NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak"

Transkript

1 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Harald Østhagen klager på anleggsbidrag for nytt kabelstrekk. NVE har vurdert Midt Nett Buskerud sin tariffpraksis etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE finner at Midt Nett Buskerud har en tarifferingspraksis som er i strid med regelverket. Saksopplysninger NVE viser til e-post sendt 9. desember 2014 med klage på anleggsbidrag i forbindelse med tilknytning av utleieenhet i kjeller. Klager skriver at nytt anlegg ble søkt i mars 2014, og godkjent 4. april Den 9. april 2014 mottok klager faktura på anleggsbidrag for ny inntakskabel og kortslutningsvern til bolig, samt for forsterkning av linje frem til stolpe, til tross for at kundens elektriker tidligere hadde fått opplyst per telefon at kabelstrekket ikke ville koste kunden noe. Etter telefonkontakt med NVE ba kunden om å få se beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget. Etter flere purringer ble liste over materiell, timeliste og beregning av spenningsfall oversendt klager i e-post av 10. november Kunden oppgir at han ville redusere størrelsen på hovedsikringene til henholdsvis 50 og 32 ampere dersom dette hadde vært innenfor tilgjengelig kapasitet og dermed ikke medførte behov for forsterkninger. Videre skriver klager at saksbehandler hos Midtnett Buskerud over telefon mente dette ville være innenfor tilgjengelig kapasitet, og det ble avtalt at han skulle sende klager en vurdering samt nytt beregningsgrunnlag. Nytt beregningsgrunnlaget ble ikke mottatt av kunden, til tross for purring på telefon i september. Den 9. oktober 2014 startet anleggsarbeidet med å skifte kabelstrekket, og kunden ble oppfordret til å betale faktura for anleggsbidrag på kroner. Klager mottok så kostnadsoversikt og en oversikt som viser spenningsfall. NVE har i brev 13. januar 2015 bedt Midtnett Buskerud redegjøre for saken. Midtnett Buskerud har i brev av 14. januar 2015 gikk sine kommentarer. E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

2 Side 2 Midtnett Buskerud skriver at nettselskapet påførte installasjonsmeldingen fra kundens installatør at det var behov for nettforsterkning i forbindelse med tilknytningen, og sendte deretter faktura for anleggsbidrag. Midtnett Buskerud forsterket så lavspentnettet og etablerte ny stikkledning til kunden. Videre skriver nettselskapet at «deler av kostnadene i forbindelse med dette arbeidet ble fakturert kunden som et anleggsbidrag. Noe av arbeidet ble vurdert som en rehabilitering, og kostnadene til dette ble belastet Midtnett.» Midtnett Buskerud beklager at forsterkningen og ny stikkledning ble gjennomført før anleggsbidraget var akseptert av Østhagen. Samtidig opplyser selskapet at en mindre reduksjon av hovedsikringen ikke ville endret utførelsen på forsterkningen eller størrelsen på anleggsbidraget i dette tilfellet. NVEs vurdering NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i energilovforskriften Det vises spesielt til forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Når myndighet etter energiloven eller energilovforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i energilovforskriften 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av energiloven. NVE legger til grunn at saken gjelder hvorvidt vilkårene for å kreve anleggsbidrag fra Østhagen for forsterkningen er oppfylt i dette tilfellet. Inntektsrammeregulering av nettselskapene Nettselskapenes inntekter fra nettleien er regulert ved at NVE årlig fastsetter en tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap. Nivået på den tillatte inntekten fastsettes slik at inntekten over tid skal dekke kostnadene ved drift og avskrivning av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Nettselskapene skal fastsette nettleien slik at den så langt som mulig ikke overstiger tillatt inntekt. NVE kontrollerer hvert år hvorvidt inntektene fra nettvirksomheten har vært høyere enn tillatt inntekt. Dersom dette er tilfellet, blir nettselskapet pålagt å betale denne merinntekten tilbake til kundene gjennom lavere nettleie de påfølgende årene. Nettselskap som har hentet inn mindre enn tillatt inntekt har mulighet til å hente inn tilsvarende mer gjennom nettleien de påfølgende årene. Leveringsplikt Midtnett er gitt områdekonsesjon etter energiloven 3-2. Etter lovens 3-3 plikter Midtnett å levere elektrisk energi til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for. Leveringsplikten innebærer en plikt til å gi kunden fysisk tilknytning til nettet, en plikt til å avregne og fakturere, og en plikt til å sørge for tilfredsstillende leveringskvalitet. Krav om anleggsbidrag

3 Side 3 Kunder har ikke krav på vederlagsfri tilgang til nettet gjennom leveringsplikten. Nettselskapet kan i samsvar med gjeldende regelverk kreve et anleggsbidrag for kostnaden som følger av hver enkelt tilknytning. Reglene for når og hvordan et slikt anleggsbidrag beregnes er nedfelt i kontrollforskriften I kontrollforskriften 17-5 anleggsbidrag første og andre ledd heter det: Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. Formålet med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, og å fordele disse kostnadene mellom den kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Den delen av kostnaden som ikke dekkes av kunden som utløser investeringen, men som dekkes av nettselskapet, vil øke nettselskapets inntektsramme. Dette innebærer at kostnaden fordeles ut på alle nettselskapets kunder gjennom en høyere nettleie. Anleggsbidrag skal beregnes individuelt og gis informasjon om på forhånd, slik at kunden som utløser investeringen kan vurdere om han er villig til å betale for tilknytningen. Krav til skriftlige rutiner NVE stiller krav om at alle nettselskap skal ha skriftlige rutiner for beregning av anleggsbidrag, og at rutinene skal finnes tilgjengelig for nettkundene. Bakgrunnen er at kundene skal ha grunnlag for å vurdere om nettselskapet overholder kravet om en ikke-diskriminerende praksis, og at nettselskapet skal kunne dokumentere sin praksis. Informasjonsplikt Nettselskapene har en generell informasjonsplikt om nettleie og anleggsbidrag som er nedfelt i kontrollforskriften 13-5 annet ledd: «Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper.» I bestemmelsen om anleggsbidrag i kontrollforskriften 17-5 åttende ledd utdypes nettselskapenes informasjonsplikt om anleggsbidrag: «Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget». Nye tilknytninger eller forsterkning av nettet på forespørsel fra eksisterende kunder gjennomgår ulike faser fra første henvendelse til nettselskapet og frem til endelig oppgjør med kunden er gjennomført. Etter forespørsel fra kunde om tilknytning eller forsterkning, eller etter mottak av installasjonsmelding fra kundens installatør dersom det ikke foreligger forutgående forespørsel direkte fra kunde, utløses en plikt hos nettselskapet til å utarbeide tilbud på tilknytning eller forsterkning med kostnadsoverslag på nødvendige anleggskostnader, jf. kontrollforskriften 13-5 annet ledd og 17-5 åttende ledd. I tråd med grunnleggende avtalerettslige prinsipper mener NVE det kun er dersom kunden aksepterer tilbudet at nettselskapet skal gå videre med anleggsarbeid. Etter at arbeidet er gjennomført og kunden er tilknyttet skal anleggsbidraget etterberegnes for å sikre likebehandling av kunder og at ikke kunden betaler mer enn nødvendig anleggskostnad.

4 Side 4 Nettselskapets informasjonsplikt inntrer når kunden ber nettselskapet om informasjon vedrørende eventuelt anleggsbidrag. Også når kunden henvender seg til nettselskapet med en ny forespørsel, må nettselskapet vurdere om det er behov for investeringer eller forsterkninger av nettet, og innen rimelig tid gi tilbakemelding og et overordnet anslag på anleggsbidrag dersom tiltaket hos kunden utløser behov for forsterkninger av nettet. NVE legger til grunn at informasjon om anleggsbidrag skal gå direkte til kunden. Informasjon om beregningsgrunnlaget skal være spesifisert på en slik måte at kunden i samråd med sakkyndig kan ta stilling til rimeligheten i kostnadsoverslaget. Informasjonen bør inneholde en oppstilling av anleggskostnadene fordelt på anleggskostnader og materialkostnader spesifisert på lavspent, høyspent og nettstasjon. I denne saken har Midt Nett Buskerud informert kunden om anleggsbidrag i form av utsendt faktura datert 9. april NVE mener oppstillingen på faktura ikke tilfredsstiller krav til minimum informasjon om beregningsgrunnlag for anleggsbidraget, jf. kontrollforskriften 17-5 åttende ledd. NVE oppfatter at kunden ikke har betalt faktura, men på bakgrunn av tilbudet kontaktet nettselskapet med en ny forespørsel og bedt om nytt tilbud basert på en reduksjon i kundens hovedsikringer i forhold til opprinnelig forespørsel. Midtnett Buskerud har unnlatt å utarbeide nytt tilbud i rimelig tid etter ny forespørsel, og dermed brutt informasjonsplikten i kontrollforskriften 17-5 åttende ledd, jf annet ledd. Nettselskapet har så utført anleggsarbeidet som var nødvendig for å tilknytte kunden med de hovedsikringer kunden først hadde meldt inn. Forut for forsterkningen ble kunden tilknyttet nettet. Selv om kunden har tatt i bruk tilknytningen kan ikke NVE finne at kunden har akseptert den løsningen han nå er bedt om å betale. NVE har i tidligere saker kommet til at selv om nettselskapet ikke har overholdt informasjonsplikten, betyr ikke dette nødvendigvis at nettselskapet sin rett til å kreve anleggsbidrag bortfaller, gitt at vilkårene for å kreve anleggsbidrag er oppfylt. Bortfall av nettselskapets rett til å kreve anleggsbidrag for anleggskostnaden vil ikke innebære direkte økonomisk tap for nettselskapet, men isolert sett medføre at nettleien for alle nettselskapets kunder øker. I denne saken mener NVE det må tillegges vekt at nettselskapet er den profesjonelle parten og at kunden har motsatt seg nettselskapets tilbud ved å unnlate å betale tilsendt faktura samtidig som kunden har forsøkt å innhente informasjon og nytt tilbud fra nettselskapet. NVE finner at nettselskapet ikke kan kreve at kunden skal dekke anleggskostnader som er påløpt hos nettselskapet uten forutgående aksept fra kunden på nettselskapets tilbud om forsterkning. Vedtak NVE finner at Midt Nett Buskerud har brutt informasjonsplikten i kontrollforskriften 13-5 annet ledd og 17-5 åttende ledd. NVE finner at Midt Nett Buskerud ikke har anledning til å kreve anleggsbidrag for kostnader som er påløpt uten forutgående aksept fra kunde på nettselskapets tilbud. NVE ber Midt Nett Buskerud gjennomgå sine interne skriftlige rutiner for beregning av anleggsbidrag, for å sikre at disse er i henhold til gjeldende regelverk og NVEs føringer. Oppdaterte interne rutiner sendes NVE innen 1. november Klageadgang

5 Side 5 Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse Med hilsen Ove Flataker avdelingsdirektør Torfinn Jonassen seksjonssjef Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. Vedlegg: Mottakerliste: Harald Østhagen Midtnett Buskerud AS

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak Norges aassdrags- og energidirektorat Heljar Bygg & Eiendom AS v/helge Hantveit Sjødalsveien 24 5305 FLORVÅG ia. 2019 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004299-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve.

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve. vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER 3 i JAN7713 Vår dato: Vår ref.: NVE 201107305-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Lyse

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.11.2014 Vår ref.: 201402664-6 Arkiv: 623

Detaljer

Deres ref.: 22 95 93 75

Deres ref.: 22 95 93 75 Norges vassdrags- og energidirektorat Jens Kristian Nilsen Vinkelveien 2 9009 Tromsø O4 06. 201 Vår dato: Vår ref.: NVE 201000156-4 ep/laek Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Lars Ekern Deres ref.:

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken 8,Norges vassdrags- og - energidirektorat NVE «Navnl» «Navn2» «Adrl» «Adr2» «Post» «LAND» Vår dato: 2 a 02 2011 Vår ref.: NVE 201000883-5 en/hsf Arkiv: 642 Saksbehandler: Deres dato: Hege Sveaas Fadum

Detaljer

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken Norges vassdrags- og energidirektorat VE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN 2 5 MA 21313 Vår dato: Vår ref.: NVE 201205754-8 etn/caa Arkiv: 642 Deres dato: Deres ref.: 12/00017-434 Saksbehandler:

Detaljer

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken FleNorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 1 9 MAR2013 Vår dato: Vår ref.: 201207052-7 etnkaa Arkiv: 634 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Camilla Aabakken Problemer med strømforsyning

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 22.02.2011 Vår ref.: NVE 201100958-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand/Pål Melvær Deres ref.: 22 95 93 79/22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk

Detaljer

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL 27. 02. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200709183-9 ek/ave Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum/Anne Rogstad

Detaljer

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS Postboks 0247 OSLO Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 emk/krk Saksbehandlere: Kristin Kolseth og Asle Selfors 22 97 90 47 / 22

Detaljer

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse.

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse. Norges vassdrags- og energidkektorat NVE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Vår dato: 0 5 MAR2013 Vår ref.: 201006400-46 kn/sso Saksbehandler: Arkiv: 611 Simen Sørlie sso Deres dato:

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.01.2015 Vår ref.: 201403051-3 Arkiv: 634

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Tariffer for utkoblbart forbruk

Tariffer for utkoblbart forbruk Tariffer for utkoblbart forbruk Forslag til endringer i forskrift nr 302 av 11. mars 1999 Høringsdokument oktober 2008 13 2008 D O K U M E N T Tariffer Forslag til endringer i forskrift av 11. mars 1999

Detaljer

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning INNHOLD Standard avtale for nettleie...2 Standard vilkår for tilknytning...15 Definisjoner....26 Energi Norges standardavtaler 2007 er

Detaljer

Fritak for leveringsplikt

Fritak for leveringsplikt Fritak for leveringsplikt Prinsipper og prosedyrer Knut Hofstad Tormod Eggan 3 1999 R A P P O R T Rapport nr 3 1999 Fritak for leveringsplikt - prinsipper og prosedyrer Utgitt av: Norges vassdrags- og

Detaljer

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling 64 2015 R A P P O R T Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer