Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt"

Transkript

1 Spesifikasjon Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 13 INNHOLD SIDE 1 GENERELT FORMÅL FORSKRIFTSKRAV RETNINGSLINJER, NORMER, INSTRUKSER MV LEVERANSE KONTROLL Generelt Gruppering av målere Målepunktkontroll ved måleroppsett UTSKIFTING/REINVESTERING FORVALTNING FDV-system Eksterne tjenesteytere Opplæring i måleteknologi Vedlikehold og oppdatering av data Internkontrollsystem NØKLER MATERIELL DOKUMENTASJON LEVERINGSTID AVVIK KRAV OG MÅLEKRITERIER GENERELT UTSKIFTING/REINVESTERING KONTROLL FORVALTNING ETABLERING OG OMBYGGING INITIERT AV NETTSELSKAPET BEGREP... 13

2 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 2 av 13 1 Generelt 1.1 Formål Formålet med leveransen er å: etablere, opprettholde og forvalte tekniske løsninger for å måle nettkundens energi- og effektforbruk riktig sørge for at kvalitetssikrede måledata kan innhentes av Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger, slik at nettkunden kan faktureres i henhold til den nettariff målepunktet skal ha. sørge for å etablere og opprettholde tekniske løsninger for å måle energi- og effektforbruk riktig på målepunkt i Nettselskapets nett. sikre en korrekt avregning av strømleverandørene innenfor Nettselskapets forsyningsområde. kunne dokumentere kvaliteten på Nettselskapets målerpark overfor Nettselskapet, kunder og myndigheter. sikre at Nettselskapet oppfyller myndighetskrav. Som formelt grunnlag for leveransen ligger myndighetspålegg gjennom lov og forskrift samt Nettselskapets generelle krav knyttet til levering av oppdrag, herunder HMS-krav. Leveransen utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter, spesifikasjoner, retningslinjer og instrukser fra Nettselskapet samt krav i dette dokument. 1.2 Forskriftskrav Tjenesteleveransen skal følge gjeldende forskrifter, herunder spesielt: Forskrift nr om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) (samt tilhørende, gjeldende normer i NEK400) Forskrift nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forskrift nr. 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekom-forskriften) Forskrift nr Forskrift nr. 458 om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg Forskrift nr Retningslinjer, normer, instrukser mv. Tjenesteleveransen skal i tillegg til forskriftskrav også følge krav i følgende dokumenter: Nettselskapets retningslinjer: Lavspenningsnett Stikkledninger utførelse

3 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 3 av 13 Nettselskapets spesifikasjoner: Målerutstyr DN Målermontasje Kontroll, utskifting og forvaltning av målere Målerutstyr RN Statnetts krav til måling i sentralnettet Nettselskapets instrukser: Driftsleders instrukser (DI) under Nettselskapets krav til HMS-IK-SHA Øvrige dokumenter: Retningslinjer for kvalitetssikring av elmåling og målerdatahåndtering (EBL publ. Nr ). Installasjons-/tilknytningsregler (EBL publ. Nr ) Nettselskapets standard tilknytningsvilkår og til enhver tid gjeldende tariffvilkår Nettselskapets retningslinjer, spesifikasjoner, instrukser, rutiner og brukerspesifikasjoner finnes tilgjengelig på web, i Nettbiblioteket på Nettselskapets hjemmeside (se link via ). 2 Leveranse Leveransen omfatter flere beslektede oppgaver: kontroll utskifting/reinvestering forvaltning av elektrisitetsmålere i Nettselskapets nett. 2.1 Kontroll Generelt Målere som skal kontrolleres, skal kontrolleres iht. relevante forskrifter for elektrisitetsmålere. Leverandøren skal fremskaffe data om de enkelte målertyper. Leverandøren skal etablere og dokumentere system for kontroll av målere, som sikrer at kravene i FOR nr oppfylles. Det skal på bestilling fra Nettselskapet tas stikkprøver av målertyper som er montert i Nettselskapets nett og hvor Leverandøren dokumenterer resultater. Utførte stikkprøver skal tilfredsstille kravene i FOR nr System for kontroll av målere skal normalt baseres på statistiske metoder. Målere som ved mistanke om feil blir kontrollert, og har lavere kvalitet enn angitte krav, skal ikke benyttes.

4 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 4 av Gruppering av målere For å redusere kostnadene med FOR nr. 1753, ønsker Nettselskapet å samarbeide med andre parter for å oppnå størst mulig grupper av målere og minst mulig omfang på utvalg. Nettselskapets målerpark skal inngå i felles gruppering av målere. Nettselskapet skal i samarbeid med andre parter etablere av grupper av målere og evt. etablering av systemløsning for felles kontrollsystem Målepunktkontroll ved måleroppsett Målepunktskontrollen skal utføres i henhold til REN 4004 og REN Kontroll i målepunktet omfatter en visuell kontroll av strøm- og spenningstransformator og kontroll av målermontasje. På 3-fase anlegg sjekker Leverandøren systemets dreieretning ved oppsett av måler. Hvis flere målere inngår i den samlede målingen innenfor en og samme installasjon, skal Leverandøren gjennomføre en kontroll som dokumenterer at målerne som er knyttet opp mot det enkelte anlegg i Nettselskapets faktureringssystem samsvarer med den elektriske sammenhengen mellom måler og anlegg i installasjonen. Målepunktkontrollen på nyanlegg skal være gjennomført før anlegget spenningssettes og åpnes for fakturering av nettkunden. Kontroll i målepunktet omfatter en visuell kontroll av strøm- og spenningstransformator og kontroll av målermontasje. Målepunktkontrollen dokumenteres i FDV eller på andre måter inntil FDV er i drift. Kontroll av direktemålte anlegg tas kun i spesielle tilfeller. 2.2 Utskifting/reinvestering Nettselskapet er ansvarlig for å definere - etter anbefalinger fra Leverandøren - hvilke målertyper som skal være gjenstand for utskifting/reinvestering og hvor stort antall målere som skal skiftes ut av hver målertype. Anbefalingene skal sikre at Nettselskapet oppfyller FOR nr Anbefalingene for kontroll skal foreligge innen 1.oktober året før gjennomføring. Anbefaling om utskiftinger basert på kontrollene, oversendes Nettselskapet hvert kvartal. Målere som skiftes, skal demonteres fra anlegg hos Nettselskapets nettkunder og erstattes med godkjente målere. Leverandøren skal utføre utskifting/reinvestering og dokumentere arbeidet i henhold til krav beskrevet i dette dokument. 2.3 Forvaltning FDV-system Leverandøren skal ha et system for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av målere med tilhørende utstyr.

5 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 5 av 13 Leverandøren skal sørge for nødvendig lagring og dokumentasjon av kunde-, anleggs-, installasjons- og målerdata. Slik lagring og dokumentasjon skal gjøres i Nettselskapets KISsystemer og eventuelt andre nødvendige systemer Eksterne tjenesteytere Alle tjenester fra underleverandører, som er relevante iht. denne spesifikasjon, skal inngå i totalleveransen fra Leverandøren og faktureres iht. avtale Opplæring i måleteknologi Leverandøren skal ved behov gi opplæring om målere og i måleteknologi. Tjenesten faktureres som regningsarbeid etter priser gitt i avtale Vedlikehold og oppdatering av data Leverandøren skal sørge for at relevante data blir oppdatert. Dette gjelder bl.a.: registrere nødvendige data i KIS om nytt/endret målepunkt. oppdatere KIS-systemet ved endringer i GAB-adresseregisteret sørge for å oppdater KIS ifm. endring av de sentrale næringskoder og forbrukskoder. Dette meldes inn til eier av KIS-systemet. dokumentasjon for etablering av fjernavlesning skal arkiveres hos Leverandøren og skal være tilgjengelig for Nettselskapet når Nettselskapet forespør. samtlige målere som brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør i Nettselskapets nett (jfr. FOR nr. 1753) Internkontrollsystem Leverandøren skal ha et etablert internkontrollsystem (IK) inkludert et avvikssystem som Nettselskapet på forespørsel skal kunne kontrollere. Leverandøren skal ha dokumenterte rutiner for kvalitetssikring av måleverdikjeden som tilfredsstiller relevante forskriftskrav. 3 Nøkler For å få tilgang til målere, har Nettselskapet fått nøkler til tredje persons eiendommer. Leverandøren skal forvalte disse nøklene på vegne av Nettselskapet. Leverandøren skal oppbevare nøklene på en slik måte at uvedkommende ikke gis tilgang til disse, dvs. i avlåste skap, og hvor kun autorisert personell har tilgang. Leverandøren skal ha system for dokumentasjon av hvilke nøkler Nettselskapet har fått utlevert. All ut- og innlevering av nøkler skal kvitteres på egne kvitteringsskjemaer. Skjemaene skal arkiveres så lenge nøklene er utlånt, og deretter i 3 år etter at de er levert. Alle Nettselskapets kostnader som følge av misbruk eller tap av nøkler i Leverandørens besittelse, bæres av Leverandøren.

6 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 6 av 13 4 Materiell Leverandøren er ansvarlig for å holde alt nødvendig materiell/utstyr i forbindelse med kontroll, utskifting/reinvestering og montasje av ombygde målepunkt. Leverandøren skal holde et nødvendig forbrukslager av måleromkoblere og måletransformatorer til elektroentreprenører. Alle strømtransformatorer, spenningstransformatorer og målere som monteres i Nettselskapets nett skal tilfredsstille kravene i spesifikasjonene Målerutstyr DN og Målerutstyr RN. Leverandøren skal ivareta intensjonen om færrest mulig grupper av målere. 5 Dokumentasjon Data om og fra målere og tilknyttet utstyr er Nettselskapets eksklusive eiendom og kan ikke overdras tredje person uten skriftlig samtykke fra Nettselskapet. Alle kontroller som utføres må kunne dokumenteres iht. myndighetskrav, både gjennomføringsmetode og resultater. På forespørsel skal Leverandøren kunne fremlegge dokumentasjon av tellerstand på nedtatte målere. Leverandøren skal utarbeide nødvendig dokumentasjon om målepunktet i henhold til kap.8 Krav og målekriterier For fjernavleste målepunkt skal alle tilknyttede hendelser registreres med dato i avtalt system. Målermontasje utført på Leverandørens initiativ skal dokumenteres på lik linje med målermontasje initiert av Nettselskapet. Leverandøren skal dokumentere/registrere nødvendige data om 2VK slik at måleverdiene fra målepunktet blir brukt korrekt som grunnlag for fakturering og i dokumentasjon i avtalt system. Leverandøren skal registrere og identifisere målerne inn i de KIS-systemer som Nettselskapet benytter, dvs. lage målermastere. Nummerering av målere skal være entydig for hele nettområdet. Målerne gis nummer iht. Nettselskapets definerte målerserie. Øvrig nødvendig dokumentasjon - f.eks. vedlikeholdsanvisninger, driftsforskrifter, betjeningsinstrukser, funksjonsbeskrivelser, rutiner - skal være tilgjengelig for Nettselskapet og myndigheter. 6 Leveringstid Hvert oppdrag skal utføres uten unødige forsinkelser og innen den frist som er avtalt med Nettselskapet og Nettselskapets kunder.

7 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 7 av 13 7 Avvik Generelt skal feil og mangler utbedres fortløpende. Leverandøren skal, som del av sitt internkontrollsystem, ha etablert velfungerende rutiner for avvikshåndtering.

8

9 Spesifikasjon: 011_03_ Kontroll_utskrifting forvaltning maalere Side 9 av 13 8 Krav og målekriterier 8.1 Generelt Etablert måling Etablere og kvalitetssikre måling i et nytt eller ombygd målepunkt. Krav i kap.1 skal oppfylles. Oppdatering FDV (database Forvaltning, Drift og Vedlikehold) Med mindre annet er spesifisert gjelder: Resultatene skal dokumenteres i FDV innen 10 virkedager etter gjennomført kontroll på anlegg og utstyr. 8.2 Utskifting/reinvestering Utskifting/reinvestering Bytte måler i henhold til Nettselskapets bestilling. Omfang og evt. særskilte krav er gitt i hver enkelt bestilling. Data skal oppdateres i KIS innen 7 virkedager etter nedtak og dokumenteres i FDV. Resultater gis i kvartals- og årsrapporter. 8.3 Kontroll Mottakskontroll Kontrollere målerne visuelt ved leveranser fra målerleverandørene. Reklamere skadede målere. Stikkprøver av oppsatte målere Brukte og godkjente målere Det skal på bestilling tas stikkprøver av målertyper som er montert i Nettselskapets nett. Målere som er kontrollert og kalibrert, og funnet i orden skal monteres i nettet på ny. Måler skal være satt opp innen 5 virkedager fra ferdigmelding fra installatør er mottatt til måler er montert og dokumentert, dersom ikke nettkunden selv ønsker senere dato eller ikke makter å gi Leverandøren tilgang til målepunktet. Målerne skal ha et unikt nummer. Målerne skal være merket og kontrollert i orden. Mottakskontroll dokumenteres i FDV. Stikkprøver etter nærmere spesifikasjoner fra Nettselskapet. Utvalgene og prøvene skal følge FOR nr Dokumenteres i FDV og i rapporter. Ikke godkjente målere avhendes. Dokumenteres i FDV.

10 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 10 av 13 Kontroll av transformatormålte anlegg Det skal foretas kontroll av målepunkt med indirekte måling Stikkprøvekontroll skal tas på anlegg eldre enn ett år. Dokumenteres i FDV. Målepunktskontroll Besiktigelse av anlegg, kontroll av alle relevante forhold. Generell anleggskontroll eller kontroll etter nærmere spesifikasjoner fra Nettselskapet. Kontrollen skal være utført iht. bestilling. Dokumenteres i FDV. Brukte Brukte måletransformatorer kastes. Avhending i henhold til kontrakt. måletransformatorer Synkronisering Anlegg for summasjons-/ subtraksjonsmåling Prøveprotokoll Kontroll av tellerstand mellom frittstående sendemåler og terminal Visuell kontroll av tilkoblede lastobjekter samt vektorkontroll ved belastning. Utstedelse av prøveprotokoll per måler/målergruppe Kontroll etter nærmere spesifikasjoner fra Nettselskapet. Kontrollen skal være utført iht. bestilling. Stor mengde kontroller innenfor en kort tidsperiode betraktes som en avvikssituasjon og behandles deretter. Dokumenteres i FDV. Kontrollen skal være utført iht. bestilling. Dokumenteres i FDV. Det er forbud mot summasjons- og subtraksjonsmåling på nye anlegg. Gamle anlegg skal avvikles dersom det skjer endringer i installasjonen som påvirker målingen. Prøveprotokoller utarbeides etter nærmere bestilling. Protokollene baseres på FDV-basen. Levering iht. bestilling. 8.4 Forvaltning Dokumentasjon Leverandøren skal ha et FDV-system. Nettselskapet skal via datanettverket kunne gå inn på enkeltkomponenter i databasen. FDV-basen skal danne grunnlag for valg av tiltak og objekter til stikkprøvekontroll iht. Ebl-249 og FOR nr Utarbeide rapport til Justervesenet Leverandøren utarbeider nødvendige rapporter med underlag til Justervesenet iht. relevante forskriftskrav.

11 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 11 av Etablering og ombygging initiert av Nettselskapet Målepunkt 80A uten Montere direkte målere for alle nye og Innen 5 virkedager etter mottatt bestilling, iht. 8.2 siste pkt. fjernavlesning ombygde målepunkt. Målepunkt 80A med fjernavlesning Montere direkte målere for alle nye og ombygde målepunkt. Måler og terminal skal være montert innen 5 virkedager etter mottatt bestilling, iht. 8.2 siste pkt. Kommunikasjon skal være i drift innen 15 virkedager etter måleroppsett, med Målepunkt >80A og uten fjernavlesning Målepunkt 80A og med fjernavlesning Etablere kommunikasjon. Montere måler for alle nye og ombygde målepunkt. Dersom måler blir montert før spenning er påsatt anlegget, skal det kontrolleres at målepunktet viser korrekt måling etter at spenning er påsatt. Målerstand med dato skal registreres. Montere måler og terminal for alle nye og ombygde målepunkt. Etablere kommunikasjon. Dersom måler blir montert før spenning er påsatt anlegget, skal målepunktet kontrolleres etter at spenning er påsatt. Målerstand med dato skal registreres. mindre tredje part forårsaker forsinkelse. Utstyr skal være montert innen 5 virkedager etter mottatt bestilling, iht. 8.2 siste pkt. Kontrollen skal foretas innen 40 virkedager etter at spenning er påsatt anlegget, men ikke tidligere enn 10 virkedager etter oppsatt måler. Avhengig av spenningssetting av anlegget. Utstyr skal være montert innen 5 virkedager etter mottatt bestilling, iht. 8.2 siste pkt. Kommunikasjon skal være i drift innen 15 virkedager etter måleroppsett, med mindre tredje part forårsaker forsinkelse. Evt. kontroll skal foretas innen 10 virkedager etter at spenning er påsatt anlegget. Evt. etterkontroll av fjernavleste anlegg skal kontrolleres i tidsrommet 6-12 måneder etter avsluttet montasje.

12 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 12 av 13 Reaktiv måling OV > 500A/230V eller OV > 300A/400V (OV: overstrømsvern) Høyspenningsmåling Plombering Dokumentasjon Med unntak av rene ohmske belastninger, som elektrokjeler i boligblokker, skal reaktiv måling monteres på alle nye og ombygde målepunkt. Dersom måler blir montert før spenning er påsatt anlegget, skal det kontrolleres at målepunktet viser korrekt måling etter at spenning er påsatt. Målerstand med dato skal registreres. Montere måler på alle nye og ombygde målepunkt der det også er definert høyspennings tilknytningspunkt. Visuell kontroll foretas av Leverandøren. Det skal foreligge dokumentasjon av strøm- og spenningstransformatorer hvis dette er levert av andre enn Leverandøren. Ved ombygginger hvor installatør bryter plomberingen, skal måleren plomberes etter at målingen er kontrollert til fortsatt å være korrekt. Data om tellerstand, målernummer og terminal legges inn i KIS i henhold til dette dokument. Utstyr skal være montert innen 5 virkedager etter mottatt bestilling, iht. 8.2 siste pkt. Evt. kontroll skal foretas innen 40 virkedager etter at spenning er påsatt anlegget, men ikke tidligere enn 10 virkedager etter oppsatt måler. Målermontasjen skal være utført innen 5 virkedager etter at anlegg er meldt klart for montasje, iht. 8.2 siste pkt. Alle anlegg skal kontrolleres innen 10 virkedager etter påsatt spenning. Kontrollen skal - hvis mulig - gjøres med bærbart utstyr. Høyspennings måling tillates KUN på anlegg med høyspennings tilknytning. Målepunktet skal nettnivåmessig samsvare med tilknytningspunktet. Plomberingen skal skje innen 15 virkedager etter mottatt bestilling. Målepunktet skal være dokumentert samtidig med montasjen og oppdatert i KIS innen 2 virkedager (innen 4 virkedager for helt nye målepunkt) etter montasje. Tellerstand ved nedtak av målere skal dokumenteres (dokumentasjonen oppevares i 3 år). For fjernavleste målepunkt skal data oversendes i henhold til dette dokument. For helt nye fjernavleste anlegg skal data oversendes til Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger innen 4 virkedager. Målerbytter / opphør skal være avsluttet slik at data er oppdatert i KIS og dokumentasjon oversendt Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger innen 20 virkedager.

13 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 13 av 13 9 Begrep I tabellen nedenfor er definert en del sentrale metrologiske begrep som bl.a. benyttes i tilknytning til målere og måling av elektrisitet. Begrep Definisjon Referanse Normalmåler Sann måler med sporbarhet til nasjonal eller internasjonal referansestørrelse. Roald Karlsen Kalibrering Akkreditert kalibrering Kalibreringsbevis En bestemmelse av måleverdiene til et måleinstrument i forhold til en mer nøyaktig normal eller måleinstrument hvis måleverdier er kjent. Kalibreringen foretas etter de retningslinjene som følger av akkrediteringsdokumentene. Dokumentasjon av kalibreringen. Inneholder også usikkerhetsberegninger. Justervesenet Roald Karlsen Roald Karlsen Prøving Som kalibrering, men i praksis noe enklere omfang Roald Karlsen Prøveobjekt Det eller de apparatene som skal prøves / kalibreres. Roald Karlsen Prøveprotokoll Dokumentasjon av prøvingen. Kan inneholde usikkerhetsberegninger, men kan også inneholde en generell usikkerhet. Roald Karlsen Innretting Det foretas en endring av prøveobjektet slik at det kommer innenfor en definert toleransegrense Roald Karlsen Justering En godkjenning og lovpålagt kontroll av måle- og vektinstrumenter som benyttes i økonomiske oppgjør. Ved en justering blir måleinstrumentet godkjent for kjøp og salg dersom måleresultatene ligger innenfor feilgrenser (toleranser) fastlagt i justerbestemmelsen for måleinstrumentet. Måleinstrumentet må være typegodkjent for å kunne bli justert. Justervesenet Regulering Når måleresultatet til et måleinstrument blir endret til en gitt verdi ved f.eks å endre en korreksjonsfaktor. Justervesenet Indirekte måling Måling hvor strøm og evt. spenning er hentet fra hhv. strøm- og spenningstransformatorer. Målerens registrering skal multipliseres med en faktor som bestemmes ut fra transformatorenes omsetningsforhold. Roald Karlsen Primær måling Måling hvor de registrerte verdier leses ut i sann verdi. (Alle omsetningsforhold m.m. er programmert inn i måleren) Roald Karlsen Sekundær måling Måling hvor de registrerte verdier må multipliseres med en omsetningsfaktor som igjen avhenger av strøm- og spenningstransformatorer. Roald Karlsen

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Formål... 1 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 Hva er nytt... 1 Akkreditering... 2 Virkeområde... 2 Et eksempel... 2 Funksjonskrav... 4 Total maksimal feilvisning...

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT Agder Energi Nett AS TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT (Standardvilkår næringskunder) for kunder som er tilknyttet Regionalnettet samt for kunder med enkeltuttak over 20GWh/år fra Fordelingsnettet (heretter

Detaljer

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009 1 HSH og NORDMA Bransjenorm for callcentre 19. august 2009 2 Innhold 1.0 Omfang... 3 2.0 Generelle og driftsmessige krav... 3 3.0 Opplæring... 5 4.0 Kvalitetskontroll... 5 5.0 Registrering av personopplysninger

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE Dok. ansvarlig: Frode Remvang Dok. godkjenner: Even Ungersness 3-01-01 DLE - TJENESTER Gyldig fra: 2014-03-03 Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 FORMÅL

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder.

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder. Regler om BankID Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 6. juni 2000 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni 2000. Senest endret av

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Retningslinje 01-09-02 ANLEGGSBIDRAG M.M. Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Davidsen Jon Eivind Johannessen Gyldig fra: 2012-06-12 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ANLEGGSBIDRAG...

Detaljer

231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1

231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1 Spesifikasjon 231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav Dok. ansvarlig: Tommy S. Skagseth Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-04-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer