4. Omlegginger og koblinger i stasjonen arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK-FA og LFS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. Omlegginger og koblinger i stasjonen arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK-FA og LFS"

Transkript

1 HMS OPPLÆRINGSPLAN LFK-FA I INNFØRINGSSTASJONENE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid B Smith Even Ungersness Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Formålet er å beskrive hva kandidaten skal ha kunnskaper om for å ivareta Leder For Koblings Forlengede Arm (LFK-FA) i innføringsstasjoner i Hafslund Netts anlegg. 2. Ansvar Opplæringsansvarlige skal påse at opplæringen skjer i samsvar med driftsleders instrukser og retningslinjer. Det forutsettes at kandidaten setter seg godt inn i underlagsmateriellet og følger opp de informasjoner som han får under opplæring/ gjennomgangen i innføringsstasjonen. 3. Omfang av opplæring Opplæringen skal gjennomføres i den eller i de innføringsstasjonene som kandidaten skal ivareta som LFK-FA. Eksempelvis kan dette være: Avlaste utgående felt for revisjon eller reparasjon. Koble ut og jorde sekundæsiden fra 300 kv transformatorene. Koble ut og jorde en transformator-, linje og kabelfelt for arbeid i cella. 4. Omlegginger og koblinger i stasjonen arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK-FA og LFS LFK (driftssentralen) leder koblingsoppdraget og er ansvarlig for innholdet i koblingsprogrammet (FSE 11). LFK-FA utfører koblinger fysisk, etablerer/ fjerner endepunktsjord og sikrer/avsikrer felt på oppdrag fra LFK (driftssentralen). Når koblingsoppdraget er avsluttet, og før arbeidsoppdraget påbegynnes, skal LFK utpeke LFS for arbeidsoppdraget. LFK skal fylle ut sikkerhetsprotokoll på driftssentralen, som blatt annet inneholder dato, arbeidssted, navn på LFK og LFS, og om det foregår andre arbeider på komponenten. LFS skal føre inn opplysninger i sikkerhetsprotokollen i stasjonen. Endepunkts-, arbeids- og markeringsjord skal føres inn i protokollen for jording som foreligger i stasjonen. Ved fjerning av jord, skal protokollen ajourføres og løst jordingsutstyr henges tilbake på angitt plass i stasjonen. Det skal alltid påses at jordingslista/protokoll blir ført i samsvar med merking på tavla og i innføringsstasjonen og presiseres hvor jordingen fysisk er plassert. LFS skal sørge for at nødvendige sikkerhetstiltak blir etablert på arbeidsstedet (FSE 12 og 17), instruere arbeidsplaget og påse at arbeidet blir utført på en forsvarlig måte. 5. Gjennomføring Opplæring vil bli ledet av en fagansvarlig og omfatter teoretisk informasjon og utførelse av koblinger i stasjonen/stasjonene. 6. Generell opplæring skal omfatte gjennomgang av følgende Koblingsprogram Kandidaten skal kunne ta i mot ordre, skrive og forstå og gi tilbakemelding på et koblingsprogram. Ved behov for korrigering av et koblingsprogram skal kandidatene være kjent med hvordan dette utføres. Koblingsprogram skal gås igjennom punkt for punkt og opplæringsansvarlige skal forvisse seg om at kandidaten kan utføre dette selvstendig. Etter

2 HMS : Opplæringsplan LFK-FA Innføringsstasjonene Side 2 av 5 utført kobling skal kandidaten informeres om at koblingsprogrammet skal settes inn i perm for koblingsprogrammer i stasjonen. Utføre koblinger, Under koblinger skal ikke koblingsordre fravikes, men følges punkt for punkt, med avkryssing i margen etter hver utført oppdrag. Etter utført kobling skal man visuelt kontrollere at koblingen faktisk er utført. Forrigling Skal det utføres koblinger i anlegg med forrigling, hvor forriglingen må oppheves, må en være særskilt oppmerksom. LFK på driftssentralen har fullmakt til å oppheve forriglingen, men dette skal fremkomme i hvert enkelt tilfelle i koblingsprotokollen på egen linje ved opphevelsen og når forriglingen settes på igjen. Spenningskontroll ved bruk av spenningsindikator Spenningskontroll skal utføres i henhold til FSE 14, med 2 personer tilstede. Det skal utføres funksjonskontroll av spenningsindikatoren umiddelbart før og etter at spenningskontrollen er utført. Spenningskontroll ved bruk av kapasitiv spenningsindikator i helkapslet anlegg Bruk av kapasitiv spenningsindikator i helkapslede anlegg er forbundet med liten risiko og akseptert at dette kan utføres av en person i hht FSE 14. Spenningskontroll ved bruk av voltmeter For å sikre at anlegget er frakoblet før jording og kortslutning etablert, skal det på forsvarlig måte kontrolleres at anlegget det skal arbeides på, eller nær ved, er uten driftsspenning på alle faser i hht FSE 14. Ved bruk av faste voltmeter for spenningskontroll ved arbeidsstedet må det vises aktsomhet, med voltmeter i funksjon i samtlige faser, kan jording foretas i 47/ 66 kv av en person, når innstyring (kommando) av jordkniven foretas fjernt (fra kontrolltavle). Etter kobling skal jordkniven kontrolleres visuelt. Jorde anleggsdelen Det henvises til FSE 14 og 15. Før et arbeidsoppdrag påbegynnes, i et høyspentanlegg, skal det etableres endepunktsjord fra alle steder hvorfra et anlegg kan spenningsettes. Endepunktsjord utføres av LFK-FA på ordre fra LFK og skal kontrolleres visuelt av LFK-FA etter utført oppdrag. I tillegg til endepunktsjord er det ofte nødvendig å benytte seg av arbeidsog eller markeringsjord, som er LFS ansvar. Sikre mot utilsiktet ut/innkobling Det henvises til FSE 14. For å sikre anlegget mot utilsiktet kobling mens arbeid pågår, skal det på frakoblingsstedene foretas markering om at anlegget er frakoblet og sikre anlegget mot inn/utkobling. Dette kan utføres på flere måter eks: Markering med skilt og bruk av hengelås, skru ut sikringer, stenge trykkluftkran og blokkere ventiler. Benytt det som er beregnet for anlegget. Avsperre og flagge I henhold til FSE 17 og 18 er det LFS som skal sørge for å sikre at kroppsdeler eller redskap og materiell, som ikke har forsvarlig isolasjonsholdfasthet, ikke kommer innenfor risikoavstanden og fastsette sikkerhetsavstand. Sikkerhetsavstanden skal markeres med av sperringer. LFS skal alltid sette opp flagg som varsler om hvor det er spenning. Føre jordingsliste Endepunkts-, arbeids- og markeringsjord skal føres inn i protokollen for jording som foreligger i stasjonen. Ved avjording skal protokollen ajourføres og løst jordingsutstyr henges tilbake på angitt plass i stasjonen. Det skal alltid påses at jordingslista/protokoll blir ført i samsvar med merking på tavla og i innføringsstasjonen og presiseres hvor jordingen fysisk er plassert.

3 HMS : Opplæringsplan LFK-FA Innføringsstasjonene Side 3 av 5 NB!! Endepunktsjord skal ikke fjernes før LFK gir beskjed om dette. Merke kontrolltavla med magnetsymboler/skilt Kontrolltavla skal merkes med magnet- eller skiltsymboler alle steder hvor det er pålagt jord enten dette er endepunkt eller arbeidsjord. Merking av endepunktsjord er LFK-FA sitt ansvar. LFS instruerer arbeidslaget Det henvises til FSE 12. Etter at LFK har utført utkobling og endepunktsjordet anlegget skal LFS informeres. LFS skal forvisse seg om at anlegget er endepunktsjordet og er ansvarlig for arbeid- og markeringsjord og avskjerming. I informasjon til arbeidslaget skal LFS informere om sin posisjon og om hvilke begrensninger som ligger for utførelse av arbeidsoppdraget. Adgang Det henvises til FSE 9 adgang. For å hindre at uvedkommende får adgang til rom og til inngjerdet område for høyspenningsanlegg skal disse holdes forsvarlig låst. Personer som ikke er gitt adgang av driftsleder, eller er i følge med personer som kan gi adgang, har ikke adgang til anleggene. Sikkerhetsprotokoll Det henvises til driftsleders Instruks for Leder For Sikkerhet LFS. For arbeider i innføringsstasjonen skal det føres sikkerhetsprotokoll der arbeidet og navn på Leder for kobling (LFK) skrives inn. LFS og eventuell overvåker, samt arbeidslaget skal signere i egen rubrikk. Definisjon av høyspenningsanlegg Det henvises til FSE 5 definisjoner. Anlegg med spenning som overskrider 1000 volt vekselspenning eller 1500 volt likespenning. Utpeking av LFK og LFS for det enkelte anlegg. Kandidaten skal være kjent med hvem som utpeker LFK, LFK-FA og LFS i anleggene innenfor det enkelte spenningsnivå. Avbrytelse av arbeid i tordenvær Det henvises til FSE 13 Avbrytelse av arbeid i tordenvær. Lynoverslag kan også forplante seg fra luftledningsanlegg og videre inn i tilknyttede anlegg. Dette innebærer at det også må vurderes å avbryte arbeid på anleggsdeler som er i umiddelbar tilknytning til ledningsanlegg i områder dersom det observeres tordenvær i området hvor ledningsanlegget befinner seg. 7. Opplæring/gjennomgang i innføringsstasjonene I planen er et sammendrag av de viktigste opplysningene delt opp med egne oversikt for 132/ 33/ 47 / 17 og 11 kv i innføringsstasjonene. Etter gjennomført opplæring forutsettes det at kandidaten kan besvare alle spørsmålene som vil inngå i kunnskapstesten som gjennomføres før godkjennelse som LFK-FA. Gjennomgangen i innføringsstasjonene skal sikre at den enkelte er kjent med: Bygningsmessige grenser mellom Statnett og Hafslund Nett. Koblingsanlegget og betjening av dette. Elektrisk grenseskille og ansvarsforholdet mellom sentral- og regionalnettet i innføringsstasjonene. Driftslederavtalene mellom Statnett og Hafslund Nett. Kontrolltavle, styring fra skjerm og avlesning og kvitering av signaler. Plassering av batteri og likestrømsanleggene med grenseskille mellom Statnett og Hafslund Nett. Hvor brannvarslingsanleggene er plassert og hvordan disse betjenes. Hvor brann- og hovedvannskranene er plassert.

4 HMS : Opplæringsplan LFK-FA Innføringsstasjonene Side 4 av 5 Hvor prøvelamper og jordingsutstyr er plassert. Hvor protokoller, skjemaer og markeringsutstyr er plassert og bruken av disse. Hvor tegninger og teknisk dokumentasjon er plassert. Hvor og hvordan jording av anleggene skal foretas i åpne og kapslede anlegg. Kunne gjøre rede for rutiner, instrukser og aktuelle driftsforskrifter vedrørende sikkerhet for arbeid i stasjonene. Avlese og kvittere releer, forklare hva de forskjellige signalene betyr og hva som skal rapporteres til driftssentralen. Hvordan avsperres og skjermes anleggene. Rømnings- og fluktveier. Oppmøteplass for redningsetatene. Anleggstyper Det er flere typer bryteranlegg i innføringsstasjonene henholdsvis: oljefattige, SF 6, trykkluft og GIS (SF 6 ) som betjenes og sikres ulikt. Ved gjennomgang i den enkelte stasjon gis det informasjon om hvordan bryteranlegget betjenes og sikres mot utilsiktet ut og innkobling. 8. Evaluering Kandidaten skal avlegge en praktisk prøve og kompetanse skal evalueres i et muntlig fora bestående av kandidaten, opplæringsansvarlig og en fagperson. Den praktiske prøven og evalueringsmøte gjennomføres fortløpende etter endt opplæring og kandidaten vil godkjent / ikke godkjent til å inneha LFK-FA funksjon i netteiers nett. Godkjenning foretas av utpelt person fra driftsleder. Varighet er ca 2 timer /17,5/11 kv transformatorstasjoner Generelt Kraftforsyning Systemjording 132/11 kv i innføringsstasjonene i Oslo mates fra 300 kv transformatorene i stasjonene. 132 kv - nettet i Oslo er direktejordet. Selve jordingen av nøytralpunktet er utført i Sogn og Smestad innføringsstasjoner (hhv T6 og T7) Når enpolet jordfeilstrøm blir for stor vil nettet bli jordet over en lavohmig motstand. 132 kv nettet Solbergfoss Lambertseter/ Abildsø er per isolert nøytralpunktjordet, men vil ved tilkobling til 132 kv nettet i Oslo sentrum også bli direktejordet / lavohmig jordet.

5 HMS : Opplæringsplan LFK-FA Innføringsstasjonene Side 5 av 5 Følgende punkter gjennomgås i kontrollrom Kontrollanlegget/enlinjeskjema Skjermbetjening Tegningsarkivet Releskjema Jordings- og koblingsprotokoller Stasjonsmappe Øvingsoppgaver for 132 / 47 / 33 / 17 og 11 kv i innføringsstasjoner 1Betjening av skjermstyringen i anlegget.- Beskriv hvordan du kontrollerer og sletter opplysninger fra feilmelderlista. 2Du skal foreta koblinger fra skjermen.- Hvilke passord må du benytte for å kunne betjene skjermen? 4Det skal foregå arbeid på en 132 kv kabel/linje.- Beskriv hvordan du går frem for å koble ut, legge på jord i SF 6 anlegget (GIS) og låse/sikre jordkniven mot utkobling i alle tre stasjonene. 5Trafo er koblet ut og skal jordes på sekundærseiden og kniven i utestilling skal låses.- Beskriv hvordan du vil utføre dette. 7Du skal foreta koplinger i 132 kv SF 6 (GIS) anlegg fra betjeningsskap.- Redegjør for hvordan du utfører koplingene og fra dialogen med driftssentralen. 1Kobling av 33 og eller 47 kv som skal jordes 3- Beskriv hvordan du utfører koblingen, hvor du tar spenningskontroll og hvor. jordknivene / jordingsutstyret er plassert i anleggene i innføringsstasjonene. Du. Det skal koble ut et 33 kv kabelfelt med trykklufteffektbryter, hvor effektbryteren skal revideres - Sett opp koblingsprogram. - Beskriv hva du vil gjøre for å legge effektbryteren klar for revisjon. - Beskriv hvordan du vil sikre feltet for kobling mens revisjon pågår. Det vises til følgende skjemaer: Jordingsliste Koblingsordre

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring. Forslag til opplæringsplan

Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring. Forslag til opplæringsplan Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring Forslag til opplæringsplan 1 Forord En nordisk gruppe for Arbeid under/med spenning (AUS/AMS), som har bestått av personer fra Danmark, Sverige

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 12 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Beskrivelse for konsesjonærer som omfattes av FoS 17, Samordning av driftsstanser. Dato: 01.10.2014 Innhold 1 Innmelding av planlagte driftsstanser... 2

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Arbeid nær ved elektriske anlegg innebærer risiko for liv, helse og materielle verdier. Det skal ved alt slikt arbeid

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland

Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland I denne brosjyren vil vi fortelle deg om arbeidet vi skal utføre i Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord,

Detaljer