NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING"

Transkript

1 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN

2 HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN FIRMAET SOM KOORDINATOR HVA KREVES AV AKTØRENE BYGGHERREFORSKRIFTEN MENTALITET BYGGHERRES HMS PLAN

3 HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN Etter mange år i byggebransjen opplever jeg HMS arbeidet som det mest krevende. Det er penger med i spillet og en lettvint og farlig utførelse kan være lønnsom for både entreprenør og byggherre dersom det går bra. Arbeidstilsynets inspektører er aldri å se og det går som oftest bra å ta noen sjanser Heldigvis har ikke alle opplevd virkningene av et alvorlig skadetilfelle de ledere som har opplevd ettervirkningene har fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. Det er i hovedsak snakk om å bygge mentalitet hos de som utfører og leder arbeidet på byggeplassene. Mengden lover og regler for sikkerhet og arbeidervern er etter hvert blitt enorm og det er ikke mange som kan hevde de har full oversikt over disse. Det må heller ikke legges skjul på at mange ledere har en slags cowboy mentalitet til sikkerhet og at mange arbeidstakere synes de er svært tøffe når de hopper og henger som apekatter uten sikring.

4 HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN Konstruksjoner må la seg gjennomføre på en trygg måte HMS i prosjekteringen Tidspress tid er penger - prestasjonslønn. Lovverket krever så mye systemer at mange ledere mister fokus på hva som egentlig skjer ute på byggeplassen. Mange år med bransjefokus på helse miljø og sikkerhet har gitt svært god virkning på skadestatistikken men fortsatt har vi mange alvorlige ulykker. I 2006 døde 9 personer som følge av arbeidsuhell i bygg og anlegg. Det ble meldt inn 2671 skadetilfeller i samme bransje.

5 HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser. (Byggherreforskriften) Ny forskrift basert på EF direktiv og erfaringer på bygge og anleggsplasser. I kraft Utilfredsstillende arkitektoniske og/ eller organisasjonsmessige løsninger eller dårlig planlegging l under forberedelsen (les prosjekteringen) av prosjektet har vært en medvirkende faktor ved mer enn halvparten av arbeidsulykkene i Fellesskapet. Det er nødvendig å styrke samordningen mellom de berørte parter under forberedelsen (prosjekteringen) og under gjennomføringen av arbeidet Ny BHF er svært konkret.

6 HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN Byggherreforskriften (BHF) BHF gjelder for enhver bygge og anleggsplass midlertidig arbeidsplass. BHF retter seg mot byggherren, byggherrens representant, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften. Rolle definisjoner Byggherren (BH): Den som får utført et bygg / anleggsarbeid Byggherrens representant (BH - REP)): Representant byggherren kan sette til å opptre på sine vegne Koordinatoren (BH KO): den som skal koordinere prosjektering og/eller utførelse på byggherrens vegne Prosjekterende (PRO): den som skal tegne, beregne og beskrive på oppdrag fra byggherre Arbeidsgiveren (ARB). Den som under utførelsen sysselsetter se e arbeidstakere a e e

7 BYGGHERREFORSKRIFTEN BH velger hvor mange roller han selv vil inneha men forskriften vinkler det slik at BH bør utpeke og opprette avtale med BH - KO dersom det er flere virksomheter på byggeplassen samtidig eller etter hverandre. BHF gir råd til BH ( 13) om å vurdere utpeking av en BH-KO for prosjektet evt en egen BH-KO for prosjektering og utførelsesfasen. BH blir ikke fritatt for overordna ansvar ved å utpeke medhjelpere i disse rollene BH må forsikre seg om at BH-KO og evt BH-REP har en fri og uavhengig posisjon i forhold til oppgavene de skal utføre og at de har kompetanse til å gjennomføre. BH må opprette skriftlig avtale med BH KO og BH REP om plikter og fullmakter Derom BH, BH-KO, BH-REP er et firma skal kontaktperson navngis

8 BYGGHERREFORSKRIFTEN BYGGHERRENS PLIKTER: BH skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge eller anleggsplassen blir ivaretatt. Under prosjektering og planlegging skal BH sørge for: SHA ivaretas ved tekniske, arkitektoniske og organisatoriske valg. (Angitt som BH-KO sin plikt dersom BH utpeker denne rollen) PRO beskriver og tar hensyn til risikoforhold sørge for at tiltak / utførelse blir medtatt i konkurransegrunnlaget. (entydig beskrevet for entreprenørens prising) Sette av tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse. Utarbeidelse av SHA - plan ( HMS plan) tilpasset byggeprosjektet og med utgangspunkt i risikovurderinger, inklusive nødvendige oppdateringer samt sende forhåndsmelding til A tilsyn. BHF gir helt klare føringer på hva planen minst skal inneholde. Oppbevare planen lett tilgjengelig på byggeplassen og gjøre den kjent hos alle ARB. (Angitt som BH-KO sine plikt dersom BH utpeker denne rollen)

9 BYGGHERREFORSKRIFTEN Under gjennomføring av bygge / anleggsarbeidet skal BH særlig stille krav om: - Tiltak for å hindre uvedkommende adgang g - Tiltak for å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten - God orden og hygieniske forhold - Sikker atkomst og ferdselsveier - Tilrettelegging og merking for lagring handtering og fjerning av materialer og avfall -særlig farlig stoff/avfall. (riggplan, stoffkartotek) - Rutiner for vedlikehold og kontroll av maskiner, utstyr og innretninger - Forsvarlige arbeidstidsordninger, personal rom og innkvartering. - At alle aktører (spesielt ARB) driver et systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid etter Intern kontrollforskriften. - FDV dokumentasjon som kan ha betydning for SHA ved framtidige arbeider. As - buildt og produktdokumentasjon. (Angitt som BH-KO sine plikt dersom BH utpeker denne rollen)

10 BYGGHERREFORSKRIFTEN Koordineringsarbeidet omfatter: Prosjekteringsfase.( BH KO) Koordinere prosjekteringen for å ivareta SHA Sørge for utarbeidelsen av SHA plan Utførelsesfase. BH-KO) Følge opp risikoforhold i SHA plan. Følge opp at det utarbeides framdriftsplaner med tilstrekkelig tid. Følge opp ARB sin etterlevelse av SHA planen Følge opp samordning mellom ARB. Følge opp tiltak som byggherre skal stille særlige krav om. (se over) Sørge for at oversiktslister blir ført. (evt. tilse at ARB fører lister) Utpeke hovedvernebedrift ihht Arbeidsmiljøloven og følge opp denne bedriftens samordningsarbeid inkl at samordningsliste blir ført og hengt opp. ID kort tatt ut av BHF lagt egen forskrift.

11 BYGGHERREFORSKRIFTEN Arbeidsgiverens e e s (ARB) plikter. Følge SHA planen og følge opp BH-KO sine anvisninger Planlegge sitt arbeid og løpende vurdere risikoforhold og rapportere om risikoforhold som ikke er medtatt i SHA plan inkludert å rapportere evt. avvik i SHA planen. Innarbeide relevante deler av SHA planen i sitt IK system. Informere arbeidstakere og verneombud om alle SHA plan og de tiltak som skal iverksettes. Følg hovedvernebedriftens anvisninger (Arbeidsmiljøloven 2-2) ved å delta på felles vernerunder eller andre fellestiltak.

12 BYGGHERRENS HMS - PLAN HVA SKAL BYGGHERRENS HMS(SHA) PLAN INNEHOLDE? HVAERMINIMUMSKRAVTILEN EN (SHA) PLAN? HVORDAN ORGANISERES VERNEARBEIDET? VI SER PÅ FORSLAG TIL EN MAL.! HJEMMELEKSE: LAGE BYGGHERRENS (SHA) PLAN FOR ET LOKALT PROSJEKT

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer