INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE 1 GENERELT MÅLERPLASS DOKUMENTASJON AVVIK PRINSIPPSKJEMA...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE 1 GENERELT... 1 4 MÅLERPLASS... 3 7 DOKUMENTASJON... 6 8 AVVIK... 6 9 PRINSIPPSKJEMA..."

Transkript

1 Retningslinje INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE Utarbeidet av: Revisjon: Godkjent av: Organisasjon: Distribusjon: Hafslund Nett Jon Syse V4 Even Ungersness Nettstrategi Åpen Side 1 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE OMBYGGING AV MÅLERANLEGG MÅLERPLASS DIREKTE MÅLTE ANLEGG INDIREKTE MÅLTE ANLEGG DOKUMENTASJON AVVIK PRINSIPPSKJEMA Generelt Retningslinjen gir en generell orientering om prosessen i forbindelse tilknytning av nye anlegg og installasjoner i konsesjonsområdet herunder rolle og ansvar til utbygger, installatør, nettselskap og entreprenør. Installatørmontasjen utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter, spesifikasjoner, retningslinjer og instrukser fra Nettselskapet samt krav i dette dokument. Nettselskapets retningslinjer, spesifikasjoner, instrukser, rutiner og brukerspesifikasjoner finnes tilgjengelig på web, i Nettbiblioteket på Nettselskapets hjemmeside (se link via ).

2 Retningslinje : INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE V4 Side 2 av 18 2 Installatørens ansvar ved målermontasje 2.1 Installatør holder målerplass, underlag, ledninger og hylser ifm. målermontasje. 2.2 Målerinstallasjon for overbelastningsvern til og med 2x63 A og 3x80 A med driftspenning inntil 400 V utføres som direkte måling. 2.3 Installatør er økonomisk ansvarlig overfor anleggseier for de ekstra kostnader han måtte påføre Nettselskapet ved å ikke følge denne spesifikasjon. 2.4 Målesystemet skal kunne gjøres spenningsløst sammen med det elektriske anlegget eller den avgrening som måles, uten at det har innflytelse på tilførselen til andre elektriske anlegg eller avgreninger. 2.5 Ved nymontasje og før ethvert inngrep i måleinstallasjonen skal Installatør sende melding til Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger på dertil egnet format. 2.6 Bestilling av måleroppsett fra Installatør må være Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger i hende 5 virkedager før måler ønskes. 2.7 Ved bestilling av måleroppsett (klart for utførelse) må det minst oppgis: adresse for hvor målerplassen befinner seg kontaktpersonens telefonnummer kontaktpersonens e-post-adresse 2.8 Installatør må levere inn målere til Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger uten ugrunnet opphold når: anlegg utgår ved sammenslåing anlegg blir frakoblet (utgår) prov skap tas ned eller flyttes til ny kunde, adresse eller byggeplass Hvis måler med eventuelt måleutstyr ikke blir innlevert, blir kunde fakturert for bortkommet måler med eventuelt tilleggsutstyr. 2.9 Nedtatte målere (anlegg utgår/sammenslåing) skal umiddelbart leveres: Hafslund Entreprenør AS, Lørenveien 68, Oslo. Virksomheten er bemyndiget av Nettselskapet til mottak av målere. For sen innlevering eller manglende innlevering vil føre til at kunde blir fakturert for bortkommet måler og at målerstand vil bli stipulert Anlegg må ikke tas i bruk/spenningssettes før måler er montert. Brudd på dette kan føre til at Nettselskapet fakturerer forbruk og nettleie med maksimallast for anlegget i den perioden anlegget har vært i bruk, minimum 10 døgn Dersom Installatør ikke har utført en måleinstallasjon i henhold til denne retningslinje, kan Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger utsette tilkobling, til mangler er brakt i orden.

3 Retningslinje : INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE V4 Side 3 av 18 3 Ombygging av måleranlegg 3.1 Ved utvidelse fra 1-fase til 3-fase skal måler kobles provisorisk (sjekk om 1-fasemåleren tåler den aktuelle belastning). Melding om klart for målerbytte må sendes inn omgående. I de tilfeller det er spenning på alle tre faser i sikringsskap, kan 3. fase tas i bruk før ny 3-fase måler er installert, dersom ferdigmelding er sendt til Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger. 3.2 Ved ombygging, hvor det er behov for spenning på ny og gammel tavle samtidig, skal ny tavle meldes som nytt anlegg til Nettselskapet av Installatør, med opphør på det gamle anlegget når dette ikke lenger er i bruk. Installatør sørger da for innlevering av den gamle måleren med eventuelt tilleggsutstyr. 3.3 Brukte målertransformatorer skal innleveres og avhendes. Det skal kun benyttes nye måletransformatorer ved ombygging/målerbytte. 3.4 Ved ombygging av målerplass, hvor plomber brytes og eksisterende måler kan beholdes, kreves ikke full målerplass som vist i Tabell 1 (4.10). 4 Målerplass 4.1 Målerplass skal merkes med anleggsnummer. Målerplassen skal være plan, fast, vibrasjonsfri, vertikal og av et ikke brennbart materiale. Vertikalavviket må ikke være større enn 3 º. 4.2 Målerplassen skal ha fester for måler (målerbrett, horisontal og vertikalskinne eller annen egnet festeanordning). Måleren skal være plassert i et miljø hvor den ikke tar skade av mekanisk påvirkning, fuktighet eller temperatur. Den skal være montert slik at den er lett tilgjengelig for tilkobling, utskifting, kontroll, plombering og avlesning av målerstand og tekniske data. For målere som har manuelt valgbare funksjoner, skal valgt funksjon være synlig. 4.3 For plassering av måleren gjelder bestemmelsene i retningslinje Måler for store tekniske anlegg monteres i tavle/tavlerom som merkes Måler. 4.5 Når måleren er montert i kapslet tavle skal feltet merkes med Måler. Målerfeltet skal være slik plassert at målerens overkant ikke er mer enn 1,9 meter over gulv og underkant måler og eventuelt omkobler ikke mindre enn 0,7 meter over gulv. 4.6 Når måleinstallasjonen er i drift, skal den være plombert på en slik måte, at inngrep som kan påvirke måleresultatet hindres. Klemmedeksel og kapsling på måler skal i driftstand være plombert. Når anlegget er plassert inne i eiers/brukers elektriske installasjon/anlegg skal det være anledning til å plombere alle tilgjengelige koblingspunkt mellom måler og fordelingsnett. 4.7 Målerbrettet skal kunne plomberes. Ved montasje av flere måleranlegg som krever terminal på samme sted, kontaktes Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger for plassbehov. 4.8 Tavlerom og sikringsskap skal ha en godkjent låseanordning på dør, ved bruk av nøkkellås skal det brukes OLH, OLU eller nr.20.

4 Retningslinje : INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE V4 Side 4 av Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger kan i spesielle tilfeller kreve at måleutstyret plasseres utendørs i låst skap og/eller det skal være avlesbart utenfra Målerfeltet skal ha minimum høyde x bredde x dybde (HxBxD) målt i millimeter: Type Målesystem HxBxD A 1-fase direktekoblet måler 400x250x160 B 3-fase direktekoblet måler 400x250x160 C 3-fase direktekoblet måler med omkobler 550x250x160 D 3-fase trafokoblet måler inkl. måleromkobler 550x250x180 E 3-fase trafokoblet måler inkl. strømtransformatorenhet 600x250x180 F 3-fase trafokoblet måler inkl. måleromkobler sammen med 550x500x180 måleterminal G Separat felt for måleterminal 300x300x180 H Spesialtilfeller for 1-fase direktekoblet måler 275x160x150 (for eksempel ved ombygging av eldre, innfelte sikringsskap e.t.) skal forhåndsgodkjennes av Nettselskapet! I Spesialtilfeller for 1-fase direktekoblet måler Kun etter avtale (for eksempel i P-automater, telefonkiosker, GSM/sender/mottaker/ med signalanlegg e.t.) skal forhåndsgodkjennes av Nettselskapet! Nettselskapet Tabell 1: Målerplass og målerfeltets størrelse Ovennevnte mål skal i størst mulig grad følges! Ved evt. ønske om dispensasjon fra ovennevnte krav, skal Installatøren skaffe nødvendig dokumentasjon som underlag. Evt. dispensasjoner skal avgjøres av Nettselskapet Overbelastningsvern større enn 125 A/400 V og lik eller større enn 250 A/230 V kreves målerplass F (550x500x180mm) Ved målerplass for terminal (målerplass F og G ) skal det monteres en 1-fase kurs (230 V) på 10 A med sikker spenning (plomberbare UZ eller automat) til drift av terminal. Spenning tas ut før hovedsikringer. 5 Direkte målte anlegg 5.1 Målesløyfen i direktemålte systemer dimensjoneres med hensyn til høyeste strøm som kan gå i kretsen. For overbelastningsvern tom. 63A skal tverrsnittet i målesløyfen være 10 mm2 og forlagt med mangetrådet ledning (RK), og det skal påpresses lange endehylser (min. 18 mm) i tilkoplingene. For overbelastningsvern større enn 63 A og tom. 80 A skal tverrsnittet være 16 mm2 mangetrådet (RK). 5.2 Målesløyfen skal være kuttet og påmontert lange presshylser. 5.3 Alle måleledninger skal være uten skjøter. 5.4 Målesløyfen skal være forlagt/ha en lengde slik at det er mulig å sette på en strømtang uten å demontere kapslinger i skap.

5 Retningslinje : INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE V4 Side 5 av 18 6 Indirekte målte anlegg 6.1 Installatør monterer måletransformatorer og måleromkobler. 6.2 Måleledninger skal påmonteres lange endehylser (min. 18 mm) og tilkobles omkobler. Måleledninger legges frem (uten å tilkobles) til strømtransformatorer og måler. 6.3 Ved bruk av strømtransformatorenhet, skal spenningsledninger legges og kobles, strømledninger legges (ikke kobles) av Installatør (alle med påpressede endehylser). 6.4 Måleromkobler skal monteres i målefeltet og under måleren (se skisser). 6.5 Strømtransformatorene skal monteres med kortsluttet sekundærkrets. De leveres kortsluttet fra Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger. Strømtransformatorenes sekundærkrets kobles av Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger. 6.6 Strømtransformatorene skal være plassert i et miljø hvor de ikke tar skade av mekanisk påvirkning, fuktighet eller temperatur. De skal være montert slik at de er lett tilgjengelig for tilkobling, utskifting, kontroll, plombering og avlesning av tekniske data. For strømtransformatorer som har manuelt valgbar omsetning, skal valgt omsetning være synlig. Når strømtransformatorene er montert i kapslet tavle, skal feltet merkes med Strømtransformatorer samt strømtransformatorenes omsetningsforhold og anleggsnummer. 6.7 Ved to-system måling (Aron-kobling) skal strømtransformatorene monteres fasene L1 og L3 (på ytterfasene). 6.8 Ved nærføring av strømledere bør strømtransformatorene monteres på linje. Dersom strømtransformatorene må monteres med overlapping, skal de monteres med god avstand. Avstanden mellom strømtransformatorenes ytterkappe og naboskinne/strømtrafo skal være minst 30 mm. Skinnene skal være plassert slik at det er mulig å komme til med strømtenger. For primærstrømmer mellom A skal avstanden være minst 30 mm og strømtransformatorene skal være montert på linje. For større primærstrømmer økes avstanden med 10 mm / 1000 A. 6.9 Primærstrømleder skal om mulig plasseres i senter av strømtransformatorens lysåpning ved strømmer mindre enn 1000 A. Ved strømmer fra og med 1000 A skal primærstrømleder alltid plasseres i senter Installatør kobler måleromkobler og legger ledninger frem til måletransformatorer og måler Lengde for måleledninger med tilhørende tverrsnitt Lengde av måleledning mellom måletransformator og måleromkobler Krav til tverrsnitt i spenningskrets Krav til tverrsnitt i strømkrets < 10 m 3x1,5 mm2 2x2,5 mm m 3x1,5 mm2 2x4,0 mm m 3x1,5 mm2 2x6,0 mm2 > 25 m 3x1,5 mm2 Etter avtale med Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger

6 Retningslinje : INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE V4 Side 6 av 18 Tabell 2: Lengde for måleledninger med tilhørende tverrsnitt 6.12 Alle måleledninger skal være uten skjøter mellom koplingspunktene, merket og forlagt slik at de enkelt kan følges Måleromkobler og strømtransformatorer skal være i kortsluttet tilstand, slik at måler er strøm- og spenningsløs Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger monterer og tilkobler måler Dersom det i forbindelse med måleren skal monteres annet utstyr, og ved flere målere i samme felt, avtales plassbehovet i hvert enkelt tilfelle Måleinstallasjonen kobles og merkes i henhold til koblingsskjema som gjelder for målepunktet, jfr. vedlagte prinsippskjema. 7 Dokumentasjon Installatør må kunne dokumentere alle installasjoner som installatøren selv har ansvaret for. 8 Avvik Installatør skal utbedre evt. feil og mangler i eget anlegg fortløpende og uten ugrunnet opphold. Installatør skal, som del av sitt internkontrollsystem, ha etablert velfungerende rutiner for avvikshåndtering. 9 Prinsippskjema Følgende prisnippskjema finnes: Prinsippskjema for 1-fase måler direktekoblet 230 V med hovedsikringer t.o.m. 63 A Prinsippskjema for 1-fase måler direktekoblet 400 V med hovedsikringer t.o.m. 63 A Prinsippskjema for 3-fasemåler direktekoblet 230 V med hovedsikringer t.o.m. 80 A Prinsippskjema for 3-fasemåler direktekoblet 2 faser 400 V + N-leder med hovedsikringer t.o.m. 80A Prinsippskjema for 3-systems måler direktekoblet 400 V med hovedsikringer t.o.m. 80 A Prinsippskjema for direktekoblet anlegg med hovedsikringer t.o.m. 80 A hvor strømforsyningen ikke skal brytes ved målerbytte (data, heis, etc). Prinsippskjema for 3-fase måler trafo 230 V Prinsippskjema for 3-fase måler indirekte måling 400 V Prinsippskjema for 3-fase måler indirekte måling 230 V med strømtransformatorenhet t.o.m. 250 A Målefelt for direktemålte anlegg Målefelt for 3-fasemåler med måleromkobler Nedenfor angis de ulike prinsippskjema for tillatte målerkoblinger og oppsett.

7 Retningslinje : INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE V4 Side 7 av Prinsippskjema for 1-fase måler direktekoblet 230 V med hovedsikringer t.o.m. 63 A

8 Retningslinje : INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE V4 Side 8 av Prinsippskjema for 1-fase måler direktekoblet 400 V med hovedsikringer t.o.m. 63 A

9 Retningslinje : INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE V4 Side 9 av Prinsippskjema for 3-fasemåler direktekoblet 230 V med hovedsikringer t.o.m. 80 A

10 Retningslinje : INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE V4 Side 10 av Prinsippskjema for 3-fasemåler direktekoblet 2 faser 400 V + N-leder med hovedsikringer t.o.m. 80 A

11 Retningslinje : INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE V4 Side 11 av Prinsippskjema for 3-systems måler direktekoblet 400 V med hovedsikringer t.o.m. 80 A

12 Retningslinje : INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE V4 Side 12 av Prinsippskjema for direktekoblet anlegg med hovedsikringer t.o.m. 80 A hvor strømforsyningen ikke skal brytes ved målerbytte (data, heis, etc).

13 Retningslinje : INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE V4 Side 13 av Prinsippskjema for 3-fase måler trafo 230 V NB! Måleromkobler skal stå under måler. Strømledningene legges parvis i felles strømpe (per fase). Alle måleledninger skal legges av Installatør, også ut fra toppen av måleromkobler, med påpressede endehylser. Måletransformatorene tilkobles av Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger.

14 Retningslinje : INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE V4 Side 14 av Prinsippskjema for 3-fase måler indirekte måling 400 V NB! Måleromkobler skal stå under måler. Strømledningene legges parvis i felles strømpe (per fase). Alle måleledninger skal legges av Installatør, også ut fra toppen av måleromkobler, med påpressede endehylser. Måletransformatorene tilkobles av Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger.

15 Retningslinje : INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE V4 Side 15 av Prinsippskjema for 3-fase måler indirekte måling 230 V med strømtransformatorenhet t.o.m. 250 A Måleledninger (både strøm og spenning) klargjøres fra trafoenheten av installatør. Strømledningene fra hver trafo legges parvis i hver sin strømpe, og skal ha følgene farger: Fra trafo, fase R (L1) K=blå l=sort (PN 2,5mm2) Fra trafo, fase T (L3) K=blå l=brun (PN 2,5mm2) Kortslutningen på måletrafoene må ikke fjernes. Spenningsledningene legges kortslutningssikkert fra hovedsikring med følgene farger: R=sort (L1) S=hvit (L2) T=brun (L3) NB! Spenningsledningene og strømledningenes faserekkefølge må følge hovedledningens faserekkefølge.

16 Retningslinje : INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE V4 Side 16 av Målefelt for direktemålte anlegg

17 Retningslinje : INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE V4 Side 17 av 18 Målefelt for direktemålte anlegg fortsettelse

18 Retningslinje : INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE V4 Side 18 av Målefelt for 3-fasemåler med omkobler

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Spesifikasjon 011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2005-01-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 13 INNHOLD

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.12.2009 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Lavspenningsnett- Kundetilknytningboliginstallasjon

Lavspenningsnett- Kundetilknytningboliginstallasjon NR 4100 VER 2.2 02 / 2015 Lavspenningsnett- Kundetilknytningboliginstallasjon - Utførelse Beskrivelse: RENbladet er et hovedblad for all montasje i grensesnitt mellom netteier og kunder for enebolig og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT 1 Innledning Denne retningslinje gjelder ved etablering av midlertidige (provisoriske) anlegg

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Formål... 1 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 Hva er nytt... 1 Akkreditering... 2 Virkeområde... 2 Et eksempel... 2 Funksjonskrav... 4 Total maksimal feilvisning...

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER... 3 1-1. STIKKLEDNING...

Detaljer

EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting

EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting INNHOLD DEFINISJONER... 2 STANDARD NETTLEIEAVTALE... 4 STANDARD VILKÅR FOR TILKNYTNING... 15 GENERELLE OPPLYSNINGER Nettselskapet har som hovedregel

Detaljer

Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER

Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER Opphør eller endring av kundeforhold du er selv ansvarlig for betaling inntil kundeforholdet er oppsagt eller avsluttet. Meld straks fra om ny

Detaljer

Standard nettleievilkår for næringskunder mv

Standard nettleievilkår for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Nettleievilkår for næringskunder Standard nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke

Detaljer

Installatørmøter. Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik

Installatørmøter. Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik Installatørmøter Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik Agenda Installatørmøte 11:30 Eidsiva Nett: Status NEK 399 Relevante punkter vedr. Nett/Installatør Status AMS Tilsynsplan 2015

Detaljer

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning INNHOLD Standard avtale for nettleie...2 Standard vilkår for tilknytning...15 Definisjoner....26 Energi Norges standardavtaler 2007 er

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet /0 JUNI 00 ÅRGANG Direktør Region Nord-Norge Region Midt-Norge Region Vest-Norge Region Øst-Norge Landbaserte elektriske anlegg Risikoobjekter

Detaljer

Installatørmøter. Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd

Installatørmøter. Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Installatørmøter Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Agenda Installatørmøte Nett Nettforhold Kundeundersøkelse Nett/Elektroentreprenør Praktisk gjennomgang i elektronisk bruk av

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

Installatørmøter 2010

Installatørmøter 2010 Installatørmøter 2010 DLE- Elsikkerhet Norge Steinar Myrvåg OVERGANGSORDNINGER NEK 400-2010 Bransjen trenger tid til å tilegne seg nye metoder for utførelse beskrevet i revidert NEK 400 Prosjektering etter

Detaljer

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg.

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg. TRYSILHUS sameieboka Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg 1 Brannalarm og slokkeanlegg Innholdsfortegnelse 1. Formålet med Sameieboka...

Detaljer