Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast."

Transkript

1 Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1

2 Rammebetingelser tid økonomi Myndighetskrav Byggherrens egen målsetning / krav til HMS Foretakene egne målsetninger / krav til HMS Side: 2

3 Rammebetingelser Tid BH / PL kan stille krav til tid BHF 10 stiller krav til planlegging av tid og at BH og PL skal legge til rette for dette De prosjekterende skal vurdere tilstrekkelig tid og samtidighet av arbeider Entreprenørene vurderer tid ved anbud Tid er fast når det er inngått kontrakt Side: 3

4 Rammebetingelser Vurdering av tid i prosjekteringsfasen Generell bransjeerfaring Erfaring fra tilsvarende prosjekter Utarbeide orienterende tidsplan entrepriser Beregning av areal BTA pr. arbeider < 50 ekstremt tett > 100 ok Side: 4

5 Rammebetingelser Vurdering av tid i prosjekteringsfasen Eksempel på beregning BTA/arbeider Skolebygg BTA m² Entreprisekostnad 210 mill kr tilsvarer kr ,- pr m² Andel arbeidskostnad på byggeplass 40% gir 84 mill kr Antatt gj.snitt timepris byggeplass 320 kr pr time Byggestart , Ferdigstilling gir 440 arb.dager Bemanning=(Arbeidskostnad/(kostnad pr.dagsverk x antall arbeidsdager)) Gjennomsnittlig bemanning 80 personer, maks bemanning 120 Areal BTA pr. arbeider: gj.snitt 171 ved maks bemanning: 114 Konklusjon: Framdriften synes ikke å være stresset Side: 5

6 Rammebetingelser Økonomi BHF 10 stiller krav til at BH / PL skal tilrettelegge for HMS i planleggingsfasen Dvs tilstrekkelig økonomi for å gjennomføre byggearbeidene hvor en ivaretar HMS: - rigg og drift - verneorganisasjon - sikkerhetstiltak - helse og miljøtiltak Side: 6

7 Rammebetingelser Myndighetskrav Arbeidsmiljøloven - Byggherreforskriften - Internkontrollforskriften Plan og bygningsloven - Teknisk forskrift - Forskrift for godkjenning av foretak - Saksbehandling og kontroll Andre lover og forskrifter Side: 7

8 Aktører Prosjektorganisasjon Prosjektleder Prosjekteringsgruppe ansvarsområder i hht pbl Koordinatorer for prosjektering Entreprenører ansvarsområder i hht pbl Koordinator for utførelse Hovedbedrift Verneombud Side: 8

9 Aktører / samspill Byggherre / prosjektleder Prosjekteringsgruppen HMS koordinator prosjektering HMS koordinator utførelse Entreprenørene Side: 9

10 Samspill mellom entreprenørene Tiden før BHF kom (1995) var byggeplassen overlatt til entreprenørene i hht sine Interkontroll-systemer aml 14 og IKF 4. Samt samordnet dette gjennom aml 15 og IKF 6. Dette er ikke endret med BHF Side: 10

11 Samspill mellom entreprenørene Aml 15: 1. Når flere arbeidsgivere er på samme arbeidsplass skal a) innrette sine arbeider slik at andre arbeidstakere er vernet i hht aml b) medvirke til et samarbeid for å sikre full forsvarlig arbeidsmiljø for alle c) hovedbedrift ansvar for samordning 2. Hovedbedrift når det er mer enn 10 arbeidstakere. Skriftlig avtale om hvem som har ansvaret for samordning. Side: 11

12 Samspill mellom aktørene BHF gir overordnete føringer HMS tas med i planleggingsfasen Samordning mellom de prosjekterende Koordinator som samordner HMS i henholdsvis prosjekterings- og utførelsefasen Innføring av forhåndsmelding HMS-plan for utførelsefasen med krav til innhold og vedlikehold Side: 12

13 Samspill mellom byggherre og prosjektleder Utfyller hverandre, de setter selv grensesnitt mellom hverandre HMS risikostyring blir ivaretatt ved at de legger forholdene til rette slik at HMS blir ivaretatt. Dette skjer ved krav til : - administrative rutiner - kompetanse til koordinatorer, prosjekterende og entreprenører - internkontrollsystem hos hver enkelt foretak - at rammebetingelsene blir ivaretatt - instrukser for koordinatorer - tilsyn og kontroll Side: 13

14 Samspill mellom de prosjekterende Vurdering av HMS er en del av planleggingen Vurderer løsninger med tanke på risiki både for utførelsen og for det ferdige bygg. Det beste er at risiki blir eliminert gjennom planleggingen. Samordnes gjennom koordinator for prosjektering (prosjekteringsmøter, rapporteringer, utredninger og lignende) Gir innspill til innholdet av HMS-planen, her også spesielle risiki som må inn i HMS-planen. Side: 14

15 Samordning - Oppstartsmøter Oppstartsmøte prosjektering Oppstartsmøte byggearbeider Felles for begge møtene: - rammebetingelsene - organisering - kommunikasjon - HMS plan, innspill til forbedring - felles forståelse Side: 15

16 Samordning -Prosjekteringsmøter HMS fast post på prosjekteringsmøtene: Oppfølging av HMS-aktiviteter fra forrige møte Fremdrift konsekvenser for HMS Nye HMS-aktiviteter ( risiki, tiltak for HMS) Side: 16

17 Samordning - Byggemøter Fast post på byggemøtene: Oppfølging av HMS-aktiviteter fra forrige møte og gjennomgang av rapport fra vernerunde Fremdrift konsekvenser for HMS Oppfølging av HMS-plan Kritiske HMS-aktiviteter Side: 17

18 Samordning Framdriftsmøter I byggefasen Gjennomgang detaljframdriftsplan Risikovurdering av framdrift hvor alle aktiviteter gjennomgås for 4-6 uker fram i tid der en stiller spørsmål om risiki ved gjennomføringen og avklarer behov for eventuelle Sikker Jobb Analyser. Side: 18

19 HMS relaterte dokumenter Ordnet i rekkefølge de blir lest og brukt på byggeplass: Tegninger Dokumenter på oppslagstavle Referat vernerunder, byggemøtereferater mfl. Anbudsbeskrivelse ( rigg og drift, tekniske beskrivelser) Anvisninger fra leverandør, detaljblad og lignende Verneplan (entreprenørenes HMS plan) HMS plan Side: 19

20 HMS - plan Koordinator prosjektering utarbeider HMS plan. Anbefaler å bruke bransjemaler. Koordinator utførelse ajourfører og vedlikeholder planen. Planen skal inneholde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø BHF 8. Dette innbærer at planen ivaretar felles rigg og drift, jfr. 12 og 13. Planen ivaretar felles risiki i hht BHF 11b). Alle på byggeplassen skal være kjent med planen Side: 20

21 Verneplan Entreprenørens HMS-plan som er forankret til IKsystem for den enkelte entreprenør, samordnet med overordnet HMS-plan. Denne skal bl.a omfatte: - kartlegging av eget arbeidsmiljø på byggeplassen, med handlingsplan for egne tiltak. - risikovurderinger, prosedyrer for utsatte arbeidssituasjoner og sikker-jobb-analyser. - Beredskapsplan ved skader og ulykker - Beredskapsplan ved miljøulykker Samordnes med krav i pbl til utførelse og ivaretakelse av HMS. Side: 21

22 Verneorganisasjon Hovedbedrift - hovedbedrifts prosjektleder - sikkerhetsleder - hovedverneombud byggeplass Verneombud hos de enkelte entreprenører for byggeplassen Koordinator utførelse har tilsyn og kontroll Verneorganisasjonen bør ligge i linjeansvaret! Side: 22

23 Vernerunder Vernerunder gjennomføres iht. krav i HMSplan: Hver entreprenør gjennomfører egne vernerunder etter behov Hovedbedrift er ansvarlig for regelmessig gjennomføring og rapportering av vernerunder HMS-koordinator deltar på vernerunder Rapport fra vernerunde gjennomgås på byggemøte Side: 23

24 Sikkerhetstiltak Hovedbedrift utarbeider instruks for bruk av verne- og sikkerhetsutstyr basert på krav gitt i HMS-plan Sikre arbeidsmetoder fastlegges av den enkelte entreprenør Krav til særlig farlig arbeide fastlegges i HMS-plan (felles) og verneplan (spesifikk) Hovedbedrift er ansvarlig for oppslag av sikkerhetsinstruks på byggeplass Side: 24

25 Risikovurderinger i byggefasen Sikker-jobb-analyse Beskrive arbeidsgrunnlaget trinn for trinn Identifisere farekilder, ulykkeshendelser med hensyn til konsekvenser og sannsynlighet Identifisere fare for miljøulykker Utvikle tiltak for å fjerne eller kontrollere faren(e) Den enkelte entreprenør vurderer behovet og utfører analysene HMS-koordinator fører tilsyn med at analysene blir utført og fulgt opp Side: 25

26 Håndtering av HMS avvik : Registrering på vernerunder tas opp i byggemøter Alle avvik skal meldes fra til hovedbedrift og koordinator utførelse Koordinator utførelse melder fra til prosjektleder Strakstiltak iverksettes av HB eller PL Forbedringstiltak i planer eller prosedyrer ved koordinator utførelse / hovedbedrift / entreprenører Side: 26

27 Ansvar Ansvaret er 3-delt iht. BHF 5 mellom - byggherre - prosjektleder - arbeidsgivere (entreprenører) Straffeansvar iht. BHF 3 - aml kap XIV og straffeloven 48 a og b Faktorer som bør tas med ved vurdering ved straffeansvar : - Har en gjort det forskriften sier en skal gjøre - Andre lover og forskrifter som avleder ansvar - De kontraktsrettslige ansvar Side: 27

28 Fokus på fellesansvar byggeplass Går du forbi en feil så godkjenner du den Holdning Handling Side: 28

29 Fokus i byggeprosjekter Hadde det ikke vært for alle disse lover og forskrifter, med krav til dokumentasjon, kunne det vært et godt prosjekt Side: 29

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles.

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles. Byggherreforskriften Praktisk veiledning: Byggherreforskriften (BHF) beskriver hvilke plikter myndighetene pålegger hovedaktørene i bygge- og anleggsprosjekter for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Siden den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1.1 2010, har fokuset på byggherrens rolle blitt stadig

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 1 LÆRINGSMÅL Få en forståelse av dynamikken omkring risikostyring sett ift Byggherreforskriftens hensikt Få en forståelse

Detaljer

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Kursdagene 6. Januar 2008 Advokat Ottar F. Egset, FØYEN Advokatfirma DA Helse, Miljø og Sikkerhet..verne arbeidstakere mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet,

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF. Tilbygg og rehabilitering. Tofte skole PA BOK. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole.

Hurum Eiendomsselskap KF. Tilbygg og rehabilitering. Tofte skole PA BOK. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole. Hurum Eiendomsselskap KF Tilbygg og rehabilitering Tofte skole PA BOK Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole SIDE NR: 1 av 23 À jour pr. 10.06.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... FEIL! BOKMERKE

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN)

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM HMS plan Fylke dato: 22.02.07 Filnavn: ver142.doc FEF dato: Side 1 av 13 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) < Instruks for bruk av mal for HMS-plan.

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER REV. 28.04.10 Side 1 av 11 Innhold 1 GENERELT... 4 2 OFFENTLIGE BESTEMMELSER... 6 3 ÅRSKOSTNADER OG KONSEKVENSBEREGNINGER...

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 Iht. Byggherreforskriften ikrafttredelse 01 jan 2010 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Heimdal vgs. og flerbrukshall - prosjektleder - overordnet SHA

Detaljer