Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken"

Transkript

1 FleNorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 1 9 MAR2013 Vår dato: Vår ref.: etnkaa Arkiv: 634 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Camilla Aabakken Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - s vedtak i saken Hafslund Nett AS har ikke brutt bestemmelsene om spenningskvalitet i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet i tilknytningspunktet for installasjonen til Thomas Skjønhaug, for de tidsperioder det er foretatt målinger. Norges vassdrags og energidirektorat () viser til følgende korrespondanse: Bakgrunn E-post fra Thomas Skjønhaug, "Får ikke nødvendig info. i fra strømleverandør", datert Brev fra til Hafslund Nett AS, " Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS ber om kommentar fra Hafslund Nett AS", datert Brev fra Hafslund Nett AS til, "Kommentarer fra Hafslund Nett AS vedrørende problemer med strømforsyningen og manglende informasjon", datert Thomas Skjønhaug henvendte seg til med klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett AS i forbindelse med ustabil strømforsyning i perioden juni 2012 til slutten av august har Hafslund Nett registrert et avbrudd som varte i 75 minutter. Årsaken var havari på en høyspentkabel som blant annet forsyner Edelgranveien 54 hvor Skjønhaug bor. Feilen skjedde kl og forsyning var gjenopprettet kl 4.11 samme natt. Skjønhaug mener han har opplevd flere avbrudd i perioden 1.juni slutten av august, men Hafslund Nett har ikke registrert andre avbrudd i det tidsrommet enn det som skjedde Hafslund Nett har ikke kontinuerlig spenningsmåling i nettstasjon B1239 som Edelgranveien 54 er knyttet til eller i nærmeste transformatorstasjon (Haslum) og kan derfor ikke si noe om eventuelle andre spenningsparametre, for eksempel kortvarige over- eller underspenninger eller spenningssprang, i perioden Skjønhaug mener å ha opplevd avbrudd. E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett waw.nve.no Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Reglon Sør Region Vest Reglon øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

2 Side 2 Tirsdag var det avbrudd blant annet hos Skjønhaug fra kl Avbruddet skyldtes utfall av to av Statnetts transformatorer i Smestad transformatorstasjon. Etter avbruddet ba Skjønhaug om at Hafslund Nett utførte spenningskvalitetsmåling hjemme hos ham. Det ble samtidig målt i nærmeste nettstasjon. Målinger i nettstasjonen ble utført i tidsrommet og hos kunden i tidsrommet Målingen hos kunden viser at det i måleperioden var tre registrerte transienter og tre hurtige spenningsvariasjoner der endring i spenning var større eller lik 5 % av spenningens stasjonære verdi. Rapporten viser ingen kort- eller langvarige avbrudd eller spenningsdipper. Spenningens effektivverdi, målt som ett minutts gjennomsnittsverdi, var maksimalt 241,6 V og minimalt 221,9 V. Kort- og langtids flimmer og harmoniske overspenninger var innenfor kravene gitt i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (fol). I nettstasjonen viser måleresultatene at alle parametrene som ble målt er innenfor kravene gitt i fol. Samme dag som det ble målt tre hurtige spenningsvariasjoner i kundens installasjon, ble det målt to hurtige spenningsvariasjoner i nettstasjonen. Tirsdag fikk kunden svar på måleresultatene fra Hafslund Nett og dagen etter ble alle måleresultatene med oppsummeringsrapport og kurver oversendt kunden. Kunden har ikke fått dokumentasjon på spenningskvalitet i tidsrommet før avbruddet , da Hafslund Nett ikke har måleinstrumenter i nærmeste nettstasjon eller transformatorstasjon. svurdering vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Det vises spesielt til forskrift av 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet (fol). Ved uenighet mellom kunde og nettselskap om leveringskvalitet og leveringspålitelighet fatter vedtak i saken med hjemmel i fol 2-6. Fol regulerer leveringskvaliteten og -påliteligheten i det norske kraftsystemet og gjelder for den som helt eller delvis eier, driver eller brukerelektriske anlegg eller elektrisk utstyr som er tilkoblet i det norske kraftsystemet. kan kun uttale seg om forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet er overholdt i perioder der måleresultater for kundens tilknytningspunkt foreligger. I tillegg kan vurdere om nettselskapet har behandlet henvendelsen riktig i henhold til fol. I denne saken betyr det at kan ta stilling til om spenningskvaliteten i tilknytningspunktet hos Skjønhaug er innenfor kravene gitt i fol i måleperioden Måleresultatene viser at spenningskvaliteten i tilknytningspunktet er innenfor kravene gitt i fol. Fol 3-4 og 3-5 angir at maksimalt antall tillatte spenningssprang, over- og underspenninger i løpet av et døgn er totalt 24 stykker. Spenningens effektivverdi, målt som gjennomsnitt over ett minutt, skal ligge innenfor ± 10 % av avtalt spenningsnivå, jf. fol 3-3. I et nett der avtalt spenningsnivå er 230 V, betyr dette at spenningen kan variere mellom 207 og 253 V. Et spenningssprang er når spenningens effektivverdi endres hurtigere enn 0,5 % av avtalt spenningsnivå pr sekund, men hele tiden er innenfor intervallet V. Et spenningssprang vil telles og inngå i de nevnte 24 tillatte hendelsene dersom den maksimale endringen i spenning er større eller lik 5 % eller dersom endringen i den nye stasjonære verdien etter hendelsen er større eller lik 3 %. Kortvarige underspenninger (eller spenningsdip) er ifølge fol 1-4 definert som Hurtig reduksjon i spenningens effektivverdi til under 90 %, men større enn 1 % av avtalt spenningsnivå, med varighetfra 10 millisekunder til 60 sekunder.

3 Side 3 111V E Dersom spenningen synker til under 1 % av avtalt spenningsnivå er det definert som avbrudd. har ikke satt tallfestede krav til antall avbrudd en sluttbruker kan oppleve. Begrunnelse for dette kan finnes i kapittel 2 om leveringspålitelighet i s høringsdokument 2012:3, Forskrift om endring avforskrift 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet. Si ifra dersom det er problemer med å finne dette dokumentet. Fol 2A-2 omhandler kontinuerlig registrering av spenningskvalitet: Nettselskap skal til enhver tid registrere kortvarige over- og underspenninger ved ett ellerflere målepunkt i egne høyspenningsanlegg. Registreringen skal u«øres i ulike karakteristiske nettanlegg, og skal omfatte antall kortvarige over- og underspenninger, varighet av disse og spenningsavvik Nettselskap skal til enhver tid registrere spenningssprang større enn 3 % ved ett ellerflere målepunkt i egne høyspenningsanlegg. Registreringen skal z4bres i ulike karakteristiske nettanlegg, og skal omfatte antall spenningssprang og maksimal spenningsendring. I fol 2A-2 heter det at nettselskapene skal registrere spesifiserte spenningskvalitetsparametre i egne høyspenningsanlegg. Registreringen skal utføres i ulike karakteristiske nettanlegg. Forskriften sier altså ikke at det er nødvendig å kontinuerlig måle spenningskvaliteten i alle nettstasjonene som selskapet eier. Det er opp til hvert enkelt selskap å vurdere hvor mange målerinstrumenter selskapet trenger for å dekke ulike karakteristiske nettområder. Nettselskapene skal, på forespørsel fra nettkunde, kunne informere om leveringskvaliteten i egne anlegg, herunder estimert forventet forekomster av spenningssprang, spenningsdipper og kortvarige overspenninger, jf fol 4-2 bokstav d) og f). På forespørsel fra Skjønhaug kunne Hafslund Nett opplyst om spenningskvalitetsmålinger gjort i et lignende nettområde Hafslund Netts nett, men denne type opplysninger ville ikke kunne påvist eventuelle brudd på grenseverdier spesifisert i forskriften i Skjønhaugs tilknytningspunkt. minner om at spørsmål vedrørende erstatning er et privatrettslig anliggende og reguleres ikke av. Ved uenighet mellom nettselskap og private nettkunder om de faktiske forhold, kan erstatningsspørsmål bringes inn for Elklagenemnda. Mer informasjon om denne, og resultatet av tidligere saker, finnes på enemnda.no. Ved fortsatt uenighet kan forholdet bringes inn for de ordinære domstolene. s vedtak Med hjemmel i forskrift 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet 2-6 fatter følgende vedtak: Klageadgang Hafslund Nett AS har ikke brutt bestemmelsene om spenningskvalitet i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet i tilknytningspunktet for installasjonen til Thomas Skjønhaug, for de tidsperioder det er foretatt målinger. Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse

4 Side 4 Med hilsen ( 1L, ToSri onassen fung. avdelingsdirektør seksjonssjef

5 Side5 Brevetsmottakere: Navn HafslundNettAS ThomasSk'ønhau Adresse Edel anveien54 Post 0247OSLO 1356BEKKESTUA

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken Norges vassdrags- og energidirektorat VE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN 2 5 MA 21313 Vår dato: Vår ref.: NVE 201205754-8 etn/caa Arkiv: 642 Deres dato: Deres ref.: 12/00017-434 Saksbehandler:

Detaljer

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken 8,Norges vassdrags- og - energidirektorat NVE «Navnl» «Navn2» «Adrl» «Adr2» «Post» «LAND» Vår dato: 2 a 02 2011 Vår ref.: NVE 201000883-5 en/hsf Arkiv: 642 Saksbehandler: Deres dato: Hege Sveaas Fadum

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.01.2015 Vår ref.: 201403051-3 Arkiv: 634

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 22.02.2011 Vår ref.: NVE 201100958-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand/Pål Melvær Deres ref.: 22 95 93 79/22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk

Detaljer

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS Postboks 0247 OSLO Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 emk/krk Saksbehandlere: Kristin Kolseth og Asle Selfors 22 97 90 47 / 22

Detaljer

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse.

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse. Norges vassdrags- og energidkektorat NVE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Vår dato: 0 5 MAR2013 Vår ref.: 201006400-46 kn/sso Saksbehandler: Arkiv: 611 Simen Sørlie sso Deres dato:

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL 27. 02. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200709183-9 ek/ave Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum/Anne Rogstad

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet Nettavtale mellom Statnett SF (Statnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av Sentralnettet Definisjoner Energiloven Forskrift om kraftomsetning og nettjenester FoL FoS Kontrollforskriften

Detaljer

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 - Åpen Rapport Måling og rapportering av spenningskvalitet Forfatter Helge Seljeseth SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET - MÅLSETTING... 7

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Saksbehandler: Deres dato: 3.11.2010. Eirik Bjerke Thorsen Deres ref.: 22 95 93 80

Saksbehandler: Deres dato: 3.11.2010. Eirik Bjerke Thorsen Deres ref.: 22 95 93 80 N Vallorges E vassdrags-og energidirektorat l'j": 11'.'n! '! rcitirpirine.---1 ; Marine Harvest Norway AS Postboks 4102, Dreggen 1 1 JULI.1:1 5835 Bergen L12.5,9Acsr Vår dato: C1 JUL2011 Vår ref.: NVE

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT PRIVATKUNDER. LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF

KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT PRIVATKUNDER. LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT PRIVATKUNDER 1 PARTENE I STRØMAVTALEN Strømavtale inngås direkte mellom Bydrift som leverandør av tjenester og strømkunden som bruker av tjenester. Ektefeller hefter

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer