HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold"

Transkript

1 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Kursdagene 6. Januar 2008 Advokat Ottar F. Egset, FØYEN Advokatfirma DA

2 Helse, Miljø og Sikkerhet..verne arbeidstakere mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av byggeeller anleggsarbeider.. 2

3 Helse, miljø og sikkerhet Agenda Gjennomgå regelverket de rettslige rammer Se på de ulike rollene og ansvarsområder F eks byggherre og entreprenør byggeledelse Se på rettspraksis - straffansvar 3

4 Helse, miljø og sikkerhet - Finnes ingen definisjon i regelverket - Samlede regelverk som har til formål å sikre arbeidstakerne mot farer - Regelverket er rettet mot arbeidsmiljø og ikke det eksterne miljø - Forslag om nytt begrep - Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4

5 Helse, miljø og sikkerhet HMS er viktig for Planlegging og utførelse av et bygge- og anleggsarbeid Organisering av byggherreorganisasjon og organisering på byggeplassen Forsikringsdekning brudd på sikkerhetsforskrifter kan føre til avkortning Straffansvar for enkeltpersoner og bedrifter 5

6 HMS rettslige rammer Arbeidsmiljøloven 2005 (forholdet mellom arbeidsgiver arbeidstaker) Slår fast ansvaret for arbeidsgiver og daglig ledelse. Vidtrekkende ansvar: arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt. (Arbeidsmiljøloven 2-1, 1. ledd) Arbeidstakere har et selvstendig ansvar for å medvirke 6

7 HMS rettslige rammer Byggherreforskriften av Spesialforskrift for bygge og anleggsplasser Byggherrens ansvar for ivaretakelse av HMS på byggeplass: fra start til overlevering. Forslag om ny byggherreforskrift Fra 2009 en gang? Neppe overgangsregler 7

8 HMS rettslige rammer Forskrifter fra Arbeidstilsynet Kontrakten mellom byggherren/oppdragsgiver og entreprenør/oppdragstaker (privatrettslig avtale) 8

9 HMS rettslige rammer Entreprisekontrakter/oppdragskontrakter Ingen særskilt regulering av HMS i standardkontraktene for bygg og anlegg NS 8405 Pkt 12.1 Begge parter skal overholde de lover, offentlige forskrifter og vedtak som gjelder for deres kontraktsforpliktelser og for forholdene på byggeplassen, jf også NS 3431, pkt 13.1 Ikke tilstrekkelig bør avtaleregulere forpliktelsene vedrørende HMS 9

10 HMS - byggherreforskriften Virkeområde 1, jfr 2 a) og b) Bygge- og anleggsplasser/bygge- og anleggsvirksomhet alt er omfattet Ingen begrensning mht størrelse Også mindre arbeider er omfattet Ansvarlige etter forskriften 5 - byggherre, prosjektleder og arbeidsgiver og enkeltmannsforetak Prosjektleder og koordinator opptrer på vegne av byggherren - enhver fysisk eller juridisk person som opptrer på vegne av byggherren. 10

11 Organisasjon på vegne av byggherren Byggherre Koordinator prosjektering Koordinator utførelse Prosjektleder 11

12 HMS - byggherreforskriften Byggeleders posisjon Som byggherrens prosjektleder HMS Som koordinator under gjennomføring av et prosjekt Hva er avtalt? Se Oslo tingrettsdom i Kampen-saken HMS er viet stor plass. Fullmakter og krav til rapportering angitt. 12

13 Byggherreforskriften Byggherre er både fysiske og juridiske personer som får utført et bygge- eller anleggsarbeid Hva med forbrukerbyggherrer? Forskriften gjelder fysisk person. Forskriften er ikke begrenset til næring. Skilles ikke mellom profesjonelle og andre. Virkeområdet for forskriften favner vidt. Forslag om endring i ny forskrift. 13

14 Byggherreforskriften Krav til skriftlig avtale mellom byggherren og prosjektleder - 6 Gjelder hvor byggherren velger å ha prosjektleder Hvem skal utpeke koordinator Hvem utarbeide HMS-plan Hvem skal sende forhåndsmelding arbeidstilsynet Avtalen bør også inneholde hvilke fullmakter prosjektlederen har, avtalte rapporteringsrutiner mv Se standardavtaler som er utarbeidet. Blir byggherren fri for ansvar dersom han inngår avtale med en prosjektleder? 14

15 Byggherreforskriften 7 utpeking av koordinator, dvs avtale. Hvor det er flere virksomheter til stede samtidig eller etter hverandre 8 opprettelse av HMS plan før spaden settes i jorda og før etablering av rigg. 9 krav til melding + 30 dager eller dagsverk Prinsipp bedre med en melding for mye enn for lite. Dokumentasjon er viktig. 15

16 Byggeherreforskriften - prosjekteringsfasen Prosjekteringsfasen 11 Under forberedelse, planlegging og prosjektering skal HMS ivaretas Fra ide til ferdigstillelse har byggherren ansvar for HMS på byggeplassen Arkitektoniske valg form, innhold, planløsning. F eks fasadeløsninger, romhøyde, kjellerdybde etc Tekniske valg bæresystem, byggeprodukter, installasjoner Organisasjonsmessige valg entrepriseform, utbyggingsrekkefølge, valg av koordinator etc 16

17 Prosjekteringsfasen Grensesnitt mellom entreprisene Rekkefølge, samordning av arbeider som utføres samtidig, når arbeidene skal gjøres, unngå tidspress osv Ivareta spesifikke risikoforhold på byggeplassen 12 Koordinatorens oppgaver Utarbeidelse av HMS plan Ikke lovfestet krav til innhold, men foreslått endret i ny 6 17

18 Prosjekteringsfasen HMS planen skal være laget for det enkelte prosjekt Kampen-dommen Bruk av HMS plan for nybygg på rivingsarbeider. ingen tiltak eller punkter som er spesifikke for Kampen skole. Den synes generelt utformet for ombygging av skoler i sin alminnelighet. 18

19 Prosjekteringsfasen 12 Koordinatorens rolle Hvem kan inneha denne rollen? Ingen krav til koordinator, men krav til forsvarlig virksomhet tilsier at vedkommende har erfaring og kunnskap til regelverket Entreprenør bukken og havresekken, ref Studentsamskipnaden i Oslo-dommen,

20 Byggherreforskriften - gjennomføringsfasen Gjennomføringsfasen - 13 Koordinatorens oppgave samordne gjennomføringen av prosjektet slik at bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt 20

21 Se til at det er etablert systemer, rutiner og ansvarsforhold Følge opp at HMS planen følges og justeres Påse at hovedbedrift utpekes Koordinere av arbeidsgiver og enmannsbedrifter Oversiktslister alminnelige bestemmelser om rigg og drift Løpende ajourføring og oppfølgning 21

22 Koordinatorens ansvar - Selvstendig ansvar etter BHF - Byggherrens oppfølgnings- kontrollansvar undergis en aktsomhetsvurdering - Oslo kommunes rolle i Kampen saken 22

23 Byggherrens oppfølgning Totalentreprise (SiO-dommen) oppfølgning ved deltakelse på møter vernerunder stikkprøver system for tilbakemelding 23

24 SiO - dommen dokumentert møtereferater fra fremdriftsmøter, møtereferat fra byggherremøter og referat fra sikkerhetsrunder, som alle tyder på at SiO har tilstrebet en aktsom planlegging, organisering og gjennomføring av prosjektet med henblikk på gjennomføring av lovens vernekrav. Det vises til at prosjektleder (byggherrens) var på byggeplassen flere ganger i uken under byggefasen. Han innkalt og deltok på de regelmessige byggemøtene. I tillegg deltok SiOs representant på byggeplassen på byggemøtene og sikkerhetsrundene og rapporterte om eventuelle feil og mangler direkte til SiO og HMS koordinator. I et byggeprosjekt av denne størrelse kan retten ikke se at byggherren kan kritiseres for ikke å ha organisert sin kontrollvirksomhet under byggefasen på en annen måte. 24

25 Kampen-dommen - lagmannsretten Lagmannsretten bemerker at kommunen har valgt profesjonelle medhjelpere. Det vises herunder til at det ble valgt ekstern prosjektledelse som fikk ansvar i henhold til skriftlig avtale etter BHF 6. Prosjektleder er et eget ansvarssubjekt etter BHF og ved eventuell forsømmelse fra KP er det først og fremst prosjektlederens ansvar å følge opp. Det er heller ikke utvist noe kritikkverdig forhold fra kommunens side ved valget av KP, som også var profesjonell aktør. LR bemerker videre at det underveis i prosjektet ikke ble gitt melding til kommunen om avvik eller mulige forhold som ga foranledning for kommunen til å gripe inn. 25

26 Byggherreforskriften - straffeansvar 3 Straffeansvar Både byggherren, prosjektleder, entreprenørene, koordinator og arbeidstakere kan straffes Ved brudd på sikkerhetsforskrifter mv, kan også straffeloven komme til anvendelse Det kan reageres med bøter og fengsel 26

27 Straffansvar Rettspraksis Oslo prosjektadministrasjon Oslo tingrett OPA, som prosjektleder og koordinator, tiltalt for at arbeidstakere ikke fulgte HMS planen (sikker jobb). OPA frifunnet. 27

28 Retten finner det ikke bevist at arbeidstakernes valg av avvikende metode skyldes verken dårlig planlegging og organisering av virksomheten, sviktende instrukser og kvalifikasjonskrav for virksomheten, dårlig opplæring av arbeidstakere, sviktende organisering av vernetjenesten, sviktende overvåking av risikofylt arbeid, sviktende sikring mot teknisk og menneskelig svikt eller andre svikt fra ledelsenes side for å sikre en fullt forsvarlig gjennomføring av HMS plan og et trygt arbeidsmiljø. Arbeidstakernes metode representerer et så markert avvik fra akseptert norm, at retten vanskelig kan se hvorledes selskapenes ledelse kunne sikret seg mot dette. 28

29 Straffansvar Kampen skole, dødsulykke 7. oktober 2002 Byggherre, prosjektleder, entreprenør (PL og formann), PGL, BL, rådgiver (RIB), koordinatorer siktet. (tilsemmen 10 stk) Tiltale for bl a uaktsomt drap under skjerpende omstendigheter Domfellelse pga uaktsomhet hva en burde ha gjort 29

30 Straffansvar Arbeidsformann dømt for uaktsomt drap fordi han unnlot å stanse videre riving av forhåndsmarkerte vegger for riving Anleggsleder/byggeleder dømt for at han unnlot å varsle og/eller forvisse seg om at nødvendige sikringstiltak var iverksatt for videre arbeid Arbeidsgiver dømt for ikke å lage egen arbeidsintruks for arbeidet, herunder hvilke sikkerhetsforanstaltninger som skulle iakttas, hvilken instruksjon som skulle gis og hvilket tilsyn som skulle føres Bruk av ufaglært arbeidskraft Koordinatorer ble alle frifunnet 30

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE

HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? Helse Miljø Sikkerhet som medmenneskelig og sosialt ansvar som teknisk

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt HO-2/2004 ISSN 0802-9598 Alt henger sammen med alt Temaveiledning om styring i mindre byggeprosjekter SAK GOF STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. USERIØS VIRKSOMHET I BYGGENÆRINGEN - OMFANG... 5 3. MANDAT FOR PILOTPROSJEKTET... 6 4. BESKRIVELSE AV PILOTPROSJEKTET... 7 4.1. INNLEDNING...

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer