Bjarte Thorson, 22. mai Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjarte Thorson, 22. mai Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014"

Transkript

1 Bjarte Thorson, 22. mai 2014 Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014

2 Gjennomgangen Oppgaven Noe oppgaveteknikk/juridisk metode Litt materiell juss (ppt-slides legges på semestersiden)

3 Eksamen Hva er reglene? Hvor er reglene nedfelt? Hva er vilkårene? Hvordan skal vilkårene tolkes? Hvilke rettskilder belyser tolkningen? Lar faktum seg subsumere under dette vilkåret? 1. Rettsgrunnlaget er den ulovfestede culparegelen 2. Det avgjørende vil være om Peder Ås kan bebreides for manglende aktsomhet da han...

4 Oversikt Drøft og avgjør: 1. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet. 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. 3. Om et ansvar for Storevik Hotell kan reduseres eller falle bort på grunn av Hans Tastads forhold 4. Om Hans Tastad kan kreve erstatning for skaden av trafikkforsikringen.

5 Oversikt 4 spørsmål 1. «Ansvarlig for skaden på grunnlag av» uaktsomhet 2. «Ansvarlig for skaden etter» det ulovfestede objektive ansvaret 3. Om et ansvar kan «reduseres eller falle bort på grunn av» Hans Tastads «forhold» 4. Om Hans Tastad kan «kreve erstatning» for skaden «av trafikkforsikringen»

6 Oversikt 4 spørsmål et rettsfakta? et vilkår under flere ansvarsregler 1. «Ansvarlig for skaden på grunnlag av» uaktsomhet 2. «Ansvarlig for skaden etter» det ulovfestede objektive ansvaret 3. Om et ansvar kan «reduseres eller falle bort på grunn av» Hans Tastads «forhold» 4. Om Hans Tastad kan «kreve erstatning» for skaden «av trafikkforsikringen»

7 Oversikt et ansvarsgrunnlag 4 spørsmål 1. «Ansvarlig for skaden på grunnlag av» uaktsomhet 2. «Ansvarlig for skaden etter» det ulovfestede objektive ansvaret 3. Om et ansvar kan «reduseres eller falle bort på grunn av» Hans Tastads «forhold» 4. Om Hans Tastad kan «kreve erstatning» for skaden «av trafikkforsikringen»

8 Oversikt fakta ulike rettsfølger 4 spørsmål 1. «Ansvarlig for skaden på grunnlag av» uaktsomhet 2. «Ansvarlig for skaden etter» det ulovfestede objektive ansvaret 3. Om et ansvar kan «reduseres eller falle bort på grunn av» Hans Tastads «forhold» 4. Om Hans Tastad kan «kreve erstatning» for skaden «av trafikkforsikringen»

9 Oversikt her opplyses det bare om det eventuelle ansvarssubjektet 4 spørsmål 1. «Ansvarlig for skaden på grunnlag av» uaktsomhet 2. «Ansvarlig for skaden etter» det ulovfestede objektive ansvaret 3. Om et ansvar kan «reduseres eller falle bort på grunn av» Hans Tastads «forhold» 4. Om Hans Tastad kan «kreve erstatning» for skaden «av trafikkforsikringen»

10 1. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet. Hvilken ansvarsregel? Den ulovfestede culpanormen? Den som uaktsomt eller forsettlig volder en annen skade, plikter å erstatte skaden. Arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven 2-1? «Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt.» Sammenlign mindretallet i Rt side 1303 (gulvluke)

11 Generelt: Organ- og arbeidsgiveransvar «Uaktsomhet» dreier seg om handlinger og unnlatelser. Juridiske personer kan ikke handle eller unnlate... To muligheter for juridiske personers ansvar for handlinger/unnlatelser: Avledet ansvar for arbeidstakere for den juridiske person (skadeserstatningsloven 2-1) Identifikasjonsansvar for personer som er (i) selskapets organer (ulovfestet organansvar)

12 Generelt: Organ- og arbeidsgiveransvar Arbeidsgiveransvaret: Selskapet må betale for feil som deres ansatte gjør. (Aksessorium/avledning = hefter for andres feil/uaktsomhet) arbeids- kontrakter Organansvaret: Personer i ledende rolle anses som den juridiske person. Deres culpa er «selskapets culpa», «kommunens culpa», «statens culpa» osv. (Identifikasjon = hefter for egne feil/uaktsomhet) Noen enkeltpersoner er organer, andre organer er kollegiale.

13 Generelt: Organ- og arbeidsgiveransvar Noen særlige betydninger: For eksempel: Skadeserstatningsloven 3-6: «Den som har krenket en annens ære...» = ansvar for egne, ikke andres feil Ansvarsfraskrivelser kan være litt ulik adgang til å fraskrive seg ansvaret for hhv. egne eller andres feil

14 1. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet. Den ulovfestede culparegelen: «Organidentifikasjon»/«organansvar» Generalforsamling Styre Daglig leder Mellomledere etc. Øvrige ansatte Storevik Hotell AS organisasjon (Enkeltpersoner som ikke har noen form for overordnet beslutningsmyndighet i organisasjonen, anses normalt ikke for å «være» den juridiske person.)

15 «problemstilling» «rettsgrunnlag» «tolkning»/ «presisering» av problemstilling 1. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet. Rettsgrunnlaget er den ulovfestede culpanormen, som her anvendes på hotellet i tråd med regelen om organidentifikasjon. Det overordnede spørsmålet blir om noen som representerer hotellet i henhold til prinsippet om organansvar, kan bebreides for manglende aktsomhet som ledet til Hans Tastads skade. Dette beror i første rekke på en vurdering av om hotellets representanter burde ha reagert på farene ved kjettingløsningen og derfor kan klandres for at de ikke for eksempel hadde varsel på døren, eller i det hele tatt hadde kjettingen fremme.

16 1. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet. («Etablere norm») Offentligrettslige sikkerhetskrav («skrevne normer») danner naturlig utgangspunkt. Bygningsmyndighetenes godkjenning av bygget sier imidlertid ikke noe om kjettingløsningen. Pålegget om brønnlokk har ingen oppgitt begrunnelse. Det kommer forøvrig i etterkant av ulykken. Brannvesenet har tilsynelatende sett «arrangementet», og funnet det akseptabelt. Det bidrar heller ikke vesentlig, ettersom det ikke i første rekke er manglende funksjonalitet som branntrapp hotellet eventuelt vil hefte for nå.

17 1. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet. («Etablere norm») Samlet sett ikke godt grunnlag for å oppstille en helt konkret norm om at en slik trapp må være lukket. Henger også sammen med kjettingen. Generelt må det kunne legges til grunn at et hotell unngår spesielle risikomomenter for sine gjester. (= blir «vanlig» vurdering av om hotellet kan bebreides for at de ikke så farene ved dette og derfor sørget for å ha trappen lukket e.l.)

18 «skadeevne» «handlingsalternativ» 1. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet. («Vurdere avvik») I denne saken fremstår det klart sannsynlig at en gjest skulle kunne gå ut på balkongen, og videre sannsynlig at han da ville kunne snuble. Alkoholservering bidrar også til dette. Skulle det først skje, ville det åpenbart kunne bli en alvorlig personskade. På det rene at hotellet burde ha reagert på farene ved arrangementet. (= det er avvik = hotellet «burde handlet annerledes» dersom det var mulig) Ingen holdepunkter for at det ville ha vært uforholdsmessig kostbart å få til en bedre løsning, ei heller at funksjonen som branntrapp ville tapes (jf. senere brønnlokk). (= det er et erstatningsbetingende avvik = hotellet «kunne med rimelighet handlet annerledes») Konklusjonen må da bli at hotellet kan bebreides for manglende aktsomhet.

19 1. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet Med hensyn til årsakssammenheng er det ingen holdepunkter for å anta at skaden ville ha inntruffet om hotellet hadde sikret balkongen bedre. Ei heller fremstår hotellets uaktsomme forhold som så lite vesentlig i årsaksbildet at det ikke vil være naturlig å knytte ansvar til det. En upåregnelig, fjern eller avledet skadefølge er det også klart nok ikke tale om. Storevik Hotell er etter dette ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet.

20 (Metode: Husk at f.eks. «skadeevne» er faktum som er relevant ved vurderingen av uaktsomhet. Problemstillingene og drøftelsene skal primært handle om hvorvidt faktum lar seg subsumere under et rettsvilkår (pro) eller ei (contra). Påse at det ikke bare blir smørbrødlister med «diskusjoner for/mot faktum».)

21 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. (rettsgrunnlag) (problemstilling) (tolkning) Det eventuelle rettsgrunnlaget for ansvar er nå det ulovfestede objektive ansvaret Den overordnede problemstillingen er om Storevik Hotell AS er nærmere enn Hans Tastad til å bære risikoen for Tastads skade. Avgjørelsen beror dels på risikobetraktninger, dels på en interesseavveining, jf. Rt side 1237 (nordsjødykkere) avsnitt 62.

22 1) 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Ekstraordinær Ansvarssubjekt Risikokilde r i s i k o skadelidte Stadig Typisk 2)... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. Hvis risikoen er forenlig med rettspraksis hvor ulovfestet objektivt ansvar er pålagt: Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side)

23 (Tankeprosess: Risikokilden) Poenget med ulovfestet objektivt ansvar er at det gjelder risikokilder Historikken: Heri ligger nemlig forskjellen til anvendelsesområdet for culpaansvar; for det gjelder handlinger og unnlatelser Først farlige bedrifter -> risikoen ved å drive en virksomhet Deretter utvidet til ting/bygg -> risikoen ved bare det å inneha en ting/et bygg osv.

24 1) 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Ekstraordinær Ansvarssubjekt Risikokilde? r i s i k o skadelidte Stadig Typisk 2)... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side)

25 1) 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Ekstraordinær Ansvarssubjekt Hotelldrift? r i s i k o skadelidte Stadig Typisk 2)... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side)

26 1) 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Ekstraordinær Ansvarssubjekt Bygg? r i s i k o skadelidte Stadig Typisk 2)... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side)

27 1) 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Ekstraordinær Ansvarssubjekt Balkong? r i s i k o skadelidte Stadig Typisk 2)... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side)

28 1) 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Ekstraordinær Ansvarssubjekt «Balkong m/kjetting»? r i s i k o skadelidte Stadig Typisk 2)... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side)

29 (Tankeprosess: Risikokilden ved virksomheter) Behøver ikke være hele virksomheten til ansvarssubjektet Rt side 851 (Knallperledom I) NSB <- Jernbaner <- Jernbaneanleggsvirksomheten <- Sprengningsvirksomheten Rt side 758 Staten ved Forsvarsdepartementet <- <- <- «Forsvarets virksomhet med fjerning av sprenglegemer fra sivilt område» Vår sak: Likevel: Hotellvirksomhet? Konferansevirksomhet? Neppe.

30 (Tankeprosess: Risikokilden ved eiendommer) Rt side 766 (gesims) «bygningen» (med gesimsen) Rt side 965 (mønepanne) «denne bygning» Vår sak: Er vel ikke bygningen som er problemet.

31 Risikokilden ved «uforsvarlig ordning» Rt side 1303 (gulvluke) Hotell- og restaurantselskap <- Restaurantvirksomhet <- <- <- «skaderisiko knyttet til utformingen av selve luka og dens plassering» Vår sak: Passer ganske godt Også en illustrasjon: RG 1988 side 596 (Gulating) (elev på Fylkeskommunal yrkesskole snekkerlinjen skader seg i dårlig sikret fresemaskin)

32 1) 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Ekstraordinær Ansvarssubjekt «Balkong m/kjetting» r i s i k o skadelidte Stadig Typisk 2)... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side)

33 1) 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Storevik Hotell AS «Balkong m/kjetting» r i s i k o skadelidte Stadig Typisk Ekstraordinær 2)... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side)

34 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. (Tankeprosess: Ansvarssubjektet må ha en tilstrekkelig tilknytning til risikokilden Risikokilden er kjettingløsningen på balkongen Storevik Hotell AS er eier og innehaver Rt side 1237: «Utgangspunktet i norsk rett er at bare eier eller innehaver av virksomheten kan bli ansvarlig, men tilknytning på annet grunnlag kan etter omstendighetene være tilstrekkelig» (avsnitt 66).) Som eier og innehaver av hotellet med balkongen, er det på det rene at Storevik Hotell AS har tilstrekkelig tilknytning til at et eventuelt ansvar på objektivt grunnlag kan tilordnes hotellet.

35 1) 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Storevik Hotell AS «Balkong m/kjetting» r i s i k o skadelidte Stadig Typisk Ekstraordinær 2)... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side)

36 stadig typisk ekstraordinær 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Manglende skadeerfaring, men likefullt sannsynlig. Tastad selv åpner og går ut, men det var nettopp faren for at en gjest skulle gjøre dette som var nærliggende. Langt mindre overraskelsesmoment enn i Rt side 1303 (Gulvluke). For en gjest har dette likevel fremstått både som så uventet og alvorlig at det må kunne karakteriseres som ekstraordinært. Det dreier seg etter dette om en risiko som kan begrunne et objektivt ansvar.

37 1) 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Storevik Hotell AS «Balkong m/kjetting» r i s i k o skadelidte Stadig Typisk Ekstraordinær 2)... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side)

38 («uforsvarlig ordning») 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Ved den nærmere interesseavveiningen er det grunn til å understreke at det dreier seg om et hotell/konferanselokaler. Videre kan det pekes på at det neppe ville by på økonomiske eller praktiske vansker å få på plass en bedre løsning. Konklusjonen må etter dette bli at hotellet var nærmest til å bære risikoen.

39 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Ei heller spørsmål 2 gir grunn til å drøfte årsakssammenhengen nærmere. Storevik Hotell kan dermed holdes ansvarlig på grunnlag av ulovfestet objektivt ansvar. Spm 2. er mer tvilsomt enn culpaspørsmålet. Se om «ulovfestet objektivt ansvar for uforsvarlig ordning» Rt side 1192 (Epileptiker), Rt side 1303 (Gulvluke) og Rt side 388 (Psykiatrisk pasient). (Også: Rt side 1111 (Trikk)).

40 3. Om et ansvar for Storevik Hotell kan reduseres eller falle bort på grunn av Hans Tastads forhold Rettsgrunnlaget er skadeserstatningsloven 5-1 Spørsmålet blir først om Tastad utviste «skyld» da han gikk ut på balkongen. (Tankeprosess: Dette blir en vurdering av samme art som i spørsmål 1. («Etablere norm, vurdere avvik»))

41 3. Om et ansvar for Storevik Hotell kan reduseres eller falle bort på grunn av Hans Tastads forhold Som utgangspunkt må det kunne legges til grunn at en gjest på et konferansehotell ikke kan påregne at han/hun vil møte spesielle faremomenter dersom han går ut på balkongen. Burde Tastad ha reagert på muligheten for kjettingløsningen? Kan være «vanlige» branntrapper osv. på en balkong, men ingen grunn til å vente en felle som her. Konklusjon: Ikke holdepunkter for «skyld» hos Hans Tastad. her spm om skyld i forhold til skaden på ham selv! (Alkoholpåvirkningen? Må generelt se bort fra individuelle forhold som vedkommende «kan for». Kan altså (selvfølgelig) ikke være unnskyldende. (Men kan (like selvfølgelig) være klanderverdig å gjøre ting nettopp pga. alkoholpåvirkning, jf. promillekjøring. Rt side 126: «Ved bedømmelsen av [skadelidtes] handlemåte er det vanskelig å se bort fra at han sammen med sin kamerat hadde drukket atskillig eksportøl før ulykken skjedde.») Dette følger ikke av skadeserstatningsloven 1-3.) Subsidiært: Hvis skyld, på det rene at det foreligger tilstrekkelig årsakssammenheng mellom denne og ulykkesskaden, mao. at Tastad «medvirket». Spørsmålet vil da være om det er «rimelig» å la hotellets ansvar bortfalle eller reduseres. Hoveddelen av ansvaret bør uansett legges på hotellet.

42 «Deviasjon: Culpaansvar og medvirkning» 1) 2) Skade Uaktsomhet iht. ulovfestede culparegel årsakssammenheng «medvirket» i 5-1 «egen skyld» i 5-1 Ansvarsregel = ansvarsvilkår Regel om reduksjon/bortfall av det etablerte ansvar

43 «Deviasjon»: «Skadelidtes forhold» Uaktsomhet hos skadevolder? Et relevant poeng: Hva kunne en person i skadevolders rolle regne med av omgivelsenes adferd? En stigeprodusent må kunne gå ut fra at folk som har kjøpt en sammenleggbar stige, tenker seg om med hensyn til hvordan den skal stå mot veggen... Forholder man seg til en familie med små barn, må man kunne ta utgangspunkt i at foreldrene normalt har oppsyn med barnet... Forholder man seg til ungdomsskoleelever, må man ta hensyn til at de ønsker fart og spenning... En del av den alminnelige risikovurderingen og kan enkelt sagt slå begge veier, dvs. tale for at skadevolder burde handle annerledes eller for at skadevolder ikke burde handle annerledes (Lødrup side 157: «de mulige skadelidte er høyst ulike som risikofaktorer».) Medvirkning hos skadelidte? Spørsmålet om medvirkning handler om eventuell reduksjon eller bortfall av skadevolders ansvar. Ergo forutsetter hele problemstillingen at det foreligger ansvarsgrunnlag på den annen side. Dette følger av en helt annen regel, skadeserstatningsloven 5-1. Utviste skadelidte selv «skyld» som medvirket til skaden? Gjorde skadelidte i det konkrete tilfellet noe klanderverdig? Skadelidtes opptreden må vurderes opp mot en aktsomhetsnorm. Skyld er her ett av flere kumulative rettsvilkår for at en domstol skal ha adgang til å vurdere om det er rimelig med reduksjon eller bortfall.

44 4. Om Hans Tastad kan kreve erstatning for skaden av trafikkforsikringen. (Er forholdet unntatt fra bilansvaret? Bilansvarslova 2 bokstav a: Loven gjelder ikke tilfeller hvor skaden «er gjord medan vogna er forsvarleg fråsegsett utanfor gate, veg eller annan stad der ålmenta kan ferdast») Bestemmelsen gjelder formelt et unntak fra 1. Bl.a. fordi det er tale om et unntak fra hele lovens anvendelsesområde, emm. naturlig å ta «før hovedregelen» her.

45 4. Om Hans Tastad kan kreve erstatning for skaden av trafikkforsikringen. Problemstillingen blir først om parkeringsgarasjen var et sted «der ålmenta kan ferdast», jf bilansvarslova 2 bokstav a. I henhold til forarbeidene skal dette dekke «ethvert område som er åpent for alminnelig trafikk, selv om stedet er i privat eie og/eller adgangen er betinget av betaling. Uttrykket omfatter såleis bl.a. parkeringsplasser, åpne innkjørsler, offentlige eller private (åpne) bomvegar eller bruer, bilferjer mv.», jf. prp s. 40.

46 4. Om Hans Tastad kan kreve erstatning for skaden av trafikkforsikringen. Det er dermed klart at parkeringshuset ikke oppfyller vilkåret for unntaket. Subsidiært kan det bemerkes at det i motsatt fall ville være et spørsmål om bilen var «forsvarleg» parkert, ettersom den har stått under en branntrapp.

47 4. Om Hans Tastad kan kreve erstatning for skaden av trafikkforsikringen. Problemstillingen er da om den parkerte bilen gjorde skaden, jf. bilansvarsloven 4 «Gjer»-kriteriet må tolkes i tråd med de alminnelige årsaksreglene, men slik at de spesielle trekkene ved biler som danner lovgrunnen for bilansvaret blir veiledende dersom det er flere samvirkende årsaker, jf. Rt side 233 (tankbil).

48 (1) Til «hjemmebruk»... «Gjer»-kriteriet i bilansvarsloven 4: Rt side 233 (tankbil) sier to ting: 1. Bal. 4 uttrykker vanlige årsaksregler Vanlige årsaksregler er 1.1. Betingelsesteori (bilen må normalt ha vært en nødvendig betingelse) 1.2. Utsjalting av årsaksfaktorer som er så lite vesentlige at det ikke er naturlig å knytte ansvar til dem (1.3. Ansvaret rekker ikke så langt som til å dekke skader som er så fjerne, avledede og upåregnelige at det ikke vil være rimelig å holde skadevolder ansvarlig (adekvans))

49 (2) Til «hjemmebruk» Ved vurderingen av om bilen er en så lite vesentlig årsaksfaktor at det ikke er naturlig å knytte ansvar til den «vil det være et vegledende synspunkt om skaden er voldt ved en naturlig realisering av det farekompleks som er lovgrunnen for motorvognansvaret, nemlig særlig den risiko som er knytt til motorvognens fart, tyngde, lettbevegelighet, motor, signaler og teknisk utstyr for øvrig» (fra forarbeidene (Motorvognansvarskomiteen side 58)). Tips: Bruk Rt side 1023 (takstol) og Rt side 64 (P-pille II) fra doms- og kjennelsessamlingen

50 nødvendig betingelse? nei ja «unntak fra betingelsesvilkåret?» ja så vesentlig at naturlig å knytte ansvar til den? nei så fjernt, avledet, upåregnelig at ikke rimelig å holde ansvarlig for? ja nei rettslige krav til den faktiske årsakssammenheng ikke innfridd nei ligger innenfor den rettslige avgrensningen av årsakssammenhengen ja ligger utenfor den rettslige avgrensningen av årsakssammenhengen rettslige krav til den faktiske årsakssammenheng ikke innfridd

51 (4) Til «hjemmebruk» De rettslige kravene til den faktiske årsakssammenhengen: Rt side 64 (ppille II) Den rettslige avgrensning av årsakssammenhengen: Rt side 172 (schizofreni) «Mønsteret»: Se på Rt side 320

52 4. Om Hans Tastad kan kreve erstatning for skaden av trafikkforsikringen. I denne saken er det usikkert om den parkerte bilen var en nødvendig betingelse for skaden. Ettersom Hans Tastad falt gjennom to etasjer og alternativt ville ha truffet gulvet i parkeringsbygget, kan man tenke seg at skaden ville ha skjedd uansett. I alle fall er det slik at sett opp mot fallet, så fremstår slike ting som den parkerte bilens fart, tyngde, lettbevegelighet, motor, signaler og teknisk utstyr for øvrig som så lite vesentlige for Tastads skade at det ikke er naturlig å knytte ansvar til den. Konklusjonen er da at bilen ikke gjorde skaden i henhold til bilansvarsloven 4. Tastad kan dermed ikke kreve erstatning fra trafikkforsikringen.

53 L y k k e t i l!

Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden.

Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden. Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden. Anbefaling: Følg med her, ikke noter så tastene spruter. Ha egen oppgave m/mine kommentarer oppe når vi går gjennom. Advarsel: Jeg kommer til å snakke

Detaljer

Grunnvilkår for erstatningsansvar

Grunnvilkår for erstatningsansvar Grunnvilkår for erstatningsansvar MEF IF forsikringsseminar Tromsø 12. oktober 2018 Innledning sammenhengene mellom erstatningsansvar og forskring Erstatningsrett: Muligheten for å bli erstatningsansvarlige

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Energi Norge Energiakademiet 25. januar 2012 Advokat Hallvard Gilje Aarseth Tema Et forsvarlig sikkerhetsnivå En

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 16.03 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 14.3 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Gjennomgåelse av fakultets- og kursoppgave i erstatningsrett. 10. desember 2018 Ved førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum

Gjennomgåelse av fakultets- og kursoppgave i erstatningsrett. 10. desember 2018 Ved førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum Gjennomgåelse av fakultets- og kursoppgave i erstatningsrett 10. desember 2018 Ved førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum Hva skal dere lære? Rettskildelæren omhandler hva man bygger på og hvordan man

Detaljer

Innhold. Forord Forkortelser... 15

Innhold. Forord Forkortelser... 15 7 Forord... 5 Forkortelser... 15 Kapittel 1 Innledning... 17 1.1 Erstatning og andre former for økonomisk kompensasjon... 17 1.2 Erstatningsrettens formål og virkninger... 19 1.3 Erstatningsrettens utvikling...

Detaljer

Manuduksjon i erstatningsrett. UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs

Manuduksjon i erstatningsrett. UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs Manuduksjon i erstatningsrett UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs 1 Formålet med dagens gjennomgang Gi et overblikk over hvordan løse en praktikumsoppgave i erstatningsrett, hvor grunnvilkårene for erstatning

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 25.02.2010 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Hvilke ansvar har kommunene som dataformidler?

Hvilke ansvar har kommunene som dataformidler? Hvilke ansvar har kommunene som dataformidler? Det offentlige kartgrunnlag og ny geoportal, Kongsberg 17. november 2014 «Alminnelige erstatningsregler gjelder for eventuelle feil og mangler i matrikkelen»

Detaljer

Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett. Oppgaven lyder:

Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett. Oppgaven lyder: Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett Oppgaven lyder: "Gi en redegjørelse for arbeidsgiverens ansvar for skade voldt av arbeidstakerens uaktsomme eller forsettlige handling såfremt handlingen

Detaljer

Mandag (kl ): Arbeidsgiveransvaret. Onsdag (kl ): Bilansvaret. Mandag (kl ): Årsakssammenheng

Mandag (kl ): Arbeidsgiveransvaret. Onsdag (kl ): Bilansvaret. Mandag (kl ): Årsakssammenheng Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 11.11 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 06.03.2009 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 15.4 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 14.3 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser

Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser Entreprenørens og byggherrens ansvar ved skade på installasjoner i grunnen Advokat Thomas Kollerød, Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Hva

Detaljer

Erstatningsrett. Bilansvaret

Erstatningsrett. Bilansvaret Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Bilansvaret - oversikt Bakgrunn/hovedprinsipper Begrepet «motorvogn» Den skadevoldende begivenhet

Detaljer

Medvirkning etter skl o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke

Medvirkning etter skl o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 08.04.2013 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

DISPOSISJON JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR. Juridisk ABC Podcast

DISPOSISJON JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR. Juridisk ABC Podcast DISPOSISJON Side 1 av 5 Vår ref.: 1088563/112925 Oslo, 27. januar 2016 Ansvarlig advokat: Ole André Oftebro / oao@raeder.no Deres ref.: TIL: Juridisk ABC Podcast JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR 1

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm

Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm «Hva praktikeren bør vite om vegjus 2012» arr. Nkf Hordaland Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm Ingrid G. H. Oma rådgjevar Statens vegvesen Region Vest Juridisk- og anskaffelsesseksjonen Utgangspunkt

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift spesielt vinterdrift i bystrøk ( Ansvarsforhold, erstatningssaker, plikter etc.) Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Disposisjon Definisjon og avgrensninger

Detaljer

Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson

Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson Emnet (1) Emnet negativt avgrenset Personskade Tingskade Emnet (2) Culpaansvar Emnet Culpaansvar alminnelig regel Person- og

Detaljer

Momenter til vurdering av erstatningssaker:

Momenter til vurdering av erstatningssaker: JUS102 Oppgavemetodikk i erstatningsrett og kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag av Steinar Taubøll Dette dokumentet inneholder en kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag. Dette

Detaljer

Styreansvar. Oversikt TROND VEGARD SAGEN ERIKSEN

Styreansvar. Oversikt TROND VEGARD SAGEN ERIKSEN Styreansvar TROND VEGARD SAGEN ERIKSEN 1 Oversikt Det rettslige landskapet Styreansvaret Virksomhetsansvaret Oversikt rolleforståelse Overordnet om prinsipper for konflikthåndtering i arbeidslivet med

Detaljer

Den overordnede vurderingstema er om Gunnar burde reagert på risikoen for skade unnlatelsen av å sikre hullet representerer.

Den overordnede vurderingstema er om Gunnar burde reagert på risikoen for skade unnlatelsen av å sikre hullet representerer. Erstatningsrett - Høst 2012 Skrevet av: Ida Johanne Bohmann Praktikumsoppgave Sakens parter er Ronald Rygg mot Rehab AS. Hovedproblemstillingen er om Rehab AS er erstatningsansvarlig over Ronald for skadene

Detaljer

Ivar Alvik. Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten

Ivar Alvik. Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Ivar Alvik Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Erstatningsansvar i petroleumsvirksomhet generelt Fire ulike særlige ansvarsregimer Oppdragsgiveransvar ( 10-9) Forurensningsansvaret (kap 7) Ansvar

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 15.04 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett. 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum

Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett. 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum Hva skal dere lære? Rettskildelæren omhandler hva man bygger på og hvordan man drøfter når man tar

Detaljer

Virkning av ikke å ha oppdaterte geodata Juridiske betraktninger

Virkning av ikke å ha oppdaterte geodata Juridiske betraktninger Virkning av ikke å ha oppdaterte geodata Juridiske betraktninger Hamar 13. februar 2018 Ida Rørbye Foto: Ida Rørbye, 2008 Den juridiske beslutningsprosess Rettsregler Finnes det regler? Hvordan skal de

Detaljer

Erstatningsrett. Årsakssammenheng

Erstatningsrett. Årsakssammenheng Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

Erstatningsrettsforelesningene våren 2013 v/bjarte Thorson. Disposisjon dag 1-3

Erstatningsrettsforelesningene våren 2013 v/bjarte Thorson. Disposisjon dag 1-3 Erstatningsrettsforelesningene våren 2013 v/bjarte Thorson. Disposisjon dag 1-3 1. Innledning (Lødrup kap. 1-4) 1.1. Erstatningsrettens oppgave plassering av (risiko for inntrådt) skade/tap. 1.2. Erstatningsrettens

Detaljer

Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011

Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011 Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011 1. Kompetansekrav og undervisning 1.1 Pensum og læringskrav Kursets pensum og læringskrav følger av lenke tilsendt

Detaljer

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 I. Læringskrav og litteratur Oppgaven gjelder erstatningsrett, herunder medvirkning ved bilansvar, adekvans og utmåling av erstatning for merutgifter.

Detaljer

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved.

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved. Sanksjoner herunder straffansvar Sanksjoner for brudd på regelverket Straffansvar bøter og fengsel, Personlig straffansvar Straffeansvar for bedriften Privatrettslige sanksjoner mislighold av kontrakt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/1156), sivil sak, anke over dom, (advokat Tom Sørum)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/1156), sivil sak, anke over dom, (advokat Tom Sørum) NORGES HØYESTERETT Den 16. desember 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-2560-A, (sak nr. 2016/1156), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF (advokat Gjermund Ihler til prøve) mot A (advokat Tom

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 31.10 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22 ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD

Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22 ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD Advokat Jan-Ola Hedblad Oslo, 18. november 2008 Legionella-konferansen Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

Den første hovedproblemstillingen er om Peder Ås As er erstatningsansvarlig overfor Lars Holm

Den første hovedproblemstillingen er om Peder Ås As er erstatningsansvarlig overfor Lars Holm Ådne Laastad har master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Diploma in International Finance Law ved Queen Mary University of London. Han er advokatfullmektig hos advokatene Andersen, Laastad,

Detaljer

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar av Advokat Pål Kleven Innledning - Dorgefossdommen Dalane tingrett 2007 - Ca. 17 % av alle personskader i Norge er idrettsskader - I tillegg kommer

Detaljer

Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten

Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Ivar Alvik Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Erstatningsansvar i petroleumsvirksomhet generelt Fire ulike særlige ansvarsregimer Oppdragsgiveransvar ( 10-9) Forurensningsansvaret (kap 7) Ansvar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT:

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: 1-1 Virkeområde Retningslinjene er kun ment som en hjelp for ansatte i skolen til å avklare når kommunen eller elver/foreldre er erstatningspliktige

Detaljer

Hva kan vi lære av mobbedommene? - Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet

Hva kan vi lære av mobbedommene? - Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet Hva kan vi lære av mobbedommene? - Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet Høyesterettsdommen i 2012 var et vendepunkt Kr. Sand kommune ble idømt til betale erstatning + saksomkostninger for skader

Detaljer

UGYLDIGHET OG ANSVAR - HOVEDTREKK

UGYLDIGHET OG ANSVAR - HOVEDTREKK UGYLDIGHET OG ANSVAR - HOVEDTREKK 0 Oversikt 1. Hva betyr «ugyldig»? 2. Ugyldighetsgrunner 3. Ugyldighetsvirkninger 4. Normer om ugyldighet? 5. Erstatningsansvar Hva betyr «ugyldig»? Dagligspråk Ugyldig

Detaljer

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar av Advokat Pål Kleven - Foretaksstraff Innledning - Nye regler i straffeloven fra 2015 - Erstatningsansvar - Subjektivt og objektivt ansvar -

Detaljer

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Ugyldighetsgrunner II. Ugyldighetsvirkninger III. Særlige om erstatningsansvar I. Ugyldighetsgrunner Rettslige feil er en betingelse

Detaljer

BYGGESAKSDAGENE 2017 KOMMUNENS ERSTATNINGSANSVAR. Liv Zimmermann og Kristian Korsrud 6. november 2017

BYGGESAKSDAGENE 2017 KOMMUNENS ERSTATNINGSANSVAR. Liv Zimmermann og Kristian Korsrud 6. november 2017 BYGGESAKSDAGENE 2017 KOMMUNENS ERSTATNINGSANSVAR Liv Zimmermann og Kristian Korsrud Nærmere om temaet Kommunens erstatningsansvar i plan- og byggesaker - Knyttet til utøvelse av myndighet og oppgaver etter

Detaljer

Erstatningskrav mot det offentlige i plan og bygningssaker utvalgte temaer Vestlia-seminaret 2013. 22.04.2013 Adv. Geir Frøholm

Erstatningskrav mot det offentlige i plan og bygningssaker utvalgte temaer Vestlia-seminaret 2013. 22.04.2013 Adv. Geir Frøholm Erstatningskrav mot det offentlige i plan og bygningssaker utvalgte temaer Vestlia-seminaret 2013 22.04.2013 Adv. Geir Frøholm NÆRMERE BESTEMT OM Hva skjer på den privatrettslige siden når bygningsmyndighetene

Detaljer

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Ugyldighetsgrunner II. Ugyldighetsvirkninger III. Særlige om erstatningsansvar I. Ugyldighetsgrunner Rettslige feil er en betingelse

Detaljer

Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2010

Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2010 Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2010 1. Utdyping vedrørende kompetansekrav og undervisning 1.1 Pensum og læringskrav Kopier av kursets pensum og læringskrav

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 09.10.2009 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer

Detaljer

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon.

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hva er det viktigste jeg skal si i Unngå løse: dag? På den ene side på den annen side drøftelser Trekker i den ene retning trekker i den andre retning

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del I

Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del I Førsteamanuensis Ivar Alvik Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del I Oversikt over temaet Ansvarsreguleringen for fysisk beskadigelse av ting eller personer i forbindelse med kontraktsarbeidet

Detaljer

MEDVIRKERANSVARET I AKSJELOVEN OG ALLMENNAKSJELOVEN 17-1 ANNET LEDD

MEDVIRKERANSVARET I AKSJELOVEN OG ALLMENNAKSJELOVEN 17-1 ANNET LEDD MEDVIRKERANSVARET I AKSJELOVEN OG ALLMENNAKSJELOVEN 17-1 ANNET LEDD Kandidatnummer: 716 Leveringsfrist: 25.04.09 Til sammen 17 325 ord 24.04.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema 1 1.2 Videre

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret Juridiske betraktninger Artic Entrepreneur 25. januar 2018 Advokat Erling M. Erstad Svært omfattende tema. ( 20 min.) Temaet sees i et privatrettslig perspektiv

Detaljer

Del I Problemstilling, program og presentasjon... 21

Del I Problemstilling, program og presentasjon... 21 Erstatnigsansvaret.book Page 11 Wednesday, September 14, 2005 2:36 PM Innhold Del I Problemstilling, program og presentasjon... 21 1. Introduksjon... 23 1. Presentasjon av problemstilling, siktemål og

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar 2009 Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde

Detaljer

Oversikt over temaet NF art

Oversikt over temaet NF art Førsteamanuensis Ivar Alvik Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del I Oversikt over temaet NF art. 29-30 Ansvaret for fysisk beskadigelse av ting eller personer Beskadigelse av kontraktsgjenstanden

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 25.02.2010 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: (advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: (advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne) NORGES HØYESTERETT Den 14. januar 2019 avsa Høyesterett bestående av justitiarius Øie, dommerne Møse, Bull og Ringnes og kst. dommer Lindsetmo dom i HR-2019-52-A, (sak nr. 18-070984SIV-HRET), sivil sak,

Detaljer

Strafferett/2015/Johan Boucht. B. Uaktsomhet

Strafferett/2015/Johan Boucht. B. Uaktsomhet B. Uaktsomhet Strl. 23: Den som handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område, og som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er uaktsom.» Avvik fra en akseptert og forventet

Detaljer

Arbeidsleders ansvar og juridiske konsekvenser. Preben Christensen Norsk Industri

Arbeidsleders ansvar og juridiske konsekvenser. Preben Christensen Norsk Industri Arbeidsleders ansvar og juridiske konsekvenser Preben Christensen Norsk Industri Jeg skal snakke om ansvar Samfunnsansvar Skadeserstatning arbeidsgiveransvar HMS-ansvar Etisk/moralsk ansvar Menneskerettighetserklæringen

Detaljer

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Normer om ugyldighet II. Ugyldighetsgrunner III. Ugyldighetsvirkninger IV. Særlige om erstatningsansvar I. Normer om ugyldighet Normteoretisk

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. /

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. / ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 5-1.(den skadelidtes medvirkning) HOVEDTEMA III 1. Dersom den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren

Detaljer

UGYLDIGHET OG ANSVAR - HOVEDTREKK

UGYLDIGHET OG ANSVAR - HOVEDTREKK UGYLDIGHET OG ANSVAR - HOVEDTREKK 0 Oversikt 1. Normer om ugyldighet 2. Ugyldighetsgrunner 3. Ugyldighetsvirkninger 4. Erstatningsansvar 1. Normer om ugyldighet 1.1 Ett normteoretisk perspektiv Avgrensning

Detaljer

Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak

Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak Foredrag for NIRF nettverk misligheter 29. april 2009 v/adv. Ingolf Skaflem, Kommuneadvokaten I Innledning

Detaljer

Årsakssammenheng Trine-Lise Wilhelmsen 1

Årsakssammenheng Trine-Lise Wilhelmsen 1 Årsakssammenheng o Kravet om årsakssammenheng o Flere årsaker fører til hver sin skade o Samvirkende skadeårsaker o Hypotetisk årsakskonkurranse o Konkurrerende skadeårsaker o Flere årsaker - oppsummering

Detaljer

Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm

Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Innhold Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer... 1 Eksamen 2018 høst Forberedelse... 2 Eksamen 2018 høst Oppgave... 5

Detaljer

Sensorveiledning, JUR 1000, 1. avdeling våren 2011, dag 1

Sensorveiledning, JUR 1000, 1. avdeling våren 2011, dag 1 Sensorveiledning, JUR 1000, 1. avdeling våren 2011, dag 1 Innledning generelt om oppgaven. Oppgaven er en praktisk oppgave som reiser spørsmål fra forskjellige fag til 1. avdeling: Erstatningsrett, Kjøpsrett,

Detaljer

Ansvarsforsikring og aktsomhet

Ansvarsforsikring og aktsomhet Ansvarsforsikring NFT og 4/2003 aktsomhet Ansvarsforsikring og aktsomhet av Eivind Kogstad Fra erstatningssøkere er det fra tid til annen hevdet at kravet til aktsomhet skjerpes fordi skadevolderens eventuelle

Detaljer

Besvarelsen vil videre ta stilling til om det foreligge ansvarsgrunnlag fra kommunens side.

Besvarelsen vil videre ta stilling til om det foreligge ansvarsgrunnlag fra kommunens side. Erstatningsrett - Høst 2011 Besvarelsen er kommentert av: Siri van Kervel Røskaft, Fast advokat hos Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS - Master i rettsvitenskap ved juridisk fakultet i Bergen,

Detaljer

Videre må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Peder anfører at Lillevik kommune er ansvarlig, og det er således arbeidsgiveransvar som skal drøftes.

Videre må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Peder anfører at Lillevik kommune er ansvarlig, og det er således arbeidsgiveransvar som skal drøftes. Mønsterbesvarelse JUS122 Erstatningsrett Eksamen høsten 2018 Kandidat: Anonym Ikke kommentert Praktikumsoppgave: Oppgaven deles av strukturmessige årsaker i to deler, hvor kravene til Hans og Peder drøftes

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Gjennomgang 24. april 2014 12.15 Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt høsten 2012 (JUS 3211). Omfang:

Detaljer

Del 3 Erstatningsrett

Del 3 Erstatningsrett Erling Eide: Rettsøkonomi, 4. avd. Del 3 Erstatningsrett Hovedtema: Analyser av virkninger av grunnvilkår Drøftelser av ønskeligheten av forskjellige grunnvilkår Grunnleggende modell (ensidig skademodell)

Detaljer

Fakultetsoppga ve i Fast eiendoms rettsforhold V14. Oppgavegjennomgang

Fakultetsoppga ve i Fast eiendoms rettsforhold V14. Oppgavegjennomgang Fakultetsoppga ve i Fast eiendoms rettsforhold V14 Oppgavegjennomgang Spørsmål I.1. Lillevik Rorbuer kan ikke kreve den nye driften ved AS Lillevik Sildoljefabrikk stoppet fordi sistnevnte har holdt seg

Detaljer

Del 3 Erstatningsrett

Del 3 Erstatningsrett Erling Eide: Rettsøkonomi, 4. avd. Del 3 Erstatningsrett Hovedtema: Analyser av virkninger av grunnvilkår Drøftelser av ønskeligheten av forskjellige grunnvilkår Grunnleggende modell (ensidig skademodell)

Detaljer

Mulktering vil bli praktisert med 2000 kr pr virkedag pr container.

Mulktering vil bli praktisert med 2000 kr pr virkedag pr container. Spørsmål og svar pr 15.11.16 Spørsmål 1. Følgende pkt. er uklart etter vår mening, og svært viktig å få avklart: - Pkt. 5.5.2 jf. pkt. 6.6.4 hjemler ileggelse av dagmulkt ved manglende oppfyllelse av responstid.

Detaljer

Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland

Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland Forord Denne boken er skrevet i samarbeid mellom Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Nordisk institutt for sjørett, og Birgitte Hagland, førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, begge ved Det juridiske

Detaljer

HÅNDTERING AV MEDISINER I SKOLE, SFO OG BARNEHAGE

HÅNDTERING AV MEDISINER I SKOLE, SFO OG BARNEHAGE Nesset kommune Rådmannskontoret Rutiner for HÅNDTERING AV MEDISINER I SKOLE, SFO OG BARNEHAGE Nesset kommune Side: 2av 7 Retningslinjer for håndtering av medisiner gjelder i Nesset kommunes skoler, SFO

Detaljer

Erstatningsrett oversikt og metode. Advokat/partner Thomas G. Naalsund

Erstatningsrett oversikt og metode. Advokat/partner Thomas G. Naalsund Erstatningsrett oversikt og metode Advokat/partner Thomas G. Naalsund Bergen, 5. september 2017 Innledning Dagens gjennomgang 1 Oversikt over sentrale spørsmål i erstatningsretten 2 Metodisk analyse av

Detaljer

Skadelidtes medvirkning Personskadeerstatningsrett Vika 2015

Skadelidtes medvirkning Personskadeerstatningsrett Vika 2015 Skadelidtes medvirkning Personskadeerstatningsrett Vika 2015 Av advokat Ståle Haugsvær Med innspill fra advokat Eivind W. Grande Utgangspunkter Medvirkning kan føre til at skadelidte ikke får full erstatning

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 29.10.2012 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Årsakssammenheng o Rettslig plassering o Kravet

Detaljer

Del 3 Erstatningsrett

Del 3 Erstatningsrett Del 3 Erstatningsrett Hovedtema: Analyser av virkninger av grunnvilkår Drøftelser av ønskeligheten av forskjellige grunnvilkår Drøftelser av mulige begrunnelser for grunnvilkår Grunnleggende modell (ensidig

Detaljer

Avkortning i skadelidtes erstatning ved manglende bruk av sikkerhetsanordninger

Avkortning i skadelidtes erstatning ved manglende bruk av sikkerhetsanordninger JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Avkortning i skadelidtes erstatning ved manglende bruk av sikkerhetsanordninger Kandidatnummer: 198722 Veileder: Bent Liisberg Antall

Detaljer

For det andre vil effektivitetsbetraktninger være nyttig for lovgiver i forbindelse med endringer/utarbeidelse av nye regler.

For det andre vil effektivitetsbetraktninger være nyttig for lovgiver i forbindelse med endringer/utarbeidelse av nye regler. Mønsterbesvarelse i rettsøkonomi valgfag våren 2000 Oppgave: Anta at en målsetning for erstatningsretten er å minimalisere summen av aktsomhetskostnader og forventede skadekostnader. Diskuter om ulike

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 01.03.2011 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Randulf Schumann Hansen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Randulf Schumann Hansen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 31. mai 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01144-A, (sak nr. 2013/72), sivil sak, anke over dom, A (advokat Randulf Schumann Hansen til prøve) mot B (advokat Arve Opdahl) S T E

Detaljer

Denne forelesningen blir filmet

Denne forelesningen blir filmet Denne forelesningen blir filmet Opptaket vil bli lagt ut på UiOs ne2sider. Kameraet filmer podiet og foreleser. Mikrofonen

Detaljer

Del 3 Erstatningsrett

Del 3 Erstatningsrett Erling Eide: Rettsøkonomi, 4. avd. Del 3 Erstatningsrett Hovedtema: Analyser av virkninger av grunnvilkår Drøftelser av ønskeligheten av forskjellige grunnvilkår Grunnleggende modell (ensidig skademodell)

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars 2010 Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde presise

Detaljer

Offentligrettslig pliktbrudd som grunnlag for erstatning etter skadeserstatningsloven 2-1

Offentligrettslig pliktbrudd som grunnlag for erstatning etter skadeserstatningsloven 2-1 Offentligrettslig pliktbrudd som grunnlag for erstatning etter skadeserstatningsloven 2-1 En vurdering av ansvarlige foretaks erstatningsansvar overfor tredjemenn i lys av Høyesteretts dom inntatt i Rt.

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01895-A, (sak nr. 2015/582), sivil sak, anke over dom, (advokat Jørgen Brendryen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01895-A, (sak nr. 2015/582), sivil sak, anke over dom, (advokat Jørgen Brendryen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01895-A, (sak nr. 2015/582), sivil sak, anke over dom, Codan Forsikring (advokat Jørgen Brendryen til prøve) mot A (advokat Faruk

Detaljer

Eksamen i erstatningsrett 2014

Eksamen i erstatningsrett 2014 Eksamen i erstatningsrett 2014 Skrevet av Hilde Yong Hong Gavel Bakke Kommentert av Kristoffer Rakner, Advokatfirmaet Lund & Co DA Å lese "mønsterbesvarelser" kan være et nyttig supplement til ditt studieopplegg

Detaljer