssammenheng mellom den skadevoldende handling/virksomhet og skaden 3. Økonomisk tap som følge av skaden 7

8 Ansvarsgrunnlag Erstatningsansvaret kan bygge på to ulike typer ansvarsgrunnlag Skyldansvar Objektivt ansvar (gjelder uavhengig av skyld) Arbeidsgiveransvar Ansvar etter vannressursloven Ulovfestet objektivt ansvar 8

9 Skyldansvar grunnvilkår Er personen eller bedriften å bebreide for den inntrufne skade? Vurdering av forsvarlig opptreden bransjenormen Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag Vilkårene for skyldansvaret Risiko kombinasjon av mulig skadeomfang og sannsynlig skadefrekvens Synbarhet og innsikt Handlingsalternativ Jo høyere risiko, desto strengere aktsomhetskrav Brudd på forskriftskrav 9

10 Skyldansvar grunnvilkår II Dynamisk vurdering ikke en gang for alle! Hva med økonomiske begrensninger? Økonomiske behov må meldes, og det må sies klart i fra til ledelse/eier dersom tilstrekkelige midler ikke stilles til rådighet 10

11 Forskriftskrav Damsikkerhetsforskriften Forskriften angir normer Brudd på normene vil normalt uten videre medføre skyldansvar Forskriftskravene må overholdes til enhver tid, jf vannressursloven 37 Godkjennelse/aksept fra NVE fritar som utgangspunkt ikke tiltakshaver fra dette ansvaret (selv om dette etter omstendighetene kan være relevant i aktsomhetsvurderingen) Gråsoner/grensetilfeller Hva hvis ulykken er ute? 11

12 Internkontrollforskriften (IK-vassdrag) Forskriftens formål er å sikre systematisk gjennomgang og eventuelt gjennomføring av tiltak slik at krav fastsatt i eller i medhold av vannressursloven blir oppfylt Ikke grunnlag for ansvar når en risiko ikke er kjent og heller ikke burde være kjent Ansvar ved IK-forskriftsbrudd Erstatningsansvar dersom forskriftsbruddet forårsaker ulykker (Straffansvar uavhengig av om brudd har ført til økonomisk tap/ulykker) 12

13 Objektivt ansvar - arbeidsgiveransvaret Skadeerstatningsloven 2-1 Ansvar for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utførelse av arbeid eller verv for arbeidsgiver Begrensning: Arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet Arbeidsgiveransvaret vil normalt komme i tillegg til skyldansvar for en arbeidstager Såkalte anonyme og kumulative feil 13

14 Objektivt ansvar - vannressursloven Oppføring: Vassdragstiltak skal fylle alle krav som med rimelighet kan stilles til sikring mot fare for mennesker, miljø eller eiendom (vannressursloven 47 jf 5) Vedlikehold: Vassdragstiltak som kan volde skade skal til enhver tid holdes i forsvarlig stand (vannressursloven 47 jf 37) Objektiv norm Tiltakshaver er uansett ansvarlig for skade som følge av brudd på denne normen 14

15 Ulovfestet objektivt ansvar Ansvar for farlig bedrift/virksomhet Hvem av to uskyldige parter er nærmest til å bære risikoen/ansvaret for den begivenhet som har utløst skaden? Grunnvilkår Ekstraordinær risiko som vesentlig overstiger dagliglivets risiko Skaden må være en typisk følge av den risiko virksomheten skaper Den ekstraordinære risikoen må være vedvarende Mest aktuelt for ekstraordinære faremomenter som verken var eller burde være kjent på ulykkestidspunktet 15

16 Årsakssammenheng Grunnvilkår for erstatningsansvar felles for alle ansvarsgrunnlag Ansvar forutsetter påregnelig årsakssammenheng mellom handling eller unnlatelse og den voldte skade Er skaden så atypisk eller perifer i forhold til risikoen at ikke rimelig å ilegge ansvar? Domstolene vil avgrense mot uventede, fjerne eller avledede skader Forholdet til skadelidtes egen opptreden 16

17 Økonomisk tap Utgangspunktet: Den ansvarlige (normalt eieren) står økonomisk ansvarlig overfor skadelidte Erstatningsansvar for enkeltansatte direkte overfor skadelidte normalt lite aktuelt. Vanligvis eventuelt et internt anliggende mellom arbeidsgiver og arbeidstager. Konsulentansvar ( innleid VTA )? 17

18 Straff Å forårsake skade eller medvirkning til dette kan medføre straff (fengsel eller bøter) Grunnvilkår for straff Overtredelse av straffebestemmelse Skyld Ikke foreligge straffrihetsgrunner i praksis bare såkalt nødrett som er aktuelt 18

19 Forholdet mellom NVE og politiet NVE: Kontrollmyndighet Anmeldelse NVE vil i stor grad fastlegge innholdet i aktsomhetsnormen gjennom sin praksis Politiet Iverksetter etterforskning Beslutter eventuell tiltale Hva med feilvurderinger av risiko/sikring? 19

20 Straffeansvar - straffebestemmelser Straffeloven 150 Fremkalling av fare i henhold til 148 Fengsel i inntil 6 år Medvirkning, forsøk Uaktsomhet: Fengsel inntil 1 år Straffeloven 148 Tap av menneskeliv eller utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom Fengsel i 2 til 21 år Medvirkning, forsøk Uaktsomhet: Fengsel inntil 1 år Foretaksstraff straffeloven 48 a og b Anleggseier/operatør - Bøter og miste retten til å drive virksomheten - Selv om ingen enkeltperson kan straffes Straffeloven 150 Skadevoldelse i henhold til 148 Fengsel i inntil 12 år Medvirkning, forsøk Uaktsomhet: Fengsel inntil 1 år Straffeloven 151 Uaktsom skadevoldelse i henhold til 148 Fengsel inntil 3 år Vannressursloven 63 Brudd på bla 5, 37, 38, 39 mfl Brudd på forskriftsbestemmelser Fengsel inntil 3 mnd Vassdragsreguleringsloven 24 Overtredelse av loven eller reguleringskonsesjoner Fengsel inntil 3 mnd 20

21 NVE som kontrollmyndighet Betydningen av befaringer/kontrollbesøk fra NVE Tvilstilfellene Aktiv bruk av/samspill med NVE! Dokumentasjon 21

22 Rekruttering av VTA? Stort ansvar vagt regelverk Stor personlig belastning ved ulykker Risikerer personlig erstatningsansvar Risikerer straffeansvar Avtaler mellom den ansvarlige og ekstern VTA, jf damsikkerhetsforskriften 2-4 tredje ledd Krav til tid og innsikt for å påta seg rollen 22

23 Oppsummering Gode, dokumenterbare rutiner og sunn fornuft! Ikke nok at man faktisk har vurdert risiko vurderinger må dokumenteres Utfordringer i vage formuleringer av ansvaret sammen med dynamikken i utviklingen langs vassdragsanlegg Forholdet til NVE! Stort ansvar ansvarsfordelingen mellom aktørene 23

24 24 Takk for oppmerksomheten!

Momenter til vurdering av erstatningssaker:

Momenter til vurdering av erstatningssaker: JUS102 Oppgavemetodikk i erstatningsrett og kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag av Steinar Taubøll Dette dokumentet inneholder en kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag. Dette

Detaljer

Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag

Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag FORORD...4 KAP. 0 SAMMENDRAG...8 CHAP. 0 SUMMARY...10 KAP. 1 INNLEDNING...12 1.1 Bakgrunn...12 1.2 Målsetting...13 1.3 Utvalgets sammensetning...13

Detaljer

Droktor3tet for naturforvaltning MOTTATT. Enh.

Droktor3tet for naturforvaltning MOTTATT. Enh. Direktoratet for naturforvaltning P.b. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Att.: Morten Thaulow L.Sak Droktor3tet for naturforvaltning MOTTATT 2 Enh. 1-)V()K \ ` I' I ' I ADVOKATER Erik Borresen Hans ErdvIk Ben

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Energi Norges kurs: Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Silje

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

Bilansvarsloven 8. av Lise Jørgensen

Bilansvarsloven 8. av Lise Jørgensen Bilansvarsloven 8 av Lise Jørgensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 1 Innhold 1 Innledning. 4 1.1 Introduksjon til tema... 4 1.2 Behovet

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Når er erstatning aktuelt? Skiller mellom erstatning i et kontraktsforhold

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem.

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem. Høringsnotat Om forslag til lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven), i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM OG KJENNELSE-- --- Avsagt: 28.11.2008 Saksnr.: Dommere: 07-159206ASI-BORG/01 Lagdommer Kst. lagdommer Kst. lagdommer Dag A. Minsaas Ragnar Eldøy Ole Nyfløt I Anke Ankende

Detaljer

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL VEGHOLDERS ANSVAR FOR OVERVANN. ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN TLF. 900 69 522 2633003 I. INNLEDNING Bygging

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar av Advokat Pål Kleven Innledning - Dorgefossdommen Dalane tingrett 2007 - Ca. 17 % av alle personskader i Norge er idrettsskader - I tillegg kommer

Detaljer

ansvarsforholdet mellom styremedlemmer og revisor i aksjeselskaper 1

ansvarsforholdet mellom styremedlemmer og revisor i aksjeselskaper 1 Ansvarsforholdet mellom styret og revisor i aksjeselskaper 1 Med fokus på årsregnskaper og formuesforvaltningen Advokatfullmektig Advokatfirmaet Mørch Artikkelen 1 omhandler spørsmål vedrørende ansvarsforholdet

Detaljer

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler?

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler? 1 VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I VIRKSOMHETER Av professor emeritus Hennig Jakhelln. 1.1 Varslere whistleblowers 1.1.1 De nye lovbestemmelser om varsling oversikt I aml (2005) 2-4, 2-5 og 3-6 er

Detaljer

Erstatningsansvar for advokater

Erstatningsansvar for advokater Erstatningsansvar for advokater Særlig om betydningen av etiske bransjestandarder i erstatningssaker, med utgangspunkt i Regler for god advokatskikk. Masteroppgave skrevet av Alexander Wiesner Barg Antall

Detaljer

Ansvarsgrunnlag for erstatningsoppgjør ved uriktig beslag i konkurs. Morten Kinander Handelshøyskolen BI

Ansvarsgrunnlag for erstatningsoppgjør ved uriktig beslag i konkurs. Morten Kinander Handelshøyskolen BI Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Ansvarsgrunnlag for erstatningsoppgjør ved uriktig beslag i konkurs Morten Kinander Handelshøyskolen

Detaljer

Advokathuset Fredrikstad

Advokathuset Fredrikstad - Phønixgt. 3 - Inngang Tordenskioldsgate Postboks 493, N-1601 Fredrikstad Tlf / faks: 69 30 19 00 / 69 30 19 01 I kontorfelleskap: Advokat Øyvind Abrahamsen Org.nr. 971 458 208 abrahamsen@adv-huset.no

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling Alternativ behandling Om culpa og krav til behandlerens atferd ved alternativ behandling Kandidatnummer: 173061 Veileder: Johan Giertsen Antall ord: 14852 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det

Detaljer

Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet

Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012 Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos Håndheving

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

KARTLEGGING AV SAMORDNINGSPLIKTEN MED ANDRE MYNDIGHETER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 21-5

KARTLEGGING AV SAMORDNINGSPLIKTEN MED ANDRE MYNDIGHETER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 21-5 KARTLEGGING AV SAMORDNINGSPLIKTEN MED ANDRE MYNDIGHETER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 21-5 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Overordnet bakgrunn for kartleggingen... 5 1.2 Innledende oppsummering... 5 2 Det

Detaljer

Oppreisning ved bilulykker

Oppreisning ved bilulykker Oppreisning ved bilulykker Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 551 Leveringsfrist: 25.04.2012 Til sammen 15 490 ord 25.04.2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Generelt om

Detaljer

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER 1. Jernbaneloven 2. Jernbaneundersøkelsesloven 3. Varslings- og rapporteringsforskriften 4. Jernbaneundersøkelsesforskriften 5. Helsekravforskriften 6. Opplæringsforskriften

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2 NÅR SANT SKAL SIES Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag... 2 2. En åpen bedriftskultur... 2 En åpen bedriftskultur bygger på trygghet... 2 Hvordan kan bedriften

Detaljer

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets barnehager Landets skoler Landets private skoler Nr. Vår ref Dato 1-5/2008 200800046/SJ

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer