Relevant rettspraksis. Byggherreforskriften i rettspraksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Relevant rettspraksis. Byggherreforskriften i rettspraksis"

Transkript

1 Relevant rettspraksis Byggherreforskriften i rettspraksis

2 Sanksjoner for brudd på regelverket Straffansvar bøter og fengsel, Personlig straffansvar Straffeansvar for bedriften Privatrettslige sanksjoner mislighold av kontrakt Virkemidler fra Arbeidstilsynet, AML kap 18 Pålegg Forbud Tvangsmulkt Stansing 2

3 Straffebestemmelser - Byggherreforskriften 20, jf arbeidsmiljøloven kap 19 og straffeloven 48 - Også andre straffebestemmelser kan komme inn, f eks straffelovens bestemmelser om uaktsomt drap! 3

4 ARBEIDSMILJØL. KAP Ansvar for innehaver av virksomhet, arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten (dvs daglig leder og eller leder på den aktuelle byggeplass) Forsettlig eller uaktsom overtredelse Bøter eller fengsel inntil tre måneder eller begge deler. Medvirkning straffes på samme måte, men arbeidstaker straffes etter

5 ARBEIDSMILJØL. KAP Ansvar for arbeidstakere (1) Uaktsom overtredelse straffes med bøter. Medvirkning straffes på samme måte. (2) Forsettlig eller grovt uaktsom, kan medføre bøter eller fengsel inntil tre måneder, eller begge deler 5

6 STRAFFELOVEN 48 A FORETAKSSTRAFF Objektivt brudd på arbeidsmiljøloven må foreligge Av en eller flere som opptrer på virksomhetens vegne Virksomheten kan gjøres ansvarlig for anonyme og kumulative feil 6

7 STRAFFELOVEN 48 B FORETAKSSTRAFF Begrunnelse for straff : Preventiv virkning Overtredelsens grovhet Manglende instruks, opplæring, kontroll Økonomiske fordeler 7

8 Vilkår for straff Opptrådt forsettlig eller uaktsomt Aktsomhetsnormen Hva er uaktsomt? Opptrer i strid med hva en alminnelig fornuftig person (prosjektleder, koordinator, byggherre) ville gjort i en tilsvarende situasjon Grov uaktsomhet Markert avvik mellom utvist adferd og det som er objektivt forsvarlig 8

9 Aktsomhetsnorm Fra lagmannsretten i Kampen-saken videre måtte han sørget for at det ble undersøkt hva som eventuelt ville bære taket etter at rivingen av overdekningen var gjennomført. (Han) måtte forstå at fortsatt riving lett kunne medføre at taket falt ned, og at dette kunne medføre tap av liv for dem som oppholdt seg i rommet. Uaktsomheten omfatter således dødsfølgen. 9

10 Eksempler fra rettspraksis Rt bruk av rullestillas 10

11 11 To arbeidstaker var i ferd med å montere takplater fra et demonterbart rørstillas, da stillaset veltet. Begge falt ned og ble skadet, den ene livsvarig ufør. Årsaken til at stillaset veltet var mest sannsynlig at hjulene ikke var låst. Under et forsøk på å trekke seg fram ved grep i taket kom stillaset ut av balanse som følge av at hjulstillingen var på tvers av retningen det ble trukket. Arbeidsgiver ble tiltalt for ikke å ha gjort arbeidstakerne kjent med den ulykkes- og helsefare som kunne være forbundet med arbeidet, og at det ikke var gitt den opplæring, øvelse og instruksjon som var nødvendig AML 3-2, nr 1 a). Arbeidsgiver mente at arbeidstakerne åpenbart måtte være klar over risikoen og at ulykken skyldes deres egen uforsvarlige opptreden og hadde ikke noe med manglende opplæring etc, å gjøre.

12 Rettspraksis SiO dommen BH tiltalt for uforsvarlig organisering og oppfølgning. Bukken til å passe havresekken uforsvarlig organisering rollekonflikt Om byggherrens oppfølgning i byggeperioden;..det er for retten dokumentert referater fra fremdriftsmøter og byggherremøter, sikkerhetsrunder som alle tyder på SiO har tilstrebet en aktsom planlegging, organisering og gjennomføring av prosjektet mht SHA. Prosjektleder var på byggeplassen flere ganger i uken, representant på byggeplassen deltok på sikkerhetsrunder, rapporterte om feil og mangler til koordinator og byggherren, «I et byggeprosjekt av denne størrelse kan retten ikke se at byggherren kan kritiseres for ikke å ha organisert sin KONTROLLVIRKSOMHET under byggefasen på en annen måte». Om byggherrens organisering (rollekonflikten) Valgte ordning ikke er i strid med loven eller forskrifter, samt at den er vanlig balnt seriøse aktører og akseptert av kontrollorganene. Ikke dokumentert at ordningen «har noen sammenheng med ulykken». Ikke uaktsom organisering av SHA-arbeidet. 12

13 Oslo Prosjektadministrasjon Oslo tingrett Arbeidstaker fulgte ikke HMS plan Montering av stålbjelker Arbeidsgiver for arbeidstaker og arbeidsgiver for koordinator tiltalt Rettens vurdering; Retten finner det ikke bevist at arbeidstakernes valg av avvikende metode skyldes verken dårlig planlegging og organisering av virksomheten, sviktende instrukser og kvalifikasjonskrav for virksomheten, dårlig opplæring av arbeidstakere, sviktende organisering av vernetjenesten, sviktende overvåking av risikofylt arbeid, sviktende sikring mot teknisk og menneskelig svikt eller andre svikt fra ledelsenes side for å sikre en fullt forsvarlig gjennomføring av HMS plan og et trygt arbeidsmiljø. Arbeidstakernes metode representerer et så markert avvik fra akseptert norm, at retten vanskelig kan se hvorledes selskapenes ledelse kunne sikret seg mot dette. 13

14 Oslo tingretts dom Tiltale; under arbeid i 5 etasje, meter over bakken, arbeidet ansatte ved dekkekanten uten at det var satt opp rekkverk eller sørge for annen forsvarlig sikring Tiltalt; byggherren og totalentreprenør Avtale HMS-koordinator for utførelse mellom byggherren og en ansatt hos TE Koordinator skulle sørge for at sikkerhetskravene på plassen ble fulgt og han hadde de fullmakter som var nødvendig Koordinator IKKE tiltalt Byggherren ble dømt på grunn av at koordinator ikke gjorde jobben sin! Det fremsto for retten som om koordinator ikke var fullt ut innforstått med sin uavhengige rolle som koordinator. Dette er et forhold som hans oppdragsgiver må ta ansvar for. Kunne blitt annerledes resultat med ekstern og profesjonell aktør som koordinator.

15 Borgarting lagmannsrett Ingen feil ved HMS-plan Ikke feil å engasjere vedkommende som KU ingen direkte interessekonflikt Klare brudd på stillasforskriften «A har ikke i tilstrekkelig grad koordinert sine kontrolloppgaver og sørget for arbeidet ble utført i samsvar med stillasforskriften.varsling til prosjektleder hos TE var ikke nok» «klar over bruddet på stillasforskriften, men unnlot i tilstrekkelig grad å treffe tilstrekkelige tiltak for å hindre at håndverkere over flere dager var i arbeid uten rekkverk eller annen tilfredsstillende sikring». A hadde opptrådt uaktsomt A opptrådte på vegne av byggherren Straffen opprettholdt. (Er anket til Høyesterett)

16 Lagmannsretten legger til grunn at Lodalen Utvikling AS hadde mulighet til å kontrollere og instruere hvordan A skulle utføre sitt oppdrag som koordinator for HMS-arbeidet på byggeplassen A var klar over bruddene på stillasforskriften, men han unnlot å treffe tilstrekkelig tiltak for å hindre at håndverkerne over flere dager var i arbeid på bygget uten rekkverk eller tilfredsstillende sikring. Lagt vekt på å straffe byggherren av preventive grunner; Det er viktig å bevisstgjøre og ansvarliggjøre byggherren og andre aktører i entreprenørog byggebransjen når det gjelder oppfølgning av sikkerhetskravene som er satt i både nasjonal og internasjonal lovgivning for å verne arbeidstakerne og andre på arbeidsplassen.

17 Lister tingrett Hovedbedriftens ansvarsområde Saken; Skanska var hovedbedrift for bygging av Feda likeretterstasjon, fase 2 på Rugstad, Kvinesdal. Ansatt montør hos underentreprenør benyttet et klatrestillas for å få adgang til taket. Dette innebar at han måtte trå over rekkverket på stillaset og inn på taket. Da han trådte inn på rekkverket og rekkverket løsnet og vedkommende falt ned over 25 meter. Skanska tiltalt for ikke å ha samordnet selskapenes SHA arbeid ved «ikke å kontrollere grunnleggende forhold som har betydning for sikkerheten, bl a ved å ikke etablere sikker og tilfredsstillende adkomst til taket. Også avdødes arbeidsgiver ble tiltalt i egenskap av å være arbiedsgiver. Hvilket ansvar har hovedbedriften?

18 Retten; Siktemålet med samordningen er å iverksette overordnede vernetiltak som angår flere arbeidsgivere, samt sikre at den enkelte arbeidsgiver får nødvendig informasjon om de øvrige arbeidsgiveres arbeid, slik at arbeidsgiveren kan forebygge skade på egen og andre arbeidstakere. Hovedbedriften skal ikke kontrollere andres utførelse av arbeidet SHA-plan var implementert av Skanska Montering av tak var anmerket som risikoområde med risikoreduserende tiltak + ansvarlig Skanska hadde etablert et grundig HMS regime Skanska iverksatte en rekke samordningstiltak relatert til dette forholdet; samordningsprotokoll, koordineringsmøter, vernerunder, sikker jobb analyser. Instrukser og rapportering

19 «Hovedbedriftens samordningsansvar erstatter ikke den enkelte arbiedsgivers primæransvar for at egne ansatte er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø». «..spørsmålet om hvor langt samordningsplikten skal trekkes i stor grad må ses i lys av de øvrige aktørers kvalifikasjoner og profesjonalitet. Særlig vil det gjelde i forhold til aktører med spesialkompetanse, som tilfelles var for LTS. Skanska måtte kunne forvente at de sikkerhetskrav som ble stilt for montering av takplater i stør høyde, herunder om sikker atkomst til tak, ble fulgt opp av B-Kon og LTS på en fullt ut forsvarlig måte og i samsvar med regelverket, uten at det i kraft av samordningsansvaret kan stilles krav om at Skanska konkret skulle kontrollere på hvilken måte dette skjedde». Skanska bel frifunnet Arbeidsgiveren til avdøde ble straffet.

20 Navn Mobil: E-post: /

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Siden den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1.1 2010, har fokuset på byggherrens rolle blitt stadig

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Kursdagene 6. Januar 2008 Advokat Ottar F. Egset, FØYEN Advokatfirma DA Helse, Miljø og Sikkerhet..verne arbeidstakere mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet,

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE

HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? Helse Miljø Sikkerhet som medmenneskelig og sosialt ansvar som teknisk

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles.

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles. Byggherreforskriften Praktisk veiledning: Byggherreforskriften (BHF) beskriver hvilke plikter myndighetene pålegger hovedaktørene i bygge- og anleggsprosjekter for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

HMS: Arbeidstakers medvirkningsplikt. 21.01.2014 Alexander Terjesen

HMS: Arbeidstakers medvirkningsplikt. 21.01.2014 Alexander Terjesen HMS: Arbeidstakers medvirkningsplikt 21.01.2014 Alexander Terjesen Tema idag: Aml 2-3 Etter arbeidsmiljøloven har alle ansatte har en plikt til å medvirke i HMSarbeidet Tema i dag er innholdet i denne

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Mona Bråten og Rolf K. Andersen. Tittel, undertittel i Frutiget BT. Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press

Mona Bråten og Rolf K. Andersen. Tittel, undertittel i Frutiget BT. Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Mona Bråten og Rolf K. Andersen Tittel, undertittel i Frutiget BT Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Mona Bråten og Rolf K. Andersen Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Fafo-rapport

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

NORGES HØYESTERETT STEMMEGIVNING: Iil. A BAS II. BAS IV. Den 12. mars 2013 avsa Høyesterett dom i

NORGES HØYESTERETT STEMMEGIVNING: Iil. A BAS II. BAS IV. Den 12. mars 2013 avsa Høyesterett dom i NORGES HØYESTERETT Den 12. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00574-4, (sak nr. 2012116ll} straffesak, anke over dom, I. A (advokat Cato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet II. BAS (statsadvokat

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS

BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS Fra Kluge: ADVOKAT IRENE UTGAARD AASEN NBEF Thon Hotel Arena, Lillestrøm 7. desember 2010 Irene.utgaard.aasen@kluge.no / tlf 02175 Om Kluge Kluge er

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften FOR 2009-08-03 nr 1028 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU I EU-området i 1988 ble det registrert:

Detaljer

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som av Styret for Det internasjonale arbeidsbyrået er blitt sammenkalt i Genève og

Detaljer