RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT

2 1 Innledning Denne retningslinje gjelder ved etablering av midlertidige (provisoriske) anlegg i Nettselskapets nett. Godkjente entreprenører, installatører med flere skal følge denne retningslinje i forbindelse med etablering og avvikling av midlertidige anlegg. Med midlertidige anlegg i denne sammenhengen menes et anlegg som benyttes av utbygger/entreprenør/arrangør som en provisorisk løsning for uttak av strøm fra Alta Kraftlags nett i en bygge-/anleggsperiode eller ved et enkeltstående arrangement. 2 Generelt Midlertidige anlegg kjennetegnes ved at de kan være noe forenklet med hensyn til utførelsen i forhold til permanente anlegg og hvor eieren av det midlertidige anlegget normalt er andre enn Nettselskapet. 2.1 Forskriftsmessig pålegg Midlertidige anlegg er underlagt de samme forskrifter som permanente anlegg. Av den grunn skal denne type anlegg utføres, driftes og vedlikeholdes iht. gjeldende forskrifter, retningslinjer og spesifikasjoner. Kabelanlegg kan forlegges midlertidig inntil 3 mnd., for øvrig skal kabelanlegg forlegges permanent eller tillatelse til videre midlertidig drift må gis av DSB. Nettstasjoner skal i størst mulig grad anlegges og betraktes som et permanent anlegg! 2.2 Melding om installasjonsarbeider Melding om installasjonsarbeider skal sendes Nettselskapet hver gang et midlertidig høyspent anlegg skal tilknyttes distribusjonsnettet. Meldingen skal sendes som epost til 2.3 Kostnader Anlegg som demonteres etter bruk Normalt skal den som bestiller et midlertidig anlegg dekke alle de kostnader som påløper. Såfremt hele anlegget skal demonteres etter bruk, vil alle kostnadene bli definert som driftskostnader og faller således utenfor reglene om anleggsbidrag. Driftskostnader fakturert fra Nettselskapet faktureres inklusiv mva Anlegg som blir del av permanent forsyning Dersom hele/deler av et midlertidig anlegg skal utnyttes som et permanent anlegg, skal kunden dekke kostnaden med dette anlegget i form av et anleggsbidrag jf. (Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer ( 17-5 Anleggsbidrag) samt retningslinjer for anleggsbidrag. Anleggsbidrag fakturert fra Nettselskapet faktureres eksklusiv mva.

3 2.4 Kapasitet i distribusjonsnettet Det midlertidige anlegget kan være tilkoblet distribusjonsnettet inntil Nettselskapet har behov for å tildele den ledige effekten til et permanent anlegg. 2.5 Varsel om strømutkobling I henhold til gjeldende leveringsvilkår er ikke Nettselskapet forpliktet til å varsle forbrukerog næringskunder ved strømutkobling av midlertidig anlegg. Imidlertid vil disse kunder, på linje med kunder med permanente anlegg, omfattes av den ordinære varslingsrutine så fremt eier av anlegget har meddelt Nettselskapet anleggsadressen anlegget er tilkoblet. 2.6 Måler Alle midlertidige anlegg skal ha fastmontert måler. Måler monteres av Nettselskapet. Det skal ikke settes spenning på noe anlegg før måler er montert. Den som har ansvaret for å tilkoble et midlertidig anlegg til distribusjonsnettet, har også ansvaret for å forsikre seg om at anlegget blir målt iht. nettselskapets retningslinjer og gjeldende forskrifter. Den som inngår avtale om nettleie med Nettselskapet, har ansvar for at måleravlesning gjennomføres i samsvar med Nettselskapets rutiner og gjeldende forskrifter. Anlegget skal avleses og avregnes på lik linje med et permanent anlegg. 3 Høyspenningsanlegg 3.1 Generelt I følge Energilovens 3-1 er anlegg med spenning over 1000V konsesjonspliktig. Unntakene er forbruksanlegg som f.eks motorer, elektrokjeler og industriovner med tilhørende transformatorer. Konsesjon gis av Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE). For mindre anlegg kan det søkes om konsesjonsfritak. Nettselskapet skal motta skriftlig informasjon fra NVE om konsesjon eller fritak er gitt for det enkelte anlegg. Dersom slik informasjon ikke er mottatt, vil Nettselskapets saksbehandler be anleggseier om dokumentasjon på konsesjonen før det settes spenning på installasjonen. Installasjonseier må være oppmerksom på de spesielle krav som Energiloven og forskriftene stiller til bygging og drift av høyspenningsanlegg. Midlertidige høyspenningsanlegg skal betraktes som permanent fastmontert høyspenningsanlegg mht. krav gitt av forskrifter og internkontroll system mv. Betingelsene for etablering, kobling og arbeid i midlertidige høyspenningsanlegg er regulert i egne avtaler mellom Nettselskapet og eier av anlegget. Om et høyspenningsanlegg, som bare skal stå en begrenset tid, er å betrakte som et midlertidig eller permanent anlegg, avgjøres av Nettselskapets saksbehandler, ut fra formål og beregnet brukstid.

4 Likevel skal nettstasjoner og kabelanlegg normalt betraktes på lik linje med permanente anlegg! 3.2 Måling For alle nye private midlertidige nettstasjoner som anskaffes må disse utstyres med måling på høyspenningssiden for å kunne brukes. Ved levering av overføringstjenester på nettnivå 3 gjelder samme prinsipp for måling som for de andre nettnivå, dvs at målingen skal foretas så nærme tilknytningspunktet som mulig. Dette medfører høyspenningsmåling i kundens installasjon, der strøm- og spenningstransformatorer blir en integrert del av kundens koblingsanlegg, som vist på prinsippskissene i kap. 3.7 nedenfor Krav til strømtransformatorer For måling skal det monteres strømtransformatorer i alle tre fasene for 3-faset 3- systemsmåling. Strømtransformatorene skal ha egne målekjerner for avregningsformål og skal tilfredsstille nøyaktighetsklasse 0,2S (0,5) iht. IEC Strømtransformatorene skal transporteres i orginalforpakning fra lager til montasjested Krav til spenningstransformatorer Spenningstransformatorene skal ha nøyaktighetsklasse 0,2 (0,5), tillatt spenningsfall i spenningskretsen er 0,1%. Kapasitive spenningstransformatorene skal være i henhold til IEC 186 kl. 0,2. Induktive spenningstransformatorene skal være i henhold til IEC kl. 0,2. Spenningstransformatorene skal transporteres i orginalforpakning fra lager til montasjested. Nettselskapet har ansvaret for levering og montering av alt utstyr for registrering og overføring av måleverdier og er eier av utstyret. Målerutstyret skal være plassert slik at Nettselskapet, eller den Nettselskapets bemyndiger, har uhindret adgang til utstyret på dagtid. 3.3 Merking Nettselskapet tildeler nettstasjonsnummer til nettstasjonen i ifbm. arbeid om tilkobling til nettet utarbeides. Egen nummerserie for midlertidige nettstasjoner skal benyttes, og merking med nettstasjonsnummerskilt og høyspent livsfare skilt skal etableres. 3.4 Avtale om bygging og drifting av høypenningsanlegg Alle som skal bygge og drive elektriske anlegg med spenning over 1 kv må ha konsesjon iht. Energiloven. Nettselskapet har områdekonsesjon og har tillatelse til å bygge og drive distribusjonsnett innenfor sitt forsyningsområde. Entreprenører som ønsker å etablere private midlertidige høypentanlegg innenfor Nettselskapets områdekonsesjon, må derfor inngå en avtale om bygging og drifting av høyspentanlegg. Avtalen skal lagres i Nettselskapets arkivsystem.

5 3.5 Avtale om driftslederansvar Det skal for, et hvert høyspentanlegg, utarbeides en avtale om driftslederansvar og kobling mellom Nettselskapet og eier av anlegget. Forslag til avtaler finnes som vedlegg 1 til denne retningslinje. Originalavtale, signert av begge parter, skal lagres i Nettselskapets arkivsystem. Avtalen kan søkes opp i arkivet vha. følgende kriterier: 1. Tittel = Avtale om Driftsleder 2. Til/Fra = Kunde/Firmanavn samt NNN (Den som signerer avtalen på vegne av kunden/firma) 3. Nettst. nr. = Nettst. nr. 4. Geografisk = Anleggsadr. 5. Kommune = Kommune 6. Våre ref = NNN (Den som signerer avtalen på vegne av Nettselskapet) 3.6 Kortslutning - og jordfeilvern Kortslutningsvern etableres i høyspentanlegget iht. gjeldende forskrifter. For ordinære (enkle) anlegg kreves det ikke høyspent effektbryter. Imidlertid kan Nettselskapet kreve høyspent effektbryter ved større mer komplekse anlegg. Nettselskapet vil i sin behandling av melding om installasjon påpeke et eventuelt krav om effektbryter dersom dette blir nødvendig. Lavspent anlegg tilknyttet et midlertidig høyspenningsanlegg skal ha automatisk utkopling eller feilindikasjon for jordfeil, jfr. 5-2 i FEF Generelt For å få selektivitet mot øvrige vern i Nettselskapets transformatorstasjoner må kunden akseptere de stedlige verdier for innstillinger av vernet som Nettselskapet fastsetter. Før et nytt privat høyspenningsanlegg kan tilkoples nettet skal Nettselskapet ha mottatt en prøveprotokoll fra utprøvingen av det foreskrevne vern med tilhørende innstillingsverdier. Krav til vern med tilhørende innstillingsverdier vil bli angitt i svaret på melding av anlegget som installasjonseier/installatør skal sendes Nettselskapet i god tid før anlegget monteres Kortslutningsvern for kundens installasjon Alle kortslutninger i kundens høyspenningsnettet (22 eller 11 kv) skal frakobles hurtigs mulig og innen 120ms.(Høystrømssteg) Det kreves vern for alle tre faser og vernkjernen for strømtransformatoren må være av klasse 10P10 med tilstrekkelig ytelse (VA). Frakoblingstiden er en sum av funksjonstiden for vernet og effektbryterens utkoblingstid Overlastvern for kundens installasjon Overlastvern stilles i henhold til bestilt maksimalt uttak av effekt med 20 % sikkerhetsmargin og med tidsforsinkelse på 400ms.(Lavstrømssteg, overlastvern) Frakoblingstiden er en sum av funksjonstiden for vernet og effektbryterens utkoblingstid.

6 3.6.4 Jordfeilvern for kundens installasjon Alta Kraftlag stiller i utgangspunktet krav til utkobling ved jordfeil. Kontakt Nettselskapet for korrekt vernapplikasjon og innstillinger for koordinering av vernekjeden. Nettselskapet kan i noen tilfeller, alt etter hvilke type anlegg det gjelder og hvor i forsyningsområdet anlegget er plassert, fravike kravet til utkopling ved jordfeil. En mulighet for noen anlegg er å implementere jordfeilvernet i overstrømsinnstillingene Manglende vernfunksjon Dersom vern i kundens anlegg ikke løser ut ved feil i eget anlegget, kan det medføre at vernet i Nettselskapets transformatorstasjon kopler ut i stedet. Det har konsekvenser også for alle andre kunder som forsynes fra samme matekabel. For avbrudd i strømnettet må nettselskapet betale kompensasjon for ikke-levert energi, også kalt KILE. Dersom avbrudd i strømforsyningen skyldes feil i en kundes anlegg, vil Nettselskapet kreve erstatning fra kunden for de kostnader feilen har medført for Nettselskapet. 3.7 Prinsippskisse for tilkobling av anlegg ved levering på nettnivå 3 Figur 1. Alternativ 1

7 Figur 2. Alternativ 2 Figur 3. Alternativ 3 4 Grensesnitt Grensen mellom det midlertidige anlegget og Nettselskapets nett defineres som det punkt hvor det midlertidige anlegget tilknyttes Nettselskapets nett (tilknytningspunkt).

8 For anvisning av tilknytningspunkt i lavspennings distribusjonsnett henvises kunden til nærmeste eksisterende distribusjonsnett. Dersom det må etableres ytterligere distribusjonsnett, for å tilkoble det midlertidige anlegget, er dette nettet i utgangspunktet å anse som privat nett som eies, bekostes og driftes av kunden. Nettselskapet må i ethvert slikt tilfelle vurdere om det er hensiktsmessig at Nettselskapet selv blir eier av dette nettet. En slik avgjørelse må begrunnes i en teknisk/økonomisk vurdering ut i fra fremtidige behov for distribusjonsnett i området. Nettselskapet eier normalt høyspenningsanlegget frem til og med endeavslutningen i nettstasjoner og definerer tilknytningspunktet som tilkoblingslask på høyspent bryter(e). Avtale om grensesnitt og anleggseierskap skal inngås mellom Nettselskapet og anleggseier ved tilknytning av midlertidig høyspenningsanlegg. 5 Dokumentasjon 5.1 Generelt Alle midlertidige anlegg skal registreres i Nettselskapets kunde og informasjons system med egen installasjon med tilhørende anlegg under installasjonen. 5.2 Nettstasjoner Midlertidige nettstasjoner som f. eks. er etablert på byggeplasser, ifb. med arrangementer etc. eies som hovedregel ikke av Nettselskapet, men skal allikevel dokumenteres som et permanent anlegg i kart Tavlen, med unntak av lavspenningskabler/linjer og tilhørende tilknytningspunkt som ikke skal dokumenteres. Når entreprenøren bestiller koblingsordre av Nettselskapets Driftssentral, vil anlegget bli registrert i Nettselskapets driftskontrollsystem i det anlegget settes i drift. Nettstasjoner skal ikke registreres med eget anleggsobjekt. Disse anlegg eies av entreprenøren/kunden og skal derfor verken fremkomme som eiendel i regnskapssystemet eller ivaretas av Nettselskapets vedlikeholdsansvar. 6 Idriftsettelse/overtagelse Det skal foretas kontroll av anlegget før idriftsettelse. Dette skal utføres iht. nettselskapets egne retningslinjer.

9 7 Definisjoner Distribusjonsnett: Overføringsnett med nominell spenning opp til og med 22kV, med mindre annet er bestemt. Anleggsadresse: Adressen til stedet der anlegget og målepunkt befinner seg. Varslingsadresse: Adresse som benyttes for utsendelse av varsel om strømutkobling. Overbelastningsvern: Vern som skal kunne bryte enhver overbelastningsstrøm i kretsens ledere før slike strømmer fører til en temperaturstigning som kan være skadelig for isolasjon, skjøter, avslutninger eller ledernes omgivelser. Kortsluttningsvern: Vern som skal kunne bryte enhver kortslutningsstrøm i kretsens ledere før en slik strøm kan bli farlig med henblikk på termiske og mekaniske virkninger på ledere og koblinger. Tilknytningspunkt: Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom Nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold. Anleggsbidrag: Beregnet investeringstilskudd ved tilknytning av en ny kunde eller ved forsterkning av nettet til en eksisterende kunde. Netbas: Elektronisk kartsystem som bl.a. viser Nettselskapets distribusjonsnett. Elwin installatørweb: Kunde- og informasjonssystem som bl.a. håndterer melding om installasjonsarbeider

10 Vedlegg 1 DRIFTSLEDERAVTALE MELLOM ALTA KRAFTLAG (AK) OG NN (NN) IFM. KOBLINGER OG ARBEIDER I MIDLERTIDIG NETTSTASJON NETTSTNR. ADRESSE, KOMMUNE 1. EIER- OG ANSVARSFORHOLD 1.1 NN er eier og forestår driften av NS XXXXX med adresse NN med tilhørende koblingsanlegg som forsynes fra AK s 22 kv anlegg fra NS XXXXX. NN er ansvarlig for at driftslederansvaret blir ivaretatt iht. Forskrift om sikkerhet ved arbeider i og drift av elektriske anlegg. 1.2 AK eier og forestår driften av 22 kv anlegget til og med endeavslutningen på inngående kabel frem til bryter H1 i NS XXXXX. AK er ansvarlig for at driftsleder ansvaret blir ivaretatt iht. Forskrift om sikkerhet ved arbeider i og drift av elektriske anlegg. 1.3 Skille i driftslederansvar mellom AK og NN er i NS XXXXX på tilkoblingspunktet i H Avtalen gjelder målepunktid: 2. KOBLINGER 2.1 NN er Leder For Kobling for arbeider med transformator bryter T AK har koblingsansvaret og har bemyndiget AK s driftsentral for å utpeke Leder For Kobling for anlegg nevnt under pkt 1.2. inklusiv H Det skal etableres nøkkelboks ved/på nettstasjonen. med sylinder for AK s driftsnøkkel. NN s driftsnøkkel skal være tilgjengelig for AK i nøkkelboksen. 2.4 Ved arbeid på anlegg nevnt under punkt 1.1, som krever kobling av T1 og jording mot anlegg nevnt under punkt 1.2, skal dette gjøres i samråd med Alta Kraftlag s Driftssentral. 2.5 Ved behov for kobling av H1 kontakter NN Alta Kraftlags Driftssentral. 3. LEDER FOR SIKKERHET 3.1 NN utpeker Leder For Sikkerhet for arbeider på anlegg nevnt under pkt Driftsleder AK har bemyndiget Alta Kraftlags Driftssentral for å utpeke Leder For Sikkerhet for arbeid nevnt under pkt Ved etablering og avslutning av arbeid hvor begge parter er eller har vært involvert, skal etablering og avvikling av sikkerhetstiltak skje etter avtale mellom alle berørte parters Leder for kobling. 4. ENLINJESKJEMA Enlinjeskjema fra Alta Kraftlags Driftssentral med påførte driftsmerking er vedlagt denne avtale. 5. KONTAKTINFORMASJON IFM. DRIFT AV ANLEGGET: Driftskommunikasjon til AK skal skje til overordnet vakt ved Driftssentral på tlf: Tlf: , telefaks xx xx xx xx eller E-post: Driftskommunikasjon til NN skal skje til NN tlf. xx xx xx xx, telefaks xx xx xx xx eller E-post:

11 6. GYLDIGHET OG VARIGHET Avtalen trer i kraft når begge parter har underskrevet avtalen og varer inntil NS XXXXX frakobles AK s anlegg på adresse NN senest ÅÅÅÅ-MM-DD. Det skal søkes om forlenget drift utover avtalt varighets dato. Avtale om forlenget varighet skal gjøres skriftlig. Manglende søknad om forlenget drift vil medføre frakobling av anlegget. Ved anleggsovedragelse/eierskifte på anleggsdeler omfattet av denne avtale skal Alta Kraftlag varsles om forholdet samt ny eier informeres om at han uten opphold plikter å ta initiativ til å inngå ny driftslederavtale med Alta Kraftlag. Denne avtale utstedes med et eksemplar til hver av partene. Alta ÅÅÅÅ-MM-DD Sted:.....dato:... Odd Levy Harjo fung. nettsjef Alta Kraftlag SA NN Driftsleder NN

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT Agder Energi Nett AS TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT (Standardvilkår næringskunder) for kunder som er tilknyttet Regionalnettet samt for kunder med enkeltuttak over 20GWh/år fra Fordelingsnettet (heretter

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER... 3 1-1. STIKKLEDNING...

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.12.2009 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet Nettavtale mellom Statnett SF (Statnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av Sentralnettet Definisjoner Energiloven Forskrift om kraftomsetning og nettjenester FoL FoS Kontrollforskriften

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Retningslinje 01-09-02 ANLEGGSBIDRAG M.M. Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Davidsen Jon Eivind Johannessen Gyldig fra: 2012-06-12 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ANLEGGSBIDRAG...

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer

Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft

Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft 1. Generelt På bakgrunn av denne avtale gis LOS fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer,

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Haugaland Kraft Nett Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Innhold 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.09.2013 59891/2013 2013/5642 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/178 Formannskapet 16.10.2013 Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg.

Detaljer

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Formål... 1 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 Hva er nytt... 1 Akkreditering... 2 Virkeområde... 2 Et eksempel... 2 Funksjonskrav... 4 Total maksimal feilvisning...

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer