1 Innledning MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM"

Transkript

1 Retningslinje MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Innledning Generelt FORSKRIFTSMESSIG PÅLEGG MELDING OM INSTALLASJONSARBEIDER KOSTNADER Anlegg som demonteres etter bruk Anlegg som blir del av permanent forsyning KAPASITET I DISTRIBUSJONSNETTET VARSEL OM STRØMUTKOBLING MÅLER Lavspenningsanlegg BYGGESTRØMSKASSER GENERELT Ordinære byggestrømskasser Ambulerende byggestrømskasser Valg av strømleverandør ANSVAR Merking Plassering Krav til kortslutningsvern Kortslutningsverdier Kvalitet - sikkerhet og adgang Fremføring/til- og frakopling KILE-kostnader i forbindelse med provisoriske anlegg BYGGESTRØMSKASSER AMBULERENDE BYGGESTRØMSKASSER Høyspenningsanlegg GENERELT MÅLING Overgangsordning MERKING AVTALE OM BYGGING AV HØYPENNINGSANLEGG AVTALE OM DRIFTSLEDERANSVAR KORTSLUTNING - OG JORDFEILVERN Grensesnitt Idriftsettelse/overtagelse Dokumentasjon GENERELT BYGGESTRØMSKASSER NETTSTASJONER Definisjoner Innledning Denne retningslinje gjelder ved etablering av midlertidige (provisoriske) anlegg i Nettselskapets nett. Godkjente entreprenører, installatører med flere skal følge denne retningslinje i forbindelse med etablering og avvikling av midlertidige anlegg. Med midlertidige anlegg i denne sammenhengen menes et anlegg som benyttes av utbygger/entreprenør/arrangør som en provisorisk løsning for uttak av strøm fra Hafslund Nett s distribusjonsnett i en bygge-/anleggsperiode eller ved et enkeltstående arrangement.

2 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 2 av 11 Retningslinjen gjelder ikke for provisoriske anlegg som etableres ifb. med ombygging av Nettselskapets anlegg. For eksempel provisorisk nettstasjon som erstatning for den ordinære nettstasjonen mens denne ombygges. 2 Generelt Midlertidige anlegg kjennetegnes ved at de kan være noe forenklet med hensyn til utførelsen i forhold til permanente anlegg og hvor eieren av det midlertidige anlegget normalt er andre enn Nettselskapet. 2.1 Forskriftsmessig pålegg Midlertidige anlegg er underlagt de samme forskrifter som permanente anlegg. Av den grunn skal denne type anlegg utføres, driftes og vedlikeholdes iht. gjeldende forskrifter, retningslinjer og spesifikasjoner. Nettselskapets retningslinjer, spesifikasjoner, instrukser, rutiner og brukerspesifikasjoner finnes tilgjengelig i Nettbiblioteket på Nettselskapets hjemmeside (se link via ). Kabelanlegg kan forlegges midlertidig inntil 3 mnd., for øvrig skal kabelanlegg forlegges permanent eller tillatelse til videre midlertidig drift må gis av DSB. Nettstasjoner skal i størst mulig grad anlegges og betraktes som et permanent anlegg! 2.2 Melding om installasjonsarbeider Melding om installasjonsarbeider skal sendes Nettselskapet hver gang et midlertidig høyspenningog/eller Lavspenningsanlegg skal tilknyttes distribusjonsnettet. Unntatt fra disse bestemmelser er ambulerende byggestrømskasser hvor det er tilstrekkelig å benytte melding om installasjonsarbeid kun ved første gangs etablering. Imidlertid vises det til pkt. 3.4 for egen meldingsrutine ifm. ambulerende byggestrømskasser. 2.3 Kostnader Anlegg som demonteres etter bruk Normalt skal den som bestiller et midlertidig anlegg dekke alle de kostnader som påløper. Såfremt hele anlegget skal demonteres etter bruk, vil alle kostnadene bli definert som driftskostnader og faller således utenfor reglene om anleggsbidrag. Driftskostnader fakturert fra Nettselskapet faktureres inklusiv mva Anlegg som blir del av permanent forsyning Dersom hele/deler av et midlertidig anlegg skal utnyttes som et permanent anlegg, skal kunden dekke kostnaden med dette anlegget i form av et anleggsbidrag jf. (Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer ( 17-5 Anleggbidrag) samt retningslinje Orientering om anleggsbidrag. Anleggsbidrag fakturert fra Nettselskapet faktureres eksklusiv mva.

3 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 3 av Kapasitet i distribusjonsnettet Det midlertidige anlegget kan være tilkoblet distribusjonsnettet inntil Nettselskapet har behov for å tildele den ledige effekten til et permanent anlegg. Ønsker bestiller/eier av det midlertidige anlegget og opprettholde tilknytning til distribusjonsnettet, må i så tilfelle anlegget forsterkes ytterligere. I slike tilfeller kommer retningslinje Forsterke - eller omgjøre eksisterende tilknyting til anvendelse. Bestiller vil bli fakturert av Nettselskapet iht. retningslinje Forsterke - eller omgjøre eksisterende tilknytning og evt. for måleroppsett. Alle andre påløpte kostnader er en sak mellom bestiller og den entreprenør som bestiller har inngått avtale med om gjennomføring av oppdraget. 2.5 Varsel om strømutkobling I henhold til gjeldende leveringsvilkår er ikke Nettselskapet forpliktet til å varsle forbruker- og næringskunder ved strømutkobling av midlertidig anlegg. Imidlertid vil disse kunder, på linje med kunder med permanente anlegg, omfattes av den ordinære varslingsrutine så fremt eier av anlegget har meddelt Nettselskapet anleggsadressen anlegget er tilkoblet. Nettselskapets kunde kan, via websiden Min side, selv velge varslingsmåte og eventuelt annen varslingsadresse enn regningsadresse. For ambulerende anlegg forutsettes det at eier følger retningslinjens pkt. 3.4 vedrørende varsling til Nettselskapet ved frakobling/flytting av midlertidig anlegg (byggestrømskasse) til ny adresse. Manglende varsling til Nettselskapet medfører at anlegget faller utenfor den ordinære varslingsrutine, og således vil kunden ikke bli varslet om strømutkobling. 2.6 Måler Alle midlertidige anlegg skal ha fastmontert måler. Måler monteres for Nettselskapet av en av Nettselskapet godkjent målerleverandør. Det skal ikke settes spenning på noe anlegg før måler er montert. Den som har ansvaret for å tilkoble et midlertidig anlegg til distribusjonsnettet, har også ansvaret for å forsikre seg om at anlegget blir målt iht. Nettselskapets retningslinjer og gjeldende forskrifter. Den som inngår avtale om nettleie med Nettselskapet, har ansvar for at måleravlesning gjennomføres i samsvar med Nettselskapets rutiner og gjeldende forskrifter. Anlegget skal avleses og avregnes på lik linje med et permanent anlegg, herunder vises særlig til nettleieavtalens 5 Måling og måleravlesning. Det vises til retningslinje Måling av midlertidige anlegg som beskriver målerrelaterte forhold. 3 Lavspenningsanlegg 3.1 Byggestrømskasser generelt Byggestrømskasser benyttes generelt som midlertidige sikringskap med mulighet for forenklet tilkobling av ledningsuttak. Byggestrømskassen skal kun tilknytes lavspennings distribusjonsnett. Skjema bestilling av nettleie skal benyttes når kundeforhold mellom Nettselskapet og kunden etableres. Skjema finnes på vår web side

4 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 4 av Ordinære byggestrømskasser Ved ordinære byggestrømskasser opprettes kundeforhold med nytt måleroppsett hver gang kassen leies ut til en kunde. Det er eier av kassen som avgjør om det er eier (installatør/entreprenør) selv eller sluttkunden (leietager) som skal opptre som Nettselskapets kunde. Nettselskapet fakturerer kunden for nettleie. Installatøren skal sende inn melding om installasjonsarbeider hver gang byggestrømskassen skal tilknyttes distribusjonsnettet Ambulerende byggestrømskasser Ved ambulerende byggestrømskasser etableres det kundeforhold med måleroppsett mellom Nettselskapet og eier av det midlertidige anlegget, når byggestrømskassen tas i bruk første gang innenfor Nettselskapets konsesjonsområde. Leietager av et ambulerende anlegg har ikke adgang til å stå i kundeforholdet mot Nettselskapet. Måleren monteres permanent og blir normalt ikke demontert før kundeforholdet sies opp. Installatøren skal sende inn melding om installasjonsarbeider kun den første gangen byggestrømskassen skal tilknyttes distribusjonsnettet. Melding til nettselskapet ved senere tilknytninger jf. pkt 3.4. Nettselskapet fakturerer eier av byggestrømskassen for nettleie. Eier av ambulerende byggestrømskasse fakturerer sin kunde/leietager for leie og bruk, inklusiv kostnadene for nettleie, iht. avtale partene i mellom Valg av strømleverandør Nettselskapets kunder jf. pkt og velger selv strømleverandør blant aktørene i markedet. Dersom kunden ikke har valgt strømleverandør på tilkoblings tidspunkt vil Nettselskapet levere strøm til anlegget. Gjennom leveringsplikten er Nettselskapet lovpålagt å levere strøm inntil kunden har inngått avtale om og fått leveranse fra en ordinær strømleverandør. Mangler blankett for valgt strømleverandør ved etablering av anlegget, vil kunden bli satt på ventetariff inntil ordinær strømleverandør er valgt. 3.2 Ansvar Det er eier som er ansvarlig for at det midlertidige anlegget bygges, vedlikeholdes og driftes iht. forskriftene. Det betyr bl.a. at eier er ansvarlig for jevnlig kontroll av anlegget Merking Midlertidig anlegg (byggestrømkasse) skal merkes med navn på eier/selskap. Måler og anlegg merkes iht. retningslinje Måling av midlertidige anlegg Plassering Byggestrømskasser skal normalt stå på eget stativ. Stativet plasseres minimum 2 meter ifra stolpe. I særskilte tilfeller kan byggestrømskassen plasseres direkte på stolpen. Byggestrømskassen skal da festen på en slik måte at den enkelt kan demonteres ved arbeider i stolpen. Byggestrømskasser tilkoblet nær ved fordelingskap og nettstasjoner skal plasseres slik at de ikke hindrer adkomst og daglig drift Krav til kortslutningsvern Kortslutningsvern skal etableres iht. gjeldende forskrifter.

5 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 5 av Kortslutningsverdier Nettselskapet oppgir kortslutningsverdier i angitt tilknytningspunkt i svar på melding om installasjonsarbeider. Kortslutningsverdier fra tilknytningspunktet og frem til det midlertidige anlegget må eieren/installatøren beregne selv Kvalitet - sikkerhet og adgang Midlertidige anlegg (byggestrømskasser) i drift skal være i god stand, være forsvarlig låst og gi god sikkerhet for publikum og utførende. Nettselskapet skal, til en hver tid, gis adgang til kassen for inspeksjon og eventuelt skifte av måler Fremføring/til- og frakopling Nettselskapet angir, i svar på melding om installasjonsarbeider, aktuelt tilknytningspunkt i nettet. Når det gjelder byggestrøm har NVE i klagesak nr , klargjort at det er nettselskapet som er ansvarlig for all leveranse fram til tilknytningspunktet, som ved byggestrøm er på byggestrømkassen. Leveringsplikten innebærer at Nettselskapet må sørge for midlertidig tilknytning i det punktet kunden ønsker byggestrømkasse. Kostnader nettselskapet har ved framføring av strøm til midlertidige anlegg forut for permanent tilknytning kan kreves dekket av kunden gjennom et anleggsbidrag. Beregningen følger av kontrollforskriften Eierskapet til anlegget blir hos nettselskapet som ikke kan pålegge kunden å kjøpe dette. Utleie eller salg av selve byggestrømkassen og kabler fra byggestrømkasse og fram til der uttaket skjer, omfattes ikke av de plikter nettselskapene er pålagt gjennom monopolreguleringen. Det fremgår av NVEs uttalelse at kostnadene for det midlertidige anlegg kan kreves dekket av kunden gjennom et anleggsbidrag. Det må forstås slik at NVE her tenker på et anlegg som blir en del av det permanente strømforsyningsanlegget. Anleggsbidrag et investeringstilskudd til et permanent nettanlegg (uten MVA). Kostnadene for et midlertidig anlegg for byggestrøm, som skal fjernes etter kort tid, må dekkes av kunden på «vanlig» måte som for serviceoppdrag med MVA. Innføring i nettstasjoner og fordelingskap skal skje gjennom etablerte luker. I de tilfeller det ikke er etablert luker for midlertidige kabler, må det graves opp for innføring av kabel. I enkelte tilfeller kan det etableres en ny luke i nettstasjonen for midlertidige kabler, men alle slike tilfeller skal godkjennes av Nettselskapet på forhånd. Kabelgjennomføringer i lufterister og lignende skal ikke forekomme. Nettselskapet tar forbehold om frakobling av midlertidige anlegg til fordel for nye permanente anlegg. Det skal ikke tas forbehold om frakobling av midlertidige anlegg i de tilfeller eier/bestiller har bekostet en kapasitets utvidelse i distribusjonsnettet før tilknytning av et midlertidig anlegge. Forbehold beskrives i løsningsbrev og eller melding om installasjonsarbeider som utarbeides av Nettselskapet og sendes eier/bestiller av anlegget. Til- og frakobling av byggestrømskasser skal foretas av en av Nettselskapets godkjente entreprenører eller av en installatør. Merk: Installatører har tillatelse til å koble til og fra midlertidige anlegg i fordelingskap og stolper. Tillatelsen gis under den forutsetning at gjeldende lover og forskrifter til en hver tid overholdes. Det gjøres spesielt oppmerksom på Forskrift for elektriske forsyningsanlegg

6 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 6 av 11 (FEF), Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FSL), Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg samt forhold rundt klatring i stolper. Til- og frakobling i nettstasjoner skal kun foretas av en av Nettselskapets godkjent entreprenør. På samme kursavgang er det tillat å tilkoble ett eller flere midlertidige anlegg med den totale sum på overbelastningsvern inntil 126A såfremt spenningsrestriksjoner overholdes KILE-kostnader i forbindelse med provisoriske anlegg Det kan oppstå KILE-kostnader på flere hundretusen kroner i forbindelse med utkopling av transformator og til-/frakopling av provanlegg. I verste fall kan det bli KILE-kostnader 3 ganger, i forbindelse med til- og frakopling av provanlegget og tilkopling av det permanente anlegg. Det må være et mål å unngå store KILE-kostnader, det er derfor nødvendig å lage rutiner for løsninger som reduserer KILE-kostnadene til et absolutt minimum, dvs. bare en utkopling til sammen for tilkopling av provanlegg og det permanente anlegg. Det er ikke anledning å fakturere kunden for KILE-kostnaden i forbindelse med utkoplinger som følge av til-/frakopling av provisoriske-/permanente anlegg. 3.3 Byggestrømskasser Ved etablering av en byggestrømskasse behandles anlegget på samme måte som en ny, permanent I de tilfeller der transformatoren må koples ut i forbindelse med tilkopling/frakopling av et provisorisk og permanente anlegget, påløper det KILE-kostnader for Hafslund. I noen tilfeller for større transformatorer, kan KILE-kostnaden bli betydelig. Det er derfor viktig å finne en teknisk løsning på lavspenningssiden som gjør det unødvendig med flere utkoplinger av transformatoren i forbindelse med det provisoriske og permanente anlegg. Løsningsalternativer for å få til dette kan være: montere det permanente anlegg med en gang for kundenes regning montere en bryterfunksjon på lavspentsiden av transformatoren for provisorisk/permanent forsyningen til det aktuelle bygg utføre til-/frakoplinger som AUS-arbeid. installasjon, med samme krav til innsending av skjema melding om installasjonsarbeider. Nettleiebestilling og situasjonskart skal vedlegges meldingen. Skal anlegget fungere som en ambulerende byggestrømskasse, så anmerkes dette på melding om installasjonsarbeider, se for øvrig kap Ved etablering av en byggestrømskasse blir anlegget registrert på bestiller, jf. nettleiebestillingen, og har varighet inntil oppsigelse er mottatt. Når byggestrømskassen skal frakobles distribusjonsnettet, sendes oppsigelse av nettleieforholdet til Nettselskapet på vanlig måte ved bruk av standardblankett eller via Målerstand ved avsluttet leieforhold oppgis. Frakobling av midlertidig anlegg. Se: Retningslinje : Måling provisorisk anlegg avsnitt 2.2 Opphør av anlegget og sluttoppgjør mot nettkunden foretas når måler og oppsigelse er mottatt av Nettselskapet.

7 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 7 av Ambulerende byggestrømskasser Eier/installatør/entreprenør skal, ved første gangs etablering, sender inn skjema melding om installasjonsarbeider med nettleiebestilling som vedlegg. Det anmerkes på meldingen at dette midlertidige anlegget skal etableres som en ambulerende byggestrømskasse. Nettselskapet skal varsles hver gang et ambulerende anlegg frakobles distribusjonsnettet og: 1. Lagres hos eier for bruk ved neste utleie tilfelle 2. Flyttes til ny anleggsadresse Varslingen skal som hovedregel foregå vha. kontaktskjema som finnes på våre Internettside installatører/kuntepunkter, eller pr. fax Meldingen skal inneholde følgende informasjon: Ansvarlig eier/selskap Kontaktperson Telefonnr. E-postadresse Anleggsnr. Annleggskiltnr. Målernummer Tidligere anleggsadresse Om det flyttes eller lagres for senere bruk Ny anleggsadresse Dato for flytting til ny anleggsadresse Overbelastningsvernets størrelse For ambulerende anlegg som lagres hos eier for senere bruk /utleie skal anlegg- og varslingsadressen settes til eiers firmaadresse (regningsadresse) i Nettselskapets kunde- og informasjonssystemet. Nettselskapet gir ikke bekreftende tilbakemelding/godkjenning i forhold til innsendt e-post med varsel om flytting av ambulerende byggestrømskasser med overbelastningsvern opp til og med 63A. Derimot skal godkjenning, i form av e-post foreligge fra Nettselskapet, før installatør/entreprenør tilkobler ambulerende byggestrømskasser med overbelastningsvern større enn 63A. 4 Høyspenningsanlegg 4.1 Generelt Midlertidige høyspenningsanlegg skal betraktes som permanent fastmontert høyspenningsanlegg mht. krav gitt av forskrifter og internkontroll system mv. Betingelsene for etablering, kobling og arbeid i midlertidige høyspenningsanlegg er regulert i egne avtaler mellom Nettselskapet og eier av anlegget.

8 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 8 av 11 Om et høyspenningsanlegg, som bare skal stå en begrenset tid, er å betrakte som et midlertidig eller permanent anlegg, avgjøres av Nettselskapets saksbehandler, ut fra formål og beregnet brukstid. Likevel skal nettstasjoner og kabelanlegg normalt betraktes på lik linje med permanente anlegg! 4.2 Måling Det vises til retningslinje Måling av midlertidige anlegg som beskriver målerrelaterte forhold Overgangsordning De aller fleste private midlertidige (provisoriske) nettstasjoner har i dag ikke utstyr for å kunne foreta måling av strømuttaket på høyspenningssiden av transformatoren. For å tilpasse seg til dagens situasjon, samtidig som kravet om høyspenningsmåling opprettholdes, innføres en overgangsordning. Fram til 1. januar 2010 kan strømuttaket fra private midlertidige nettstasjoner måles på lavspenningssiden av transformatoren. Det vil bli laget en egen tariff som tar hensyn til at kraftleveringen skjer på et annet nettnivå enn der målingen foretas. Overgangsordningen gjelder bare for eksisterende nettstasjoner som i dag ikke er utstyrt for måling på høyspenningssiden. For alle nye private midlertidige nettstasjoner som anskaffes må disse utstyres med måling på høyspenningssiden for å kunne brukes etter 1. januar Merking Nettselskapet tildeler nettstasjonsnummer til nettstasjonen i det løsning om tilkobling til nettet utarbeides. Egen nummerserie for midlertidige nettstasjoner skal benyttes. Det skal etableres nytt nummer hver gang nettstasjonen flyttes til ny lokasjon, selv om flytting foretas innenfor samme kommune. Spesifikasjon 042- Nummerering og spesifikasjon 043- Merking skal følges for etablering av nettstasjonsnummerskilt og høyspenning livsfare skilt. 4.4 Avtale om bygging av høypenningsanlegg Alle som skal bygge og drive elektriske anlegg med spenning over 1 kv må ha konsesjon iht. Energiloven. Nettselskapet har områdekonsesjon og har tillatelse til å bygge og drive distribusjonsnett innenfor sitt forsyningsområde. Entreprenører som ønsker å etablere private midlertidige høyspenningsanlegg innenfor Nettselskapets områdekonsesjon, må derfor inngå en avtale om bygging av høyspenningsanlegg. Forslag til avtale finnes som vedlegg 3 til denne retningslinje. Avtalen inkl. enlinjeskjema skal lagres som en fil i Nettselskapets arkivsystem pt. Hummingbird (HB) iht. følgende kriterier: Tittel: Dok Dato: Beh Status: Type skriv: Dok ansvar: Til/Fra: Saksbeh: Innhold: Dok. type: Nettst: Teknisk avtale_nst_xxxx_nst_xxxx _adresse Motpartens avtale dato Ferdig Inngående Org. kode (01Nxxx avhengig av saksbeh. Org. plassering) Navn og firma til den som signerer avtalen Planleggers initialer Teknisk avtale mellom NN (nettselskapet)og NN (firma) Kontrakt/Avtale Alle nettst Id, (3 stk ved ringforbindelse). En blank i mellom hver nettst

9 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 9 av 11 Avdeling Plan skal varsles når avtalen første gang er lagret i arkivsystemet slik at avtalen blir registrert i en felles oversikt utarbeidet av avd. Plan. Varsling til avd. Plan skal også finne sted når avtalen utløper. Når avtalen utløper skal følgende utføres i arkivsystemet: 1. først i Tittelfeltet legges inn Utgår. Dette for at avtalen ikke skal fremkomme i spektrum når den er utløpt. 4.5 Avtale om driftslederansvar Det skal for, et hvert høyspenningsanlegg, utarbeides en avtale om driftslederansvar og kobling mellom Nettselskapet og eier av anlegget. Forslag til avtaler finnes som vedlegg 1 og vedlegg 2 til denne retningslinje. Vedlagt avtalen i samme fil lagres et enlinje koblingsskjema. Originalavtale, signert av begge parter, skal lagres i Nettselskapets arkivsystem med følgende kriterier: Det vises til pkt. 4.4 for registrering i arkivsystemet med unntak av følgende felter i profilkortet: Tittel: Innhold: Driftslederavtale_Nst_xxxx_Nst_xxxx _adresse Driftslederavtale mellom NN (nettselskapet) og NN (firma) 4.6 Kortslutning - og jordfeilvern Kortslutningsvern etableres i høyspenningsanlegget iht. gjeldende forskrifter. Eier er ansvarlig for at selektivitet mot Nettselskapets nett oppnås. Eier av anlegget vil ved selektivitetssvikt måtte dekke KILE kostnader i Nettselskapets nett som påløper som følge av feil i eierens anlegg. For ordinære (enkle) anlegg kreves det ikke høyspennings effektbryter. Imidlertid kan Nettselskapet kreve høyspennings effektbryter ved større mer komplekse anlegg. Nettselskapet vil i sin behandling av melding om installasjon påpeke et eventuelt krav om effektbryter dersom dette blir nødvendig. Lavspenningsanlegg tilknyttet et midlertidig høyspenningsanlegg skal ha automatisk utkopling eller feilindikasjon for jordfeil, jfr 5-2 i FEF. 5 Grensesnitt Grensen mellom det midlertidige anlegget og Nettselskapets nett defineres som det punkt hvor det midlertidige anlegget tilknyttes Nettselskapets nett (tilknytningspunkt). For anvisning av tilknytningspunkt i lavspennings distribusjonsnett henvises kunden til nærmeste eksisterende distribusjonsnett. Dersom det må etableres ytterligere distribusjonsnett, for å tilkoble det midlertidige anlegget, er dette nettet i utgangspunktet å anse som privat nett som eies, bekostes og driftes av kunden. Nettselskapet må i ethvert slikt tilfelle vurdere om det er hensiktsmessig at Nettselskapet selv blir eier av dette nettet. En slik avgjørelse må begrunnes i en teknisk/økonomisk vurdering ut i fra fremtidige behov for distribusjonsnett i området. Nettselskapet eier normalt høyspenningsanlegget frem til og med endeavslutningen i nettstasjoner og definerer tilknytningspunktet som tilkoblingslask på høyspennings bryter(e).

10 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 10 av 11 Avtale om grensesnitt og anleggseierskap skal inngås mellom Nettselskapet og anleggseier ved tilknytning av midlertidig høyspenningsanlegg. 6 Idriftsettelse/overtagelse Det skal foretas kontroll av anlegget før idriftsettelse. Dette utføres iht. retningslinje 14_01_01_Idriftsettelse og overtagelse av anlegg. 7 Dokumentasjon 7.1 Generelt Alle midlertidige anlegg skal registreres i Nettselskapets kunde og informasjons system med egen installasjon med tilhørende anlegg under installasjonen. 7.2 Byggestrømskasser Byggestrømskasser og tilhørende Lavspenning ledningsnett frem til målerpunktet skal ikke dokumenteres i GeoNIS. Disse anlegg er bl.a. i motsetning til permanente anlegg ikke å anses som dimensjonerende for nettet. 7.3 Nettstasjoner Midlertidige nettstasjoner som f. eks. er etablert på byggeplasser, ifm. arrangementer etc. eies som hovedregel ikke av Nettselskapet, men skal allikevel dokumenteres som et permanent anlegg i GeoNIS med unntak av lavspenningskabler/linjer og tilhørende tilknytningspunkt som ikke skal dokumenteres. Når entreprenøren bestiller koblingsordre av Nettselskapets Driftssentral, vil anlegget bli registrert i Nettselskapets driftskontrollsystem i det anlegget settes i drift. Nettstasjoner skal ikke registreres i IFS med eget anleggsobjekt. Disse anlegg eies av entreprenøren/kunden og skal derfor verken fremkomme som eiendel i regnskapssystemet eller ivaretas av Nettselskapets vedlikeholdsansvar. 8 Definisjoner Distribusjonsnett: Overføringsnett med nominell spenning opp til og med 22kV, med mindre annet er bestemt. Anleggsadresse: Adressen til stedet der anlegget og målepunkt befinner seg. Varslingsadresse: Adresse som benyttes for utsendelse av varsel om strømutkobling. Overbelastningsvern: Vern som skal kunne bryte enhver overbelastningsstrøm i kretsens ledere før slike strømmer fører til en temperaturstigning som kan være skadelig for isolasjon, skjøter, avslutninger eller ledernes omgivelser. Kortsluttningsvern:

11 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 11 av 11 Vern som skal kunne bryte enhver kortslutningsstrøm i kretsens ledere før en slik strøm kan bli farlig med henblikk på termiske og mekaniske virkninger på ledere og koblinger. Tilknytningspunkt: Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom Nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold. Ambulerende byggestrømskasse: Med ambulerende byggestrømskasse menes et midlertidig anlegg med måler i et flyttbar sikringskap, som forventes å flyttes fra byggeplass til byggeplass, uten at måler demonteres hver gang. Anleggsbidrag: Beregnet investeringstilskudd ved tilknytning av en ny kunde eller ved forsterkning av nettet til en eksisterende kunde. GeoNIS: Elektronisk kartsystem som bl.a. viser Nettselskapets distribusjonsnett.

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder Haugaland Kraft AS Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg... 2 3 Hvem omfattes av kravene...

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer