Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål"

Transkript

1 Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar og oppgaver i lovverk og aktuelle entreprisemodeller 2

2 Spørsmål Når er det krav om koordinering av arbeid på bygge /anleggsplassen? Hvem utpeker koordinator? Kan det utpekes flere koordinatorer? Hvilke kunnskapskrav er stilt koordinator? Koordinatorskolen 3 Koordinator utpeking og oppfølging, BHF 13 Koordinering flere virksomheter på bygge eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre Byggherren skal utpeke en koordinator for hele prosjektet eller koordinator for prosjekteringsfasen (KP) og for utførelsesfasen (KU) Krav til nødvendig kunnskap 4

3 Nødvendig kunnskap Koordinator skal, i tillegg til å ha praktisk erfaring fra bygge eller anleggsarbeid (KU), ha nødvendig kunnskap om arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. 5 Arbeidsmiljøloven Internkontrollforskriften Rettslige rammer Hovedkontor Byggherreforskriften Avdelingskontor Byggeplasser Anleggsplasser 8

4 Hvilken virksomhet utøves? Sentralt regelverk Anvendelsesområde Arbeidsmiljøloven Internkontrollforskriften Byggherreforskriften Virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, (Aml 1 2 (1)) Virksomheter som omfattes av lovene gjengitt i Ikf 2 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Sivilbeskyttelsesloven Produktkontrolloven Arbeidsmiljøloven Forurensningsloven ( ) Midlertidige eller skiftende bygge og anleggsplasser (Bhf 2) 9 Nye forskrifter Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v. Tilsetting av luktestoff til oksygen ved sveising, brenning og varmebehandling Regionale verneombud for bygge og anleggsvirksomhet Arbeid i tanker Graving og avstivning av grøfter Ioniserende stråling Vern mot støy Tekniske innretninger Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lastetankene 47 HMS forskrifter 6 NYE HMS FORSKRIFTER Kvilekoier Førervern på traktor Asbest Montering og reparasjon av CO2 anlegg for brannslokking Snøskredfare ved oppholds og anleggssteder Traktorer Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

5 HMS forskrifter 2013 HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver er pliktsubjekt Ingen vesentlige innholdsmessige /materielle endringer 9 Forskrifter som er uendret Sentrale forskrifter som ikke endres «Byggherreforskriften» «Internkontrollforskriften» «Maskinforskriften» Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av verneutstyr

6 Struktur/systematikk Krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet Krav til utforming og innretning av arbeidsplassen Krav til sikker utførelse av arbeidet Bidra til et systematisk og helhetlig HMS arbeid VIRKSOMHETEN Gi bedre oversikt over regelverket De nye forskriftene (1) Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning verneombud og AMU (valg, oppgaver og medvirkning). risikovurdering planlegging, tilrettelegging av arbeidet og sikker drift arbeidsinstruks arbeid av barn og ungdom tilknytning til bedriftshelsetjeneste bruk av personlig verneutstyr 12

7 De nye forskriftene (2) Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler «Arbeidsplassforskriften» arbeidsplassen, arbeidslokaler og personalrom skilting og merking av lokaler og arbeidsplassen sikring av farlige arbeidsplasser kjemikalier og forurensning i arbeidsatmosfæren arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer gebyr ved byggesaksbehandling 13 De nye forskriftene (3) Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav «Forskrift om utførelse av arbeid» arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer: stoffkartotek, risikovurdering, vernetiltak, opplæring, helseundersøkelse m.m. bruk av arbeidsutstyr tilrettelegging ved bruk av arbeidsutstyr kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr (sakkyndig kontroll) arbeid i høyden arbeid med utstyr til løfting sikkerhetsskilting dykkerarbeid 14

8 De nye forskriftene (4) Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger «Produsentforskriften» betjeningsorgan nødstopp og bremseinnretninger vedlikehold eller reparasjon under drift stillaser og stiger 15 De nye forskriftene (5) Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer m.m. «Forskrift om tiltaks og grenseverdier» støy vibrasjoner stråling Kjemikalier Forskriften har et vedlegg med liste over tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren 16

9 De nye forskriftene (6) Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område «Forskrift om administrative ordninger» godkjenning av bedriftshelsetjeneste regionale verneombud (bygg og anleggsvirksomhet, overnattings og serveringsvirksomhet, regngjøringsvirksomhet m.m.) krav til sertifiseringsorganer, opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning m.m. etter aml Entreprisemodeller Koordinatorskolen 18

10 Spørsmål Hvordan forholder byggherreforskriften seg til entreprisemodellene? Påvirkes koordinators oppgaver av valgt entrepriseform? Koordinatorskolen 19 Byggherreforskriften og entreprisemodeller BHF 5, første ledd «Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge eller anleggsplassen blir ivaretatt.» «Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge eller anleggsplassen. Uansett entrepriseform sitter byggherren med et reelt ansvar for at byggherreforskriftens krav blir etterlevd.» (min understrekning) 20

11 Aktuelle entreprisemodeller Utførelsesentreprise Kontrakter hvor byggherren har ansvaret for å prosjektere hele eller det vesentligste av arbeidet som skal utføres. Entreprenøren har ansvar for å utføre det arbeidet byggherren har prosjektert. Totalentreprise Kontrakter hvor entreprenøren tar på seg både prosjektering og utføring av arbeidet. Byggherren vil i slike kontrakter som regel beskrive funksjonskrav til ytelsene, og overlate til entreprenøren å velge metode og løsning som sikrer at det ferdige arbeidet oppfyller funksjonskravene. 21 Utførelsesentreprise Standard: NS 8405 (NS 8415 overfor UE), samt. NS 8406 (NS 8416). Tidligere NS 3430 (NS 3433 overfor UE) Entreprenøren står for utførelsen Byggherren står for prosjektering Byggherren koordinerer prosjektering og utførelse. Arkitekter og rådgivere utvikler på vegne av byggherren prosjektet gjennom tegninger, beskrivelser og konkurranseregler. I utførelsesfasen har byggherren ansvaret for koordinering av alle entrepriser. 22

12 Former for utførelsesentrepriser Delte entrepriser (byggherrestyrte entrepriser) Hovedentreprise Generalentreprise 23 Byggherres oppgaver ved utførelsesentrepriser Organisere styringsgruppe Engasjere arkitekter og rådgivere Godkjenne prosjektplan m.m. Arrangere entreprisekonkurranse (med/uten prekvalifisering). Følge opp arbeidene med egen/innleid byggeleder. Sikre god tidligfase Intern kompetanse og kapasitet Minimere behovet for endringer 24

13 Totalentreprise Standard: NS 3431 (og NS 3406 overfor UE). Nye NS 8407 (NS 8417) Totalentreprenøren står i hovedsak for både prosjektering og utførelsen. Totalentreprenøren bærer risikoen for sin prosjektering og utførelse i prosjektet. Byggherren inngår kontakt med en entreprenør, som prosjekterer, og inngår underentreprenørkontakter med andre leverandører i prosjektet. Byggherre utvikler en funksjonsbeskrivelse for prosjektet. 25 Former for totalentreprise Funksjonsbeskrevet Byggherreutviklet prosjekt Omvendt totalentreprise 26

14 Byggherres oppgaver ved totalentreprise Organisere en styringsgruppe Ferdigstille program for bygg og for konkurranse Følge opp arbeidene gjennom egen/innleid byggeleder Sikre en god tidligfase Begrense behovet for endringer 27 Enterprisekontraktene Totalentrepriser frem til 2011 Totalentrepriser pr. idag Utførelsesentrepriser frem til 2004 Utførelsesentrepriser pr i dag NS 3431 NS 8407 NS 3430 NS 8405 eller 06 NS 3406 NS 8417 NS 3433 NS 8415 eller 16 21

15 Koordinator Koordinator etter BHF 13 Utpeking og oppfølging av koordinator Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere virksomheter på bygge eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Ved flere virksomheter på bygge eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre skal byggherre utpeke koordinator Disse skal på byggherrens vegne utføre koordineringen etter 14 og 15 i byggherreforskriften. 30

16 Koordineringen, BHF 5 5 Generelle krav, tredje ledd Under utførelsen av arbeidene skal byggherren ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordineringen av virksomhetenes arbeid på bygge eller anleggsplassen Koordineringen, BHF 14 Koordineringen i prosjekteringsfasen å koordinere prosjekteringen å sørge for utarbeidelsen av SHA plan Koordineringen i utførelsesfasen å følge opp risikoforhold i SHA plan å følge opp at det utarbeides tidsplaner å følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører SHA plan å koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid å se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i 9 gjennomføres å sørge for at det føres oversiktslister jf

17 Kommentaren til 14 Koordineringen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med aktørene hvor innholdet i SHA planen drøftes. Innholdet kan for eksempel drøftes i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter m.m. eller i særskilte møter. Det anbefales at det skrives referat fra møtene. Koordineringen kan også gjennomføres ved koordinators tilstedeværelse på bygge eller anleggsplassen. Behovet for møter og koordinators tilstedeværelse, vil blant annet være avhengig av prosjektets art, størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse. NB! Det er ikke krav om at koordinator til enhver tid skal være tilstede på bygge eller anleggsplassen Koordinering i prosjekteringsfasen (KP) Tilrettelegge for at de prosjekterende tar hensyn til hverandre Tilrettelegge for informasjonsflyt MEN: Har ikke ansvar for å kontrollere at BH og de prosjekterende har ivaretatt sine plikter etter henholdsvis BHF 5 og BHF 17 Sørge for utarbeidelsen av SHA plan basert på informasjon fra de prosjekterende og BH MEN: Har ikke ansvar for å kontrollere informasjonen fra de prosjekterende og BH som planen baseres på eller sørge for at SHA planen oppdateres Informasjonsoverføring mellom koordinatorene

18 Koordinering i utførings /gjennomføringsfasen (KU) Følge opp risikoforhold i byggherrens SHA plan Følge opp at det utarbeides tidsplaner Følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører SHA plan Sørge for at det føres oversiktslister Koordinering vs. samordning Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner. Koordineringen foregår primært i fremdriftsmøter Hovedbedriftens samordning skal sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge skader (AML 2 2) Slik samordning vil særlig være aktuelt ved arbeid i felles arealer og for bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg etc

19 Plan og byggningsloven Koordinatorskolen 37 Spørsmål Hvordan forholder plan og bygningsloven seg til byggherreforskriften? Koordinatorskolen 38

20 Ansvar i byggesaker (plan og bygningsloven) 23 1 Ansvar i byggesaker presiserer ansvarsområdene og stadfester ansvarsplikten Krav om ansvarlige foretak gjelder bare for søknadspliktige tiltak etter 20 1 første ledd bokstav a l Krav om kontroll kan likevel også gjelde for tiltak etter 20 2 der tiltakshaver er ansvarlig Krav om kontroll og ansvarlig kontrollerende gjelder således uavhengig av krav om ansvarlige foretak ellers. 39 Plan og bygningsloven 23 1, 1. ledd Ansvarsplikten omfatter ikke ansvar for plansaker eller ansvar i forhold til annet regelverk Begrepet «ansvar» gjelder ikke bare der det brukes ansvarlige foretak, men omfatter også tiltakshavers ansvar Ansvarlige i byggesaken innestår for at tiltaket blir i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av loven 40

21 Plan og bygningsloven 23 1, 2.ledd Presiserer plikten til å videreføre ansvaret til ansvarlige foretak Videreføringen kan gjelde for hele eller deler av tiltaket Ved mangler eller uklarheter Tiltakshaver har ansvaret for å bringe forholdet i orden, kommunen kan forholde seg til tiltakshaver Kravet om ansvarsrett bestemmes av kommunen i forhold, etter forslag fra tiltakshaver/søker 41 Plan og bygningsloven 23 1, 3. ledd Gir kommunen adgang til å unnta fra krav om ansvarsrett der dette er klart unødvendig. 42

22 Krav til prosjekterende i PBL og Byggesaksforskriften Plan og bygningsloven: Ansvarlig prosjekterende Ansvarlig prosjekterende er ansvarlig for prosjektering av nødvendige sikringstiltak etter Sikringstiltak ved byggearbeid Bygge eller rivningsarbeid, graving, sprenging eller fylling kan ikke igangsettes uten at de ansvarlige på forhånd har truffet nødvendige tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom, og for å opprettholde den offentlige trafikk. Byggesaksforskriften: Ansvarlig prosjekterendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan og bygningsloven 23 5 har ansvarlig prosjekterende ansvar for: at tiltakshaver og ansvarlig søker blir varslet dersom prosjektering utløser behov for nødvendige sikringstiltak, jf. plan og bygningsloven 28 2, samt foreta slik prosjektering koordinering av grensesnitt mot andre ansvarlig prosjekterende å utarbeide eller sørge for at det fremskaffes dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold med hjemmel i byggteknisk forskrift kapittel 4 innenfor ansvarsområdet, og at denne overleveres til ansvarlig søker. Offentligrettslige vs privatrettslige forhold Koordinatorskolen 44

23 NS byggblankett Byggblankett 8440 A og Byggblankett 8440 B regulerer forhold mellom byggherre og kontraktspartnere brukes gjerne som et tillegg til NS 8403 (byggelederstandard) Byggblankett 8440 A Byggherreforskriften Kontrakt Kontrakten regulerer generelle forhold i avtalen mellom byggherre og kontraktspartner. Byggblankett 8440 B Byggherreforskriften Oppgavefordeling Skjemaet fordeler ansvaret for forskjellige deler av SHA arbeidet. Det bestemmes hvem som har ansvar for å utforme rutiner for og følge opp vesentlige punkter i byggherreforskriften. Standardkontrakter mellom oppdragsgivere/byggherrer og aktører MEN: ikke nødvendig å bruke disse mange bruker «egne» på samme mal 45 NS kontraktene vs byggeblankettene Privatrettslige forhold Entreprise og rådgiverkontraktene fra Norsk Standard NS 8401 Konsulentavtale (fastpris/regningsarbeid, større prosjekter) NS 8402 Mindre oppdrag basert på regningsarbeid NS 8405/ NS 8415 Utførelsesentreprisestandar/tilpa sset underentreorenøravtale NS 8407 / NS 8417 Totalentreprisestandard/ tilpasset underentreprenøravtale Offentligrettslige forhold Blanketter utarbeidet av Norsk Standard Byggeblankett 8440 A BHF kontrakt Byggblankett 8440 B BHF oppgavefordeling 46

24 Outsoursing av oppgaver fra BH Arbeidstilsynes kommentarer til BHF 14 o BH/KU kan ivareta sine plikter ved privatrettslig å avtale at en arbeidsgiver (total eller hovedentreprenør) kan utføre oppgaver plikten til å føre oversiktslister I praksis gjør total eller hovedentreprenøren jobben med å føre oversiktslister Arbeidstilsynets kommentar til denne praksis (kommentaren til BHF 14) «Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre, men ansvaret for å sørge for at det føres oversiktslister, vil likevel ligge hos koordinator.» Lovverk og kontraktuelle forhold Rettspraksis (etter gammel byggherreforskrift) Koordinatorskolen 48

25 Kampen skole dommen (Borgarting lagmannsrett) Modernisering av Kampen skole Skade i fbm rivingsarbeider: Vegg som fungerte som bærevegg ble revet og taket falt ned over to arbeidere som begge omkom Mange involverte, potensielle straffesubjekter: Anleggsleder hos generalentreprenør ble dømt til 90 dagers betinget fengsel for ikke å ha varslet om at konstruksjonen hadde annerledes bæring enn det man i utgangspunktet hadde forutsatt. Formannen hos underentreprenøren ble også dømt til 120 dagers betinget fengsel for å iverksette riving til tross for at han visste at bæringen var annerledes enn han hadde trodd på forhånd, og hadde unnlatt å varsle de som skulle kontrollere statiske forhold og fare ved utøvelse av arbeidene. I tillegg ble arbeidsformannen domfelt for overtredelse av arbeidsmiljøloven Kampen skole (forts.) Byggherren (Oslo kommune) Byggherren ble i tingretten dømt til å betale NOK i bot for ikke å ha utarbeidet i sin HMS plan under prosjekteringen spesifikke rivetegninger og/eller riveplaner for den aktuelle 4. et. som ga opplysninger om bærekonstruksjoner. I lagmannsretten ble kommunen frikjent. Oslo kommunen hadde engasjert eksterne personer til planlegging og gjennomføring av prosjektet

26 Kampen skole (forts.) Uansett kan det i dette tilfellet ikke være grunnlag for å straffe Oslo kommune som byggherre. Lagmannsretten bemerker at kommunen har valgt profesjonelle medhjelpere. Det vises herunder til at det ble valgt ekstern profesjonell prosjektleder, Multiconsult AS, som fikk ansvar i henhold til skriftlig avtale etter byggherreforskriften 6. Prosjektleder er eget ansvarssubjekt etter byggherreforskriften, og ved eventuell forsømmelse fra KP er det først og fremst prosjektlederens ansvar å følge opp. Det er heller ikke utvist noe kritikkverdig forhold fra kommunens side ved valget av KP, som også var profesjonell aktør. Lagmannsretten bemerker videre at det underveis i prosjektet ikke ble gitt melding til kommunen om avvik eller mulige forhold som ga foranledning for kommunen til å gripe inn. 51 Spørsmål Hadde utfallet blitt annerledes etter dagens byggherreforskrift?

27 NorNed saken 12.oktober 2006 Dødsulykke, fall fra stor høyde Arbeidsulykke ved bygging av likeretterstasjon på Feda Ansatt fra firmaet Lett Tak Systemer AS faller 26m ved overgang fra klatrestillas til tak i forbindelse med montering av lett tak elementer. NorNed saken (forts.) Lett Tak AS var UE til B Kon Partner AS som var Skanskas kontraktspartner Skanska hadde hovedbedriftsansvar på prosjektet Statnett var byggherre

28 NorNed saken 21. april 2009 mottok Statnett forelegg fra politiet i Agder overtredelse av Arbeidsmiljøloven 19 1, 2 ledd jfr. byggherreforskriften 8 Byggherre eller prosjektleder skal sørge for at det før opprettelsen av en bygge eller anleggsplass blir laget en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø NorNed saken (forts.) Bakgrunnen for forelegget: 1. Mangelfull beskrivelse av særlig farlig arbeid og utføring av dette i HMS planen 2. Mangelfull oppfølging og tilpassing av HMS planen herunder sikker jobbanalyse på det arbeidet den forulykkede skulle utføre etter at HMS planen forelå 3. Mangelfull kontroll av de anordninger som var i bruk ifht helse og sikkerhetskravene i Stilasforskriften

29 NorNed saken (forts.) Skriftlig avtale med Skanska Skanskas HMS koordinator også skulle være Byggherrens HMSkoordinator Statnett utarbeidet HMS plan risikoanalyse av de arbeidene som skulle finne sted inngikk arbeid i høyden ble identifisert som risiko med behov for ekstra sikring og gjennomføring av sikker jobb analyse Skanska pålagt å etablere HMS styring på anleggsplassen Skanska etablerte HMS system tilpasset aktiviteten gjennomgått av Statnett før oppstart og funnet tilfredsstillende NorNed saken (forts.) Gjennomført sikker jobbanalyse, men gjennomdrøfting av tilkomsten var ikke en del av analysen Normalt tilkomst til taket ved hjelp av personellkurv i mobilkran. Prosedyre for hvordan dette skulle gjennomføres Bruk av klatrestillas som tilkomst benyttet når denne var ledig denne måte å entre taket på var den foretrukne Overenskomst mellom Lett tak og eier av stillaset rekkverket på stillaset skulle fjernes når dette ble benyttet for tilkomst slik at man kunne gå rett inn på taket Formelt sett ikke gjennomført sikker jobbanalyse for denne måten å entre taket 58

30 NorNed saken (forts.) Frifinnelse av Skanska Omfattende overordnet HMS plan utarbeidet av Statnett og TenneT Beskrivelse av krav til ledelse/organisering av HMS arbeid på byggeplassen Beskrivelse av risiko og risikoreduserende tiltak for montering av tak i stor høyde Overordnet HMS plan implementert og videreutviklet av Skanska i plan for risikofylte arbeidsoperasjoner Beskrivelse av risiko og risikoreduserende tiltak, herunder SJA, personlig verneutstyr, fallsikring og bruk av løfteutstyr/lift HMS leder i heltidsstilling på prosjektet (Skanska) Byggherres koordinator (Skanska for Statnett) med fullmakt til å stanse arbeidet Skanska gjennomførte ledelsesinspeksjon og revisjon Arbeidstilsynet avholdt tilsynsbesøk Statnett gjennomførte HMS revisjon Samordningsprotokoll Skanska hadde etablert et grundig HMSregime, fulgt opp på en god, profesjonell måte I saken mot Skanska ble følgende spørsmål behandlet av Lister Tingrett Hva ligger i hovedbedriftsansvaret og hvor langt strekker samordningsplikten seg? Konklusjon: Retten legger til grunn at samordningsplikten ikke medfører at hovedbedriften gis ansvar for å føre kontroll med den enkelte virksomhets utførelse av arbeidet. Hoved bedriftens samordningsansvar svekker heller ikke den enkelte arbeidsgivers ansvar etter AML 2 1. Hadde Skanska, i dette konkrete prosjektet, oppfylt sin samordningsplikt? Konklusjon: Det er rettens klare oppfatting er at Skanska hadde etablert et grundig HMS regime i tilknytning til det aktuelle entreprise oppdraget, og at arbeidet med å følge opp forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet ble utført på en god og profesjonell måte.

31 I saken mot Lett Tak Systemer ble følgende spørsmål ble behandlet Arbeidsgiveransvaret står sterkt Hadde LTS overtrådt kravene i: Rettens konklusjon: AML 4 4 om at fysiske arbeidsmiljøfaktorer skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd, samt IK forskriftens krav i 5 om å iverksette rutiner for å kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. LTS har ut over rimelig tvil i objektiv henseende både overtrådt AML 4 4 første ledd, jf. stillasforskriftens 61, og AML 3 1 første ledd jf. annet ledd bokstav c, jf. IK forskriftens 5 annet ledd nr. 6. Dom Bot på kr , Oppreisningserstatning på til sammen kr , Saksomkostninger kr , NorNed saken Statnett SF Byggherre Byggherre Forelegg vedtatt Skanska Hovedentreprenør/Hovedbedrift/ Byggeherres koordinator Forelegg ikke vedtatt Frifunnet i retten Mangelfull HMS plan Manglende oppfølging av HMS plan Manglende kontroll av anlegg/utstyr før igangsettelse Unnlatt samordning av de enkelte virksomhetenes HMS arbeid, herunder arbeid i høyden Lett Tak AS Underentreprenør/Arbeidsgiver Forelegg ikke vedtatt Dømt i retten Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven Byggherreforskriften Arbeidsmiljøloven Internkontrollforskriften Ikke sørget for fullt forsvarlig arbeids miljø, herunder hensiktsmessig adkomst til taket Mangel på systematisk HMS arbeid

32 Samordningsplikten og profesjonalitet Rettens begrunnelse Retten uttaler at svaret på spørsmålet om hvor langt samordningsplikten skal trekkes i stor grad må ses i lyset av de øvrige aktørers kvalifikasjoner og profesjonalitet. I denne konkrete saken uttaler retten: Skanska måtte kunne forvente at de sikkerhetskrav som ble stilt for montering av tak elementer i stor høyde, herunder krav til sikker atkomst til taket, ble fulgt opp av B Kon og LTS på en fullt ut forsvarlig måte og i samsvar med regelverket, uten at det i kraft av samordningsansvaret kan stilles krav om at Skanska konkret skulle kontrollere på hvilken måte dette skjedde Spørsmål Hadde utfallet blitt annerledes etter den nye buggherreforskriften? Hadde Statnett (byggherre) blitt dømt?

33 Lodalen dommen tingretten Oslo tingrett Lodalen utvikling BH for utbygging av boliger i Kværnerbyen. Arbeidstilsynet oppdaget brudd på stillasforskriften. Tiltale: arbeid i 5 etasje, meter over bakken, ansatte arbeidet uten at det var satt opp rekkverk/sørget for forsvarlig sikring. Tiltalt: byggherre (totalentreprenør vedtok forlegget) Dom: Lodalen Utvikling AS, overtredelse av arbeidsmiljølovens 19 1, jf 20 2, jf stillasforskriften av 14. april og 61, jf byggherreforskriften av , 7. og 13 bokstav h, jf. straffeloven 48 a til en bot stor kr Lodalen dommen lagmannsretten Borgarting lagmannsrett Utarbeidet HMS plan, blant annet med krav om SJA for byggherren Lodalen Utvikling Lodalen Utvikling AS benyttet OBOS Prosjekt AS som rådgiver ved utbyggingen og prosjektleder for HMS sørget blant annet for å utpeke KU KU ansatt hos TE både som HMS ansvarlig og med ansvar for kvalitetssikring KU skulle sørge for at sikkerhetskravene på plassen ble fulgt og han hadde de fullmakter som var nødvendig 66

34 Lodalen dommen lagmannsretten (forts.) KU var kjent med at rekkverk var fjernet KU var klar over at rekkverket ikke ble forskriftsmessig montert opp igjen før arbeidstilsynet kom på tilsyn KU var klar over at en fysisk sperre som han hadde satt opp ved trappeoppgangen var fjernet KU varslet ikke byggherren om de alvorlige bruddene på stillasforskriften Tingretten kom til at KU på uaktsom måte opptrådte i strid med sine oppgaver etter BHF 67 Lodalen dommen lagmannsretten (forts.) Lagmannsretten var enig i tingrettens vurdering KU har ikke i tilstrekkelig grad koordinert sine kontrolloppgaver og sørget for at arbeidet ble utført i samsvar med stillasforskriften 59 og 61 Varsling til prosjektleder hos TE, var ikke tilstrekkelig til at bruddene på stillasforskriften opphørte. Dette var KU klar over Lagmannsretten fant at KU hadde opptrådt uaktsomt 68

35 Lodalen dommen lagmannsretten (forts.) Lodalen Utvikling som byggherre og tiltakshaver var ansvarlig for å utarbeide plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og for å utpeke KU. Lagmannsretten la til grunn at KU opptrådte som byggherrens representant på byggeplassen for å sørge for at gjeldende bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ble overholdt. Ansvar skal i prinsippet kunne ilegges for feil begått ikke bare av ansatte, men også av oppdragstakere. Lagmannsretten la til grunn at BH hadde mulighet til å kontrollere og instruere hvordan KU. Arbeidsoppgavene kunne like gjerne ha vært utført av ansatte hos byggherren eller prosjektleder. 69 Lodalen dommen høyesterett Lagmannsretten: Viktig å bevisstgjøre og ansvarliggjøre byggherren og andre aktører i entreprenør og byggebransjen når det gjelder oppfølging av sikkerhetskravene som er satt Anken forkastet dom fra tingretten består Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet HR U Dom rettskraftig 70

36 Takk for oppmerksomheten!

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt HO-2/2004 ISSN 0802-9598 Alt henger sammen med alt Temaveiledning om styring i mindre byggeprosjekter SAK GOF STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. USERIØS VIRKSOMHET I BYGGENÆRINGEN - OMFANG... 5 3. MANDAT FOR PILOTPROSJEKTET... 6 4. BESKRIVELSE AV PILOTPROSJEKTET... 7 4.1. INNLEDNING...

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Mona Bråten og Rolf K. Andersen. Tittel, undertittel i Frutiget BT. Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press

Mona Bråten og Rolf K. Andersen. Tittel, undertittel i Frutiget BT. Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Mona Bråten og Rolf K. Andersen Tittel, undertittel i Frutiget BT Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Mona Bråten og Rolf K. Andersen Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Fafo-rapport

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer