HMS for Fasaderådgivere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS for Fasaderådgivere"

Transkript

1 HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden Risikokartlegging / Sikker Jobb Analyse - SJA gruppearbeid

2 Lovverk Lovverket stiller krav til alle virksomheter og foretak i Norge 1. Arbeidsmiljøloven 2. Forskrifter - Internkontrollforskriften - Byggherreforskriften -Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. - Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen - osv. lastes ned gratis på: lovdata.no 3. Veiledninger

3 ARBEIDSMILJØLOVEN -litt om ansvar ARBEIDSMILJØLOVEN sier bl.a om ansvar: 2-1. Arbeidsgivers plikter Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt. 2-3.(3) Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt (1) Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø-og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne-og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. (2) Arbeidstaker skal: a)bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader

4 INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN & BYGGHERREFORSKRIFTEN Forskrift om systematisk helse-, miljø-og sikkerhetsarbeid i virksomheter INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN Beskriver krav om systematisk HMS arbeid i virksomheter NB! Gjelder alle virksomheter/foretak i Norge. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-eller anleggsplasser BYGGHERREFORSKRIFTEN Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge-eller anleggsprosessen for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Påvirker mye for utførende ( entreprenører) i byggebransjen

5 Forskrift om systematisk helse-, miljø-og sikkerhetsarbeid i virksomheter 1. Formål INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen:- arbeidsmiljø og sikkerhet - forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester - vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall 3. Definisjoner I denne forskrift betyr: Internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen 4. Plikt til internkontroll Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll. 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø-og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Se neste ark for krav

6 Interkontrollforskriften - krav Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon Hvordan: 1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø-og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten 2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø-og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer Ha en funksjon i bedriften som overvåker lover / forskrifter. F. eks : HMS-Leder, ev daglig leder. Lover og forskrifter skal være tilgjengelig i bedriften. Bedriften skal sørge for at flg har opplæring : Daglig leder, HMS-Leder, Medlemmer i AMU, verneleder, verneombud. 40t kurs. (eget kurs for daglig leder) 3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes Kan være: AMU, annen møtevirksomhet, vernerunder og annet HMS arbeid 4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet Må dokumenteres skriftlig Bedriften skal nedfelle egne HMS målsettinger, kan for eksempel være 0 skader, x % sykefravær 5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen Må dokumenteres skriftlig Må dokumenteres skriftlig Må dokumenteres skriftlig HMS organisasjonskart, prosjektorganisasjonskart, stillingsinstrukser med HMS ansvar HMS-plan, risikokartlegging, Sikker jobb analyser-sja, Arbeidsinstrukser, stoffkartotek, vernerunder osv. Vernerunder, revisjoner, årlig kontroll maskiner & utstyr, stillaskontroller etc. 8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt Må dokumenteres skriftlig Intern revisjon, årlig gjennomgang, ledelsens gjennomgang, skal måles mot HMS målsettingen. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold HMS av Fasaderådgivere helse-, miljø-og sikkerhetslovgivningen, Oslo 5. desember for 2012 eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.

7 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-eller anleggsplasser Byggherreforskriften 1 Formål Formålet med byggherreforskriften er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-eller anleggsplasser På bakgrunn av formålet skal både planleggingen, prosjekteringen og utførelsen av bygge-eller anleggsarbeid ha fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Allerede fra prosjektutviklingsstadiet skal det således jobbes med å redusere fare for skader og ulykker 3. Hvem forskriften retter seg mot Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant. Dersom byggherren er forbruker, gjelder kun 10 om forhåndsmelding. Definisjoner Byggherre: Den som rent faktisk får utført et bygge-eller anleggsarbeid, og som dermed er oppdragsgiver for prosjektering og utførelse Byggherrens representant: Den som har inngått skriftlig avtale med byggherre om å utføre plikter etter forskriften Forbruker: Fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet Koordinator: Sørger for koordinering av prosjektering eller koordinering av utførelse på byggherrens vegne Prosjekterende: Har til oppdrag å tegne, beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eler anlegget Utførende: Bedrift som utfører arbeid på bygge/anleggsplassen Enmannsbedrift: Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere

8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-eller anleggsplasser Byggherreforskriften 8 Krav til SHA-plan( HMS-Plan) Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og skal inneholde: Organisasjonskart som angir rollefordelingen og entrepriseform Fremdriftsplan Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse Rutiner for avviksbehandling Planen skal oppdateres ved endringer som berører sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 17 Den prosjekterendes plikter Prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen Hensynet til SHA skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske og tekniske løsninger Risikoforhold som krever spesifikke tiltak skal beskrives og meddeles byggherren 18 Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter Skal følge SHA-planen, og byggherrens og koordinators anvisninger Skal planlegge arbeidet under hensyn til risikovurderinger og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder og informere byggherre om risikoforhold som ikke er beskrevet i SHA-planen Arbeidsgiveren: Skal sørge for at forebyggende tiltak gjennomføres Skal innarbeide relevante deler av SHA-planen i virksomhetens internkontrollsystem Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om avvik fra planen som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

9 Byggherre Byggherres representant (Prosjektleder) Koordinator Prosjektering - KP Koordinator Utførelse - KU ARK -Arkitekt RIB - Rådgivende Ing. bygg RIE - Rådgivende Ing. Elektro RIV Rådgivende Ing. VVS Andre Hovedbedrift HB Ansvarlig / VO HMS ansvarlig / Verneombud HMS ansvarlig / Verneombud HMS ansvarlig / Verneombud HMS ansvarlig / Verneombud

10 Koordinator Prosjektering KP ARK -Arkitekt Skriftlig avtale om å utføre plikter etter BH-forskriften Byggherre Byggherres representant (Prosjektleder) Skriftlig avtale om å utføre plikter etter BH- forskriften Firmanavn ansvarlig person påføres Koordinator Utførelse KU Hovedbedrift HB Ansvarlig / VO RIB - Rådgivende Ing. bygg RIE - Rådgivende Ing. Elektro RIV Rådgivende Ing. VVS Andre Firmanavn, fag, navn på HMS ansvarlig og verneombud Firpåføres HMS ansvarlig / Verneombud HMS ansvarlig / Verneombud HMS ansvarlig / Verneombud HMS ansvarlig /Verneombud

11 HMS på byggeplass Krav og rutiner vi møter fra Hovedbedrift: Risikokartlegging - Formålet med Risikokartlegging er at man før oppstart av arbeidene skal kartlegge og vurdere arbeidsoperasjoner som kan medføre fare for liv og helse under utførelse, bestemme tiltak og ansvarlig for tiltakene dokumenteres overfor Hovedbedrift Sikker Jobbanalyse SJA - Grundig gjennomgang av enkelte arbeidsoperasjoner, beskrive hvordan den utføres sikkert, nødvendige forholdsregler, verneutstyr etc. dokumenteres overfor Hovedbedrift Innregistrering - Sørg for at alle blir innregistrert første dag ift. hovedbedriftens rutiner - Alle må ha gyldig ID kort som skal bæres synlig Daglig registrering - Alle skal registrere seg daglig, ved ankomst og avreise. Elektronisk eller på liste Personlig verneutstyr - Alle skalbenytte hjelm og vernesko til enhver tidinnenfor byggeplassens gjerder! Annet personlig verneutstyr som hørselvern, vernebriller osv skal benyttes under arbeidsoperasjoner hvor dette er påkrevd

12 HMS på byggeplass Krav og rutiner vi møter fra Hovedbedrift: Riggplan - Alle skal gjøre seg kjent med riggplanen - Riggplanen viser rømningsveier, varslingsplan ved ulykker, hvor førstehjelpsutstyr er plassert, brannslukningsapparater, stoffkartotek, samt møteplass ved ulykker - Riggplanen viser også forhold som adkomstveier, brakkefasiliteter, lagerplasser, parkeringsplasser, avfallscontainere osv Trafikkforhold - Alle aktører skal utvise aktsomhet i forhold til trafikkforhold på byggeplassen. Ved krysning i nærhet av biler/maskiner skal man ha øyekontakt med sjåfør/maskinfører, og gi signal før man krysser. Ingen skal oppholde seg i bilers/maskiners dødvinkel. Alle lastebiler og maskiner skal ha montert akustisk ryggesignal Avfallsbehandling - Alle som utfører arbeid på byggeplassen skal fortløpende rydde etter egne arbeider. Alt avfall skal sorteres etter byggeplassen regler og plasseres i riktige containere. Arbeid i høyden - Alle som skal utføre arbeid i høyden plikter å følge sikkerhetsforskrifter for dette. Det er forbudt å fjerne veggfester på stillas!

13 HMS på byggeplass Krav og rutiner vi møter fra Hovedbedrift: Varslingsplan ved ulykker - Varsling av ulykker og uønskede hendelser skal utføres ift. Hovedbedrifts rutiner. (samt eget firmas rutiner) Stoffkartotek - Gjøre seg kjent med hvor byggeplassens stoffkartotek forefinnes. Levere HMS datablad uoppfordret til hovedbedrift Varme arbeider - Før det utføres varme arbeider, skal sjekkliste for dette fylles ut, og leveres byggeplassledelse. For å utføre varme arbeider skal stedlig leder for arbeidene inneha gyldig sertifikat for Varme Arbeider! Verktøy og maskiner - Maskiner og verktøy skal være i god orden, uten skader. Påbudt verneutstyr skal benyttes ved bruk av maskiner/verktøy. Brukere skal ha opplæring og påbudte sertifikater for bruk av maskinene/utstyret. Vernerunder - Sørg for å delta på vernerunder ift hovedbedrifts rutiner, uten mas om dette

14 Risikokartlegging -eksempel RISIKOKARTLEGGING Tekk AS Prosjekt: BHUS - Oslo Dato: 3/ Deltagere Morten Nilsen Tekk AS Frode Nilsen Hovedentreprenør AS Kapittel Arbeids operasjon Faremomenter Muligheter Egne arb. Tiltak Ansv Frist for UE. skade/tap 011 Takking av Generell sikkerhet på Trafikk på plassen Middels Egne / UE Vise aktsomhet. MN 18/5 tak plassen Kran med hengende Ikke gå under hengende last. last Arbeid i høyden Fall, fallende gjenstander Informere gutta. Stor Egne / UE Utarbeide egen SJA MN 18/ Taktekking Varme arbeider Stor Egne / UE Sjekkiste for Varme arbeider skal fylles ut for hvert tak. Arbeidsleder skal ha sertifikat for varme arbeider Taktekking Sikring av isolasjon mot avblåsing Stor Egne / UE Sikre fortløpende med planker. Gjennomgås med gutta. MN 18/5 / før oppstart på de neste takene. MN Umiddel bart

15 HMS som markedsføring Ha orden på ovennevnte! Bli en foretrukket leverandør.

16 2 glade karer på fasaden

17 HMS -SHA Hva handler det om? Trygge forhold for alle Å bry seg om er ikke å bry seg med Systematisk arbeid - følge rutiner Tilfredsstille lover & forskrifter alle skal komme hjem med liv og helse i behold hver dag Utøve lederansvar reagere! Dokumentasjon

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

IK system for Fredikstad Seafood

IK system for Fredikstad Seafood IK system for Fredikstad Seafood Versjon: 15. april, 2015 Om etableringsforskrift 6.0 Krav om IKT kontroll er hjemlet i 6.0.Her stilles det også krav om et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer