Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015"

Transkript

1 Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse Hilde Waage, HMS sjef,

2 LÆRINGSMÅL Få en forståelse av dynamikken omkring risikostyring sett ift Byggherreforskriftens hensikt Få en forståelse av hvordan rollene i praksis kan jobbe for å oppnå forskriftens formål

3 NORGES STØRSTE FAMILIEEIDE ENTREPRENØRSELSKAP Etablert i 1935 En av Norges ledende entreprenører og eiendomsutviklere Forretningsområder: Anlegg, Bygg, Byggfornyelse og Bolig- og eiendomsutvikling 970 ansatte Omsetning i 2014: ca 4 milliarder

4 DISPOSISJON Kl.14:30-15:30 Hensikt med Byggherreforskriften Risikostyring og dynamikk i prosjekt SHA plan Byggherrens hjelpere i praksis Praktiske verktøy

5 RISIKO OG BARRIERER Kombinasjonen av mangler/feil.. eller kombinasjonen av riktige tiltak? Et vellykket HMS arbeidet i prosjekt, handler om samarbeid med felles hensikt og mål fra start til slutt

6 1 FORMÅL Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

7 SHA VS HMS Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) regulerer isolert pliktene i Byggherreforskriften HMS-begrepet kommer av Internkontrollforskriften og regulerer arbeidsgivers plikter etter Arbeidsmiljøloven, IK-forskriften og arbeidsmiljøforskriftene utover pliktene til arbeidsgiver i Byggherreforskriften

8 RISIKOSTYRING OG DYNAMIKK I PROSJEKT Prosjekterende Risiko man bringer inn Valg av løsninger; arkitektoniske/tekniske/ metoder/materialer/ konstruksjoner/ beskrivelser Felles forståelse og kompetanse Varierende risikovillighet Kompetanse Kultur for å si ifra Arbeidstaker Arbeidsgiver Byggherre Risiko man bringer inn Valg; Tid, Organisering tekniske løsninger Felles forståelse og kompetanse Risiko man bringer inn Handlingsrommet og muligheter ift risiko Kompetanse Utstyrsvalg Styringssystem med kontrollrutiner Oppfølging og konsekvens

9 BHF- RISIKOSTYRING 7 Hensikt SHA plan: å beskrive hvordan risikoforholdene i prosjekt skal håndteres 5 Under planlegging og prosjektering skal byggherren særlig ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved: b) å beskrive og ta hensyn til de risikoforholdene som har betydning for arbeidene som skal utføres 6 De risikoforhold som avdekkes under planlegging og prosjektering skal innarbeides i tilbudsgrunnlaget 8 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal bygge på risikovurderinger, tilpasset det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet. 17 Den prosjekterende skal under utførelse av sine oppdrag risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 18 Arbeidsgiveren skal planlegge eget arbeid og gjennomføre nødvendige risikovurderinger. Foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i SHA-planen

10 Prosjekteringsfasen Byggherre Byggh. representant Overordnet ansvar: - Valg - Risiko - Tid - Koordinering - SHA-plan - Oppfølging Skriftlig avtale m/fullmakt Koordinator prosjektering - Koordinere - Følge opp Arkitekt Rådg. ing bygg Rådg. ing VVS Rådg. ing ventilasjon - SHA-hensyn i valg -Meddele spesifikke tiltak til Byggherre - Dokumentasjon fremtidige arbeider Rådg. ing elektro - Spesifikke tiltak i tilbudsgrunnlaget A N B U D

11

12 SHA PLANER Fra dårlige til gode planer.? De fleste planer er alt for omfattende De samme planene inneholder ytre miljø og rent tørt bygg (leveransen!) Forvirring ift. organisasjonskart og fremdriftsplan Avvik i 8 d) misforstås ift. oppfølging av hendelser! De samme omfattende planene mangler spesifikke tiltak. Hjelp byggherrene å lage kortfattede planer med fokus på håndtering av risiko

13 Prosjektspesifikk risiko som følge av byggherres valg!

14 Prosjektspesifikk risiko

15 Prosjektspesifikk risiko 8 c) 1) nær høyspentledninger og elektriske installasjoner : Strømmen tas ved avdekking og tilbakefylling 4) hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme : Geoteknisk konsulent tegner opp grøfteprofil med avstivning. Alternativt kan det benyttes pregodkjente grøftekasser.

16 Spesifikt tiltak Statsnetts regelverk for arbeid nær høyspent skal følges. Ved arbeide nærmere enn 30 meter skal arbeidstaker ha gjennomført eget sikkerhetskurs 19

17 Spesifikt tiltak Det skal benyttes kollektiv sikring under bygging av skrått tak/fasade 20

18 Prosjekterendes plikter?

19

20 Spesifikt tiltak? Det skal benyttes kollektiv sikring ved arbeid på dekkekanter Eller arbeidsgivers plikt til kollektiv sikring? Daglig drift?

21 Fysisk eller juridisk person? Store misforståelser Alle snakker om KU i kraft av fysisk person Mange inngår avtaler som privatpersoner 24

22 ROLLER OG VIRKEOMRÅDER

23 Kruse-Smith boligutvikling AS Boligsjef Guttorm Skretting Prosjektleder KS Eiendom Frode Trelsgård Koordinator for prosjekteringsfasen (KP) KS Eiendom Thor Helle Koordinator for utførelsesfasen (KU) KS Eiendom Sven-Inge Wiig Prosjekteringsleder KS Eiendom Thor Helle Hovedbedrift iht 2-2 i AML ARK Sivilarkitekt Gunnar Knutsen AS RIV Aurebekk Montasje AS Betong FL-Bygg Byggmester FL-Bygg Atle og Martin Aamodt RIB RIE Oneco AS Rørlegger ERV Teknikk Elektro Oneco Lyd/Brann Asplanviak/ GCON AS RØR ERV Teknikk Murer Fagmaleren Fred Thorsen Blikkslager Aurebekk Montasje AS Blikk og ventilasjon Geoteknikk Asplanviak Maler Fagmaleren Fred Thorsen Taktekker ABC-Tak Grunnarbeider Heldal Entreprenør Landmåler Anleggsdata sør

24 KOORDINERING VS SAMORDNING Hensikt koordinering-bhf Hindre konflikt mellom ulike virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner Foregår primært i fremdriftsmøter Fokus på beslutninger om samtidighet, rekkefølge og tid Kommer i tillegg til hovedbedrifts samordning Hensikt samordning- hovedbedrift, AML 2-2 Sikre at de enkelte arbeidsgivere får nødvendige opplysninger om hverandres arbeidsoppgaver,. slik at hver enkelt arbeidsgiver har tilstrekkelig opplysninger for å ivareta sine arbeidsgiverplikter

25 EKSEMPEL PÅ SAMORDNINGSAKTIVITETEER HMS intro og personlig sikkerhetsinstruks for alle arbeidstakere Felles vernemøter og runder Organisering av felles arealer og sikring Felles beredskap/førstehjelp Stoffkartotek (?)

26 BYGGHERRENS REPRESENTANT OPPGAVER I PRAKSIS Bistå den som utarbeider tilbudsgrunnlaget og kontrakter med å innarbeide og stille krav om : - Beskrivelse av risiko knyttet til arbeid som kan medføre fare for liv og helse som byggherren har mulighet til å kjenne til, 5b) - At de utførende i sine fremdriftsplaner beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, ved hvilke tidspunkt flere virksomheter vil jobbe på samme område og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte arbeidsoperasjoner, 5c) - Risikoforhold som avdekkes under planlegging og prosjektering i henhold til 6, 17 andre ledd - Spesifikke tiltak angitt i 8c, basert på risikoforhold som avdekkes under planlegging og prosjektering - Forebyggende tiltak som angitt i 9 - Krav om internkontroll som angitt i 11 - Dokumentasjon for fremtidige arbeider ( 12) Sende forhåndsmelding med byggherrens signatur i henhold til 10 Følge opp avtalen(e) som inngås med koordinator/er Utarbeide dokumentasjon som kan ha betydning for SHA ved fremtidige arbeider ( 12), basert på tilbakemeldinger og dokumentasjon fra den enkelte arbeidsgiver

27 KOORDINATOR PROSJEKTERING PLIKTER OG OPPGAVER I PRAKSIS Utarbeide SHA plan som angitt i 7 på vegne av byggherre og gjøre denne kjent og lett tilgjengelig på arbeidsplassen. (Byggherre skal godkjenne SHA-planen). Innhold i SHA plan som angitt i 8 Få inn nye risikomomenter i SHA plan som fremkommer under planlegging og prosjektering Sørge for informasjonsflyt innen SHA-forhold samt delta i prosjekteringsmøter for å koordinere prosjektering slik at hensynet til SHA blir ivaretatt og at risiko i grensesnitt mellom ulike fag blir identifisert og behandlet. Sørge for en overføring av SHA-informasjon til koordinator utførelse (KU) og be koordinator utførelse stå for oppdatering/revisjoner av SHA plan. Samarbeide med koordinator utførelse ift endringer i risikoforhold som skal inn i SHA plan

28 KOORDINATOR UTFØRELSE PLIKTER OG OPPGAVER I PRAKSIS Følge opp risikoforhold i byggherrens SHA plan herunder avviksbehandling knyttet til planen Følge opp arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid i forhold til samt oppfølging av SHA plan. Herunder: - spesifikke tiltak - nye risikomomenter som fremkommer under bygging - at tidsplaner utarbeides og at disse sikrer at det blir avsatt tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene, at de beskriver når og hvor de ulikearbeidsoperasjoner skal utføres og ved hvilke tidspunkt flere virksomheter vil jobbe på samme område - innarbeidelse av SHA tiltak i eget IK system som angitt i 11 - arbeidsgivers informasjonsplikt 19 ved bidrag i oppstartsmøte Delta i fremdriftsmøter for på beste måte å kunne gjennomføre sine plikter angitt i 14 og få en oversikt over nye risikomomenter i prosjektet Følge opp at arbeid som kan påvirke SHA blir koordinert gjennom eks deltagelse på vernerunder, inspeksjoner, møter med hovdebedrift Se til at arbeidsgiver følger opp kravene om forebyggende tiltak angitt i 9 Sørge for at SHA plan blir oppdatert mhp nye risikomomenter/evt forhold som kan påvirke SHA under bygging Samarbeide med koordinator prosjektering ift endringer i risikoforhold Oppdatere forhåndsmelding som angitt i 10 på vegne av byggherren, men med byggherrens egen signatur Sørge for ar det blir ført oversiktslister over alle som utfører arbeid på bygge-anleggsplass som angitt i 15 (ofte avtalt at hovedbedrift gjør dette på vegne av byggherre/koordinator)

29 Praksisendring Økende antall byggherrer koordinerer selv eller kjøper koordinering utenfor entreprenørens organisasjon Deler av oppgaveutførelsen kan avtales med entreprenøren: Oversiktslister Informasjon Vedlikehold forhåndsmelding Organisasjonskart Fremdriftsplaner Rapportering av risiko som ikke er beskrevet 32

30 VÅR MÅTE Å DOKUMENTERE KRAV I SHA PLAN Risikovurdering Utkikksplan Verneprotokoll

31

32 UTKIKKSPLAN EKSEMPEL FRA FJORDPIREN 35

33 36

34

35 Kontinuerlig forbedring i praksis?

36 LÆRINGSMÅL- REPETISJON Få en forståelse av dynamikken omkring risikostyring sett ift Byggherreforskriftens hensikt Få en forståelse av hvordan rollene i praksis kan jobbe for å oppnå forskriftens formål

37 HMS/HMS/EBA%20-%20Praktisk%20veileder%20til%20BHF_versjon%202%20%20% %29.PDF.PDF

38 Vit hva du gjør- forstå konsekvensene av det!

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen

Detaljer

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Oppgraderte Byggherreforskrift

Oppgraderte Byggherreforskrift Oppgraderte Byggherreforskrift f HMS-rådgiver Roar Skjetne Antall yrkesskader i bygg- og anlegg 3000 2500 2000 oppføring av bygninger an ntall 1500 1000 500 anleggsvirksomhet spesialisert bygge- og anleggsvirsomhet

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften FOR 2009-08-03 nr 1028 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU I EU-området i 1988 ble det registrert:

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet MS-kurs Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet yggherreforskriften Revisjon av byggherreforskriften Bakgrunn og formål

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 Iht. Byggherreforskriften ikrafttredelse 01 jan 2010 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Heimdal vgs. og flerbrukshall - prosjektleder - overordnet SHA

Detaljer