Koordinator og koordinering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Koordinator og koordinering"

Transkript

1 Koordinator og koordinering Erfaring fra Byggherretilsyn utført i perioden > 60 % hadde ikke SHA plan Mangelfulle risikovurderinger, eks. kartlegging av farlige materialer /stoffer ved rivearbeid Noen byggherrer er gode på å utarbeide håndbøker, informasjonsmateriale og SHA planer, men følger dårlig opp ute på bygge og anleggsplassen. På bakgrunn av dette ble Koordinatorskolen etablert! 2

2 Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller koordinator i prosjekteringsfasen i utførelsesfasen utveksling av eksempler for felles læring Koordinator og koordinering Innledende spørsmål: Hva er forskjellen på koordinators (KP) og prosjekterendes plikter og oppgaver? Hva er forskjell på koordinators (KU) og vernepersonells plikter og oppgaver? Er koordinering og samordning det samme hva er evt. forskjellen?

3 Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinators rolle Koordinering Hvorfor Hva Prosjekterendes plikter vs. KPs plikter Koordinering i prosjekteringsfasen hvordan Entreprenørens plikter vs. KUs plikter Koordinering i utførelsesfasen hvordan (Gruppeoppgave avsatt tid 1 time) Koordinator Hjemmelskrav revidert BHF inneholder 1. Innledende bestemmelser 2. Byggherrens plikter 3. Den prosjekterendes plikter 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter 5. Straff 6. Avsluttende bestemmelser

4 Koordinator 13 Utpeking og oppfølging av koordinator 1. ledd Krav til koordinering 2. ledd Byggherrens ansvar 3. ledd Vurdering av rollekonflikt 4. ledd Skriftlig avtale 5. ledd Krav til kompetanse Koordinator 13 Utpeking og oppfølging av koordinator Krav til koordinering Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere virksomheter på bygge eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Byggherren skal i slike tilfeller utpeke en koordinator for hele prosjektet eller utpeke en for prosjekteringsfasen og en for utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter 14 og 15 i denne forskriften. Merk: Ikke krav om koordinator dersom hele prosjekteringen eller hele utførelsen foretas av en virksomhet! Men BH kan velge å peke ut koordinator også da.

5 Koordinator 13 Utpeking og oppfølging av koordinator Byggherrens ansvar Byggherren kan selv velge å inneha rollen som koordinator. Utpeking av koordinator vil ikke frita byggherren for sitt ansvar på området. Koordinator 13 Utpeking og oppfølging av koordinator Vurdering av rollekonflikt Byggherren skal før utpekingen av koordinator vurdere om den som utpekes har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. NB! Dersom BH har engasjert en «juridisk person», en virksomhet, som KP/KU er det virksomheten som er KP/KU, ikke kontaktpersonen. Rollekonflikt skal i så fall vurderes mot virksomheten, ikke mot kontaktpersonen.

6 Koordinator 13 Utpeking og oppfølging av koordinator Skriftlig avtale Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. Arbeidsgiver juridisk kontraktspart KP/KU er arbeidsgivers kontaktperson Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Skriftlig avtale Kontraktsmaler utarbeidet av Standard Norge Byggblankett 8440 A oppfyller krav i BHF 13 Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. Byggblankett 8440 B oppfyller krav i BHF 13 jfr. kommentar til 13 Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er utpekt flere koordinatorer.

7 Koordinator prosjekteringsfasen BHF 14 og Byggeblankett 8440 B bokstav j) og k) beskriver at koordinering i prosjekteringsfasen omfatter følgende oppgaver: Koordinator utførselsesfasen BHF 14 og Byggeblankett 8440 B bokstav l) til q) beskriver hva koordinering i utførelsesfasen omfatter: KU bør ha fullmakt til å stanse arbeid ved overhengende fare for liv og helse.

8 Koordinator 13 Utpeking og oppfølging av koordinator Krav til kompetanse Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen. Koordinatoren for utførelsesfasen skal i tillegg ha praktisk erfaring fra bygge eller anleggsarbeid. Koordinator kompetansekrav Hva er den nødvendige kunnskap for KP? Innsikt, kunnskap og forståelse om lover og forskrifter som regulerer SHA/HMS entreprisemodeller rollefordeling i kontraktsforhold risiko og risikovurderinger prosjekteringsprosessen Den som koordinerer bør ha nødvendig kunnskap og «gjennomslagskraft» for å kunne utfordre sterke faglige team på deres planer, valg og risikovurderinger slik at SHA ivaretas i helheten.

9 Koordinator kompetansekrav Hva er i tillegg nødvendig kunnskap for KU? Tidsaktuell erfaring og kunnskap om bransjens aktører byggeprosesser og tilhørende arbeidsprosesser tidsaktuell praksis Vil variere fra prosjekt til prosjekt. Byggherre må vurdere utfra prosjektets omfang, kompleksitet og risikobilde. Hva innebærer det å være koordinator? Byggherrens «smørekanne» mhp SHA. etterspørre vurderinger, planer, valg enkeltvis og på tvers mellom virksomhetene stille kritiske spørsmål Koordinators rolle I prosjekteringsfasen Å tilrettelegge for informasjonsflyt mellom de enkelte prosjekterende så disse har mulighet til å ta hensyn til hverandres planer og valg av løsninger, slik at risiko innenfor fagene og i grensesnitt mellom ulike fag blir identifisert og behandlet.

10 Koordinators rolle Hva innebærer det å være koordinator? Byggherrens «smørekanne» med hensyn på SHA. etterspørre vurderinger, planer, valg enkeltvis og på tvers mellom virksomhetene stille kritiske spørsmål I utførelsesfasen Å følge opp risikoforhold og at de spesifikke tiltakene i SHA planen blir gjennomført Å følge opp at samtidighet og rekkefølge av arbeidsoperasjoner ikke utgjør en risiko Å se til at forebyggende tiltak blir ivaretatt Å sørge for at det føres oversiktslister Koordinators rolle Forutsetninger for å koordinere God oversikt Tett dialog Aktiv Stor grad av tilstedeværelse Må inneha den nødvendige kunnskap og «gjennomslagskraft» for å kunne «utfordre» sterke faglige team på deres respektive planer på deres valg og risikovurderinger slik at hensynet til SHA ivaretas helhetlig. KP Anlegg Bygg KU

11 Koordinator Krav og ansvar som påhviler koordinator Koordinator har ansvar for å ivareta BHF 14. Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse, er koordinator strafferettslig ansvarlig. Organisering

12 Koordinering hvorfor Utgangspunktet er EF direktiv 92/57/EØF om gjennomføring av minimumskrav til sikkerhet og helse på midlertidige eller mobile arbeidsplasser. I begrunnelsen for direktivet, heter det: «Midlertidige eller mobile byggeplasser utgjør en virksomhetssektor der arbeidstakerne utsettes for et særlig høyt risikonivå. Utilfredsstillende arkitektoniske og/eller organisasjonsmessige løsninger eller dårlig planlegging av arbeidene under forberedelsen av prosjektet har vært en medvirkende faktor ved mer enn halvparten av arbeidsulykkene i Fellesskapet.» Koordinering hvorfor Foto: Bygg.no 24

13 Koordinering - hva Koordinering handler om å få til å virke sammen! Koordinering - hva Hva koordinering kan bestå av Håndtering av grensesnitt mellom ulike bygg eller parseller mellom ulike kontrakter mellom ulike fag innenfor den respektive kontrakt (del leveranser utført av flere virksomheter) mellom koordinering i prosjekteringsfasen og i utførelsesfasen

14 Koordinering - hva Grensesnittene kan bestå av arkitektoniske valg tekniske valg spesifikke tiltak tid avsatt for prosjektering og bygging beslutninger rekkefølgen av arbeider / aktiviteter i fremdriftsplaner Koordinering hva Byggherre Virksomhet A Virksomhet B Virksomhet C Virksomhet D

15 Prosjekterendes plikter vs. KPs plikter Den prosjekterende skal risikovurdere forhold knyttet til SHA på bygge eller anleggsplassen under utførelsen av sine oppdrag ivareta hensynet til SHA gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger. dokumentere de forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider beskrive og meddele byggherren dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak Prosjekterendes plikter vs. KPs plikter Prosjekterende omfatter alle prosjekterende, også de som detaljprosjekterer for entreprenøren. Må foreta valg som ikke kan medføre fare for arbeidstaker ved f.eks. tverrfaglige gjennomganger med fokus på byggets/anleggets plassering eller utforming valg av konstruksjoner for fundamenter og bærende elementer valg av byggeprodukter valg av plassering av installasjoner tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold fremdriftsplaner

16 Prosjekterendes plikter vs. KPs plikter Koordinator prosjektering skal 1. Koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. dvs. tilrettelegge for informasjonsflyt mellom de enkelte prosjekterende så disse har mulighet til å ta hensyn til hverandres planer og valg av løsninger, slik at risiko innenfor fagene og i grensesnitt mellom ulike fag blir identifisert og behandlet. 2. Sørge for utarbeidelsen av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i henhold til BHF 7 og 8 basert på informasjon fra de prosjekterende og BH. Koordinering i prosjekteringsfasen - hvordan Interaksjon mellom koordinator og prosjekterende Deltakelse i prosjekteringsmøter koordineringsmøter mellom ulike prosjekterende og byggherre Deltakelse på tverrfaglige gjennomganger av prosjekterendes planer (arkitektoniske, tekniske, fremdriftsplaner) tverrfaglige gjennomganger av prosjekterendes risikovurderinger / spesifikke tiltak Avholde møter med aktørene hvor innholdet i SHA planen planlegges i prosjekterings / koordineringsmøter eller særskilte møter

17 Koordinering i prosjekteringsfasen hvordan Viktig presisering Oppgavene for KP må ikke sammenblandes med pliktene de prosjekterende har etter BHF kap. 3. Det er viktig å merke seg at KP ikke er pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger, eller kontrollere og overprøve de risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre, men stille kritiske spørsmål. De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å gjennomføre. Koordinering i prosjekteringsfasen hvordan Ved arkitektoniske valg skal det tas spesielt hensyn til SHA ved bygging og drift. Det kan bety: Prosjektets form, innhold og planløsning. I disse valg ligger det en risiko for ulykker ved at det har blitt laget løsninger som er umulige å utføre på prosjektet. Ved valg av løsninger, kan risikoen under utførelsen reduseres betydelig (eks. Store utgravinger og større terrenginngrep, grunnforhold, passerende trafikk,. Ved tekniske valg skal det tas spesielt hensyn til SHA ved bygging og drift. Det kan bety: Hvordan skal det bygges eks. byggemetoder og gjennomføringer. Slik som valg av elementer, prefab, stålkonstruksjoner, plasstøp, sjakter, adkomst osv. Ved organisasjonsmessige valg skal det tas spesielt hensyn til SHA ved bygging og drift (avklares fortløpende med BH eventuelt BHs representant). Det kan bety: Utbyggingsrekkefølge, entrepriseform og kontraktstruktur

18 Koordinering i prosjekteringsfasen hvordan RISIKOFORHOLD: Har prosjekterende gjennomført risikovurderinger av prosjekteringsoppdraget iht. BHF 17? - forhold vedr. utførelsesfasen - forhold vedr. kommende drift og vedlikehold Hvis ja; Er dokumentasjon vedr. risikoforhold som krever spesifikke tiltak (BHF 8c) mottatt fra Prosjekterende? Er dokumentasjon vedr. risikoforhold som krever spesifikke tiltak (BHF 8c) mottatt fra Prosjekterende, behandlet? Er dokumentasjon for forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider (BHF 12) mottatt fra Prosjekterende? Er mottatt dokumentasjon for forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider (BHF 12) behandlet? Er risikoregister etablert på grunnlag av prosjekterendes risikovurderinger? KOORDINERING: Deltar KP i prosjekteringsmøter og/eller koordineringsmøter med de prosjekterende virksomhetene? Har KP tilstrekkelig oversikt til å koordinere resultatene av de respektive prosjekteringsvirksomhetenes risikovurderinger? Har KP tilstrekkelig oversikt over prosjekteringsoppdragene til å koordinere tverrfaglige vurderinger grensesnitt mellom prosjekteringsoppdragene / -virksomhetene planer og valg hos de prosjekterende for hhv. arkitektoniske valg tekniske valg organisasjonsmessige valg Er identifisert risiko innen ovennevnte tema behandlet / innarbeidet i prosjekteringsmaterialet? Er det samarbeidet om realistiske tidsplaner og forutsetninger for at fremdriften skal følges, med vurdering av forutgående eller samtidige arbeid? Entreprenørens plikter vs. KUs plikter. Entreprenøren, dvs. arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge SHA planen og byggherrens eller koordinators anvisninger planlegge arbeidets utførelse under hensyn til nødvendige risikovurderinger foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder SHA planen informere byggherren om risikoforhold som ikke er beskrevet i SHA planen. sørge for at de forebyggende tiltakene i BHF 9 gjennomføres. innarbeide relevante deler av SHA planen i sitt system for internkontroll informere byggherren om avvik fra SHA planen informere verneombudet om SHA planen før oppstart av bygge eller anleggsarbeidet. på en forståelig måte informere arbeidstakerne og verneombudet om alle SHAtiltak som skal treffes på bygge eller anleggsplassen.

19 Hovedbedrift Hovedbedrift har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte virksomhetenes verne og miljøarbeid. Følger av AML 2 2 og IKforskriftens 6. Samordning kan omfatte blant annet aktiviteter som: felles vernerunder registreringsrutiner for avvik tilrettelagt vernetjeneste for alle at verneombud(ene) har hele bygg og anleggsplassen som verneområde at hovedbedriften har kontroll på oppstilling og sertifisering/kontroll av teknisk utstyr felles beredskaps og varslingsplan, beredskaps og førstehjelpsutstyr etablere og vedlikeholde et felles stoffkartotek felles sikringstiltak som for eksempel stillas, tildekkinger, rekkverk introduksjon av nye arbeidstakere på byggeplassen (SHA plan og rutiner) 37 Entreprenørens plikter vs. KUs plikter. KU skal følge opp risikoforhold i byggherrens SHA plan følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører SHA planen koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til SHA, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i 9 gjennomføres sørge for at det føres oversiktslister jf. 15

20 Koordinering i utførelsesfasen - hvordan Interaksjon mellom koordinator og utførende Deltakelse i entreprenørens produksjonsplanlegging fremdriftsplanlegging utrolig viktig! entreprenørens vernerunder oppfølging av at entreprenøren gjennomfører SHA planen oppfølging av 9 forebyggende tiltak vedr. riggforhold byggemøter mellom utførende og byggherre oppfølging av at entreprenøren gjennomfører SHA planen Avholde møter hvor innholdet i SHA planen drøftes i byggemøter eller særskilte møter Koordinering i utførelsesfasen hvordan Koordinator utførelse skal 1. Følge opp at de spesifikke tiltakene i SHA planen blir gjennomført 1. følge opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 2. følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 2. Følge opp at samtidighet og rekkefølge av arbeidsoperasjoner ikke utgjør en risiko 1. følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner 2. følge opp at arbeidsgiveres og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir koordinert, inkludert samarbeid mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter. 3. Se til at forebyggende tiltak blir ivaretatt 4. Sørge for at det føres oversiktslister

21 Koordinering i utførelsesfasen hvordan Viktig presisering Det er viktig å merke seg at KU ikke er pålagt å gjennomføre en løpende risikovurdering under gjennomføring av prosjektet. Dette er det arbeidsgivere og enmannsbedrifter som er pålagt, jf. BHF 18, 2. ledd. ref. internkontrollforskriften. Koordinering i utførelsesfasen hvordan Fremdriftsplan Viktig hjelpemiddel/verktøy

22 Koordinering i utførelsesfasen hvordan Informasjon fra KP til KU Overleveringen av informasjon og samarbeid mellom KP og KU iht forskrift skal dette gjøres skriftlig Kan oppstår noen utfordringer med ansvarsoverføring, spesielt i prosjekter som går over lang tid og der entreprisene starter opp til ulik tid. Erfaringer fra salen? Koordinering i utførelsesfasen Krav iht. BHF 14 og/eller etablert praksis eksempler Gjennomføre oppstartsmøter med alle entreprenører, med gjennomgang av SHA plan, risikovurderinger og spesifikke tiltak (delvis etablert praksis/bhf 14, pkt. c) Fange opp endringer i fremdrift, egne fremdriftsmøter? (BHF 14, pkt. b) Sjekke at entreprenøren har system for SJA og plan for hvilke typer arbeid de skal gjøre SJA for (etablert praksis å følge opp at arbeidsgiver følger BHF 18, 4. avsnitt) Delta på vernerunder for å se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i 9 Forebyggende tiltak, gjennomføres Følge opp at det skrives RUH, be om å få kopi eller månedlige oversikter (kontraktskrav; BH ansvar at oppfylles) Følge opp avviksbehandling (etablert praksis å følge opp at arbeidsgiver følger BHF 18, 4. avsnitt) Gjennomføre revisjoner (ikke krav i BHF, ikke spesifikt KU oppgave, men dersom BH har forbeholdt seg retten til å gjøre revisjoner, kan det være at byggherre tillegger KU flere oppgaver)

23 Koordinering i utførelsesfasen hvordan KOORDINERINGEN I UTFØRELSESFASEN OMFATTER FLG OPPGAVER: Å følge opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Er spesifikke tiltak fra Byggherrens SHA-plan inntatt i utførendes planer for prosjektgjennomføring? Risikoregister huskepkt. Å følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner Har utførende etablerert tidsplaner på et tilstrekkelig detaljert nivå, slik at det er synlig at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner på en trygg måte Å følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Har utførende innarbeidet relevante deler fra Byggherrens SHA-plan til oppdragsspesifikk internkontroll, spesifikke tiltak og tidsplaner. Har utførende meldt tilbake til byggherre om risiki som ikke er medtatt i Byggherrens SHA-plan? Har utførende meldt tilbake til byggherre ved avvik fra Byggherrens SHA-plan? Å koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter 1 f.eks. ved arbeider som sprengning, masseforflytning, transport og kranarbeid Oppfølging av BHF 9 Forebyggende tiltak og BHF 15 Oversiktslister kommer i tillegg A2 Koordinering i utførelsesfasen hvordan Oversiktslister Som ledd i koordineringen skal det føres en oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig. Hvorfor skal KU følge opp akkurat dette punktet? Intensjonen i forskriften er å holde kontroll på hvem som kommer ut/inn på bygget/anlegget slik at også ansettelsesforhold og lønn kan følges opp ved besøk fra Arbeidstilsynet

24 Lysbilde 46 A2 Noen innspill til KU-arbeid: Foreslå at det gjennomføres oppstartmøter med alle entreprenører, med gjennomgang av SHA-plan og risikovurderinger og spesifikke tiltak. KU bør gjennomgå entreprenørenes HMS-plan og sjekke at de har prosedyrer og opplegg som fanger opp byggherrens krav i SHA-plan. Viktig å fange opp endringer i framdrift. Delta på byggemøter, evt. tilrettelegge egne møter (hver annen uke?) med gjennomgang av framdrift for neste periode. Sjekke at entreprenøren har system for SJA, og at de har en plan for hvilke typer arbeid de skal gjøre SJA for. Be om å få kopier og følge med på at det gjøres ordentlig. Delta på vernerunder av og til for å sjekke at kart og terreng stemmer.viktig å være tilstede, men ikke overta arbeidsgiveransvaret. Følge med på at det skrives RUH, be om å få kopi eller månedlige oversikter. Følge med på avviksbehandling. Kanskje gjennomføre revisjon? Forfatter; Oppgaver BH kan «sette bort» uten å skape problemer med rollekonflikt Arbeidstilsynet sier i sine kommentarer til BHF 14 at BH/KU kan ivareta sine plikter ved privatrettslig å avtale at en arbeidsgiver kan utføre oppgaver. Dvs. at en entreprenør trenger ikke komme i rollekonflikt for å «hjelpe» en BH. For eks. plikten til å føre oversiktslister retter seg mot: Byggherren (BHF 15) og mot KU (BHF 14) dersom byggherren har engasjert og kontraktsfestet at KU skal ha oppgaven med «å sørge for at det føres oversiktslister.» I praksis er det ofte total eller hovedentreprenøren som gjør jobben med å føre oversiktslister, og denne praksis omtaler AT i kommentaren til BHF 14 på denne måten: «Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre, men ansvaret for å sørge for at det føres oversiktslister, vil likevel ligge hos koordinator.»

25 Koordinator og koordinering Oppsummering Koordinator og koordinators rolle Koordinering Hvorfor Hva Prosjekterendes plikter vs. KPs plikter Koordinering i prosjekteringsfasen hvordan Entreprenørens plikter vs. KUs plikter Koordinering i utførelsesfasen hvordan Gruppeoppgave avsatt tid 1 time Koordinatorskolen Takk for oppmerksomheten!

26 Til gruppeoppgave FIKTIVT CASE Statsbygg som byggherre, har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å gjennomføre hhv. planlegging (fase 1) og prosjektering (fase 2) for bygging av et nytt tilbygg som skal huse billettsalg for Nationaltheatret i Oslo sentrum. I fase 1 vil dette være å vurdere Byggherrens arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige valg som grunnlag for etablering av prosjekteringsoppdrag for videre arbeid. I fase 2 vil dette være å vurdere Prosjekterendes planer og valg som grunnlag for detaljprosjektering av løsninger og tegninger. Avsatt tid til arbeid med oppgaven: 30 minutter Avsatt tid til oppsummering: 30 minutter

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende

NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende FORELESER ARNE HANSEN November 2009 Vinger Takst og Byggvurdering AS PROSJEKTERING BYGGELEDELSE RÅDGIVNING Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles.

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles. Byggherreforskriften Praktisk veiledning: Byggherreforskriften (BHF) beskriver hvilke plikter myndighetene pålegger hovedaktørene i bygge- og anleggsprosjekter for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Byggherreforskriften og avtaler

Byggherreforskriften og avtaler 1 Byggherreforskriften og avtaler Forskriften setter krav til skriftlige avtaler mellom byggherren og koordinator og mellom byggherren og byggherrens representant Krav til skriftlighet Viktig for å kunne

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 1 Tema i dag Litt om s erfaringer etter byggherretilsyn Fokus på plan/prosjekteringsfasen med kartlegging og risikovurdering SHA-planen og spesifikke tiltak for å redusere

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 HMS i prosjekt og Arbeidstilsynets ønsker Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet/NTNU

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 30.09.2010 1 REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 De viktigste endringene i byggherreforskriften Hva gjelder for nettselskapene? Hvordan dokumentere oppfølging av byggherreforskriften? 30.09.2010

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen Ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 4. januar 2012

HMS og byggelederfunksjonen Ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 4. januar 2012 HMS og byggelederfunksjonen Ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 4. januar 2012 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk for 2011, oppdatert per 2.1.2012 Industri

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 1 LÆRINGSMÅL Få en forståelse av dynamikken omkring risikostyring sett ift Byggherreforskriftens hensikt Få en forståelse

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

Oppgraderte Byggherreforskrift

Oppgraderte Byggherreforskrift Oppgraderte Byggherreforskrift f HMS-rådgiver Roar Skjetne Antall yrkesskader i bygg- og anlegg 3000 2500 2000 oppføring av bygninger an ntall 1500 1000 500 anleggsvirksomhet spesialisert bygge- og anleggsvirsomhet

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS

BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS Fra Kluge: ADVOKAT IRENE UTGAARD AASEN NBEF Thon Hotel Arena, Lillestrøm 7. desember 2010 Irene.utgaard.aasen@kluge.no / tlf 02175 Om Kluge Kluge er

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Høringsfrist: 2010-08-16

Høringsfrist: 2010-08-16 Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: Byggblankett 8440 A Byggblankett 8440 B Byggblankett 8440 C Byggblankett 8440 D Høringsfrist: 2010-08-16 Byggherreforskriften - Oversikt Byggherreforskriften

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt Byggherreforskriften Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt HMS1 AS (www.hms1.no) Systematisk HMS-arbeid HMS-ledelse / SHA-koordinering Yrkeshygiene Kurs og opplæring Oppbygging og revisjon

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Kommentarer til byggherreforskriften

Kommentarer til byggherreforskriften Kommentarer til byggherreforskriften Kommentarer til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften). Forskriften er fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

Vedlegg 2. Drammen kirkelige fellesråd Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering. SHA-plan. Dato: 2013-10-14

Vedlegg 2. Drammen kirkelige fellesråd Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering. SHA-plan. Dato: 2013-10-14 Vedlegg 2 Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering SHA-plan Dato: 2013-10-14 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av:

Detaljer

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet MS-kurs Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet yggherreforskriften Revisjon av byggherreforskriften Bakgrunn og formål

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Siden den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1.1 2010, har fokuset på byggherrens rolle blitt stadig

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse 26.11.2013 Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva er hensikten

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Kursdagene 6. Januar 2008 Advokat Ottar F. Egset, FØYEN Advokatfirma DA Helse, Miljø og Sikkerhet..verne arbeidstakere mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet,

Detaljer

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering Advokat Roar R. Lillebergen Innledning Plan- og bygningsloven Krav til arbeidet som utføres Byggherreforskriften Krav til hvordan byggearbeider gjennomføres

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften FOR 2009-08-03 nr 1028 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU I EU-området i 1988 ble det registrert:

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen Norges 7. største entreprenør 2 mrd. kroner i omsetning 900 ansatte 200 ingeniører og teknikere 650 håndverkere

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeids miljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeids miljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 599 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeids miljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriftens anvendelsesområde. 21. mars 2013. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriftens anvendelsesområde. 21. mars 2013. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriftens anvendelsesområde 21. mars 2013 Advokat Ottar F. Egset 2 Hvorfor byggherreforskrift? 4 5 6 7 Arbeidstilsynets statistikk for 2011 Jordbruk, skogbruk,

Detaljer

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 1 Vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur 2 Kort om Infratek Ledende totalleverandør

Detaljer

Byggherreforskriften

Byggherreforskriften 09.11.2010 1 Byggherreforskriften s Byggherreprosjekt 2010 og 2011 Hvorfor? Hvordan? Begrepene i byggherreforskriften, Modellen Hvordan og hvor virker forskriften, Ansvarsmatrisen Hvem har ansvar for hva

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 23.12.2011 BackeGruppen 3 mrd. kroner i omsetning 950 ansatte 250 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

Byggherreforskriften en. Pest og en Plage. eller en. velsignelse for næringen

Byggherreforskriften en. Pest og en Plage. eller en. velsignelse for næringen 06.05.2011 1 Byggherreforskriften en Pest og en Plage eller en velsignelse for næringen Forelesning HMS konferansen - Energi Norge 4.mai 2011 Oslo 06.05.2011 2 Læringsmål 1. Du skal forstå hvilket ansvar

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Kursdagene 8. januar 2009 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Bakgrunnen for forskriften EF-direktiv 92/57/EØF om gjennomføring av minimumskrav til sikkerhet og helse på

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass SAMORDNINGSANSVAR Dag Henning Bredesen HMS-sjef Region Oslo Bygg NCC Construction AS NCC Construction AS 2007-11-13 1 AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass Ansvar for den enkelte virksomhet Medvirke

Detaljer

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ FESTIVITETEN I HAUGESUND REHABILITERING AV VENTILASJONSROM A MOT VEST SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ 1 1 Informasjon 1.1 Generell informasjon 1.2 SHAkoordinatorens oppgaver i prosjekteringsfasen:

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

HMS - ansvar i mindre prosjekter

HMS - ansvar i mindre prosjekter HMS Risikostyring 28.02 02.03 2005, Storefjell 1 HMS - ansvar i mindre prosjekter Mandag 28. februar 14:40 15:25 Uprofesjonell byggherre Ansvarsroller Risikostyring Arild Berglund, HMS sjef, Skanska Norge

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN

NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim Dokument type SHA-plan Dato 04/2014 NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN DE DEN NORSKE KIRKE SHA-PLAN Side 2 av 9 Revisjon 1 Dato 2014-09-02 Utført

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 6 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Kontorer i 2. og 3. etasje i Wergelandsveien 1-3 Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF 2/11 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 28.03.14

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass Arbeidstilsynet Se veiledningen under infoknappen Sendes Arbeidstilsynet senest 1 uke før arbeidsstart Kopi slås opp på arbeidsplassen Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass ( 6 i

Detaljer

SHA-Plan. Prestebakke Skole. Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2.

SHA-Plan. Prestebakke Skole. Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2. Prestebakke Skole Byggherre: Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2 1 VERSJONS- OG REVISJONSHISTORIKK Versjon/rev Dato Beskrivelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R18 SHA-PLAN BERGMOEN AS 2013-09-04. Sweco. repo002.docx 2013-06-14

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R18 SHA-PLAN BERGMOEN AS 2013-09-04. Sweco. repo002.docx 2013-06-14 repo002.docx 2013-06-14 BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R18 SHA-PLAN 2013-09-04 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast til oppdragsgiver 04.09.2013

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen VA-sanering sone 6.8 Strømmen Byggherre: Skedsmo kommune Kommunalteknisk avdeling Dato Rev. nr. 13.02.13 0 Nytt dokument Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen Norges 7. største entreprenør 2 mrd. kroner i omsetning 900 ansatte 200 ingeniører og teknikere 650 håndverkere

Detaljer

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

Bruksanvisning for verktøyet SHA i prosjekteringsfasen, Risikovurdering initierings- til detaljprosjektfasen.

Bruksanvisning for verktøyet SHA i prosjekteringsfasen, Risikovurdering initierings- til detaljprosjektfasen. Bruksanvisning for verktøyet SHA i prosjekteringsfasen, Risikovurdering initierings- til detaljprosjektfasen. Bilde 1 Domus Media Godkjent dato: 01.06.2014 Godkjent av: B dir Side 1 av 8 Bakgrunn for utarbeidelse

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 06.09.2013 BackeGruppen Virksomhet innen entreprenør, prosjektutvikling og eiendom 3 mrd. kroner i omsetning 1000 ansatte 300 ingeniører

Detaljer