23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE ep/chs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs"

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda Deres ref.: s vurdering i klage på faktura for flytting av stolpe - vedtak Svein Bjercke klager på krav om betaling for flytting av en stolpe. har vurdert Hafslund Nett AS sin praksis etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. finner at Hafslund Nett AS har rett til å kreve betaling for flytting av stolpen, men at Hafslund Nett AS sin praksis hvor ansvaret for kundekontakt og tariffering er overlat til Infratek er i strid med regelverket. Saksopplysninger viser til klage datert 11. september 2011 fra Svein Bjercke. Bjercke klager på Hafslund Nett sitt krav om betaling for å flytte en strømstolpe. Bjercke mener at Hafslund Nett som eier av stolpen, må dekke kostnadene med å flytte denne bort fra hans eiendom. har i brev av 27. september 2011 bedt Hafslund Nett redegjøre for alle de forhold nettselskapet finner relevante for s behandling av klagen. Hafslund Nett har i brev av 12.oktober 2011 gitt sine kommentarer til saken. Hafslund Nett skriver at de 6. mai 2010 mottok henvendelse fra Marianne Braaten om flytting av den aktuelle stolpen. Det vises videre til at Braaten i brev av 6. juli 2010 fikk informasjon om at Hafslund Nett har lagt til rette for at kundene selv kan velge blant Hafslund Netts prekvalifiserte entreprenører for utførelse av omleggingen, avtale pris og foreta det økonomiske oppgjøret direkte med utførende entreprenør. I henhold til Hafslund Nett bestilte deretter Braaten flytting av stolpen hos Infratek Entreprenør. Hafslund Nett viser til at spørsmål om nivået på kostnadene for flytting er en sak mellom Bjercke og Infratek Entreprenør, ettersom han kunne tatt dette opp med utførende entreprenør eller andre tilbydere før arbeidet ble bestilt. Bjercke har i brev av 16. oktober 2011 gitt kommentarer til brevet fra Hafslund Nett. Bjercke opplyser at han fikk et pristilbud fra Infratek Entreprenør datert 9. juli 2010 uten å ha kontaktet dem. Videre opplyses det at arbeidet først ble bestilt 22. november 2010, etter samtale med Infratek Entreprenør om hva som kunne trekkes fra prisen. E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: vffiv.nve.no Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor i Region Midt-Norge i Region Nord i Region Sør I Region Vest! Region Øst Middelthunsgate 29 i Vestre Rosten 81 IKongens gate I Anton Jenssensgate 7 INaustdalsvn. 1B I Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen I 7075 TILLER NARVIK IPostboks 2124 lpostboks 53 I Postboks OSLO TØNSBERG I 6801 FØRDE HAMAR

2 Side 2 s vurdering vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter vedtak i saken med hjemmel i energilovsforskriften Det vises spesielt til forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskriften er lagt til, kan med hjemmel i energilovsforskriften 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av energiloven. legger til grunn at klagen dreier seg om hvorvidt Hafslund Nett kan kreve betalt for flytting av stolpe. har videre vurdert Hafslund Nett sin praksis hvor ansvaret for kundekontakt og oppgjør er overlat til utførende entreprenør. s regulering av nettselskapene regulerer nettselskapene i medhold av energiloven med tilhørende forskrifter. Ettersom nettselskapene har monopol på overføring av strøm er de underlagt økonomisk regulering av. Denne går ut på at hvert år setter en øvre grense for hvor høye inntekter nettselskapene kan hente inn gjennom nettleien. Nivået på inntektene blir fastsatt slik at denne over tid skal dekke kostnadene ved effektiv drift, utnytting og avskrivning av nettet, og gi en rimelig avkastning på investert kapital. kontrollerer hvert år hvorvidt inntektene fra nettvirksomheten har vært høyere enn det tillatter. Dersom dette er tilfellet, blir det aktuelle nettselskapet pålagt å betale denne merinntekten tilbake til kundene gjennom lavere nettleie de påfølgende årene. Selskap som har tatt inn mindre enn det som er tillatt, har mulighet til å ta inn tilsvarende mer de påfølgende årene. Hafslund Nett er gitt områdekonsesjon etter energiloven 3-2. Innenfor det området konsesjonen gjelder for er Hafslund Nett ansvarlig for distribusjonsnettet. I tråd med de plikter og rettigheter som følger av konsesjoner gitt i medhold av energiloven og tilhørende forskrifter har Hafslund Nett en rett til å stille vilkår om hvordan endringer i selskapets nettanlegg skal gjennomføres. Krav om betalingfor flytting av stolpe I tråd med gjeldende regelverk kan Hafslund Nett kreve at en kunde som ber en omlegging av selskapets nettanlegg dekker merkostnaden ved endring av eksisterende anlegg gitt de vilkårene Hafslund Nett setter for omleggingen. Reglene for nettselskapenes rett til å ta betalt for ulike tjenester er nærmere regulert i kontrollforskriften. I kontrollforskriften 1-4 andre ledd heter det at: "Kunden kanfaktureres for merkostnadenforbundet med endring av eksisterende anlegg, eller når han etterspør kvalitet eller tjenester som normalt ikke kanforventes levert." Formålet er at å synliggjøre kostnaden for den som etterspør endringen av et anlegg. Dersom kostnadene ikke dekkes av kunden som utløser kostnaden, dekkes kostnadene av nettselskapet, og vil føre til at selskapets tillatte inntekt øker. Dette vil igjen føre til at det er alle selskapets kunder som må dekke kostnaden gjennom høyere nettleie.

3 Side 3 Hafslund Nett har etter kontrollforskriften 1-4 anledning til å kreve at Bjercke dekker kostnaden ved flytting av stolpen i henhold til de kravene som er stilt for at flytting kan gjennomføres. Betaling og ansvarfor nettjenester Hafslund Nett skriver at selskapets praksis er at alle kostnader ved kundeinitierte nettomlegginger må dekkes av bestiller. Videre vises det til at gjeldende praksis innebærer at for denne typen bestillinger utarbeider Hafslund Nett en prinsippløsning som er tilgjengelig informasjon til alle prekvalifiserte entreprenører. Kunden kan dermed selv bestille utførelse av omlegging, avtale pris og foreta det økonomiske oppgjøret med utførende entreprenør. Hafslund Nett anser seg ikke som part i avtaleforholdet mellom kunden og entreprenør. I kontrollforskriftens 1-4 heter det at nettselskapet kan la andre utføre nettjenester så fremt kostnader forbundet med dette fremkommer i nettselskapets rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat. Videre er det presisert at nettselskapet skal fremstå utad som ansvarlig for oppgavene eller tjenestene. Etter s vurdering faller omlegging av nettanlegg innenfor ansvarsområdet til nettselskapet. Ved en henvendelse om omlegging av anlegg, herunder flytting av stolpe er det nettselskapet som må spesifisere hva som må gjøres. Det er etter s vurdering dermed kun nettselskapet som kan være motpart til kunden, og som må svare på spørsmål angående det arbeidet som skal utføres. legger til grunn at et krav om at nettselskapets skal ha ansvar for kundekontakt ved omlegging av nettanlegg er i tråd med 1-4 i kontrollforskriften som sier at nettselskapet skal fremstå utad som ansvarlig for oppgavene eller tjenestene, selv om nettselskapet kan la andre uføre nettjenester. Dersom andre utfører tjenesten skal inntekter og kostnader fremkomme i nettselskapets rapportering til, jf kontrollforskriften 1-4 tredje ledd. Hafslund Nett kan i henhold til gjeldende regelverk ikke pålegge kunden å henvende seg til Infratek Entreprenør, eller andre prekvalifiserte tilbydere, og hevde at de ikke har noe med forholdet å gjøre. Den som ønsker tjenesten utført har tilsvarende ingen rett til å henvende seg til tredjepart for å få levert tjenesten uten at nettselskapet er part i saken. s avgjørelse om at det er Hafslund Nett som skal ha ansvaret for kundekontakten og oppgjør har likevel ikke betydning for retten til å kreve at Bjercke må dekke merkostnadene ved flytting av stolpen. I denne saken er det fakturaen Bjercke har mottatt fra Infratek Entreprenør som er ment å gjenspeiler merkostnaden Hafslund Nett har ved endringen, som de har anledning til å få dekket. vil presisere at inntektene fra Bjercke i tråd med kontrollforskriften 1-4 skal fremgå av Hafslund Netts rapportering til. Bjercke har i forbindelse med klagen opplyst at flytting av stolpe ble bestilt av Infratek Entreprenør 22. november 2010, etter en telefonsamtale der det ble diskutert hva som kunne trekkes ut fra prisen. Hvorvidt Bjercke har avtalt med Infratek Entreprenør at deler av arbeidet skulle trekkes ut påvirker ikke Hafslund Netts rett til å kreve at kunden dekker merkostnaden, gitt de kravene til arbeidet som Hafslund Nett har satt. Vedtak finner at Hafslund Nett har rett til stille krav ved endringer av nettet og fakturere Bjercke for kostnadene, jf 1-4 i kontrollforskriften. Inntektene fra Bjercke skal i tråd med kontrollforskriften 1-4 fremgå av Hafslund Netts rapportering til. finner at Hafslund Nett har en praksis ved kundeinitierte omlegginger, som er i strid med gjeldende regelverk, jf kontrollforskriften 1-4 tredje ledd.

4 Side 4 Hafslund Nett må snarest legge om sin praksis slik at selskapet utad fremstår som ansvarlig for kundekontakt og tariffering ved ethvert forhold som gjelder selskapets nettanlegg. ber om bekreftelse senest innen 10.januar 2012 på at Hafslund Nett har endret praksis i tråd med vedtaket. Klageadgang Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fv1.kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse Med hilsen - t-t7p-da2 Marit Lundteigen Fossdal avdelingsdirektør 1 Torfi Jo se seksjonssjef

5 Side 5 Navnl Adr1 Post Land Hafslund Nett AS 0247 OSLO Svein B'ercke Østre Hurdalsve EIDSVOLL VERK

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken 8,Norges vassdrags- og - energidirektorat NVE «Navnl» «Navn2» «Adrl» «Adr2» «Post» «LAND» Vår dato: 2 a 02 2011 Vår ref.: NVE 201000883-5 en/hsf Arkiv: 642 Saksbehandler: Deres dato: Hege Sveaas Fadum

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Håndtering av merog mindreinntekt

Håndtering av merog mindreinntekt Håndtering av merog mindreinntekt Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 5 2011 John G. Cock Erik Normann

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

Saksbehandler: Deres dato: 3.11.2010. Eirik Bjerke Thorsen Deres ref.: 22 95 93 80

Saksbehandler: Deres dato: 3.11.2010. Eirik Bjerke Thorsen Deres ref.: 22 95 93 80 N Vallorges E vassdrags-og energidirektorat l'j": 11'.'n! '! rcitirpirine.---1 ; Marine Harvest Norway AS Postboks 4102, Dreggen 1 1 JULI.1:1 5835 Bergen L12.5,9Acsr Vår dato: C1 JUL2011 Vår ref.: NVE

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Begrensninger i adgangen til forskuddsfakturering av kraft m.v. Oppsummering av høringsuttalelser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso European Economy Control AB styret Sporregatan 25 PB 17086 20.06.2012 20010 Malmö SWEDEN SAKSBEHANDLER: Oda Stensrud DIR.TLF: 22 93 97 61 VÅR REFERANSE: 11/4207 ARKIVKODE: 640.3 DERES REFERANSE: Vedtak

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer