Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål"

Transkript

1 Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar og oppgaver i lovverk og aktuelle entreprisemodeller 2

2 Spørsmål Når er det krav om koordinering av arbeid på bygge /anleggsplassen? Hvem utpeker koordinator? Kan det utpekes flere koordinatorer? Hvilke kunnskapskrav er stilt koordinator? Koordinatorskolen 3 Koordinator utpeking og oppfølging, BHF 13 Koordinering flere virksomheter på bygge eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre Byggherren skal utpeke en koordinator for hele prosjektet eller koordinator for prosjekteringsfasen (KP) og for utførelsesfasen (KU) Krav til nødvendig kunnskap 4

3 Nødvendig kunnskap Koordinator skal, i tillegg til å ha praktisk erfaring fra bygge eller anleggsarbeid (KU), ha nødvendig kunnskap om arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. 5 Arbeidsmiljøloven Internkontrollforskriften Rettslige rammer Hovedkontor Byggherreforskriften Avdelingskontor Byggeplasser Anleggsplasser 8

4 Hvilken virksomhet utøves? Sentralt regelverk Anvendelsesområde Arbeidsmiljøloven Internkontrollforskriften Byggherreforskriften Virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, (Aml 1 2 (1)) Virksomheter som omfattes av lovene gjengitt i Ikf 2 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Sivilbeskyttelsesloven Produktkontrolloven Arbeidsmiljøloven Forurensningsloven ( ) Midlertidige eller skiftende bygge og anleggsplasser (Bhf 2) 9 Nye forskrifter Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v. Tilsetting av luktestoff til oksygen ved sveising, brenning og varmebehandling Regionale verneombud for bygge og anleggsvirksomhet Arbeid i tanker Graving og avstivning av grøfter Ioniserende stråling Vern mot støy Tekniske innretninger Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lastetankene 47 HMS forskrifter 6 NYE HMS FORSKRIFTER Kvilekoier Førervern på traktor Asbest Montering og reparasjon av CO2 anlegg for brannslokking Snøskredfare ved oppholds og anleggssteder Traktorer Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

5 HMS forskrifter 2013 HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver er pliktsubjekt Ingen vesentlige innholdsmessige /materielle endringer 9 Forskrifter som er uendret Sentrale forskrifter som ikke endres «Byggherreforskriften» «Internkontrollforskriften» «Maskinforskriften» Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av verneutstyr

6 Struktur/systematikk Krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet Krav til utforming og innretning av arbeidsplassen Krav til sikker utførelse av arbeidet Bidra til et systematisk og helhetlig HMS arbeid VIRKSOMHETEN Gi bedre oversikt over regelverket De nye forskriftene (1) Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning verneombud og AMU (valg, oppgaver og medvirkning). risikovurdering planlegging, tilrettelegging av arbeidet og sikker drift arbeidsinstruks arbeid av barn og ungdom tilknytning til bedriftshelsetjeneste bruk av personlig verneutstyr 12

7 De nye forskriftene (2) Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler «Arbeidsplassforskriften» arbeidsplassen, arbeidslokaler og personalrom skilting og merking av lokaler og arbeidsplassen sikring av farlige arbeidsplasser kjemikalier og forurensning i arbeidsatmosfæren arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer gebyr ved byggesaksbehandling 13 De nye forskriftene (3) Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav «Forskrift om utførelse av arbeid» arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer: stoffkartotek, risikovurdering, vernetiltak, opplæring, helseundersøkelse m.m. bruk av arbeidsutstyr tilrettelegging ved bruk av arbeidsutstyr kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr (sakkyndig kontroll) arbeid i høyden arbeid med utstyr til løfting sikkerhetsskilting dykkerarbeid 14

8 De nye forskriftene (4) Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger «Produsentforskriften» betjeningsorgan nødstopp og bremseinnretninger vedlikehold eller reparasjon under drift stillaser og stiger 15 De nye forskriftene (5) Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer m.m. «Forskrift om tiltaks og grenseverdier» støy vibrasjoner stråling Kjemikalier Forskriften har et vedlegg med liste over tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren 16

9 De nye forskriftene (6) Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område «Forskrift om administrative ordninger» godkjenning av bedriftshelsetjeneste regionale verneombud (bygg og anleggsvirksomhet, overnattings og serveringsvirksomhet, regngjøringsvirksomhet m.m.) krav til sertifiseringsorganer, opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning m.m. etter aml Entreprisemodeller Koordinatorskolen 18

10 Spørsmål Hvordan forholder byggherreforskriften seg til entreprisemodellene? Påvirkes koordinators oppgaver av valgt entrepriseform? Koordinatorskolen 19 Byggherreforskriften og entreprisemodeller BHF 5, første ledd «Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge eller anleggsplassen blir ivaretatt.» «Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge eller anleggsplassen. Uansett entrepriseform sitter byggherren med et reelt ansvar for at byggherreforskriftens krav blir etterlevd.» (min understrekning) 20

11 Aktuelle entreprisemodeller Utførelsesentreprise Kontrakter hvor byggherren har ansvaret for å prosjektere hele eller det vesentligste av arbeidet som skal utføres. Entreprenøren har ansvar for å utføre det arbeidet byggherren har prosjektert. Totalentreprise Kontrakter hvor entreprenøren tar på seg både prosjektering og utføring av arbeidet. Byggherren vil i slike kontrakter som regel beskrive funksjonskrav til ytelsene, og overlate til entreprenøren å velge metode og løsning som sikrer at det ferdige arbeidet oppfyller funksjonskravene. 21 Utførelsesentreprise Standard: NS 8405 (NS 8415 overfor UE), samt. NS 8406 (NS 8416). Tidligere NS 3430 (NS 3433 overfor UE) Entreprenøren står for utførelsen Byggherren står for prosjektering Byggherren koordinerer prosjektering og utførelse. Arkitekter og rådgivere utvikler på vegne av byggherren prosjektet gjennom tegninger, beskrivelser og konkurranseregler. I utførelsesfasen har byggherren ansvaret for koordinering av alle entrepriser. 22

12 Former for utførelsesentrepriser Delte entrepriser (byggherrestyrte entrepriser) Hovedentreprise Generalentreprise 23 Byggherres oppgaver ved utførelsesentrepriser Organisere styringsgruppe Engasjere arkitekter og rådgivere Godkjenne prosjektplan m.m. Arrangere entreprisekonkurranse (med/uten prekvalifisering). Følge opp arbeidene med egen/innleid byggeleder. Sikre god tidligfase Intern kompetanse og kapasitet Minimere behovet for endringer 24

13 Totalentreprise Standard: NS 3431 (og NS 3406 overfor UE). Nye NS 8407 (NS 8417) Totalentreprenøren står i hovedsak for både prosjektering og utførelsen. Totalentreprenøren bærer risikoen for sin prosjektering og utførelse i prosjektet. Byggherren inngår kontakt med en entreprenør, som prosjekterer, og inngår underentreprenørkontakter med andre leverandører i prosjektet. Byggherre utvikler en funksjonsbeskrivelse for prosjektet. 25 Former for totalentreprise Funksjonsbeskrevet Byggherreutviklet prosjekt Omvendt totalentreprise 26

14 Byggherres oppgaver ved totalentreprise Organisere en styringsgruppe Ferdigstille program for bygg og for konkurranse Følge opp arbeidene gjennom egen/innleid byggeleder Sikre en god tidligfase Begrense behovet for endringer 27 Enterprisekontraktene Totalentrepriser frem til 2011 Totalentrepriser pr. idag Utførelsesentrepriser frem til 2004 Utførelsesentrepriser pr i dag NS 3431 NS 8407 NS 3430 NS 8405 eller 06 NS 3406 NS 8417 NS 3433 NS 8415 eller 16 21

15 Koordinator Koordinator etter BHF 13 Utpeking og oppfølging av koordinator Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere virksomheter på bygge eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Ved flere virksomheter på bygge eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre skal byggherre utpeke koordinator Disse skal på byggherrens vegne utføre koordineringen etter 14 og 15 i byggherreforskriften. 30

16 Koordineringen, BHF 5 5 Generelle krav, tredje ledd Under utførelsen av arbeidene skal byggherren ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordineringen av virksomhetenes arbeid på bygge eller anleggsplassen Koordineringen, BHF 14 Koordineringen i prosjekteringsfasen å koordinere prosjekteringen å sørge for utarbeidelsen av SHA plan Koordineringen i utførelsesfasen å følge opp risikoforhold i SHA plan å følge opp at det utarbeides tidsplaner å følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører SHA plan å koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid å se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i 9 gjennomføres å sørge for at det føres oversiktslister jf

17 Kommentaren til 14 Koordineringen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med aktørene hvor innholdet i SHA planen drøftes. Innholdet kan for eksempel drøftes i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter m.m. eller i særskilte møter. Det anbefales at det skrives referat fra møtene. Koordineringen kan også gjennomføres ved koordinators tilstedeværelse på bygge eller anleggsplassen. Behovet for møter og koordinators tilstedeværelse, vil blant annet være avhengig av prosjektets art, størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse. NB! Det er ikke krav om at koordinator til enhver tid skal være tilstede på bygge eller anleggsplassen Koordinering i prosjekteringsfasen (KP) Tilrettelegge for at de prosjekterende tar hensyn til hverandre Tilrettelegge for informasjonsflyt MEN: Har ikke ansvar for å kontrollere at BH og de prosjekterende har ivaretatt sine plikter etter henholdsvis BHF 5 og BHF 17 Sørge for utarbeidelsen av SHA plan basert på informasjon fra de prosjekterende og BH MEN: Har ikke ansvar for å kontrollere informasjonen fra de prosjekterende og BH som planen baseres på eller sørge for at SHA planen oppdateres Informasjonsoverføring mellom koordinatorene

18 Koordinering i utførings /gjennomføringsfasen (KU) Følge opp risikoforhold i byggherrens SHA plan Følge opp at det utarbeides tidsplaner Følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører SHA plan Sørge for at det føres oversiktslister Koordinering vs. samordning Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner. Koordineringen foregår primært i fremdriftsmøter Hovedbedriftens samordning skal sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge skader (AML 2 2) Slik samordning vil særlig være aktuelt ved arbeid i felles arealer og for bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg etc

19 Plan og byggningsloven Koordinatorskolen 37 Spørsmål Hvordan forholder plan og bygningsloven seg til byggherreforskriften? Koordinatorskolen 38

20 Ansvar i byggesaker (plan og bygningsloven) 23 1 Ansvar i byggesaker presiserer ansvarsområdene og stadfester ansvarsplikten Krav om ansvarlige foretak gjelder bare for søknadspliktige tiltak etter 20 1 første ledd bokstav a l Krav om kontroll kan likevel også gjelde for tiltak etter 20 2 der tiltakshaver er ansvarlig Krav om kontroll og ansvarlig kontrollerende gjelder således uavhengig av krav om ansvarlige foretak ellers. 39 Plan og bygningsloven 23 1, 1. ledd Ansvarsplikten omfatter ikke ansvar for plansaker eller ansvar i forhold til annet regelverk Begrepet «ansvar» gjelder ikke bare der det brukes ansvarlige foretak, men omfatter også tiltakshavers ansvar Ansvarlige i byggesaken innestår for at tiltaket blir i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av loven 40

21 Plan og bygningsloven 23 1, 2.ledd Presiserer plikten til å videreføre ansvaret til ansvarlige foretak Videreføringen kan gjelde for hele eller deler av tiltaket Ved mangler eller uklarheter Tiltakshaver har ansvaret for å bringe forholdet i orden, kommunen kan forholde seg til tiltakshaver Kravet om ansvarsrett bestemmes av kommunen i forhold, etter forslag fra tiltakshaver/søker 41 Plan og bygningsloven 23 1, 3. ledd Gir kommunen adgang til å unnta fra krav om ansvarsrett der dette er klart unødvendig. 42

22 Krav til prosjekterende i PBL og Byggesaksforskriften Plan og bygningsloven: Ansvarlig prosjekterende Ansvarlig prosjekterende er ansvarlig for prosjektering av nødvendige sikringstiltak etter Sikringstiltak ved byggearbeid Bygge eller rivningsarbeid, graving, sprenging eller fylling kan ikke igangsettes uten at de ansvarlige på forhånd har truffet nødvendige tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom, og for å opprettholde den offentlige trafikk. Byggesaksforskriften: Ansvarlig prosjekterendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan og bygningsloven 23 5 har ansvarlig prosjekterende ansvar for: at tiltakshaver og ansvarlig søker blir varslet dersom prosjektering utløser behov for nødvendige sikringstiltak, jf. plan og bygningsloven 28 2, samt foreta slik prosjektering koordinering av grensesnitt mot andre ansvarlig prosjekterende å utarbeide eller sørge for at det fremskaffes dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold med hjemmel i byggteknisk forskrift kapittel 4 innenfor ansvarsområdet, og at denne overleveres til ansvarlig søker. Offentligrettslige vs privatrettslige forhold Koordinatorskolen 44

23 NS byggblankett Byggblankett 8440 A og Byggblankett 8440 B regulerer forhold mellom byggherre og kontraktspartnere brukes gjerne som et tillegg til NS 8403 (byggelederstandard) Byggblankett 8440 A Byggherreforskriften Kontrakt Kontrakten regulerer generelle forhold i avtalen mellom byggherre og kontraktspartner. Byggblankett 8440 B Byggherreforskriften Oppgavefordeling Skjemaet fordeler ansvaret for forskjellige deler av SHA arbeidet. Det bestemmes hvem som har ansvar for å utforme rutiner for og følge opp vesentlige punkter i byggherreforskriften. Standardkontrakter mellom oppdragsgivere/byggherrer og aktører MEN: ikke nødvendig å bruke disse mange bruker «egne» på samme mal 45 NS kontraktene vs byggeblankettene Privatrettslige forhold Entreprise og rådgiverkontraktene fra Norsk Standard NS 8401 Konsulentavtale (fastpris/regningsarbeid, større prosjekter) NS 8402 Mindre oppdrag basert på regningsarbeid NS 8405/ NS 8415 Utførelsesentreprisestandar/tilpa sset underentreorenøravtale NS 8407 / NS 8417 Totalentreprisestandard/ tilpasset underentreprenøravtale Offentligrettslige forhold Blanketter utarbeidet av Norsk Standard Byggeblankett 8440 A BHF kontrakt Byggblankett 8440 B BHF oppgavefordeling 46

24 Outsoursing av oppgaver fra BH Arbeidstilsynes kommentarer til BHF 14 o BH/KU kan ivareta sine plikter ved privatrettslig å avtale at en arbeidsgiver (total eller hovedentreprenør) kan utføre oppgaver plikten til å føre oversiktslister I praksis gjør total eller hovedentreprenøren jobben med å føre oversiktslister Arbeidstilsynets kommentar til denne praksis (kommentaren til BHF 14) «Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre, men ansvaret for å sørge for at det føres oversiktslister, vil likevel ligge hos koordinator.» Lovverk og kontraktuelle forhold Rettspraksis (etter gammel byggherreforskrift) Koordinatorskolen 48

25 Kampen skole dommen (Borgarting lagmannsrett) Modernisering av Kampen skole Skade i fbm rivingsarbeider: Vegg som fungerte som bærevegg ble revet og taket falt ned over to arbeidere som begge omkom Mange involverte, potensielle straffesubjekter: Anleggsleder hos generalentreprenør ble dømt til 90 dagers betinget fengsel for ikke å ha varslet om at konstruksjonen hadde annerledes bæring enn det man i utgangspunktet hadde forutsatt. Formannen hos underentreprenøren ble også dømt til 120 dagers betinget fengsel for å iverksette riving til tross for at han visste at bæringen var annerledes enn han hadde trodd på forhånd, og hadde unnlatt å varsle de som skulle kontrollere statiske forhold og fare ved utøvelse av arbeidene. I tillegg ble arbeidsformannen domfelt for overtredelse av arbeidsmiljøloven Kampen skole (forts.) Byggherren (Oslo kommune) Byggherren ble i tingretten dømt til å betale NOK i bot for ikke å ha utarbeidet i sin HMS plan under prosjekteringen spesifikke rivetegninger og/eller riveplaner for den aktuelle 4. et. som ga opplysninger om bærekonstruksjoner. I lagmannsretten ble kommunen frikjent. Oslo kommunen hadde engasjert eksterne personer til planlegging og gjennomføring av prosjektet

26 Kampen skole (forts.) Uansett kan det i dette tilfellet ikke være grunnlag for å straffe Oslo kommune som byggherre. Lagmannsretten bemerker at kommunen har valgt profesjonelle medhjelpere. Det vises herunder til at det ble valgt ekstern profesjonell prosjektleder, Multiconsult AS, som fikk ansvar i henhold til skriftlig avtale etter byggherreforskriften 6. Prosjektleder er eget ansvarssubjekt etter byggherreforskriften, og ved eventuell forsømmelse fra KP er det først og fremst prosjektlederens ansvar å følge opp. Det er heller ikke utvist noe kritikkverdig forhold fra kommunens side ved valget av KP, som også var profesjonell aktør. Lagmannsretten bemerker videre at det underveis i prosjektet ikke ble gitt melding til kommunen om avvik eller mulige forhold som ga foranledning for kommunen til å gripe inn. 51 Spørsmål Hadde utfallet blitt annerledes etter dagens byggherreforskrift?

27 NorNed saken 12.oktober 2006 Dødsulykke, fall fra stor høyde Arbeidsulykke ved bygging av likeretterstasjon på Feda Ansatt fra firmaet Lett Tak Systemer AS faller 26m ved overgang fra klatrestillas til tak i forbindelse med montering av lett tak elementer. NorNed saken (forts.) Lett Tak AS var UE til B Kon Partner AS som var Skanskas kontraktspartner Skanska hadde hovedbedriftsansvar på prosjektet Statnett var byggherre

28 NorNed saken 21. april 2009 mottok Statnett forelegg fra politiet i Agder overtredelse av Arbeidsmiljøloven 19 1, 2 ledd jfr. byggherreforskriften 8 Byggherre eller prosjektleder skal sørge for at det før opprettelsen av en bygge eller anleggsplass blir laget en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø NorNed saken (forts.) Bakgrunnen for forelegget: 1. Mangelfull beskrivelse av særlig farlig arbeid og utføring av dette i HMS planen 2. Mangelfull oppfølging og tilpassing av HMS planen herunder sikker jobbanalyse på det arbeidet den forulykkede skulle utføre etter at HMS planen forelå 3. Mangelfull kontroll av de anordninger som var i bruk ifht helse og sikkerhetskravene i Stilasforskriften

29 NorNed saken (forts.) Skriftlig avtale med Skanska Skanskas HMS koordinator også skulle være Byggherrens HMSkoordinator Statnett utarbeidet HMS plan risikoanalyse av de arbeidene som skulle finne sted inngikk arbeid i høyden ble identifisert som risiko med behov for ekstra sikring og gjennomføring av sikker jobb analyse Skanska pålagt å etablere HMS styring på anleggsplassen Skanska etablerte HMS system tilpasset aktiviteten gjennomgått av Statnett før oppstart og funnet tilfredsstillende NorNed saken (forts.) Gjennomført sikker jobbanalyse, men gjennomdrøfting av tilkomsten var ikke en del av analysen Normalt tilkomst til taket ved hjelp av personellkurv i mobilkran. Prosedyre for hvordan dette skulle gjennomføres Bruk av klatrestillas som tilkomst benyttet når denne var ledig denne måte å entre taket på var den foretrukne Overenskomst mellom Lett tak og eier av stillaset rekkverket på stillaset skulle fjernes når dette ble benyttet for tilkomst slik at man kunne gå rett inn på taket Formelt sett ikke gjennomført sikker jobbanalyse for denne måten å entre taket 58

30 NorNed saken (forts.) Frifinnelse av Skanska Omfattende overordnet HMS plan utarbeidet av Statnett og TenneT Beskrivelse av krav til ledelse/organisering av HMS arbeid på byggeplassen Beskrivelse av risiko og risikoreduserende tiltak for montering av tak i stor høyde Overordnet HMS plan implementert og videreutviklet av Skanska i plan for risikofylte arbeidsoperasjoner Beskrivelse av risiko og risikoreduserende tiltak, herunder SJA, personlig verneutstyr, fallsikring og bruk av løfteutstyr/lift HMS leder i heltidsstilling på prosjektet (Skanska) Byggherres koordinator (Skanska for Statnett) med fullmakt til å stanse arbeidet Skanska gjennomførte ledelsesinspeksjon og revisjon Arbeidstilsynet avholdt tilsynsbesøk Statnett gjennomførte HMS revisjon Samordningsprotokoll Skanska hadde etablert et grundig HMSregime, fulgt opp på en god, profesjonell måte I saken mot Skanska ble følgende spørsmål behandlet av Lister Tingrett Hva ligger i hovedbedriftsansvaret og hvor langt strekker samordningsplikten seg? Konklusjon: Retten legger til grunn at samordningsplikten ikke medfører at hovedbedriften gis ansvar for å føre kontroll med den enkelte virksomhets utførelse av arbeidet. Hoved bedriftens samordningsansvar svekker heller ikke den enkelte arbeidsgivers ansvar etter AML 2 1. Hadde Skanska, i dette konkrete prosjektet, oppfylt sin samordningsplikt? Konklusjon: Det er rettens klare oppfatting er at Skanska hadde etablert et grundig HMS regime i tilknytning til det aktuelle entreprise oppdraget, og at arbeidet med å følge opp forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet ble utført på en god og profesjonell måte.

31 I saken mot Lett Tak Systemer ble følgende spørsmål ble behandlet Arbeidsgiveransvaret står sterkt Hadde LTS overtrådt kravene i: Rettens konklusjon: AML 4 4 om at fysiske arbeidsmiljøfaktorer skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd, samt IK forskriftens krav i 5 om å iverksette rutiner for å kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. LTS har ut over rimelig tvil i objektiv henseende både overtrådt AML 4 4 første ledd, jf. stillasforskriftens 61, og AML 3 1 første ledd jf. annet ledd bokstav c, jf. IK forskriftens 5 annet ledd nr. 6. Dom Bot på kr , Oppreisningserstatning på til sammen kr , Saksomkostninger kr , NorNed saken Statnett SF Byggherre Byggherre Forelegg vedtatt Skanska Hovedentreprenør/Hovedbedrift/ Byggeherres koordinator Forelegg ikke vedtatt Frifunnet i retten Mangelfull HMS plan Manglende oppfølging av HMS plan Manglende kontroll av anlegg/utstyr før igangsettelse Unnlatt samordning av de enkelte virksomhetenes HMS arbeid, herunder arbeid i høyden Lett Tak AS Underentreprenør/Arbeidsgiver Forelegg ikke vedtatt Dømt i retten Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven Byggherreforskriften Arbeidsmiljøloven Internkontrollforskriften Ikke sørget for fullt forsvarlig arbeids miljø, herunder hensiktsmessig adkomst til taket Mangel på systematisk HMS arbeid

32 Samordningsplikten og profesjonalitet Rettens begrunnelse Retten uttaler at svaret på spørsmålet om hvor langt samordningsplikten skal trekkes i stor grad må ses i lyset av de øvrige aktørers kvalifikasjoner og profesjonalitet. I denne konkrete saken uttaler retten: Skanska måtte kunne forvente at de sikkerhetskrav som ble stilt for montering av tak elementer i stor høyde, herunder krav til sikker atkomst til taket, ble fulgt opp av B Kon og LTS på en fullt ut forsvarlig måte og i samsvar med regelverket, uten at det i kraft av samordningsansvaret kan stilles krav om at Skanska konkret skulle kontrollere på hvilken måte dette skjedde Spørsmål Hadde utfallet blitt annerledes etter den nye buggherreforskriften? Hadde Statnett (byggherre) blitt dømt?

33 Lodalen dommen tingretten Oslo tingrett Lodalen utvikling BH for utbygging av boliger i Kværnerbyen. Arbeidstilsynet oppdaget brudd på stillasforskriften. Tiltale: arbeid i 5 etasje, meter over bakken, ansatte arbeidet uten at det var satt opp rekkverk/sørget for forsvarlig sikring. Tiltalt: byggherre (totalentreprenør vedtok forlegget) Dom: Lodalen Utvikling AS, overtredelse av arbeidsmiljølovens 19 1, jf 20 2, jf stillasforskriften av 14. april og 61, jf byggherreforskriften av , 7. og 13 bokstav h, jf. straffeloven 48 a til en bot stor kr Lodalen dommen lagmannsretten Borgarting lagmannsrett Utarbeidet HMS plan, blant annet med krav om SJA for byggherren Lodalen Utvikling Lodalen Utvikling AS benyttet OBOS Prosjekt AS som rådgiver ved utbyggingen og prosjektleder for HMS sørget blant annet for å utpeke KU KU ansatt hos TE både som HMS ansvarlig og med ansvar for kvalitetssikring KU skulle sørge for at sikkerhetskravene på plassen ble fulgt og han hadde de fullmakter som var nødvendig 66

34 Lodalen dommen lagmannsretten (forts.) KU var kjent med at rekkverk var fjernet KU var klar over at rekkverket ikke ble forskriftsmessig montert opp igjen før arbeidstilsynet kom på tilsyn KU var klar over at en fysisk sperre som han hadde satt opp ved trappeoppgangen var fjernet KU varslet ikke byggherren om de alvorlige bruddene på stillasforskriften Tingretten kom til at KU på uaktsom måte opptrådte i strid med sine oppgaver etter BHF 67 Lodalen dommen lagmannsretten (forts.) Lagmannsretten var enig i tingrettens vurdering KU har ikke i tilstrekkelig grad koordinert sine kontrolloppgaver og sørget for at arbeidet ble utført i samsvar med stillasforskriften 59 og 61 Varsling til prosjektleder hos TE, var ikke tilstrekkelig til at bruddene på stillasforskriften opphørte. Dette var KU klar over Lagmannsretten fant at KU hadde opptrådt uaktsomt 68

35 Lodalen dommen lagmannsretten (forts.) Lodalen Utvikling som byggherre og tiltakshaver var ansvarlig for å utarbeide plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og for å utpeke KU. Lagmannsretten la til grunn at KU opptrådte som byggherrens representant på byggeplassen for å sørge for at gjeldende bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ble overholdt. Ansvar skal i prinsippet kunne ilegges for feil begått ikke bare av ansatte, men også av oppdragstakere. Lagmannsretten la til grunn at BH hadde mulighet til å kontrollere og instruere hvordan KU. Arbeidsoppgavene kunne like gjerne ha vært utført av ansatte hos byggherren eller prosjektleder. 69 Lodalen dommen høyesterett Lagmannsretten: Viktig å bevisstgjøre og ansvarliggjøre byggherren og andre aktører i entreprenør og byggebransjen når det gjelder oppfølging av sikkerhetskravene som er satt Anken forkastet dom fra tingretten består Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet HR U Dom rettskraftig 70

36 Takk for oppmerksomheten!

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Relevant rettspraksis. Byggherreforskriften i rettspraksis

Relevant rettspraksis. Byggherreforskriften i rettspraksis Relevant rettspraksis Byggherreforskriften i rettspraksis Sanksjoner for brudd på regelverket Straffansvar bøter og fengsel, Personlig straffansvar Straffeansvar for bedriften Privatrettslige sanksjoner

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Kursdagene 6. Januar 2008 Advokat Ottar F. Egset, FØYEN Advokatfirma DA Helse, Miljø og Sikkerhet..verne arbeidstakere mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet,

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Kursdagene 8. januar 2009 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Bakgrunnen for forskriften EF-direktiv 92/57/EØF om gjennomføring av minimumskrav til sikkerhet og helse på

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013,

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, , nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, KTF KranTeknisk forening KTF ble stiftet 16. mars 1979. Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende

NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende FORELESER ARNE HANSEN November 2009 Vinger Takst og Byggvurdering AS PROSJEKTERING BYGGELEDELSE RÅDGIVNING Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg

HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg Terje Bakke, HMS Rådgiver Skanska Norge AS 1 HMS ansvar på bygg- og anleggs prosjekter 3 1 Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og kontrollere

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Siden den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1.1 2010, har fokuset på byggherrens rolle blitt stadig

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen Ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 4. januar 2012

HMS og byggelederfunksjonen Ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 4. januar 2012 HMS og byggelederfunksjonen Ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 4. januar 2012 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk for 2011, oppdatert per 2.1.2012 Industri

Detaljer

Byggherreforskriften en. Pest og en Plage. eller en. velsignelse for næringen

Byggherreforskriften en. Pest og en Plage. eller en. velsignelse for næringen 06.05.2011 1 Byggherreforskriften en Pest og en Plage eller en velsignelse for næringen Forelesning HMS konferansen - Energi Norge 4.mai 2011 Oslo 06.05.2011 2 Læringsmål 1. Du skal forstå hvilket ansvar

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften FOR 2009-08-03 nr 1028 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU I EU-området i 1988 ble det registrert:

Detaljer

Byggherreforskriften og avtaler

Byggherreforskriften og avtaler 1 Byggherreforskriften og avtaler Forskriften setter krav til skriftlige avtaler mellom byggherren og koordinator og mellom byggherren og byggherrens representant Krav til skriftlighet Viktig for å kunne

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles.

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles. Byggherreforskriften Praktisk veiledning: Byggherreforskriften (BHF) beskriver hvilke plikter myndighetene pålegger hovedaktørene i bygge- og anleggsprosjekter for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

AMLs nye HMS forskrifter. NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund

AMLs nye HMS forskrifter. NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund AMLs nye HMS forskrifter NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund Ny forskriftsstruktur 1. januar 2013 Arbeidsmiljøloven fra 47 til 6 HMS - forskrifter Hensikt:

Detaljer

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 30.09.2010 1 REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 De viktigste endringene i byggherreforskriften Hva gjelder for nettselskapene? Hvordan dokumentere oppfølging av byggherreforskriften? 30.09.2010

Detaljer

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 1 Tema i dag Litt om s erfaringer etter byggherretilsyn Fokus på plan/prosjekteringsfasen med kartlegging og risikovurdering SHA-planen og spesifikke tiltak for å redusere

Detaljer

BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS

BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS Fra Kluge: ADVOKAT IRENE UTGAARD AASEN NBEF Thon Hotel Arena, Lillestrøm 7. desember 2010 Irene.utgaard.aasen@kluge.no / tlf 02175 Om Kluge Kluge er

Detaljer

Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter

Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter seniorrådgiver Gry Singsaas, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Oversikt over presentasjonen Bakgrunn for forskriftsforslaget Strukturelle konsekvenser Presentasjon

Detaljer

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 HMS i prosjekt og Arbeidstilsynets ønsker Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet/NTNU

Detaljer

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved.

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved. Sanksjoner herunder straffansvar Sanksjoner for brudd på regelverket Straffansvar bøter og fengsel, Personlig straffansvar Straffeansvar for bedriften Privatrettslige sanksjoner mislighold av kontrakt

Detaljer

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene 10.06.2013 2 De nye arbeidsmiljøforskriftene Bestemmelsene i 47 tidligere forskrifter er videreført og fordelt på seks nye forskrifter: Forskrift om organisering,

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass SAMORDNINGSANSVAR Dag Henning Bredesen HMS-sjef Region Oslo Bygg NCC Construction AS NCC Construction AS 2007-11-13 1 AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass Ansvar for den enkelte virksomhet Medvirke

Detaljer

HVILKET ANSVAR HAR ENTREPRENØREN? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE

HVILKET ANSVAR HAR ENTREPRENØREN? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE HVILKET ANSVAR HAR ENTREPRENØREN? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE HVILKET ANSVAR HAR ENTREPRENØREN? HMS PÅ TILBUDSSTADIET Entreprenørens planlegging og prising HMS PÅ TILBUDSSTADIET HMS utfordringer

Detaljer

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering Advokat Roar R. Lillebergen Innledning Plan- og bygningsloven Krav til arbeidet som utføres Byggherreforskriften Krav til hvordan byggearbeider gjennomføres

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE

HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? Helse Miljø Sikkerhet som medmenneskelig og sosialt ansvar som teknisk

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013 Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Ny forskriftsstruktur Arbeidsmiljøforskriftene Forskrifter som inngår Forskrifter som regulerer HMS

Detaljer

Oppgraderte Byggherreforskrift

Oppgraderte Byggherreforskrift Oppgraderte Byggherreforskrift f HMS-rådgiver Roar Skjetne Antall yrkesskader i bygg- og anlegg 3000 2500 2000 oppføring av bygninger an ntall 1500 1000 500 anleggsvirksomhet spesialisert bygge- og anleggsvirsomhet

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt Byggherreforskriften Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt HMS1 AS (www.hms1.no) Systematisk HMS-arbeid HMS-ledelse / SHA-koordinering Yrkeshygiene Kurs og opplæring Oppbygging og revisjon

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Høringsfrist: 2010-08-16

Høringsfrist: 2010-08-16 Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: Byggblankett 8440 A Byggblankett 8440 B Byggblankett 8440 C Byggblankett 8440 D Høringsfrist: 2010-08-16 Byggherreforskriften - Oversikt Byggherreforskriften

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 23.12.2011 BackeGruppen 3 mrd. kroner i omsetning 950 ansatte 250 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 1 LÆRINGSMÅL Få en forståelse av dynamikken omkring risikostyring sett ift Byggherreforskriftens hensikt Få en forståelse

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriftens anvendelsesområde. 21. mars 2013. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriftens anvendelsesområde. 21. mars 2013. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriftens anvendelsesområde 21. mars 2013 Advokat Ottar F. Egset 2 Hvorfor byggherreforskrift? 4 5 6 7 Arbeidstilsynets statistikk for 2011 Jordbruk, skogbruk,

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer;

Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer; mål Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer; påvirkning som fører til psykisk helseskade helseskadelige ergonomiske forhold helseskadelig

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen Norges 7. største entreprenør 2 mrd. kroner i omsetning 900 ansatte 200 ingeniører og teknikere 650 håndverkere

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 6 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Kontorer i 2. og 3. etasje i Wergelandsveien 1-3 Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF 2/11 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 28.03.14

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 06.09.2013 BackeGruppen Virksomhet innen entreprenør, prosjektutvikling og eiendom 3 mrd. kroner i omsetning 1000 ansatte 300 ingeniører

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

Ny plan - og bygningslovs konsekvenser for entreprisekontraktene særlig ved avslutning og oppstart av byggesaken.

Ny plan - og bygningslovs konsekvenser for entreprisekontraktene særlig ved avslutning og oppstart av byggesaken. Ny plan - og bygningslovs konsekvenser for entreprisekontraktene særlig ved avslutning og oppstart av byggesaken. Geir Frøholm www.schjodt.no Ny plan og bygningslovs konsekvenser for entreprisekontraktene.

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse 26.11.2013 Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva er hensikten

Detaljer