Praktisk HMS-oppfølging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk HMS-oppfølging"

Transkript

1 Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen

2 BackeGruppen Norges 7. største entreprenør 2 mrd. kroner i omsetning 900 ansatte 200 ingeniører og teknikere 650 håndverkere i armering, muring, tømmer og forskaling/betong

3 Internkontroll Praktisk risikovurdering Byggherreforskriften Kjemikalier, substitusjon og stoffkartotek Avvikshåndtering Innspill til byggeleder

4 Internkontroll Finn bilde med mange permer...

5 Mange sliter fortsatt med Internkontroll! 1. sørge for at lover og forskrifter i HMS-lovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

6 Internkontroll 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av HMS- lovgivningen 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt Planlegge Utføre Korrigere Kontrollere

7 Prinsipper for vårt IK-system Systemet skal ivareta egne og myndigheters krav Fokus på prestasjonsforbedring og HMS-mål! Lover og forskrifter Identifisere byggherrekrav Systemet skal bygges opp ihht. byggeprosessen Tydeliggjøre ansvar og oppgaver i hele byggeprosessen Systemet skal være praktisk for vår produksjon Systemet skal være levende og endres ved forbedringsbehov Systemet er innordnet i BackeGruppens totalkvalitetssystem

8 Praktisk risikovurdering

9 555 Bruk av arbeidsutstyr Krever risikovurdering og dokumentert opplæring

10 500 Stillaseforskriften Arbeid i høyden krever risikovurdering og dokumentert opplæring ved oppsetting av stillaser

11 Risikovurdering Myndighetskrav og byggherrens HMS-plan er styrende Farlige forhold skal identifiseres ift. tid og rom (vektlegges ytterligere i ny Byggherreforskrift) Planlegging og gjennomføring av tiltak som sikrer arbeidstakerne som skal gjennomføre arbeidet Tydelighet på ansvar og frist Involver! 3 enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen: 1. Hva kan gå galt? 2. Hva kan vi gjøre for å forhindre det? 3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

12 Risikovurdering i praksis

13 Risiko ift. fremdriftsplan Fange opp risiko knyttet til endret fremdrift! Sikker Jobb Analyser skal gjennomføres til avtalt tid Oppfølging i vernemøter Avmerking på fremdriftsplan

14 Sikker Jobb Analyse - SJA

15 Risiko i vernemøterapport

16 HMS-plan Risiko ift. 12b Prosjektleder har ansvar Risikoprosessen Planlegging Involvering Tiltak Risikoanalyse skal fylles ut før oppstart Sikker Jobb Analyse Følg opp - Konkret - Ytterste konsekvens - Inn i fremdriftsplan Ta med utførende! Praksis er det viktigste!!!

17 Byggherreforskriften Bilde byggherre krevende sit. Forskriftsforsiden (nye)

18 Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker i BA-bransjen arbeidsulykker BA-bransjen representerer: 7 % av arbeidstakerne 15 % av ulykker i industrisektoren 30 % av dødsulykkene I Norge i 1992 ble det registrert: 14 dødsulykker i BA-bransjen arbeidsulykker BA-bransjen representerer 6 % av arbeidstakerne 56 % av ulykkene i industrisektoren 21 % av dødsulykkene

19 Hva forårsaket ulykkene 60 % av ulykkene kan tilbakeføres til Utilfredstillende arkitektoniske løsninger Organisasjonsmessige løsninger Dårlig planlegging Påstand fra EU: 60 % av ulykkene er prosjektert og planlagt EU påstår at de resterende 40% har direkte sammenheng med: Tidspress Mangelfull planlegging Manglende koordinering Manglende opplæring Ukjente risikomomenter: utstyr, metoder og materialer Overtredelse av lover og forskrifter og instrukser

20 Forskriftens formål Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

21 Byggherrens plikter Byggherre skal sørge for at HMS ivaretas! Byggherren skal i prosjekteringen særlig ivareta HMS ved Arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige valg Beskrive og ta hensyn til risikoforhold At det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse Koordinere utførelse Byggherren skal sikre at pliktene som er pålagt koordinatorer, prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter blir gjennomført

22 HMS-plan 8 Byggherre eller prosjektleder skal sørge for at det før opprettelsen av en bygge- eller anleggsplass blir laget en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

23 HMS-plan utkast ny forskrift 7 og 8 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA - Bygge på risikovurderinger og tilpasses prosjektet - Inneholde: - Organisasjonskart som angir rollefordeling og entrepriseform - Beskrivelse av når og hvor arbeidsoperasjoner skal utføres - Spesifikke tiltak (16!) - Rutiner for avviksbehandling (byggherrens rutiner) - Risikoforhold som avdekkes under prosjektering/planlegging skal innarbeidets i tilbudsgrunnlaget. Entreprenøren skal beskrive og prise spesifikke tiltak. - Org.kart, tidsplan, spesifikke tiltak og rutiner for avviksbehandling skal være innarbeidet i planen ved oppstart. - Planen skal oppbevares 6 mnd. etter prosjektet er avsluttet

24 HMS i prosjekteringsfasen Byggherre Kravspesifikasjon Prosjektleder HMS Arkitekt Skriftlig avtale 6 - utpeke koordinatorer 7 - HMS- plan 8 - forhåndsmelding 9 Rådg. ing bygg HMS-koord prosj. fasen Påse Rådg. ing VVS Rådg. ing vent. - Risikovurdering - Tid og ressursbruk 12 og 13 - FDV- dokumentasjon - Uspesifisert grunnlag: Rådg. ing el. - Totale kravspesifikasjoner - Total tid- og ressursbruk - Beskrivelse av spesielle risiko - Organisasjonsplan m/ ansvarsfordeling A N B U

25 HMS i prosjekteringsfasen Byggherre Byggh. representant Overordnet ansvar: - Valg - Risiko - Tid - Koordinering - SHA-plan - Oppfølging Skriftlig avtale m/fullmakt HMS-koord prosj. fasen - Koordinere - Følge opp Arkitekt Rådg. ing bygg Rådg. ing VVS Rådg. ing vent. Selvstendige plikter i ny forskrift: - Risikovurdering - HMS-hensyn i valg - Meddele spesifikke tiltak til Byggherre Rådg. ing el. - Spesifikke tiltak i tilbudsgrunnlaget A N B U

26 Hvorfor fokus prosjektering - 1?

27 Hvorfor fokus prosjektering - 2?

28 Spesifikke tiltak i praksis?

29 Prosjektering eller gjennomføring?

30 Hvordan løse prosjekteringsfasen??

31 Nytt krav til de prosjekterende Ta hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger prosjektere vekk risiko! Ved risikoforhold som krever spesifikke tiltak (minimum de 16 punktene) skal dette beskrives/meddeles byggherren. beskrive restrisiko! Forhold med betydning for fremtidige arbeider (konstruksjon, utforming, produkter) skal dokumenteres FDV!

32 Eksempel 1 risikoanalyse KP

33 Eksempel 2 risikoanalyse KP

34 Organisasjonsplan i gjennomføringsfasen AML 2-2 HMS- koord. gjf. fasen Påse Anleggsleder Hovedverne ombud 6-1 Arbeidsgiver AML 2-1 Verneombud Samordne AML 2-2 Enkeltm. foretak Underentrepr. Sideentrepr. Snekker lag Betong lag Verneombud Verneombud

35 Vanlige oppgaver for hovedbedrift Koordinere møter felles vernemøter/-runder Felles informasjon Samle risikovurderinger arbeidsgiverne skal selv eie vurderingen! La arbeidsgiverne selv ta ansvar for SJA, men still krav! Felles avvikshåndtering Stoffkartotek Trygge fellesområder og inngjerding Felles kollektive vernetiltak som stillas og rekkverk Samordne risikovurdering Felles brakkerigg Samle sertifikater og godkjenninger Førstehjelps- og beredskapsutstyr Ofte vil byggherren spesifisere dette i HMS-plan, bok 0 eller kontrakt

36 Praktiske koordinatoraktiviteter Vedlikeholde dokumentet for HMS-plan Delta i utvalgte fremdriftsmøter/byggemøter Følge med på risikoforhold, spesielt ift. fremdriftsendringer, omprosjektering osv. Følge opp tidsplaner for å sikre at det avsettes tilstrekkelig tid og at risiko ikke oppstår i grensesnittene Jevnlige møter med, og oppfølging av, hovedbedrift Følge opp at arbeidsgiverne følger krav til forebyggende tiltak (stikkprøver) Inspeksjoner og deltagelse på vernerunder Følge opp avvik

37 Praktiske koordinatoraktiviteter Gripe inn og stanse arbeid dersom fullmakt til dette er gitt i avtale Sørge for at oversiktslister føres (ofte avtalt at hovedbedrift gjør dette på vegne av byggherre/koordinator) Pålegge tiltak dersom fullmakt

38 Kjemikalier, substitusjon og stoffkartotek Bilde beskyttelsesdrakter

39 Substitusjonsplikten Produktkontrolloven - 3a. Substitusjonsplikt Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i 1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Arbeidsmiljøloven Særlig om kjemisk og biologisk helsefare (2) Kjemikalier og biologisk materiale som kan innebære helsefare, skal ikke brukes dersom de kan erstattes med andre eller med en annen prosess som er mindre farlig for arbeidstakerne.

40 Risikovurdering og stoffkartotek Byggherre og arbeidsgiver skal risikovurdere kjemikaliebruk substitusjon og andre tiltak (tilrettelegging, verneutstyr...)! Produsent/leverandør skal levere forskriftsmessig sikkerhetsdatablad med 16 pkt. på norsk, samt sørge for merking. Arbeidsgiver skal ha sikkerhetsdatablader og følge opp merking Arbeidstakere skal ha opplæring og informasjon Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek Tilgjengelige for alle Naturlig å la hovedbedriften samordne dette og stille kontraktskrav om leveranse (evt. gjennom byggherren i hovedentrepriser)

41 - Tilgang for alle - Enkelt å finne

42 Risikovurdering og erstatning

43 BASS elektronisk system Stoffkartotek Risikovurdering Substitusjon Automatisert levering Historikk

44

45 Avvikshåndtering

46 Skulle bare..

47 ..måke snø og ta en snarvei!

48 Det gikk bra til slutt flaks!

49 Ikke godt omdømme

50 Avvik Ulikt nivå på avvik: Ulykker med personskade Nestenulykker Tilløp Alle må fokusere på atferd og sanksjonere avvik Spesielt ledere og verneombud skal være forbilder for andre! Ved ikke å gjøre noe med farlige forhold har vi akseptert det! Egen beredskapsplan for ulykker Verneombud og byggplassledelse håndterer avviket i felleskap og selskapets ledelse rykker ut etter behov God avviksregistrering identifiserer systemfeil og gir oss mulighet til å korrigere før en ulykke skjer

51 Sammenheng

52 Analyse for læring! Grundig vurdering av årsaker HVORFOR? VIKTIGSTE Hva kan vi lære? Mulighet til å unngå fravær!

53 Innspill til byggeleder

54 Positiv bidragsyter! Hjelp byggherren til å strukturere dokumentasjonen Ved bistand til utforming av krav i bok 0 og HMS-plan Sørg for at krav samsvarer med byggherres faktiske målsetninger og vilje/evne til å følge opp Reduser ordbruk fokuser på mottaker av budskapet Unngå motstrid og unødvendige gjentagelser Vær varsom ved bruk av maler Sett fokus inn på vurderinger av risiko og tiltak i prosjektutviklings- og prosjekteringsfasen Planer for fullt forsvarlig arbeidsmiljø er ofte opplisting over risikoområder med tekst: ansvar: utførende entreprenør Dette er ikke i henhold til intensjonen i direktivet! De fleste planene har store mangler ift. hele forskriftens eksistens!! Vær løsningsorientert under oppfølging på byggeplass Hjelp byggherren til å se nytten av å være aktiv underveis Spesielt viktig med kommende Byggherreforskrift

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Siden den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1.1 2010, har fokuset på byggherrens rolle blitt stadig

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 1 LÆRINGSMÅL Få en forståelse av dynamikken omkring risikostyring sett ift Byggherreforskriftens hensikt Få en forståelse

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften FOR 2009-08-03 nr 1028 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU I EU-området i 1988 ble det registrert:

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer