1 INNLEDNING MATERIELL OG LAGERHOLD DOKUMENTASJON RESPONSTID AVVIK PRISING AV KUNDETJENESTER...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER..."

Transkript

1 Spesifikasjon MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING GENERELT FORMÅL FORSKRIFTSKRAV RETNINGSLINJER, NORMER, INSTRUKSER MV LEVERANSE OMFANG ANSVAR MÅLERPLASS, DIREKTE OG INDIREKTE ANLEGG VALG AV MÅLER OG MÅLEUTSTYR MONTASJE AV MÅLER OG MÅLEUTSTYR FERDIGMELDING NØKLER MATERIELL OG LAGERHOLD DOKUMENTASJON RESPONSTID AVVIK PRISING AV KUNDETJENESTER RAPPORTERING KRAV OG MÅLEKRITERIER MÅLERMONTASJE KONTROLL OG LAGERHOLD ETABLERING OG OMBYGGING AV MÅLEPUNKT... 8

2 Spesifikasjon: Målermontasje Side 2 av 9 1 Innledning Denne spesifikasjon gjelder montasje av energi- og effektmålere i Nettselskapets nett. Leverandøren skal følge nedenstående krav til målermontasje. 2 Generelt 2.1 Formål Formålet med leveransen er å: sikre en korrekt montasje av elektrisitetsmålere i Nettselskapets forsyningsområde. sikre at Nettselskapet oppfyller myndighetskrav. Leveransen utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter, spesifikasjoner, retningslinjer og instrukser fra Nettselskapet samt krav i dette dokument. 2.2 Forskriftskrav Tjenesteleveransen skal følge gjeldende forskrifter, herunder spesielt: Forskrift nr 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Forskrift nr.1060 om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) (samt tilhørende, gjeldende normer i NEK400) Forskrift nr.301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forskrift nr 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) Forskrift nr 1626 om elektriske forsyningsanlegg Forskrift nr 468 om krav til elektrisitetsmålere som selges. Forskrift nr 458 om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektrisitetsanlegg Forskrift nr 1753 om krav til elektrisitetsmåling Forskrift nr 739 om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 2.3 Retningslinjer, normer, instrukser mv. Tjenesteleveransen skal i tillegg til forskriftskrav også følge krav i følgende dokumenter: Nettselskapets retningslinjer: Lavspenningsnett Stikkledninger utførelse Nettselskapets spesifikasjoner: Målerutstyr DN Målermontasje Kontroll, utskifting og forvaltning av målere Målerutstyr RN Statnetts krav til måling i sentralnettet Nettselskapets instrukser: Driftsleders instrukser (DI) under Nettselskapets krav til HMS-IK-SHA

3 Spesifikasjon: Målermontasje Side 3 av 9 Øvrige dokumenter: Retningslinjer for kvalitetssikring av elmåling og målerdatahåndtering (EBL publ. Nr ). Installasjons-/tilknytningsregler (EBL publ. Nr ) Nettselskapets standard tilknytningsvilkår og til enhver tid gjeldende tariffvilkår Nettselskapets retningslinjer, spesifikasjoner, instrukser, rutiner og brukerspesifikasjoner finnes tilgjengelig på web, i Nettbiblioteket på Nettselskapets hjemmeside (se link via ). 3 Leveranse 3.1 Omfang Leveransen omfatter montasje av elektrisitetsmålere i Nettselskapets nett, inkl.: Montasje av nye målere i Nettselskapets nett og utskiftning av eksisterende målere Dokumentasjon Rapportering Oppdrag vil normalt initieres av Melding Om Installasjon (MOI) fra Installatører til Øvrige oppdrag, som for eksempel reinvestering av målere, tas som egne oppdrag etter forespørsel. 3.2 Ansvar Leverandøren er ansvarlig for montasje av elektrisitetsmålere i Nettselskapets nett, se krav i denne spesifikasjon. Installatøren er ansvarlig for forberedelser til montasje av elektrisitetsmålere i henhold til REN Dersom Installatøren ikke har utført forberedelser til målerinstallasjon i henhold til krav fra Nettselskapet, kan Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger utsette tilkopling til mangler er brakt i orden. Leverandøren skal på vegne av Nettselskapet behandle ordinære dispensasjonssaker fra Installatører. I prinsipielle eller særskilte saker skal Nettselskapet avgjøre dispensasjonssøknader. Leverandøren etablerer da nødvendig underlag til sak for 3.3 Målerplass, direkte og indirekte anlegg For krav til målerplass, direkte og indirekte anlegg som angitt i REN og REN Valg av måler og måleutstyr Leverandøren skal velge måler og tilhørende utstyr i henhold til Nettselskapets spesifikasjoner. Alle strømtransformatorer, spenningstransformatorer og målere som monteres i Nettselskapets nett skal tilfredsstille kravene i spesifikasjonene Målerutstyr DN og Målerutstyr RN. 3.5 Montasje av måler og måleutstyr Leverandøren er av Nettselskapet bemyndiget til å montere og kople elektrisitetsmåler og måleutstyr, som initieres iht. bestilling fra Ut fra størrelse på overbelastningsvern/hovedsikring (OV/HS) og gjeldende tariffvilkår, skal løsning velges med hensyn til: Målertype og om det er nødvendig med måletransformatorer.

4 Spesifikasjon: Målermontasje Side 4 av 9 Om det skal monteres måleterminal, inklusive kommunikasjon og kommunikasjonsløsning. Om det foreligger bestilling av utkoplbar overføring. Om det foreligger bestilling av måler for produksjon/kraftinnmating eller kombinert forbruk/ innmating. Dato for spenningssetting/ønsket måleroppsett eller målerbytte angis i bestilling fra Måleinstallasjonen koples i henhold til koplingsskjema som gjelder for målepunktet som angitt i REN og REN Leverandøren skal ikke starte på målermontasje der Installatør har montert overbelastningsvern/hovedsikring (OV/HS) som avviker fra Nettselskapets svar på MOI. Leverandøren melder sak som avvik til Nettselskapet for videre behandling. 3.6 Ferdigmelding Når Leverandøren har sluttført oppdrag med montasje av måler, skal melding om måler oppsatt / klar til spenningssetting gis til utførende entreprenør, der dette er relevant. B 4 Nøkler For å få tilgang til målere, har Nettselskapet fått nøkler til tredje persons eiendommer. Leverandøren skal forvalte disse nøklene på vegne av Leverandøren skal oppbevare nøklene på en slik måte at uvedkommende ikke gis tilgang til disse, dvs. i avlåste skap, og hvor kun autorisert personell har tilgang. Leverandøren skal ha system for dokumentasjon av hvilke nøkler Nettselskapet har fått utlevert, hvilke nøkler som er utlånt og hvem som har lånt disse. Disse opplysningene skal arkiveres så lenge nøklene er utlånt, og deretter i minst 2 år etter at de er levert tilbake. Alle Nettselskapets kostnader som følge av misbruk eller tap av nøkler i Leverandørens besittelse, bæres av Leverandøren. 5 Materiell og lagerhold Leverandøren holder måleutstyr, måleromkobler, strøm- og spenningstransformator og terminal. Leverandøren holder et tilstrekkelig stort lager av nødvendig materiell. Lagertjenester skal også omfatte utlevering/mottak av materiell til/fra installatører. Leverandøren skal holde et nødvendig forbrukslager av måleromkoblere og måletransformatorer til installatører. Strømtransformatorenes sekundærkrets koples av Leverandøren. Leverandøren skal ved innkjøp benytte avtaler inngått av Nettselskapet for materiell som omfatter målere, måleromkoblere og måletransformatorer, eller benytte materiell som er prekvalifisert av 6 Dokumentasjon Data om og fra målere og tilknyttet utstyr er Nettselskapets eksklusive eiendom, og kan ikke overdras tredje person uten skriftlig samtykke fra Alle kontroller som utføres må kunne dokumenteres iht. myndighetskrav, både gjennomføringsmetode og resultater.

5 Spesifikasjon: Målermontasje Side 5 av 9 På forespørsel skal Leverandøren kunne fremlegge dokumentasjon av tellerstand på nedtatte målere. Underlag for etterberegning av utilsiktet umålt forbruk/strømtyveri skal dokumenteres og sendes Hafslund Fakturaservice for fakturering. Leverandøren skal utarbeide nødvendig dokumentasjon om målepunktet i henhold til angitte Kap.11 Krav og målekriterier. For fjernavleste målepunkt skal alle tilknyttede hendelser registreres med dato i avtalt system. All målermontasje skal dokumenteres. Leverandøren skal dokumentere/registrere nødvendige data om 2VK slik at måleverdiene fra målepunktet blir brukt korrekt som grunnlag for fakturering og i dokumentasjon i avtalt system. Leverandøren skal registrere målerne inn i de KIS-systemer som Nettselskapet benytter. Nummerering av målere skal være entydig for hele nettområdet. Målerne gis nummer iht. Nettselskapets definerte målerserier. Øvrig nødvendig dokumentasjon - f.eks. vedlikeholdsanvisninger, driftsforskrifter, betjeningsinstrukser, funksjonsbeskrivelser, rutiner, egenkontroller mv. - skal være tilgjengelig for Leverandør, Nettselskapet, den Nettselskapet bemyndiger samt myndighetene. 7 Responstid Leverandøren skal ha utført nødvendig målermontasje innen 5 virkedager etter bestilling fra For øvrig skal krav angitt i Kap.11 Krav og målekriterier følges. Ved bestilling oppgis hvor målerplassen befinner seg og eventuelt telefonnummer/ e-post-adresse til kontaktperson. 8 Avvik Leverandøren skal utbedre feil og mangler som Leverandøren selv er ansvarlig for fortløpende og senest innen 3 virkedager etter registrert feil/avvik. Avvik som er generert av Installatører eller andre og som utgjør alvorlige brudd på forskrifter, spesifikasjoner eller retningslinjer, skal meldes til Nettselskapet for videre behandling senest innen 3 virkedager etter registrert feil/avvik. Leverandøren skal, som del av sitt internkontrollsystem, ha etablert velfungerende rutiner for internkontroll av egne arbeider samt for avvikshåndtering. 9 Prising av kundetjenester All prising av leveranser på forespørsel fra kunder, skal gis av Leverandøren til Nettselskapet innen rimelig tid. 10 Rapportering Leverandøren skal ved hver faktura til Nettselskapet vedlegge relevant dokumentasjon og underlag for fakturering. Forståelig beskrivelse av aktiviteter, mengder, priser, rabatter på enhets- og aggregert nivå skal medtas. Oversikt over antall og type avvik for siste periode og aggregert skal angis.

6 Spesifikasjon: Målermontasje Side 6 av 9 Oversikt over antall nye/endrede/fjernede objekter i systemet for siste periode og aggregert skal angis. Resultater ift målekriterier i spesifikasjonen for siste periode og aggregert skal angis.

7 Spesifikasjon : Målermontasje Side 7 av 9 11 Krav og målekriterier 11.1 Målermontasje Hendelse Beskrivelse Krav Etablering, utskiftning, reinvestering av måler Oppdatere KIS/FDV Etablering, bytting og kvalitetssikring av måler med alt tilhørende utstyr i et nytt eller ombygd målepunkt. Leverandøren skal ha utført nødvendig målermontasje innen 5 virkedager etter bestilling fra Krav iht. Nettselskapets spesifikasjoner skal oppfylles. Leverandøren skal dokumentere alle anleggsendringer i KIS/FDV innen 3 virkedager etter gjennomført kontroll/montasje av anlegg og utstyr. IK-skjema for montasje skal overleveres Hafslund Elsikkerhet for stikkprøvekontroll. Avvikshåndtering Registrere avvik og sørge for gjennomføring av feilretting av målere i drift. Kopi av arbeidsordre for timesmåling/laststyring skal videresendes til leverandør for etablering av timesmålte/laststyrte anlegg, for idriftsetting av anlegg til timesmålt i GENERIS, CAB, frontend og laststyringsapplikasjon. Leverandøren skal utbedre feil og mangler som Leverandøren selv har ansvaret for fortløpende og senest innen 3 virkedager etter registrering av feil/avvik. Avvik på demontert målerutstyr skal registreres og meldes til Egnet IK-skjema benyttes Kontroll og lagerhold Hendelse Beskrivelse Krav Mottakskontroll Kontrollere målerne visuelt ved leveranser fra målerleverandørene. Reklamere skadede målere. Målerne skal tildeles unike nummer iht. anvisning fra Målerne skal være merket og kontrollert i orden. Mottakskontroll dokumenteres i KIS/FDV. Målere lagres hos leverandøren. Lagerhold Lagre målere og målerutstyr Leverandøren holder et tilstrekkelig stort lager av nødvendig materiell. Lagertjenester skal også omfatte utlevering/mottak av materiell til/fra installatører.

8 Spesifikasjon: Målermontasje Side 8 av Etablering og ombygging av målepunkt Hendelse Beskrivelse Krav Målepunkt 80A uten fjernavlesning Montere direkte målere for alle nye og ombygde målepunkt. Måler skal være montert innen 5 virkedager etter mottatt bestilling fra Målepunkt 80A med fjernavlesning Montere direkte målere for alle nye og ombygde målepunkt. Måler og terminal skal være montert innen 5 virkedager etter mottatt bestilling fra Målepunkt >80A og uten fjernavlesning Målepunkt 80A og med fjernavlesning Reaktiv måling OV > 500A/230V eller OV > 300A/400V (OV: overstrømsvern) Høyspenningsmåling Montere måler for alle nye og ombygde målepunkt. Målerstand med dato skal registreres. Montere måler og terminal for alle nye og ombygde målepunkt. Etablere kommunikasjon. Målerstand med dato skal registreres. Med unntak av rene ohmske belastninger, som elektrokjeler, skal reaktiv måling monteres på alle nye og ombygde målepunkt. Målerstand med dato skal registreres. Montere måler på alle nye og ombygde målepunkt der det også er definert høyspennings tilknytningspunkt. Visuell og instrumentell kontroll foretas av Leverandøren. Det skal foreligge dokumentasjon av strøm- og spenningstransformatorer, hvis dette er levert av andre enn Leverandøren. Måler skal være montert innen 5 virkedager etter mottatt bestilling fra Måler og terminal skal være montert innen 5 virkedager etter mottatt bestilling fra Måler skal være montert innen 5 virkedager etter mottatt bestilling fra Måler og terminal skal være montert innen 5 virkedager etter mottatt bestilling fra Høyspennings måling tillates KUN på anlegg med høyspennings tilknytning. Målepunktet skal nettnivåmessig samsvare med tilknytningspunktet.

9 Spesifikasjon: Målermontasje Side 9 av 9 Hendelse Beskrivelse Krav Plombering Ved ombygginger hvor installatør bryter plomberingen, skal måleren plomberes etter at målingen er kontrollert til fortsatt å være korrekt. Dokumentasjon Data om tellerstand, målernummer og terminal legges inn i KIS. Plomberingen skal skje innen 10 virkedager etter mottatt bestilling fra Målepunktet skal være dokumentert samtidig med montasjen og oppdatert i KIS innen 3 virkedager etter montasje. Tellerstand ved nedtak av målere skal dokumenteres (dokumentasjonen oppevares i 3 år). For fjernavleste målepunkt skal data oversendes i henhold til dette dokument. Registrering av utilsiktet umålt anlegg/strømtyveri For nye fjernavleste anlegg skal data oversendes til Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger innen 3 virkedager. Underlag for etterberegning av utilsiktet umålt forbruk/strømtyveri skal dokumenteres og sendes Hafslund Fakturaservice for fakturering.

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Formål... 1 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 Hva er nytt... 1 Akkreditering... 2 Virkeområde... 2 Et eksempel... 2 Funksjonskrav... 4 Total maksimal feilvisning...

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester Vilkår for avtale om levering av: Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1. Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Hafslund

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Sluttrapport. 10. september 2012

Sluttrapport. 10. september 2012 Utrulling Demo Steinkjer BYAFOSSEN Sluttrapport 10. september 2012 Sluttrapporten er en oppsummering av inntrykk etter endt montasje. Det er fokus på hva som har fungert bra og hva som har fungert mindre

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer