I situasjonen skal være omfattet av disse bestemmelsene, må de være å regne som

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I situasjonen skal være omfattet av disse bestemmelsene, må de være å regne som"

Transkript

1 Universiteter og høgskoler P4GE Org. nr Oslo lnternett-adr. kufdep.no Telefaks ! Postboks 8119 Dep Akersg. 44 Telefon Lars Vasbotten Postadresse Kontoradresse Telefon * Universitets- og hsgskoleavdelingen Saksbehandler imidlertid foretas en konkret vurdering av de forskjellige hensyn som gjør seg Y gjeldende. Nærmere presisering av dette følger av de vedlagte brevene. nr. 2, så er dette i utgangspunktet virksomheten der studenten er i praksis. Det må Når det elder hvem som er å regne som arbeidsgiver i yforsl. 2 litra a og skl. 2-1 bestemmelsene i lov om yrkesskadeforsilcring av 16. juni 1989 nr. 65 (yforsi.) og lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 nr. 26 (ski.) kap 2. For at studentene i den aktuelle utgangspunktet at studenter under slik praksisutøvelse er å regne som arbeidstakere. arbeidstakere etter de ovennevnte reglene. Etter JDs og KEJFs vurdering er I situasjonen skal være omfattet av disse bestemmelsene, må de være å regne som Problemstillingen i saken er om studenter som er ute i praksis omfattes av vedlagt i saken i brev 1. desember Kopi av KLJFs forespørsel og JDs uttalelse følger studenter i praksis. KUF forela saken for Justisdepartementet UD), som ga en uttalelse institusjonens ansvar i forhold til yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring av I forbindelse med en konkret sak oppstod det spørsmål rundt gjeldende regelverk og Yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring av studenter i praksis ulike sammenhenger gjelder for studenter. Vi ser derfor behovet for å avkiare de spørsmål som er tatt opp i med spørsmål om erstatningsansvar overfor studenter og om deler av arbeidsmiljøloven Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) har mottatt flere henvendelser ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR STUDENTER M.M. 98/2873/lav/bmj Deres ref Deres dato Vår rei Dato UTDANNINGS- OG FORSKINGS DEPARTEMENT DET KONGELEGE KYRKJE-,

2 universitet forela KUF for FIN spørsmålet om vedkommende institusjon kunne tegne Staten er selvassurandør, og det kan i utgangspunktet ikke tegnes forsikring for man søke Finansdepartementet (FIN) via KUF. På bakgrunn av en henvendelse fra et er spesielle behov for egen forsikring ut over statens ansvar som selvassurandør, kan studenter. Det finnes ingen statlige forsikringsordninger ut over dette. Mener man det 1) Forsikringer Side 2 handling som er uaktsom eller uforsvarlig. Hvorvidt det foreligger et skyldansvar beror ulovfestede objektive ansvaret er først og fremst et ansvar for skade som er et utsiag av grunnlag inntrer derimot selv om det ikke er noe å bebreide skadevolderen. Det objektivt grunnlag. Skyldansvaret (culpa) inntreffer ved skade som er voldt ved en på en konkret vurdering av aktsomheten i det enkelte tilfelle. Ansvar på objektivt Vi har to hovedformer for ansvarsgrunnlag i norsk rett; skyldansvaret og ansvar på a) Det må foreligge et ansvarsgrunnlag. d) Tapet må være påregnelig for den erstatningsansvarlige. handling og det økonomiske tapet. c) Det må foreligge årsakssammenheng mellom den erstatningsbetingende b) Det må foreligge et økonomisk tap. samtlige av følgende fire vilkår være opprlt: efter folketrygdloven. For at det skal foreligge erstatningsansvar for institusjonene må Studenter kan påføres skader som ikke omfattes av reglene om ytelser ved yrkesskader 3) Erstatning etter andre ansvarsreler Forutsetningen er da at undervisningen skjer i skolens regi. Typiske situasjoner kan bestemmelsene til anvendelse også på undervisning utenfor undervisningsstedet. arbeidstakere. Etter tredje ledd, 3. punktum kommer yrkesskade samme rettigheter i forhold til lovens yrkesskadebestemmelser som ordinære offentlige høgskoler av lovens bestemmelser om ytelser ved yrkesskader. Sftdenter har Etter folketrygdloven bokstav c omfattes studenter ved universiteter og være ekskursjoner. 2) Erstatnhwsansvar etter fo1ketrgdlovens regler Folketrygden. statens selvassuranse i slike tilfeller. FIN fant det økonomisk forsvarlig at staten selv 1987 at de ikke fant tilstrekkelig grunnlag for å gjøre unntak fra hovedprinsippet om studievirksomhet utenfor institusjonens egne områder. FIN skrev i brev 14. oktober dekker det studenter og eventuelt etterlatte måtte ha krav på utover ytelser fra og finansiere ulykkesforsikring for studenter som utsettes for farer ved undervisnings../ Erstatningsansvar når en student skader seg under undervisning og feltøvelse

3 erstatningsansvarlig i de tilfellene hvor det konkret påvises at institusjonen har opptrådt uaktsomt. Ansvarsgrunnlag kan også følge av lov, forskrift eller avtale. Et eksempel på et lovfestet ansvarsgninnlag er bilansvarsloven 2-1. Side 3 Det vises også til forskrift av 14. mai 1993 fastsatt med hjemmel i ami. 3 nr. 2 bostav f. Etter forskriften skal personer som i opplærings eller attføringsøyemed utplasseres i virksomheter anses som arbeidstakere etter deler av ami. Det lger av kgl. res. 17. juni 1977 fastsatt med hjemmel i arbeidsmiljøloven (aml.) Ordlyden gir ikke holdepunkter for å kreve at tilknytningsforholdet mellom studenten institusjoner med undervisning ellerforskning som formål, skal når arbeidetforegår under arbeid som ledd i den praktiske opplæringen, for at bestemmelsen skal komme til anvendelse. Ordinær klasseromsundervisning faller derfor utenfor bestemmelsen. forhold som kan innebære fare for liv og helse, være underlagt tilsyn etter loven når det som i studieøyemed ut&rer forsøk ved laboratorier, såfremt arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for liv og helse. Departementet legger til grunn at bestemmelsen for eksempel vil omfatte studenter og institusjonen har karakter av et arbeidslignende forhold. Det må imidlertid utføres et gjelder lovens kap. I, kap. II kap. III, kap. Vog kap. VI. (jfr, lovens 2 nr. 5). 3 nr. 2 litra a, at arbeid som ut ores som praktisk opplæring av elever og studenter i Gjelder arbeidsnilljøloven for studentene? forsikring. Studentene kan imidlertid frivillig tegne forsikring hvis de ønsker å sikre seg Institusjonene kan ikke fraskrive seg ansvar for studenter ved at disse selv tegner ut over institujonens ansvar. som undervisningstid vil avhenge av type undervisning og feltøvelse. imidlertid vurderes konkret ut fra de alminnelige erstatningsreglene. Hva som regnes Etter departementets vurdering kan ikke institusjonene pålegges ansvar for studenter utenom undervisningstiden, slik at det vil kunne medføre erstatningsansvar. Dette må 4) Erstatningsansvar i forbindelse med feltøvelser o studieturer skader de volder ved forsett eller ved uaktsomhet. I samsvar med reglene om skyldansvar kan også studentene selv bli ansvarlige for de bære risikoen for den begivenhet som utløste skaden. Staten vil kunne være et typisk eller nærliggende risiko- eller faremoment ved virksomheten. Hvorvidt det foreligger et objektivt ansvar beror på en totalvurdering om hvem som er nærmest til å

4 Med n avgjørelsesmyndighet i mindre erstatningssaker. Institusjonene er delegert myndighet Vi viser til våre brev 26. januar 1998 og 5. februar 1999 om delegasjon av til selv å falle avgjørelser i saker med beløp opp til kr Vedlegg av8elingsdirektør jhi Tore Kjfl4mo eispedisjonssjf, Jdn S. Levy e.f.i Institusjonenes adgang til å innrømme ansvar

5 Kirke-, utclannings- og forskningsdepartementet POSTADPESSE: OSrBOKS 005 DEP OSLO KONTOR AKERSGT 42-TLE SO-TELEFAKS 2224 DET KONGELIGE JUST(S- OG POL(TIDEPARTEMENT Til Ïii Til Til Til Til Til v lii Til n ide,...ed. 0.m.iol.vt kri,.i,.i.mtavd. L.v.vd.ii.qen P.l.r.vd.ljnpn Poliliavdeljag.n Red. e b.e..vd. SiviIndelinen Uelndng.nd. «enhver som gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgiverens tjeneste, militærtjeneste og andre under pålagt tjenestegjøring for det offentlige, herunder ombudsmann i offentlig virksomhet, befal og menige under yrkesskadeforsikringsloven og arbeidsgiveransvaret efter skadeserstatningsloven, må han eller hun være «arbeidstaker» i lovens forstand. Begrepet er definert slik i yforsi 2 bokstav b: 2 For at en student i praksisperioden skal falle inn under besvare saken før nå. Vi beklager at det på grunn av stort arbeidspress ikke har latt seg gjøre å om skadeserstatning (ski) 2-1 nr 3. Dersom studentene må anses som 65 om yrkesskadeforsikring (yforsi) 2 bokstav b og lov 13 juni 1969 nr 26 forskningsdepartementet ber Lovavdelingen vurdere om studenter som har praksispiass faller inn under arbeidstakerbegrepet i lov 16 juni 1989 nr arbeidstakere under praksisperioden, ber KUF om at Lovavdelingen også tar stilling til hvem som må regnes som arbeidsgiver - utdanningsinstitusjonen eller arbeidsplassen der studenten praktiserer. i Vi viser til brev 14 august 1998 der Kirke-, utdannings- og STUDENTER I PRAKSIS YRKESSKADEFORSIKRING OG ARBEIDSGIVERANSVAR FOR 98/28?3/cf/bmj 98/9029 E TO/KFS/bj i desember 1998 Deres ref Vàr ref Dato 0032 OSLO Postboks 8119 Dep. Ve /

6 «arbeid eller verv» i noen «arbeidsgivers tjeneste». Praksisordninger reiser Det klare utgangspunktet er at studenter i studiesituasjonen ikke utfører Ski 2-1 nr 3 har en tilsvarende definisjon av begrepet «arbeidstaker». samt innsatte, pasienter e. 1. som deltar i arbeidsvirksomhet i fengseisvesenets anstalter, i helseinstitusjoner e. I.». imidlertid spørsmål om studenter skal anses for arbeidstakere i 2 plassering av arbeidsgiveransvaret bl a lagt vekt på hvem som har tilknytning til mer enn én mulig arbeidsgiver, har rettspraksis ved mulighet til instruksjon, kontroll og tilsyn med det arbeidet som utføres, jf Lovavdelingen har i tråd med dette antatt at det ved arbeidsfrening som har også vært lagt vekt på hvem som har nytte av arbeidsinnsatsen. er virksomheten der studenten er utplassert, som er «arbeidsgiver». Det f eks Nygaard, Skade og ansvar, 4 utgåve 1992 s 236 fig. Dette tilsier at det Ved anvendelsen av skl 2-1 nr 2 i tilfeller der arbeidstakeren har utenfor ervervsvirksomhet har noen i sin tjeneste». Definisjonen av arbeidsgiver er den samme som i skadeserstatningsloven 2-1 nr 2 (arbeidsgiveransvaret), jf Otprp nr 44 ( ) s Det neste spørsmålet blir hvem som må anses som «arbeidsgiver»; 2 bokstav a definert som «det offentlige og enhver annen som i eller der de er utplassert i praksisperioden. Begrepet <(arbeidsgiver» er i yfors] undervisningsinstitusjonen studentene er knyttet til, eller virksomheten eller at arbeidet er lønnet. Avgjørende for om studenten må anses som «arbeidstaker», er hvilke oppgaver studenten har under praksisperioden. som får omvisning på en arbeidsplass ikke være «arbeidstakere» i lovens henvendelsen i saken her gir ikke grunn til å gå nærmere praksisperioden, selv om de ikke generelt omfattes av skadeserstatningsloven bruker ordet. Det må trekkes en grense blant yrkesskadeforsikringsloven eller skadeserstatningslovens regler om arbeidsgiveransvar. Loven krever ikke at det foreligger ansettelsesforhold Studenter som deltar i det daglige arbeidet på praksisplassen og utfører tilnærmet de samme arbeidsoppgavene som virksomhetens ansatte, er utvilsomt arbeidstakere slik yrkesskadeforsikringsloven og annet mot studenter som bare er observatører - forstand - inn på denne grensedragningen. men for eksempel vil studenter

7 ledd i attføring eller arbeidsmarkedsetatstilbud er bedriften der arbeidet praksispiassen som er arbeidsgiver etter yrkesskadeforsikringsloven for utplassert, som er å regne som arbeidsgiver i forhold til 19 februar 1991 (mr 2823/90 E). Likeledes er det lagt til grunn at det er utføres, som er arbeidsgiver etter yrkesskadeforsikringsloven, jf uttalelse elever under yrkespraksis, jf uttalelse 19 februar 1991 (jnr 3149/90 E). Mye taler derfor for at det som utgangspunkt er virksomheten der studenten er 3 oss, antar vi at det også i disse tilfellene er arbeidsplassen som må regnes stillingsinstrukser etc. Muligheten til å påvirke de farene studenten herredømme over. Vi sikter da til slikt som arbeidets art tidsfrister, studentens arbeidsinnsats Ut fra de opplysningene som er lagt frem for utsettes for i arbeidet, og den fare studenten utsetter tredjemenn for som ledd i arbeidet, taler for at arbeidsplassen er arbeidsgiver. Dessuten vil det farer studenten utsettes for og hvilken risiko det er for at studenten volder skade, er det imidlertid hovedsakelig arbeidsplassen som har lokalenes og utstyrets beskaffenhet, alminnelige sikkerhetstiltak, generelle være arbeidsplassen hvor praksisarbeidet utføres, som har nytte av De øvrige forholdene på arbeidsplassen som er bestemmende for hvilke ved arbeidsplassen der praksisen gjennomføres og ved utdanningsinstitusjonen, er det noe mer usikkert hvem som må regnes utdanningsinstitusjonen. like stor veiledning ettersom disse funksjonene et stykke på vei ivaretas av som arbeidsgiver. Instruksjons- kontroll- og tilsynsmuligheten vil ikke gi en praksisveileder som har tilknytning til både praksisplassen og I det andre tilfellet, der praksisveilederen (<.øvingslæreren») både er tilsatt skadeserstatningsloven. gruru-l til å fravike utgargspunktet om at det er virksomheten som er praksisarbeidet utføres, kan vi ikke slik saken er forelagt oss, se noen arbeidsgiver - både første tilfellet, der praksisveilederen er tilsatt ved virksomheten der i forhold til yrkesskadeforsikringsloven og KUF nevner i brevet hit to forskjellige tilfeller, jf s 2-3. Når det gjelder det gjeldende. foretas en konkret vurdering av de forskjellige hensyn som gjør seg yrkesskadeforsikringsloven og skadeserstatningsloven. Det må imidlertid

8 som arbeidsgiver ved anvendelsen av yrkesskadeforsikringsloven og lovrådgiver Etter fullmakt Tone Qfs ad skadeserstatningsloven. 4 Knut Erik Sæt er førstekonsulent

9 NOU slås 0030 OSLO Justisdepartementet Lovavdelingen Camilla Fagerholt / Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse lit, g /2873/cffbmj DET KONGELIGE KIRKE-, UTDANNINGS Oslo I Akersgaten 44 inr.valgstelefon Telefaks OG FORSKNINGSDEPARTEMENT Vår dato Vår referanse.1 Postadresse Kontoradresse Tif Teleks Boks 8119 Dep. Regjerinqskvartalet Se saksbehandlers nsbdp fl Postboks 8005 Dep utfører tilnærmet det samme arbeid som bedriftens ordinære tilsatte. Opplæring er et vesentlig siktemål med praksisperioden, og dette skjer ved at studenten under særskilt veiledning utfører arbeidsoppgaver i den tid den er i praksis. Loven stiller ikke krav til at arbeidet skal være lønnet. definerer ikke nærmere vilkårene for når man kan sies å gjøre arbeid i lovens forstand. Rent språklig vii det ikke være noe i veien for å anse studentenes innsats på praksispiassen som I forarbeidene til yforsi. 1998:6s 85 - om hvem som eventuelt er å regne som arbeidsgiver. under yforsi. 2 og ski 2-1. Vi ber med dette om en uttalelse fra Lovavdelingen om studenter i praksis faller inn under arbeidstakerbegrepet i de to nevnte bestemmelsene og tjenestegjøring for det offentlige, samt innsatte, pasienter e I. som deltar i hvor de som i utgangspunktet ikke naturlig faller inn under begrepet er oppregnet (i I utgangspunktet gjør ikke studenter arbeid eller utfører verv i arbeidsgivers tjeneste, og arbeidsvirksomheter i fengseisvesenets anstalter, i helseinstitusjoner e 1. i offentlig virksomhet, befal og menige under militærtjeneste og andre under pålagt Er studenter å regne som arbeidstakere i yforsi. 2 litra b og ski. Ç 2-] nr 33sforstand? Et sentralt spørsmål blir da om studenter i praksis faller inn under gjør arbeid. Loven faller derfor utenfor begrepet arbeidstalcer. Studenter er heller ikke medregnet i 2. punktum enhver som gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgiverens tjeneste, herunder ombudsmam motsetning til folketrygdens bestemmelser om yrkesskader). - arbeidstaker og -giver må gis det samme innhold som i ski PRAKSIS et arbeid i de tilfeller hvor studentene går inn i det daglige arbeidet påpraicsisplassen og Yforsi. 2 litra b og ski 2-1 nr 3 definerer arbeidstaker. Med arbeidstaker menes I forbindelse med en konkret sak har det oppstått spørsmål om studenter i praksis faller iim Vi viser til telefonsamtale med Knut Erik Sæther 15. juli 1998 vedrørende forståelsen av begrepet arbeidsgiver i yrkesskadeforsikringsloven av 16. juni 1989 nr 65 (yforsl) 2 litra a og skadeserstatningsloven av 13. juni 1969 nr 26 (ski) 2-1 nr 2. det fast at de sentrale begrepene YRKESSKADEFORSIKRLNG OG AREEfflSGIVERANSVAR FOR STUDENTER I

10 Kopi av Jakhellns uttalelse følger vedlagt. at studenter i praksis kan betraktes som arbeidstakere i relasjon til arbeidsmiljøloven dekningen som vanlige arbeidstakere. Muligheten for å volde skade og opptre som Professor Jakhelln skrev i en rapport om bedrifisinterne videreutdanninger i sykepleie, utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som for ordinære arbeidstakere. Hensyn som ligger bak bestemmelsene taler for at studenter i praksis er omfattet av arbeidstakerbegrepet. Studentene i praksis har samme risiko for å pådra seg yrkesskade som vanlige arbeidstakere. Det vil derfor være rimelig at de har den samme forsikrings skadevolder under utførelsen av arbeidet er stort sett den samme for studentene i praksis dersom de utfører arbeid utover det som følger av og er begrenset til selve opplæringen. Side 2/3 at skolens elever r betryggende opplæring. For lærer utdanningene blir dette mer komplisert. øvingslæreren har sin fulle stilling ved arbeidsplassen der praicsisen gjennomføres og er i tillegg tilsatt ved høgskolen som arbeidstaker med når det er snakk om eventuelt ansvar etter ski Eks. En sykepleierstudent volder skade på en pasient. Det mest nærliggende for pasienten vil trolig instruksjon, kontroll og tilsyn når man skal avgjøre hvem som er å anse som arbeidsgiver. Dette taler for at det er praksisstedet som må regnes som arbeidsgiver. Videre er det et hovedsak har ansvaret for tryggheten på arbeidsplassen, der studenten utfører sitt arbeid, og er arbeidsplassen som mottar arbeidsytelsen, og det er arbeidsplassen som har ansvaret for ha noe ansvar for opplæringen og oppfølgingen av studenten. Videre kan det hevdes at det være å regne studenten som en del av sykehuset, og pasienten vil eventuelt kreve erstatning kunne si at selve arbeidet også utføres i den aktuelle bedrifts interesse - de mottar en som dermed er med på å bestemme farebildet. De øvrige tilsatte ved praksisstedet vil også fra sykehuset som arbeidsgiver. instruksjon, kontroll og tilsyn med studenten. På den andre siden er det praksisstedet som i øvingslærer i deltidsstilling. Det vil være øvingslæreren som har hovedansvaret for arbeidsytelse. Et tilleggsargument kan være hvem tredjemann vil identifisere studenten som argument at selv om opplæring er et vesentlig siktemål for praksisperioden, må man likevel er denne som mottar arbeidsytelsen. Høyesterett har lagt vekt på momenter som I de tilfeller hvor praksisveilederen kun er tilsatt ved arbeidsplassen hvor praksisen der arbeidet utføres. Det er virksomheten som er nærmest til å hindre skader/ulykker og det gjennomires, og ikke ved høgskolen, vil den som har noen i tjeneste være virksomheten mulig at løsningen for hvem som er å regne som arbeidsgiver for studenten blir ulik for disse gruppene. utdanningene er veileder ansatt ved arbeidsplassen der praksisen gjennomføres, Det er eller i barnehage) og er deltidstilsatt på hngskolen som øvingslærer. I de øvrige I lærerutdanningene er øvingslærerne tilsatt i ordinære stillinger på praksisstedet (på skole offentlige og enhver annen som i eller utenfor ervervsvirksomhet har noen i tjeneste. Hvem er å regne som arbeidsgiver i yforsi. 2 litra a og skl 2-I nr 2? Yforsl. 2 litra a og ski 2-1 nr 2 defmerer arbeidsgiver: Med arbeidsgiver menes her det Departementet antar etter en samlet vurdering av det ovennevnte at studenter iprajcsjs faller inn under arbeidstakerbegrepet i yforsl. 2 litra b og ski 2-1 nr 3.

11 e pedisjons jef som er arbeidsgiver i yforsi. og ski. forstand. Med hilsen Som nevnt innledningsvis ønsker departementet Lovavdelingens vurdering av saken. Side 3/3 Vedlegg byråsjef Anders Trodal 4ÅTa Etter en samlet vurdering antar departementet at det er virksomheten der arbeidet utføres

12

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd 1 8 OKT2011 DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. 201010375-/IDS Vår ref. 11/2262 Dato ig.10.2011 Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT:

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: 1-1 Virkeområde Retningslinjene er kun ment som en hjelp for ansatte i skolen til å avklare når kommunen eller elver/foreldre er erstatningspliktige

Detaljer

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap:

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap: Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1995-16 1995.09.06 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Sph pkt 215.1-5, 215.1-6 Økonomisk ansvar for arbeidstakere i staten

Detaljer

AB konferansen 2012. Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet

AB konferansen 2012. Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet AB konferansen 2012 Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet Aktuelle juridiske utfordringer AB deltakers forhold til arbeidsmiljølovens vernebestemmelser. Yrkesskadeforsikring for AB deltakere

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Energi Norge Energiakademiet 25. januar 2012 Advokat Hallvard Gilje Aarseth Tema Et forsvarlig sikkerhetsnivå En

Detaljer

Momenter til vurdering av erstatningssaker:

Momenter til vurdering av erstatningssaker: JUS102 Oppgavemetodikk i erstatningsrett og kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag av Steinar Taubøll Dette dokumentet inneholder en kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag. Dette

Detaljer

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift spesielt vinterdrift i bystrøk ( Ansvarsforhold, erstatningssaker, plikter etc.) Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Disposisjon Definisjon og avgrensninger

Detaljer

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften RIKSARKIVAREN Kulturdepartementet v/ Ingvar Engen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2 Deres ref 2010/03516 KV IE:amb Vår ref. 2010/61144 TOBR Dato 18.01.2011 Høring

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm

Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm «Hva praktikeren bør vite om vegjus 2012» arr. Nkf Hordaland Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm Ingrid G. H. Oma rådgjevar Statens vegvesen Region Vest Juridisk- og anskaffelsesseksjonen Utgangspunkt

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak

Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak Foredrag for NIRF nettverk misligheter 29. april 2009 v/adv. Ingolf Skaflem, Kommuneadvokaten I Innledning

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1493-28.06.2016 Endringer i skikkethetsforskriften Det foretatt endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften)

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet B-rundskriv nr.: B/04-2013 Dokument nr.: 13/00903-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.06.2013 Saksbehandler: KS forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet Høyesterett

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Praktisering av hovedavtalen i staten 8 nr 2 i universitets- og høgskolesektoren

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Praktisering av hovedavtalen i staten 8 nr 2 i universitets- og høgskolesektoren Lru 5139/0^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200800251 200800785-/BMO 27.11.2009 Praktisering av hovedavtalen i staten 8 nr 2 i universitets-

Detaljer

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling 1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200601047-/CRS 207.19/NSS 23.03.06 Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling Det vises

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Når er erstatning aktuelt? Skiller mellom erstatning i et kontraktsforhold

Detaljer

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde Eks7 Pics DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Adressater i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 201001748 27.08.2010 Helseforskningslovens virkeområde Helse- og omsorgsdepartementet har ved

Detaljer

Ansvarsforsikring og aktsomhet

Ansvarsforsikring og aktsomhet Ansvarsforsikring NFT og 4/2003 aktsomhet Ansvarsforsikring og aktsomhet av Eivind Kogstad Fra erstatningssøkere er det fra tid til annen hevdet at kravet til aktsomhet skjerpes fordi skadevolderens eventuelle

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPENES REGRESSADGANG OVERFOR ANSVARLIG SKADEVOLDER

FORSIKRINGSSELSKAPENES REGRESSADGANG OVERFOR ANSVARLIG SKADEVOLDER FORSIKRINGSSELSKAPENES REGRESSADGANG OVERFOR ANSVARLIG SKADEVOLDER Regressadgangen etter skadeserstatningsloven 3-7 og 4-3 Kandidatnr: 325 Veileder: Trine-Lise Wilhelmsen Semester for innlevering: vår

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

Erstatningsrett. Bilansvaret

Erstatningsrett. Bilansvaret Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Bilansvaret - oversikt Bakgrunn/hovedprinsipper Begrepet «motorvogn» Den skadevoldende begivenhet

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 15.4 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser virksomhetsoverdragelse

Organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser virksomhetsoverdragelse NOTAT Til: Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Fra: Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA Dato: 12. april 2016 Ansvarlig partner: Jan L. Backer Organisatoriske forhold relatert til implementering

Detaljer

Mottatt HV RHF 2 2 JUL 2010. Se vedlagte adresseliste Att: Styrelecler. Retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn

Mottatt HV RHF 2 2 JUL 2010. Se vedlagte adresseliste Att: Styrelecler. Retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn Mottatt HV RHF 2 2 JUL 2010 HELSE- DET KONGELIGE OG OMSORGSDEPARTEMENT amorr Se vedlagte adresseliste Att: Styrelecler Deres ref Vår ref Dato 200700591-/OS 21.07.2010 Retningslinjer for statlig eierskap:

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007 VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i.h.t. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

4 MARS 2010 Deres ref Vår ref Dato 2009/15245 201000121-/TSV 02.03.2010

4 MARS 2010 Deres ref Vår ref Dato 2009/15245 201000121-/TSV 02.03.2010 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Fylkesmannen i Hordaland justis- og forvaltningsavdelinga Postboks 7310 5020 BERGEN 4 MARS 2010 Deres ref Vår ref Dato 2009/15245 201000121-/TSV

Detaljer

Ot.prp. nr. 53 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 53 (2001-2002) Ot.prp. nr. 53 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. m.m. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 22. mars 2002,

Detaljer

Mandag (kl ): Arbeidsgiveransvaret. Onsdag (kl ): Bilansvaret. Mandag (kl ): Årsakssammenheng

Mandag (kl ): Arbeidsgiveransvaret. Onsdag (kl ): Bilansvaret. Mandag (kl ): Årsakssammenheng Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 11.11 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Manøvrering av magasiner ved flomsituasjoner Regulantenes og myndighetenes rolle og ansvar

Manøvrering av magasiner ved flomsituasjoner Regulantenes og myndighetenes rolle og ansvar Norges vassdrags-og energidirektorat E Til eiere av vassdragsanlegg Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 0510 Vår dato:23 05. 2005 Vår ref.: 200501924-2 ktv/dtn Arkiv: 560.9 Deres dato: Deres

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.10.2009 Ref. nr.: 09/16128 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 80/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3084* - 13.10.1998 YRKESSKADE - Tap av forsørger - forståelsen av forsørgerbegrepet

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Høringsfristen er 28. september 2012. Høringsuttalelser sendes som e-post i word-format til postmottak@sjofartsdir.no innen høringsfristen.

Høringsfristen er 28. september 2012. Høringsuttalelser sendes som e-post i word-format til postmottak@sjofartsdir.no innen høringsfristen. Vår dato Vår referanse og arkivkode 06.07.2012 201217223-1/342/186 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Unn Caroline Lem 52 74 53 58 I henhold til høringsliste Høring: Forslag til endringer

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner Norsk Logopedlag Kortbølgen 10 9017 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14 Svar på spørsmål om logopedtjenester Vi viser til deres brev av henholdsvis 18. juni, 12. september og

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

11/124-27- ASI 15.02.2012. Høyskole handlet ikke i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ved annullering av praksisperiode

11/124-27- ASI 15.02.2012. Høyskole handlet ikke i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ved annullering av praksisperiode NOTAT Fra: Vår ref.: Dato: 11/124-27- ASI 15.02.2012 Høyskole handlet ikke i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ved annullering av praksisperiode En mann hevdet at høyskolen der hans kone

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Vår ref. Deres ref. Dato: 06/786-30-S 16.10.2008 nonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN Miljøverndepartementet Avdeling for naturforvaltning Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO e-post: oivind.dannevig@md.dep.no Deres ref: 12/5835 Vår ref: mcg Dato: 18. februar 2013 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Sivilombudsmannen - Undersøkelse av eget tiltak - Offentlig ansattes ytringsfrihet

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Sivilombudsmannen - Undersøkelse av eget tiltak - Offentlig ansattes ytringsfrihet DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/940 15/1767-2 15.06.2015 Sivilombudsmannen - Undersøkelse av eget tiltak

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.06.2007 Ref. nr.: 07/2818 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 18/2007 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

Anonymisert versjon av ombudets uttalelse

Anonymisert versjon av ombudets uttalelse Vår ref.: Dato: 10/1535-46- 10.07.2012 Anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A henvendte seg til ombudet første gang den 30. august 2010 og opprettet klagesak den 9. september 2010.

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

t000 757-141 in d En innledende kartlegging av datakilder Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO

t000 757-141 in d En innledende kartlegging av datakilder Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE IUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT FORNy!NGS-. ADMIMSTRASjONS- OG KRKEDEPA.RTEMEN-E! Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO in d t000 757-141 Deres ref.

Detaljer

Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22 ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD

Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22 ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD Advokat Jan-Ola Hedblad Oslo, 18. november 2008 Legionella-konferansen Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22

Detaljer

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet. Levert 23. april

Detaljer

Trakassering i arbeidslivet

Trakassering i arbeidslivet Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no Trakassering i arbeidslivet Hva er egentlig trakassering? Hvilket ansvar har arbeidsgiver når trakassering skjer,

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.06.09 Ref. nr.: 09/5733 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 36/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

Oppfølging av US-sak 131/2011 om tomt for studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg. Forslag til vedtak:

Oppfølging av US-sak 131/2011 om tomt for studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 46/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TEREJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 04/1762 Oppfølging av US-sak 131/2011

Detaljer

MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET. Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET. Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 201002607-/NAKK FBH Dato: 1. oktober 2010 Høring forslag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Se vedlagt adresseliste Deres ref Vår ref Dato 15/3130-31.08.2015 Høring - Forslag om endring i forskrifter om rammeplan for barnehagelærerutdanning, lektorutdanning, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011.

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.11.2011 Ref. nr.: 11/21205 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref 200801689 Vår ref 08/6423 SL RAH/KR Dato.05.2009 Høring - NOU 2007:16 Ny skiftelovgivning Vi viser til

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011

Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011 Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011 1. Innledning. 2. Opplæring for hvem? 3. En tabell. 4. Noen utfordringer. Innledning Arbeidsmiljølovens formål er å: A. Å sikre

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Oskar Pedersen AS Postboks 9237 4697 KRISTIANSAND S Norge Deres ref.: Carl Henrik Myhre Vår ref.: 2015/0005-5 Saksbehandler: Peter Aadland Dato: 22.04.2015

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

Høringsbrev - forslag om oppheving av lov av 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing

Høringsbrev - forslag om oppheving av lov av 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing Høringsinstansene, jf. vedlagte liste Deres ref. Vår ref. Dato 13/2711-10.07.2013 Høringsbrev - forslag om oppheving av lov av 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing 1. Innledning Kulturdepartementet

Detaljer

Melding om arbeidsrelatert sykdom - eller skade (omfattes ikke av meldeplikten, og honoreres ikke)

Melding om arbeidsrelatert sykdom - eller skade (omfattes ikke av meldeplikten, og honoreres ikke) DEL 1 i allmennmedisin AT-0154b (Godkj. januar 2016) Elektronisk utgave For veiledning se skjemaets siste side Del 1 - til Arbeidstilsynet DEL 2 i allmennmedisin AT-0154b (Godkj. januar 2016) Elektronisk

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

Bilforhandleres formidling av lån - Merverdiavgift

Bilforhandleres formidling av lån - Merverdiavgift DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT fr5 Finansieringsselskapenes forening Postboks 2330, Solli 0201 OSLO uatt øsc OsLo, Deres ref JFH/TA Vår ref 08/6613 SL VSp/rla Dato k,.11.2009 Bilforhandleres formidling

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Kvinne hevder at arbeidsgiver forskjellsbehandlet henne på grunn av graviditet, da hun ikke fikk forlenget vikariat, til tross for at det var usikkert

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.05.2013 Ref. nr.: 13/110 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 16.12.2014 Ref. nr.: 14/80479 Saksbehandler: Arvid Magnar Sunde VEDTAK NR 61/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE.

AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE. MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE/SFO/SKOLE AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE. Foreldre/foresatte gir tillatelse til at personalet deler ut medisiner. Foreldre/foresatte sørger for at

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier

Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A (A) av 29. september

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

PRIVAT OVERTAKELSE AV KOMMUNALE BARNEHAGER - HØRINGSNOTAT

PRIVAT OVERTAKELSE AV KOMMUNALE BARNEHAGER - HØRINGSNOTAT Haugesund Kommune Rådmannen Notat Vår ref. Saksnr 2010/1662 Løpenr. 11807/2010 Arkivkode A10 Saksbehandler Stål Alfredsen Tlf. 52743034 Vår dato 07.04.2010 Til: Høringsinstanser PRIVAT OVERTAKELSE AV KOMMUNALE

Detaljer

VEDTAK NR 65/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 65/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/13405 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 65/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13.

Detaljer

Erstatning, trygd og forsikring ved arbeidsuførhet

Erstatning, trygd og forsikring ved arbeidsuførhet Erstatning, trygd og forsikring ved arbeidsuførhet Kandidatnummer: 230 Veileder: Asbjørn Kjønstad Leveringsfrist: 25. november 2004 (H-04) Til sammen: 16.973 ord 20.11.2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 06.09.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/11 11/641 HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT TIL NY

Detaljer

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Midlertidig tilsetting Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Hovedregel fast tilsetting Aml 14-9, 1. ledd Arbeidstaker skal ansettes fast Tjml 3 nr. 2 Tjenestemann skal tilsettes

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 5. oktober 2001, godkjent i statsråd

Detaljer