Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten."

Transkript

1 Dato 15.aug Anleggsbidrag NVEs forskrift NVEs forskrift (Kontrollforskriften), FOR nr. 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, finnes på Lovdata (www.lovdata.no). Fra lovdata er det nedenfor tatt utklipp fra paragrafene som omhandler tilknytningsgebyr og anleggsbidrag Tilknytningsgebyr Tilknytningsgebyr kan benyttes ved nye tilknytninger eller ved oppdimensjonering av en eksisterende tilknytning. Tilknytningsgebyret skal være generelt og pålegges alle nye tilknytninger i nettet. Tilknytningsgebyret kan differensieres etter overbelastningsvern (sikringsstørrelse). 0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr (i kraft 1 jan 2000, tidligere 15-3), 13 des 2000 nr (i kraft 1 jan 2001, tidligere 16-3), 17 des 2001 nr (i kraft 1 jan 2002, tidligere 17-3). 17-4a. Tariffering av særskilte tjenester Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten. 0 Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr (i kraft 1 jan 2006) Anleggsbidrag Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. Når en tilknytning som beskrevet i første og annet ledd utløser forsterkninger i radielle fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget. Ved investeringer i maskete nett kan anleggsbidrag kun fastsettes i ekstraordinære tilfeller. Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventete energiuttak og kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr. Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr. Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Fordelingen kan skje i form av en etterberegning av anleggsbidraget, når nye kunder bli tilknyttet eller ved at nettselskapet forskutterer investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter hvert blir tilknyttet nettet. Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget. 0 Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr (i kraft 1 jan 2002),

2 2. Fastsettelse av anleggsbidrag, tilknytningsgebyr og nettjenester hos Haugaland Kraft 2.1 Tilknytningsgebyr HK har ikke praksis med å benytte tilknytningsgebyr. Denne praksis beholdes uendret. 2.2 Prising av nettjenester HK har fastsatt priser for særskilte tjenester. Oppdaterte priser (tariff) finnes på HK s nettside. internettside. 2.3 HKs beregning av anleggsbidrag Kort om forutsetninger og prinsipper. HKs beregningsmetode for anleggsbidrag baserer seg på nåværende forskriftstekst slik den er gjengitt i under punkt 1 ovenfor og i tillegg noen NVE nyere tolkninger av samme forskriftstekst og deler av EnergiNorges publikasjon nr I prinsippet skal alle nye nettilknytninger og nettforsterkninger basert på økt kapasitetsbehov fra eksisterende nettkunde kostnadsberegnes for å kunne fastsette størrelsen på anleggsbidraget. Eksempler på nye typer tilknytninger som skal beregnes er: Tilknytning av fritidsboliger/hytter Tilknytning av boliger/leiligheter Tilknytning av forretningsbygg, industribygg, næringsbygg, m.m. Tilknytning av offentlige bygg (skoler, sykehjem, kontor etc.) Tilknytning av pumper, kompressorer og lignende Tilknytning av mindre installasjoner (forsterkerskap, antenneanlegg, og lignende) Tilknytning av produksjon ( vannkraft, vindkraft m.m.) Noen presiseringer for fastsettelse anleggsbidrag Bruk av faktiske kostnader Anleggsbidraget skal beregnes ut fra nettselskapets faktiske kostnader for den konkrete tilknytning/kapasitetsutvidelse. Dette innebærer at det endelige anleggsbidraget først kan beregnes etter at tilknytningen er foretatt og når alle kostnader med tilknytningen/forsterkningen er kjent HK må imidlertid alltid på forhånd informere kunden skriftlig (tilbud) om estimert størrelse på anleggsbidraget og hvordan det blir beregnet. Ved beregning av kostnader som inngår i anleggsbidraget skal HKs selvkostpriser benyttes. Ansvar for kabelgrøfter Nettselskapets leveringsplikt er fram til grunnmur eller klemme på husvegg. Graving av grøft og v2/TLO Side 2 av 5

3 kabler/stikkledning er nettselskapets ansvar der det ikke blir benyttet luftnett. Kunde kan ikke pålegges å stå for deler av anlegget (f.eks. grøft). Det er imidlertid ikke noe til hinder at kunder som ønsker det kan stå for graving av kabelgrøft etter avtale med nettselskapet. Dersom HK utfører grøftearbeidene skal grøftekostnadene (graving og kabellegging) legges til anleggskostnaden etter at evt. bunnfradrag er fratrukket. Det betyr at kostnader ifm. grøft må fullfinansieres av kunde. Bruk av bunnfradrag HK skal fortsatt benytte et bunnfradrag på inntil kr ,- ved beregning av anleggsbidrag. Etter NVE nåværende fortolkning (enkeltvedtak) av bruk av bunnfradrag, skal HK benytte bunnfradraget ved beregning av anleggsbidrag: Alle nye nettkunder (målt og tariffert) Nettforsterkning til eksisterende nettkunde som etterspør/krever økt kapasitet i nettet. Nye produsenter (minikraft etc.) Dersom eksisterende nettkunde har 1- fase inntak og krever 3-fase, behandles dette som nettforsterkning (NVE) Bunnfradraget blir i utgangspunktet gitt når alle strømforsyningsanlegg er ferdig utbygget, kabel er ført fram til hver enhet og tilknytning er gjort. Bunnfradraget kan likevel gis før utbyggingen er ferdigstilt dersom utbygger påtar seg ansvar og kostnader for kabelgrøfter og legging av kabler frem til grunnmur. Forsterkning av eksisterende nettanlegg Dersom en ny kunde(r) eller etterspurt kapasitetsøkning fra eksisterende nettkunder medfører at eksisterende nettanlegg må forsterkes med økt kapasitet, legges følgende prinsipper til grunn: HK dekker kostnad med reinvestering til opprinnelig dimensjon når teknisk levetid er utløpt. Kostnaden med framskynding av reinvestering av eksisterende nettanlegg inngår i kostnader inngår i grunnlaget for beregning av anleggsbidraget. Gjenværende teknisk levetid benyttes (normalt) av HK ved fastsettelse av tid for framskyndingen Det benyttes standard kalkulasjonsrente for kraftnett dvs. 4.5 % Tilknytning av produksjon Prinsippet er i følge kontrollforskriften (NVE) at produksjonsrelaterte nettanlegg skal dekkes av produksjon. HK benytter en praksis som ligger nær opp til EnergiNorges publ Kostnader ved tilknytning av produksjon vil avhenge av hvorvidt det relevante nettanlegget er et produksjonsrelatert, et radielt eller et masket nettanlegg Beregningsmetode for anleggsbidrag hos HK. Det er kun anleggskostnadene for nye tilknytninger eller ved nettforsterkninger som skal tas med i kostnadsgrunnlaget ved beregning og fastsettelse av anleggsbidragene. I anleggskostnaden inngår prosjekteringskostnader, materialkostnader, montasje, maskiner(graving etc), transport og utstyr. I tillegg kommer eventuelle eksterne kostnader entreprenør, erstatning etc. Grunnlag for anleggsbidrag beregnes da slik: v2/TLO Side 3 av 5

4 Anleggskostnader (ihht regelverk) *Eventuell nåverdi av framtidig nettforsterkning(hk) **Fordel for andre nettkunder (HK) Grunnlag for anleggsbidrag (maks. ihht NVE): = A (kr) = B (kr) = C (kr) D = A B C *) HK dekker kostnad med investering til opprinnelig dimensjon når teknisk levetid er utløpt. Kostnader med framskynding av reinvestering av eksisterende nettanlegg inngår i kostnader for bregning av anleggsbidraget. Gjenværende teknisk levetid benyttes og fastsettes av HK. Det benyttes standard kalkulasjonsrente for kraftnett dvs 4,5%. Det blir ikke beregnet framskyndingskostnad på transformatorer siden disse normalt benyttes et annet sted i nettet eller selges. Framskyndingskostnad på arbeid relatert til oppgradering av transformator kan beregnes. **) I enkelte tilfeller vil investeringen i felles radielle nettanlegg ved nye tilknytninger/ nettforsterkninger for nettkunder også komme andre nettkunder til gode uten at disse nettkundene har krevet nettforsterkning. HK dekker da forholdsmessig den del av nettforsterkning som faller på eksisterende kunder når denne nettmessig vurderes å være eller kan bli nødvendig for å opprettholde tilfredsstillende overføringskapasitet og leveringskvalitet med normal lastutvikling i området. Fordeling av nettforsterkningen baseres på nettkundenes sikringstørrelse/installert effekt. HK dekker investeringskostnader i forbindelse med en rekke nye tilknytninger eller ved nettforsterkninger ved at det trekkes fra et bunnfradrag på kr ,- fra beregnet grunnlag for anleggsbidrag (D) ovenfor. Det betyr at alle kunder som er berettiget å beregne anleggsbidrag for, får likt fradrag. HK dekker også investeringskostnad ved effektutvidelser hos eksisterende nettkunder dvs. bunnfradrag er inntil kr ,-. Bunnfradrag blir normalt gitt når alle strømforsyningsanlegg er ferdig utbygget, kabel er ført fram til hver enhet og tilknytning er gjort. Fastsettelse av anleggsbidrag hos HK: Grunnlag for anleggsbidrag HKs bunnfradrag (fratrekk) Grøftekostnader Beregnet anleggsbidrag = D eksl. grøftekostnader (kr) = kr ,- (pr. enhet) = E (kr) = D eksl. grøft bunnfradrag + E (grøft) Betalingsbetingelser og forskuttering av anleggsbidrag. Anleggsbidraget skal normalt være innbetalt i sin helhet når anlegget er montert og klar for settes i drift. For større anlegg vil det bli krevet inn forskudd ved bestilling og ved mottak av hovedmateriell til HK. Andre betalingsbetingelser og tidspunkt kan avtales. HK kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget. HK forskutterer da andel for framtidige nettkunder og krever inn anleggsbidrag (forholdsvis andel) etter hvert som framtidige nettkunder tilknyttes i 10 års perioden. Andel framtidige nettkunder og tilhørende effektbehov i 10 års perioden skal fastsettes av HK som sannsynlige nye tilknytninger i denne perioden, basert på eksempelvis utbygger planer, godkjent reguleringsplan, bebyggelsesplan eller eksisterende bebyggelse uten nettilknytning v2/TLO Side 4 av 5

5 Det skal ikke foretas rentebelastning eller prisjustering for senere innbetalt andel av forskottert anleggsbidrag fra nye nettkunder som tilknyttes på et senere tidspunkt v2/TLO Side 5 av 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Retningslinje 01-09-02 ANLEGGSBIDRAG M.M. Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Davidsen Jon Eivind Johannessen Gyldig fra: 2012-06-12 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ANLEGGSBIDRAG...

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.11.2014 Vår ref.: 201402664-6 Arkiv: 623

Detaljer

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR FOR MIDT-TELEMARK ENERGI AS Gjeldende fra 01.01.2015. Fellesforskrifter: 1. Elektrisk kraft og nettleie blir levert etter

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning INNHOLD Standard avtale for nettleie...2 Standard vilkår for tilknytning...15 Definisjoner....26 Energi Norges standardavtaler 2007 er

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting

EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting INNHOLD DEFINISJONER... 2 STANDARD NETTLEIEAVTALE... 4 STANDARD VILKÅR FOR TILKNYTNING... 15 GENERELLE OPPLYSNINGER Nettselskapet har som hovedregel

Detaljer

Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER

Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER Opphør eller endring av kundeforhold du er selv ansvarlig for betaling inntil kundeforholdet er oppsagt eller avsluttet. Meld straks fra om ny

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER... 3 1-1. STIKKLEDNING...

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Rapport 2006-002. Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet

Rapport 2006-002. Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet Rapport 2006-002 Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet ECON-rapport nr. 2006-002, Prosjekt nr. 46700 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-839-4 ÅJE/PJS/mbh, BTE, 16. februar 2006 Offentlig Tariffering

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.12.2009 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT 1 KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT NÆRINGSKUNDER m.v. 2 Bydrift - Strømavtale for næringskunder m.v. Denne Strømavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder,

Detaljer

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder Haugaland Kraft AS Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg... 2 3 Hvem omfattes av kravene...

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT Agder Energi Nett AS TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT (Standardvilkår næringskunder) for kunder som er tilknyttet Regionalnettet samt for kunder med enkeltuttak over 20GWh/år fra Fordelingsnettet (heretter

Detaljer

Standard nettleievilkår for næringskunder mv

Standard nettleievilkår for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Nettleievilkår for næringskunder Standard nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

TARIFFAR FRÅ 01.01.2015

TARIFFAR FRÅ 01.01.2015 TARIFFAR FRÅ 01.01.2015 Alle tariffar er i utgangspunktet sett opp utan mva og forbruksavgift. H-tariff for hushald og gardsbruk. H 4 Kilowattime tariff. Nettleige: Fastbeløp for anlegg med hovedsikringar

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer