Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap"

Transkript

1 Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK (4,6 Mdr NOK) Tusentals projekt såvel store som små Notert på Stockholmsbörsens O- lista Børsverdi cirka 6 Mdr SEK NCC

2 God dag mitt navn er Tryggen! Jeg er NCC`s HMS veileder og brukes i alle presentasjoner NCC Hvert 6. minutt skades et menneske i en av våre bedrifter så alvorlig at det resulterer i fravær fra arbeidet NCC

3 Brannskadene har i mange år vært større i Norge enn i våre naboland NCC EU ULYKKESÅRSAK En analyse av EUs statistikk viser at ca 50% av alle ulykkene kan tilbakeføres til: Utilfredsstillende arkitektoniske og tekniske løsninger Utilfredsstillende organisasjonsmessige løsninger Dårlig planlegging av arbeidende under forberedelsen av prosjektet NCC

4 EU ULYKKESÅRSAK De resterende 50% av ulykkene har direkte sammenheng med bl.a: Tidspress Mangelfull planlegging Manglende koordinering Manglende opplæring Ukjente risikomomenter (nytt utstyr, nye metoder/materialer) Overtredelse av bestemmelser/forskrifter Neglisjering av instrukser NCC EU ULYKKESÅRSAK 50% av alle ulykkene var «ferdig prosjektert» før byggestart NCC

5 Ulykkesfrekvens : H-verdi Anlegg Bygg B/Abransjen NCC NCC 9 Årsak til ulykker Farlige handlinger Farlige forhold Kombinasjon av dette Prosjektering Organisering av arbeidet Ledelse av arbeidet NCC 10 5

6 Viktig melding!!! Virksomhetenes ansvar er ikke redusert med Byggherreforskriften NCC ALLE ULYKKER ER FORÅRSAKET RSAKET AV NOE OG DERFOR KAN DE FORHINDRES NCC 12 6

7 3 R -Systemet Registrere Utrygge forhold og handlinger Reagere For å fjerne slike forhold og handlinger Redusere Antall ulykker og andre tap NCC 13 Typiske forholdstall Dødsulykker 1 Fraværsskader 30 Begrenset arb. Legebehandling 300 Førstehjelp Nestenuhell 3000 Farlige handlinger/ forhold NCC 14 7

8 Hvordan unngå ulykker Opplæring / informasjon Bedre planlegging Sikkerheten integrert i driften Rapporteringsrutiner Dokumentere at økt sikkerhet gir bedre produktivitet NCC 15 Metode for analyse Definere mål og omfang Fareidentifikasjon Hva er akseptabel risiko? Frekvensanalyse Risikovurdering Konsekvensanalyse Foreslå tiltak Ja Akseptabelt? Nei Andre tiltak nødvendig? NCC

9 Byggherreforskriften 97% av bedriftene som omfattes av forskriften har mindre enn 20 ansatte Utilfredsstillende arkitektoniske og / eller organisasjonsmessige løsninger eller dårlig planlegging under forberedelse av prosjekter Manglende samordning mellom berørte parter under forberedelse og gjennomføring av prosjekter NCC Byggherrerollen Arbeidsmiljøloven fastslår at arbeidsgiver har hovedansvaret for arbeidsmiljøet, men loven legger opp til stor grad av medvirkning fra arbeidstakerne. Internkontrollplikten gjelder også for virksomhet som er byggherre. Slike virksomheter må ha et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid rettet mot egne ansatte. Dersom virksomheten ofte er byggherre, kan det være påkrevet med rutiner i internkontrollen som sikrer at virksomheten ivaretar sitt ansvar i hht byggherreforskriften. Byggherreforskriften stiller krav til byggherre, de prosjekterende, arbeidsgiver og enmannsbedrifter. NCC

10 Plan- og bygningslov Det viktigste med oppfølging av plan- og bygningsloven er å sikre: At ansvar er plassert og at det kun benyttes godkjente aktører At utførelsen er i samsvar med gjeldende offentlige planer og omgivelsenes interesser er ivaretatt At utførelsen er i samsvar med TEK NCC Byggherreforskriften Hensikten? er å sikre at HMS blir ivaretatt i prosjekteringen og sikret oppfølging på en systematisk måte i byggeperioden NCC

11 Byggherreforskriften HVEM er ansvarlige? Byggherrer, de prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal sørge for at bestemmelsen i denne forskriften blir gjennomført NCC HMS ansvar Byggherren har ansvaret for at prosjektet planlegges, organiseres, tilrettelegges og følges opp i samsvar med BHF. Byggherren representant: skal utføre konkrete plikter på vegne av byggherren NCC

12 Entrepriseformer Byggherrestyrt entreprise: Delt entreprise Hovedentreprise Generalentreprise Totalentreprise NCC Entreprenørens utfordring Uklar oppfatning av: Ansvar Rolle Oppgaver NCC

13 Entreprenørens utfordring Falsk trygghet om : Ansvarsfordeling Rollefordeling Oppgavefordeling NCC Entreprenørens utfordring Manglende ressurser for gjennomføring av Ansvar Roller Oppgaver Tvangsprioritering NCC

14 Entreprenørens utfordring Manglende / sviktende rapporteringsrutiner Aksept av avvik fra det som er avtalt Manglende oppfølging og kvalitetssikring av avtalene Utilfredsstillende skriftlig dokumentasjon NCC Et godt planlagt prosjekt resulterer i: Best kvalitet Best økonomi for byggherre og entreprenør Mindre stressbelastning for alle Best mulig sikkerhet for aktørene Fornøyde aktører NCC

15 HMS-dokumenter ArArbeidsmiljøloven Myndighet: HMS - forskrift Byggherre - forskrift Øvrige forskrifter veiledninger Byggherre: Beredskapsplan HMHMS-plan Kontrakt HMS-plan Entreprenør: Beredskapsplan ddhms-håndbok HMS-prosedyrer 8 NCC HMS -ORGANISASJONSPLAN Byggherre Byggherre Prosjektleder/ Byggherrens Prosjektleder/ representant Byggherrens representant Prosjektleder Prosjektleder UTFØRELSE HMS-Koordinator HMS-Koordinator HMS leder PROSJEKTERING HMS-Koordinator HMS-Koordinator Prosjektleder Hovedbedrift Hovedbedrift ARK RIB RIV RIE Prosjektleder Hovedverneombud Prosjektleder Prosjektleder Verneombud Verneombud Verneombud Verneombud Verneombud Verneombud Verneombud Prosjektleder NCC

16 AML 2-2 Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass Ansvar for den enkelte virksomhet Medvirke til et arbeidsmiljømessig samarbeid Hovedbediften har ansvar for samordning av de enkelte virksomheters HMS - arbeid Andre relevante forskrifter: Byggherreforskriften 13 IK forskriften 6 NCC Byggherreforskriften Byggherreforskriftens 13 Utpeking og oppfølging av koordinator: Byggherre skal utpeke koordinator for hele prosjektet eller for prosjektering og utførelse. Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området BH skal vurdere eventuelle konflikter med rollen som koordinator NCC

17 Planlegg HMS tidlig i byggeprosessen Tid Behov, ide, skisser 14 Koordinator Prosjektering Forprosjekt/systemvalg Entrepriseform, tidsplan, Kostnadsoverslag, materialvalg brannsikring, støy Detaljeprosjektering Rigg, tidsplaner, VVS, EL, Mengdebeskrivelser, søknader Anbud/beskrivelser 6 HMS-plan Kontraktsforhandlinger 14 Koordinator Gjennomføringsfasen Grad av frihet Maksimal grad av frihet Redusert grad av frihet Minimal grad av frihet Kostnader og risiko NCC Planlegg HMS tidlig i byggeprosessen Tid Forhåndkonferanse Rammetillatelse Prosjektering Grad av frihet Maksimal grad av frihet Samtykke fra AT Igangsettingstillatelse Utførelse Sluttkontroll Drift Redusert grad av frihet Minimal grad av frihet Kostnader og risiko NCC

18 Koordinators rollekonflikter Prosjekteringsfasen Gjennomføringsfasen Hensikten er å unngå at virksomheten sitter i møte med seg selv NCC Koordinator prosjektering Instruks for prosjektering Sikker jobbanalyse i prosjekteringsfasen Områder som skal avklares før kontrakt Hensikten er prosjekteringens muligheter til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i gjennomføringsfasen NCC

19 Koordinator prosjektering Vurdering av tid og rekkefølge Kontroll av anbud og beskrivelser Kontroll av virksomhetenes prosjektering Hensikt er å sikre at virksomhetenes internkontroll ivaretar egen planlegging NCC Prosjekteringsfasen Forberedelse og utarbeidelse av prosjektet Beskrive de enkelte arbeider og arbeidsfaser Angi arbeider med fare for liv og helse Oversikt over arbeidsoppgaver til arbeidsgiver og enkeltmannsforetak Hensikten er å sikre en mulig samordning i gjennomføringsfasen NCC

20 Rapportering Byggherre Koordinator prosjektering Koordinator gjennomføring Hovedbedrift Alle underentreprenørene Enmannsbedrifter NCC HMS - forskriften Hovedbedriftsansvar: Internkontrollforskriftens 6 Samordning: Den som er ansvarlig for virksomheten er også ansvarlig for samordning av internkontroll for alle aktivitetene i virksomheten og skal: såvidt mulig bygge på de internkontrollsystemer som er etablert hos de entreprenører og leverandører som benyttes påse at tilsvarende blir gjort gjeldende også for eventuelle underentreprenører av underentreprenør mm NCC

21 Internkontrollen innebærer at virksomheten skal: 1 Sørge for at de lover og forskrifter i helse,- miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. 2 Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet, herunder informasjon om endringer 3 Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 4 Fastsette mål for HMS må dokumenteres skriftlig 5 Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for HMS er fordelt 6 Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 7 Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av HMS-lovgivningen 8 Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig NCC 41 NCC

22 NCC NCC

23 NCC NCC

24 NCC

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Litt om Harry Eide RVO Bygg Begynte i byggebransjen i 1977 lærling (forskallingssnekker) Tok fagbrev

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer