Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften"

Transkript

1

2 Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet Vestlandet, Stavanger

3 Byggherreforskriften Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser Forkortet til byggherreforskriften Tidligere forskrift gjeldende fra 1995 Ny forskrift gjeldende fra Minimumsdirektiv som Norge er forpliktet til å følge via EØS- avtalen Bakgrunn Byggeplasser = særlig høyt risikonivå Grunn: Dårlig organisering og planlegging, utilfredsstillende arkitektoniske løsninger, manglende samordning (koordinering) Arbeidstilsynet 3

4 Viktigste endringer: Byggherreforskriften Betydelige forenklet og endret struktur, Tydeliggjøring av hvem som har hvilke plikter, og hva som ligger i pliktene Prosjekterende og koordinator er nå pliktsubjekter Forbruker ikke pliktsubjekt Kommentarene utvidet Arbeidstilsynet

5 Byggherreforskriften - begrepsforvirring? Arbeidstilsynet

6 Hvem er byggherre i byggherreforskriftens betydning Arbeidstilsynet

7 Byggherreforskriften Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med Planlegging Prosjektering Utførelse Hvem retter forskriften seg mot? Byggherre, koordinator kap 2 Den prosjekterende kap 3 Arbeidsgiver kap 4 Enmannsbedrifter kap 4 Arbeidstilsynet 7

8 Definisjoner Byggherre: Den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er oppdragsgiver for prosjektering og utførelse Byggherrens representant: Den som har inngått skriftlig avtale med byggherre om å utføre konkrete plikter etter forskriften Prosjekterende: Har til oppdrag å tegne, beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget Koordinator: Sørger for koordinering av prosjektering eller utførelse på byggherrens vegne Arbeidsgiver: Virksomhet som sysselsetter arbeidstakere Enmannsbedrift: Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere Forbruker: Fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet Arbeidstilsynet

9 SHA kontra HMS Sikkerhet Helse Arbeidsmiljø Helse Miljø Sikkerhet Arbeidstilsynet

10 Forskriftens virkeområde hvilket arbeid omfattes? Enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende byggeeller anleggsarbeid 1. Oppføring av bygninger 2. Innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid 3. Montering og demontering av prefabrikerte elementer 4. Riving, demontering, ombygging og istandsetting 5. Sanering og vedlikehold 6. Alminnelig anleggsvirksomhet 7. Graving, sprenging og annet grunnarbeid 8. Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid Arbeidstilsynet 10

11 Forenklet modell for Byggherreforskriften Plan- og prosjekteringsfasen BYGGHERRE Byggherrens representant Byggherrens representant Risikovurdering Anbudsprosessen Prosjekterende Risikovurdering Koordinator SHA-plan Utførelsesfasen HMS/IK-system HOVEDBEDRIFT HMS/IK-system ARBEIDSGIVER eller enkeltmannsbedrifter SHA-plan Koordinator ARBEIDSTAKER Arbeidstilsynet

12 Byggherrens plikter Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt Plikten gjelder under planlegging og prosjektering Og under selve utførelsen av arbeidet Arbeidstilsynet 12

13 Plikter i tilbudsfasen Forskriften 6 De risikoforhold som avdekkes under planlegging og prosjektering skal innarbeides i tilbudsgrunnlaget Gjelder de risikoforhold man har mulighet til å kjenne på dette tidspunkt Oppnår to ting: Unngår at det konkurreres på sikkerhet Byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal benyttes med de kostnader dette medfører Arbeidstilsynet 13

14 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø MEGET viktig - SHA- plan står helt sentralt i dette arbeidet Forskriften 7: Før oppstart av arbeidet, skal byggherre påse at det utarbeides en SHA- plan Planen skal være skriftlig Planen må tilpasses prosjektet Planen skal beskrive hvordan risikoforholdene i dette konkrete prosjektet skal håndteres En generell mal er ikke godt nok! Planen skal være lett tilgjengelig og gjøres kjent på arbeidsplassen Planen skal oppbevares i 6 mnd etter at arbeidet er avsluttet Arbeidstilsynet 14

15 Forskriften planen: Byggherrens plikter 8 krav til SHA- Planen skal bygge på risikovurderinger Tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeid Innhold: Organisasjonskart Framdriftsplan Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv eller helse (se liste i 8) Rutiner for avviksbehandling Planen skal oppdateres fortløpende ved endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet 15

16 Avdekking av risikoforhold og iverksettelse av forebyggende tiltak Byggherren skal stille særlige krav til forebyggende tiltak som omtales i forskriftens 9 Hovedsakelig riggforhold på bygge- eller anleggsplassen Stille krav? Krav som har økonomisk eller tidsmessig betydning tas med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/ leverandør Øvrige krav kan medtas i kontakt med den enkelte virksomhet som utfører oppdrag Forholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte arbeidsgiver, men byggherren har en selvstendig plikt til å sørge for at kravene blir ivaretatt Arbeidstilsynet

17 Byggherrens plikter Forskriften 9 byggherren skal stille krav om forebyggende tiltak: Hindre at uvedkommende får atkomst til byggeplassen Tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av byggeplassen God orden og forsvarlige hygieniske forhold Sikker atkomst Avmerking og tilrettelegging av områder for lagring av materiell, særlig farlig materiell Vedlikehold og kontroll av anlegg og utstyr Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer Forsvarlige arbeidstidsordninger Tilfredsstillende personalrom Forsvarlig innkvartering Arbeidstilsynet 17

18 Forskriften Til Arbeidstilsynet 10 forhåndsmelding: Forhåndsmelding Dersom arbeidet vil vare utover 30 virkedager eller overstige 500 dagsverk Dette gjelder kun kravet til forhåndsmelding Ingen minstekrav for at forskriften generelt skal gjelde Arbeidstilsynet 18

19 Byggherre skal stille krav om at virksomhetene på bygge- eller anleggsplassen har en internkontroll som tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften Kravet må i praksis stilles i tilbudsgrunnlaget Egenerklæring Internkontroll - 11 Arbeidstilsynet 19

20 Dokumentasjon for fremtidige arbeider - 12 Byggherren skal sørge for Utarbeidelse av dokumentasjon som kan ha betydning for SHA ved framtidige arbeider Begrunnelse: Drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget skal ikke utsette arbeidstakerne for farer Må oppbevares i byggets eller anleggets levetid Dokumentasjonene skal følge med ved eierskifte Arbeidstilsynet

21 Koordinator - 13 Arbeidet med SHA skal koordineres dersom det er flere virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig - eller etter hverandre Byggherren utpeker en koordinator som på byggherrens vegne utfører koordineringen Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for ansvar Byggherre skal vurdere rollekonflikt Skriftlig avtale mellom koordinator og byggherre Klargjøre plikter og fullmakter Koordinator skal ha nødvendig kompetanse om SHA Koordinator for utførelse skal ha praktisk erfaring fra bygg og anlegg Arbeidstilsynet

22 Prosjekteringsfasen: Koordinering - 14 Koordinere prosjekteringen slik at hensynet til SHA blir ivaretatt Sørge for utarbeidelse av SHA- plan Utførelsesfasen: Følge opp risikoforhold i SHA- planen Følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer tilstrekkelig tid til arbeidsoperasjonene Følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører SHA- plan Koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre mht til SHA Se til at arbeidsgiver følger opp kravene i 9 Sørge for at det føres oversiktslister Arbeidstilsynet

23 Byggherrens representant - 16 Byggherren kan skriftlig avtale at byggherres representant - på byggherrens vegne - skal gjennomføre nærmer angitte plikter etter forskriften Vurdere rollekonflikt Særlig aktuelt hvor byggherren selv ikke innehar nødvendig kompetanse Byggherre har ansvar for at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte Arbeidstilsynet 23

24 Den prosjekterendes plikter - 17 Arkitekter, rådgivende ingeniører etc har stor innflytelse på prosjektet Må foreta arkitektoniske og tekniske valg som ikke medfører fare for arbeidstakerne = hensynet til SHA skal ivaretas Prosjekterende skal under utførelse av sine oppdrag risikovurdere forhold knyttet til SHA på bygge- eller anleggsplassen Risikoforhold som krever spesifikke tiltak (jf. meddeles byggherren 8) skal beskrives og Arbeidstilsynet

25 Arbeidsgivers og enmannsbedriftens plikter - 18, 19 Skal følge SHA- planen og byggherrens og koordinators anvisninger Planlegge arbeidet under hensyn til risikovurderinger og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder Informere byggherre om risikoforhold som ikke er beskrevet i SHA-planen Sørge for at forebyggende tiltak gjennomføres Innarbeide relevante deler av SHA- planen i virksomhetens eget internkontrollsystem Avvik Arbeidstilsynet

26 Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens informasjonsplikt Arbeidsgiver skal informere verneombudet om SHA- planen før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidet Arbeidstakerne og verneombudet skal på en forståelig måte informeres om alle tiltak som skal treffes om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen Arbeidstilsynet

27 Straff! Ris bak speilet: Kommunen kan straffes for overtredelse av byggherreforskriften. Arbeidstilsynet 27

28 Arbeidstilsynet Landsdekkende Svartjeneste tlf Arbeidstilsynet 28

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles.

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles. Byggherreforskriften Praktisk veiledning: Byggherreforskriften (BHF) beskriver hvilke plikter myndighetene pålegger hovedaktørene i bygge- og anleggsprosjekter for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 30.09.2010 1 REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 De viktigste endringene i byggherreforskriften Hva gjelder for nettselskapene? Hvordan dokumentere oppfølging av byggherreforskriften? 30.09.2010

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet MS-kurs Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet yggherreforskriften Revisjon av byggherreforskriften Bakgrunn og formål

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Siden den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1.1 2010, har fokuset på byggherrens rolle blitt stadig

Detaljer

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 1 LÆRINGSMÅL Få en forståelse av dynamikken omkring risikostyring sett ift Byggherreforskriftens hensikt Få en forståelse

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer

Oppgraderte Byggherreforskrift

Oppgraderte Byggherreforskrift Oppgraderte Byggherreforskrift f HMS-rådgiver Roar Skjetne Antall yrkesskader i bygg- og anlegg 3000 2500 2000 oppføring av bygninger an ntall 1500 1000 500 anleggsvirksomhet spesialisert bygge- og anleggsvirsomhet

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS

BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS Fra Kluge: ADVOKAT IRENE UTGAARD AASEN NBEF Thon Hotel Arena, Lillestrøm 7. desember 2010 Irene.utgaard.aasen@kluge.no / tlf 02175 Om Kluge Kluge er

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen Norges 7. største entreprenør 2 mrd. kroner i omsetning 900 ansatte 200 ingeniører og teknikere 650 håndverkere

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer