BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS"

Transkript

1 BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS Fra Kluge: ADVOKAT IRENE UTGAARD AASEN NBEF Thon Hotel Arena, Lillestrøm 7. desember 2010 / tlf 02175

2 Om Kluge Kluge er et tradisjonsrikt advokatfirma med kontorer i Stavanger, Oslo og Bergen Vi er i dag over 140 medarbeidere hvorav over 110 er advokater og advokatfullmektiger. Våre oppdragsgivere er først og fremst næringslivet og det offentlige. Forventet omsetning for 2010 er 250 millioner kroner.

3 Agenda Utgangspunkt og formål Ansvarsforhold Pliktsubjekter - hvem gjelder byggherreforskriften for? Hvem skal byggherreforskriften beskytte? Arbeidsfordelingen mellom pliktsubjektene (pliktene) pliktene avhengig av hverandre avgrense mot koordinator/bh rep pga deler av BH SHA plan ( hjertet ) forebyggende tiltak dokumentasjon, jf BHF og 15 (avgrenser mot dette) Avtalepraksis Hvordan er arbeidsfordelingen reflektert i partenes avtale? Virkninger ved brudd/mislighold? Rettspraksis

4 Utgangspunkt for byggherreforskriften EF-direktiv 92/57/EØF om gjennomføring av minimumskrav til sikkerhet og helse på midlertidige eller mobile arbeidsplasser BHF er en gjennomføring av selve direktivet og vedlegg I, II og III. Vedlegg IV er hovedsakelig gjennomført i forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler Byggherreforskriften er hjemlet i lov 17. juni 2005 nr 62 (arbeidsmiljøloven) 1-4 første, tredje og fjerde ledd, 3-1 og 4-1 sjette ledd Gammel forskrift ble vedtatt 21. april 1995 (15 års erfaring) Ny og revidert byggherreforskrift (BHF) trådte i kraft 1. januar 2010, jf BHF 21 tydeliggjøre BH plikter (BH har hovedplikten) likevel flere pliktsubjekter (gjelder alle aktører)

5 Hovedformål Arbeidstakerne skal vernes mot farer ved fokus på Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) på arbeidsplassen Fokus på hele prosessen (planleggig, prosjektering og utførelse) Samordning, dvs Koordinering særlig viktig Ikke mulighet for dispensasjon fra byggherreforskriften Byggherren kan ikke delegere bort det overordnede ansvaret Omstrukturering og nye pliktsubjekt i tillegg

6 Ansvarsforhold mellom de berørte partene i et byggeprosjekt - pliktsubjekt etter 3 Arbeidsgivere (utførende) 3 og 4 g) jf kap. 4 Enmannsbedrifter 3 og 4 g) jf kap. 4 Byggherre Kap. 2 - forbruker BH rep 3 og 4 c) jf 16 Prosjekterende 3 og 4 f) jf kap. 3 Koordinator 3 og 4 e), jf 13-15

7 Ytre miljø utenfor (SFT) (gjelder arbeidsmiljø derfor SHA og ikke HMS) Dugnadsarbeid utenfor (gjelder næring) Annen forvaltning annet regelverk, eks - Brann - Sikkerhet/beredskap m.v. Ansvar ovenfor hvem? virkeområde etter BHF 2 Arbeidsgivere (utførende) 3 jf kap. 4 Enmannsbedrifter 3 jf kap. 4 Byggherre Kap. 2 - forbruker BH rep 3jf 16 Koordinator Prosjekterende 3 jf kap. 3 3 jf Alm. vedlikehold utenfor eks: brøyting (gjelder for vedlikehold, dvs rep av vei, jf 4 a)) Permanent anlegg utenfor eks: skipsverft (gjelder midlertidig eller skiftende bygg- og anleggsplass, ref 4 a)) Tredjepersoner utenfor (gjelder arbeidstaker, jf 2)

8 Ansvarsforhold avhenger av pliktene Ansvar springer ut av pliktene. For å forstå ansvarsforholdene må man kjenne; pliktsubjektets arbeidsoppgaver den innbyrdes avhengighet arbeidsfordeling pliktsubjektene imellom BH har det overordnede ansvar, men pliktsubjektene er gjensidig avhengig av hverandre Byggherrens plikter er regulert i forskriftens kap 2 Prosjekterende plikter er regulert i forskriftens kap 3 Utførendes plikter er regulert i forskriftens kap 4 Pliktene og den gjensidige avhengigheten bør reflekteres i partenes avtaler gjør de det?

9 Byggherrens plikter, jf BHF kap 2 BH generelle plikter følger av BHF 5 BH skal overordnet sørge for at SHA blir ivaretatt I planlegging og prosjekteringsfasen særlig ivareta SHA ved; valg av løsninger og organisering valg forutsetter et vurderingsgrunnlag basert på informasjon fra prosjekterende om alternativer, jf BHF 17 beskrive og ta hensyn til risikoforhold av betydning for arbeidene som skal utføres. Disse risikoforhold kan/skal være meddelt fra prosjekterende, og skal uansett innarbeides i tilbudsgrunnlaget, jf BHF 6 i SHA plan, jf BHF 7 (som BH skal påse å utarbeide før oppstart) som igjen meddeles utførende i anbudsdokumentene for prising og planlegging av utførelse, jf BHF 18 at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse I utførelsesfasen koordinering og oppdatering av SHA plan Oppfølgning - BH skal sikre at pliktene som er pålagt koordinator, de prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter i forskriften blir fulgt

10 Prosjekterendes plikter, jf BHF kap 3 Generelle plikter i BHF 17 under utførelsen av sine oppdrag risikovurdere forhold knyttet til SHA på bygge- eller anleggsplassen. avdekke risikoforhold og beskrive risikoforhold (ref BHF 5) Hensynet til SHA skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger. risikovurdere for å velge, gjerne ekskludere dårlige løsninger, men BH velger (ref BH valg i BHF 5) prosjekterende bør sikre sin rådgivning ved dokumentasjon (eks; Takbjelken på Aker Brygge) Beskrive og meddele risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf 17 annet ledd, jf 8 første ledd c) som eksemplifiserer disse I tillegg utarbeide dokumentasjon for fremtidige arbeider, jf BHF 17, jfr 12 ER DETTE NYTT? Den rettslige forankringen er ny, tidligere kun et kontraktsansvar ovenfor BH. Nå også et direkte offentligrettslig ansvar

11 Utførendes plikter, jf BHF kap 4 Generelle plikter i BHF 18 skal følge SHA plan foreta løpende risikovurderinger av identifiserte risikoområder i SHA planen informere BH om risikoforhold som ikke er beskrevet i SHA planen sørge for at forebyggende tiltak i BHF 9 gjennomføres innarbeide relevante deler av SHA plan i virksomhetens internkontrollsystem informere BH om avvik fra SHA planen av betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Entrepriseform endrer ikke på BH eller utførendes ansvar ansvar Det er ingen nye plikter som er pålagt utførende i ny BHF, men partene bør gjennomtenke rutiner og evt avtaleregulere fullmakt ved totalentreprise der entreprenør også er KP/KU

12 Forebyggende tiltak (BHF 9) Kontrakten mellom BH og utførende må bestå av både priset tilbudsgrunnlag og SHA plan Forebyggende tiltak gjelder i hovedsak riggforhold på bygge- og anleggsplassen BH bør derfor vurdere spesifikke krav til rigg i tilbudsgrunnlaget Krav av tidsmessig/økonomisk betydning må med i tilbudsgrunnlaget (fornuftig fremdriftsplan), for å bli del av kontrakten SHA plan ofte del av kontrakten, men den MÅ være en del av tilbudsgrunnlaget fordi restrisiko beskrives i SHA plan Utførende har en selvstendig plikt til å sørge for at de forebyggende tiltakene i BHF 9 gjennomføres, jf BHF 18 BH har en selvstendig plikt til å sørge for at forebyggende tiltak blir ivaretatt på BH anleggs- og byggeplass, jf BHF 9 (kontrollerende)

13 Avtalepraksis Hvordan er byggherreforskriften implementert i avtalene mellom partene i et byggeprosjekt? Hvordan sikrer BH at hans kontraktsparter eller medhjelpere oppfyller hans offentligrettslige plikt ihht forskriften? Hvordan sikrer de øvrige pliktsubjektene seg? Avtaleforholdet går begge veier

14 Byggherren koordinator Krav til skriftlig avtale (BHF 13, 4. ledd) klargjøre plikter/ansvarsfordeling mellom BH/KP/KU Klargjøre fullmakter fra BH til koordinator som gjelder overfor prosjekterende og utførende (eks pålegg om tiltak, stansing mv) Någjeldende avtaler kun ofte en henvisning til BHF BH må gi koordinator nødvendige ressurser for å ivareta de oppgaver som er pålagt Intern koordinator (ofte BH prosjektleder) avtalen del av arbeidsbeskrivelsen/stillingsinstruksen VIKTIG - BH må påse koordinators fullmakter videreføres i kontrakt med utførende Bør BH bruke intern koordinator? Ref rolleblanding (tilstrekkelig uavhengig)?

15 Byggherre koordinator Ekstern koordinator (eks innleid byggeleder) Koordinator kan være en fysisk eller en juridisk person ved juridisk må BH utpeke en kontaktperson (BHF 10, 4 ledd f)) Standardavtale etter den gamle BHF på Standardisering etter ny BHF i regi av Standard Norge Byggblankett 8440 A(Kontrakt)» viser til NS 8403 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag) evt velge alternativ Byggblankett 8440 B (er vedlegg til blankett 8440 A)» regulerer oppgavedelingen. Høringsfristen utløp 16. august 2010, og er i følge Standard Norge ferdig, men til grafisk fremstilling

16 Byggherre BH representant Krav til skriftlig avtale, jf BHF 16 Standardavtale ihht gammel BHF på standardiseres i regi av Standard Norge Byggblankett 8440 A (Kontrakt) henvisning til NS 8403 (kontrakt om byggelederoppdrag) avtalt fullmakt Byggblankett 8440 B (Oppgavefordelingen) Byggherrens representant hvem er det? Intern rep (i praksis prosjektleder) er det BH, eller BH rep? arbeidsbeskrivelsen fullmakter/rolleblanding? Ekstern (i praksis ofte byggelederfirma) VIKTIG at BH gjør BH rep i stand til å utføre sine plikter. Dette forutsetter avtaleregulering også med øvrige aktører. BH rep må mao ha fullmakt og rett til å gripe inn overfor øvrige aktører (eks utførende) Kontraktsfeste rapporteringsrutiner, kontrollrutiner etc

17 Byggherre prosjekterende Avtaleregulering? NS 8401 pkt 8.1 og NS 8402 pkt 7 Den prosjekterende skal utføre oppdraget i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og enkeltvedtak Mer eksplisitte avtaler foreligger ofte ikke Standardavtaler finnes ikke Mangelfulle/manglende avtaler Deres avtaler? Mitt inntrykk er at særlig prosjekteringsmiljøet bedre bør avtaleregulere sine plikter som gir nødvendige rettigheter, fullmakter, prioritering pris/hms, og ta seg betalt for merarbeid (krav til dokumentasjon og rutiner)

18 Byggherre utførende I NS 8405 pkt 12.1 og NS 3431 pkt 13.1 mfl, ren henvisning til gjeldende lover, forskrifter mv, men likevel bedre avtaler fordi dette mer spesifikt er ivaretatt i rigg og driftkapittelet øvrige ytelsesbeskrivelser i kontrakten SHA planen (vedlegges tilbudsgrunnlaget) tegninger tilbudsgrunnlaget Spesielle kontraktsbestemmelser (ofte i kap D (Svv D2 pkt 6.2) BH henviser eksplisitt til BHF BH kontraktsfestet utpeking av HMS koordinator i egen organisasjon (byggeleder) ved behov for justering bruk av endrings- og tilleggsbestemmelsen

19 Virkninger ved brudd Offentligrettslig ansvar Arbeidstilsynet er forvaltningsorgan kontrollerende (tilsynsmyndighet) rapporterende (vurderer/innstiller til påtalemyndigheten) beslutningstaker, fatter enkeltvedtak Straffansvar, jf BHF 20, jf aml kap 19 Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av forskriften, eller medvirkning til dette, straffes i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19 påtalemyndighet vurderer grunnlag for siktelse domstolen dømmer Privatrettslig ansvar BHF regulerer i utgangspunktet ikke et privatrettslig ansvar, men henvisning til lov og forskrift inkorporeres som regel i de private avtalene. Kan derfor påberopes kontraktsrettslig som misligholdsgrunn

20 Rettspraksis RG (Kampen skole) To bygningsarbeidere døde etter at bærende konstruksjoner ble revet før forsterkning var satt opp BH og BH`s prosjektleder tiltalt etter BHF Uforsvarlig valg av organisering? Totalentreprenørens prosjektleder var HMS koordinator både i prosjekterings- og utførelsesfasen Hovedentr og rivningsentr tiltalt etter aml ARK, RIB, byggeleder, anleggsleder og formenn tiltalt for uaktsomt drap i straffeloven Konkret vurdering forsvarlig oppfølgning?

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Kursdagene 6. Januar 2008 Advokat Ottar F. Egset, FØYEN Advokatfirma DA Helse, Miljø og Sikkerhet..verne arbeidstakere mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet,

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften FOR 2009-08-03 nr 1028 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU I EU-området i 1988 ble det registrert:

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE

HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? Helse Miljø Sikkerhet som medmenneskelig og sosialt ansvar som teknisk

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet MS-kurs Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet yggherreforskriften Revisjon av byggherreforskriften Bakgrunn og formål

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201435113-6 Saksbehandler: BJOL Emnekode: ESARK-45 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådsleder Dato: 9. mars 2015

Detaljer

Oppgraderte Byggherreforskrift

Oppgraderte Byggherreforskrift Oppgraderte Byggherreforskrift f HMS-rådgiver Roar Skjetne Antall yrkesskader i bygg- og anlegg 3000 2500 2000 oppføring av bygninger an ntall 1500 1000 500 anleggsvirksomhet spesialisert bygge- og anleggsvirsomhet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer