HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE"

Transkript

1 HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE

2 HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? Helse Miljø Sikkerhet som medmenneskelig og sosialt ansvar som teknisk utfordring og håndtering av risiko som juridisk ansvar med sanksjoner

3 HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTETS FØRSTE F DAG PLANLEGGING KONTRAHERING AV RÅDGIVERE OG PROSJEKTERENDE PROGRAMMERING PROSJEKTERING KONTRAHERING AV ENTREPRENØR PRODUKSJON ERFARING

4 HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? Byggherrens første f forberedelser HMS i de overordnede håndgrep Kjøpe, ombygge og/eller bygge Tomt, beliggenhet, adkomst Kvalitetsnivå Tidsramme Finansiering

5 Byggherrens første f forberedelser Risikoanalyse for Skader på person og ting Straff (fengsel, bøter, rettighetstap) Kostnader (erstatning, tidstap) Andre uønskede konsekvenser bl.a. byggets goodwill, mediepågang

6 Byggherrens første f forberedelser Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 21. april 1995 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. 2 nr. 7 og nr. 8, 6, 14 siste ledd, jfr. første tilleggsavtale til EØS-avtalen (Rdir. 92/57/EØF, åttende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF). Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

7 Byggherreforskriften Kapittel 3. Prosjekteringsfasen 10. Forberedelse og utarbeidelse av prosjektet I forbindelse med forberedelse, planlegging og prosjektering skal prosjektleder, og eventuelt byggherren, legge forholdene til rette slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.

8 Byggherrens forberedelser HMS i konkurransegrunnlag for prosjekterende og entreprenører Ekspertise til spesifikasjon av HMS HMS som kvalifikasjonskrav HMS som konkurranseelement

9 Byggherrens forberedelser Offentlig anskaffelsesforskriften av HMS-egenerklæring (1) For arbeid som skal utføres i Norge skal oppdragsgiver kreve at samtlige leverandører fremlegger en egenerklæring i samsvar med vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller, eller ved eventuell tildeling av kontrakt, vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).

10 Byggherrens forberedelser Byggets / anleggets HMS bl.a. krav og hensyn til Arbeidsplasser/-lokaler: velferd (AML) Adgang for andre/publikum: skaderisiko (PBL) Universell utforming (off ansk og PBL) Forurensning av jord, vann og luft (FL)

11 Byggherrens forberedelser o o o o Ressurser til HMS Økonomi: risiko og mer enn kost/nytte Personell i egen organisasjon Innleid personell: særskilt HMS rådgiver, PL, BL og/eller EP? Konkurransefaktor ved kontrahering

12 Byggherrens forberedelser Byggherre? Tiltakshaver? Byggherrerepresentant? Prosjekteier og initiativtaker eller single purpose selskap?

13 Byggherrens forberedelser Byggherreforskriften 2. Definisjoner c) byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid.

14 Byggherrens forberedelser Arbeidsmiljøloven loven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) (AML) Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt i kraft fra 1 jan 2006

15 Arbeidsmiljøloven loven 1-1.Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

16 Arbeidsmiljøloven loven Kapittel 19. Straff Ansvar for innehaver av virksomhet, arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten (1) Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelse eller pålegg gitt i eller i medhold av denne lov, straffes innehaver av virksomhet, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten med bøter eller fengsel inntil tre måneder eller begge deler. Medvirkning straffes på samme måte, likevel slik at arbeidstaker straffes etter (2) Under særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil to år anvendes. Ved avgjørelsen av om det foreligger slike omstendigheter, skal det særlig legges vekt på om overtredelsen har eller kunne ha medført alvorlig fare for liv eller helse eller om den er foretatt eller fortsatt tross pålegg eller henstilling fra offentlig myndighet, vedtak av arbeidsmiljøutvalget eller henstilling fra verneombud eller bedriftshelsetjeneste. (3) For overtredelse som har eller kunne ha medført alvorlig fare for liv eller helse kan innehaver av virksomhet, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten straffes etter denne paragraf, med mindre vedkommende i enhver henseende har opptrådt fullt forsvarlig med hensyn til sine plikter etter loven eller bestemmelser i medhold av loven.

17 Arbeidsmiljøloven Byggherreforskriften 3. Straffeansvar Overtredelse av forskriftene er straffbart, jfr. arbeidsmiljølovens kap. XIV og straffelovens 48a og 48b.

18 Arbeidsmiljøloven Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) Kapittel 3 a. Straffansvar for foretak. 48a. Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Dette gjelder selv om ingen enkeltperson kan straffes for overtredelsen. Med foretak menes her selskap, forening eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet. Straffen er bøter. Foretaket kan også fradømmes retten til å utøve virksomheten eller forbys å utøve den i visse former, jf b. Ved avgjørelsen av om straff skal ilegges et foretak etter 48 a, og ved utmålingen av straffen overfor foretaket skal det særlig tas hensyn til a) straffens preventive virkning, b) overtredelsens grovhet, c) om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen, d) om overtredelsen er begått for å fremme foretakets interesser, e) om foretaket har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved overtredelsen, f) foretakets økonomiske evne, g) om andre reaksjoner som følge av overtredelsen blir ilagt foretaket eller noen som har handlet på vegne av det, blant annet om noen enkeltperson blir ilagt straff.

19 Arbeidsmiljøloven loven Kapittel 18. Tilsynet med loven Arbeidstilsynet (1) Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i og i medhold av denne lov blir overholdt.

20 Arbeidsmiljøloven loven Pålegg og andre enkeltvedtak Tvangsmulkt Stansing Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning mv.

21 Arbeidsmiljøloven loven Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (IKF) Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996

22 Internkontrollforskriften 1.Formål Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen - arbeidsmiljø og sikkerhet - forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester - vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.

23 Internkontrollforskriften 2.Virkeområde Forskriften gjelder for virksomhet som omfattes av - arbeidsmiljøloven 4.Plikt til internkontroll 5.Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon 6.Samordning 7.Tilsynsmyndighet 8.Dispensasjon 9.Klage 10. Reaksjonsmidler

24 Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Kap. XII. Byggetomta. Kap. XIII. Bebyggelsen. Kap. XIV. Særlige bygninger og anlegg m.v. Kap. XV. Bestående byggverk. Kap. XVI. Saksbehandling, ansvar og kontroll Kap. XVIII. Straffansvar. Kap. XIX. Ulovlig byggearbeid m.v Stansing av ulovlig arbeid og opphør av ulovlig bruk. Fjerning eller retting av ulovlig utført arbeid 114. Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud 115. Tvangsfullbyrding 116. Erstatning 116a. Tvangsmulkt 116b. Rimelighet og samordning

25 Lover og forskrifter Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) 2.Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg.

26 Grannelova 9.Det økonomiske tapet nokon lid av skade eller ulempe i strid med nokor føresegn i 2-5 er den ansvarlege skyldig til å bøta, anten han sjølv eller nokon han svarar for, har gjort seg skuldig i aktløyse eller ikkje. 10. Tilstand eller tilhøve som strider mot nokor føresegn i 2-5, har grannen krav på vert retta.

27 HMS Byggherre (BH) Prosjektleder (PL) Koordinator (KO) Oppgaver og roller

28 BH, PL og KO Organisering og oppdeling av prosjektet HMS krav uansett hvordan en velger BH styring Entrepriseformer (kontrakter med én eller flere) Kontraktstyper (fast pris eller mengdeavregning)

29 BH, PL og KO 5. Hvem forskriften retter seg mot Byggherrer, prosjektledere og arbeidsgivere skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført. Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.

30 BH, PL og KO Borgarting lagmannsrett - Dom Straffansvar etter arbeidsulykke på Kampen skole i Oslo. To bygningsarbeidere omkom etter at bærende konstruksjoner som holdt etasjeskilleren oppe, ble revet. En arbeidsformann for rivningsfirmaet samt generalentreprenørens anleggsleder ble domfelt for uaktsomt drap. Arbeidsformannen ble også domfelt for overtredelse av arbeidsmiljøloven. Rivningsfirmaet ble gitt foretaksstraff for overtredelse av arbeidsmiljøloven 12 nr 4 bokstav b. Generalentreprenøren samt kommunen som byggherre ble frifunnet.

31 Borgarting lagmannsrett - Dom Arbeidsmiljøloven Tilrettelegging av arbeidet 4. Særlig om arbeid som medfører sikkerhetsrisiko b) Hvis det i virksomheten skal utføres arbeidsoppgaver som kan innebære særlig fare for liv og helse, skal det utferdiges egen arbeidsinstruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetsforanstaltninger som skal iakttas, herunder om særlig instruksjon og tilsyn.

32 Borgarting lagmannsrett - Dom Ved avtale i 1999 med kommunen fikk sivilarkitekt H og flere firmaer solidarisk oppdrag med prosjektering av blant annet Kampen skole. H var koordinator for prosjekteringen. Samme år inngikk skoleetaten avtale med Multiconsult AS om at dette selskapet skulle være prosjektleder for arbeidet på Kampen skole. Aktor har vist til byggherreforskriften 5, om hvem forskriften retter seg mot. Den bestemmer i første ledd at «byggherrer, prosjektledere og arbeidsgivere skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført». Dette kan imidlertid ikke forstås slik at bestemmelser i forskriften som særskilt pålegger én aktør ansvar, uten videre også legger ansvar til andre aktører, for eksempel utførende entreprenør. Byggherreforskriften har separate bestemmelser om ansvar for de ulike aktører i byggeprosessen, og 5 må forstås slik at den understreker aktørens ansvar for å overholde bestemmelsen som retter seg mot vedkommende aktør. Etter byggherreforskriften 5 skal byggherrer, prosjektledere og arbeidsgivere sørge for at bestemmelsene i byggherreforskriften blir gjennomført. Dette kan imidlertid ikke innebære at bestemmelser i forskriften som særskilt pålegger én aktør ansvar, også uten videre legger ansvar til andre aktører.

33 BH, PL og KO BH og PL Byggherreforskriften 2. Definisjoner d) prosjektleder: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for prosjektering og/eller gjennomføring og/eller kontroll med oppførelsen av prosjektet på byggherrens vegne.

34 BH, PL og KO 5. Hvem forskriften retter seg mot Byggherrer, prosjektledere og arbeidsgivere skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført. Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere. 6. Skriftlig avtale Byggherre og prosjektleder skal skriftlig avtale hvem som skal - utpeke koordinator - sørge for plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - sende forhåndsmelding i henhold til 7, 8 og 9.

35 BH, PL og KO 6. Skriftlig avtale Byggherre og prosjektleder skal skriftlig avtale hvem som skal 7. Utpeking av koordinatorer Byggherre eller prosjektleder skal utpeke. 8. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Byggherre eller prosjektleder skal sørge for.. 9. Forhåndsmelding Byggherre eller prosjektleder skal sende 11. Forberedelse og utarbeidelse av prosjektet I forbindelse med forberedelse, planlegging og prosjektering skal prosjektleder, og eventuelt byggherren, legge forholdene til rette

36 BH, PL og KO Byggherreforskriften 2. Definisjoner e) koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under utarbeidelsen av et prosjekt: enhver fysisk eller juridisk person som byggherren har pålagt gjennomføringen av oppgavene i 11 for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved utarbeidelse av et prosjekt. f) koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under gjennomføringen av et prosjekt: enhver fysisk eller juridisk person som byggherren har pålagt gjennomføringen av oppgavene i 12 for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved gjennomføring av et prosjekt.

37 BH, PL og KO Borgarting lagmannsrett - Dom Det var også tatt ut tiltale for overtredelse av straffeloven 239 første straffalternativ, subsidiært overtredelse av straffeloven 151, (post II) mot H, I og J. De tre var henholdsvis koordinator for prosjektering (KP), koordinator for utførelse (KU) og rådgivende ingeniør bygg (RIB). H, I og J ble frifunnet ved tingrettens dom... Det var dessuten tatt ut tiltale mot Multiconsult AS, som var byggherrens prosjektleder, for overtredelse av bestemmelser i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Multiconsult AS ble frifunnet i tingretten.

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Del 1 Utgangspunkter Rammeveket Lovverket Arbeidsmiljøloven m/ forskrifter, herunder allmenngjorte

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet

Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012 Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos Håndheving

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer