Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt"

Transkript

1 Spesifikasjon Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 13 INNHOLD SIDE 1 GENERELT FORMÅL FORSKRIFTSKRAV RETNINGSLINJER, NORMER, INSTRUKSER MV LEVERANSE KONTROLL Generelt Gruppering av målere Målepunktkontroll ved måleroppsett UTSKIFTING/REINVESTERING FORVALTNING FDV-system Eksterne tjenesteytere Opplæring i måleteknologi Vedlikehold og oppdatering av data Internkontrollsystem NØKLER MATERIELL DOKUMENTASJON LEVERINGSTID AVVIK KRAV OG MÅLEKRITERIER GENERELT UTSKIFTING/REINVESTERING KONTROLL FORVALTNING ETABLERING OG OMBYGGING INITIERT AV NETTSELSKAPET BEGREP... 13

2 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 2 av 13 1 Generelt 1.1 Formål Formålet med leveransen er å: etablere, opprettholde og forvalte tekniske løsninger for å måle nettkundens energi- og effektforbruk riktig sørge for at kvalitetssikrede måledata kan innhentes av Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger, slik at nettkunden kan faktureres i henhold til den nettariff målepunktet skal ha. sørge for å etablere og opprettholde tekniske løsninger for å måle energi- og effektforbruk riktig på målepunkt i Nettselskapets nett. sikre en korrekt avregning av strømleverandørene innenfor Nettselskapets forsyningsområde. kunne dokumentere kvaliteten på Nettselskapets målerpark overfor Nettselskapet, kunder og myndigheter. sikre at Nettselskapet oppfyller myndighetskrav. Som formelt grunnlag for leveransen ligger myndighetspålegg gjennom lov og forskrift samt Nettselskapets generelle krav knyttet til levering av oppdrag, herunder HMS-krav. Leveransen utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter, spesifikasjoner, retningslinjer og instrukser fra Nettselskapet samt krav i dette dokument. 1.2 Forskriftskrav Tjenesteleveransen skal følge gjeldende forskrifter, herunder spesielt: Forskrift nr om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) (samt tilhørende, gjeldende normer i NEK400) Forskrift nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forskrift nr. 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekom-forskriften) Forskrift nr Forskrift nr. 458 om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg Forskrift nr Retningslinjer, normer, instrukser mv. Tjenesteleveransen skal i tillegg til forskriftskrav også følge krav i følgende dokumenter: Nettselskapets retningslinjer: Lavspenningsnett Stikkledninger utførelse

3 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 3 av 13 Nettselskapets spesifikasjoner: Målerutstyr DN Målermontasje Kontroll, utskifting og forvaltning av målere Målerutstyr RN Statnetts krav til måling i sentralnettet Nettselskapets instrukser: Driftsleders instrukser (DI) under Nettselskapets krav til HMS-IK-SHA Øvrige dokumenter: Retningslinjer for kvalitetssikring av elmåling og målerdatahåndtering (EBL publ. Nr ). Installasjons-/tilknytningsregler (EBL publ. Nr ) Nettselskapets standard tilknytningsvilkår og til enhver tid gjeldende tariffvilkår Nettselskapets retningslinjer, spesifikasjoner, instrukser, rutiner og brukerspesifikasjoner finnes tilgjengelig på web, i Nettbiblioteket på Nettselskapets hjemmeside (se link via ). 2 Leveranse Leveransen omfatter flere beslektede oppgaver: kontroll utskifting/reinvestering forvaltning av elektrisitetsmålere i Nettselskapets nett. 2.1 Kontroll Generelt Målere som skal kontrolleres, skal kontrolleres iht. relevante forskrifter for elektrisitetsmålere. Leverandøren skal fremskaffe data om de enkelte målertyper. Leverandøren skal etablere og dokumentere system for kontroll av målere, som sikrer at kravene i FOR nr oppfylles. Det skal på bestilling fra Nettselskapet tas stikkprøver av målertyper som er montert i Nettselskapets nett og hvor Leverandøren dokumenterer resultater. Utførte stikkprøver skal tilfredsstille kravene i FOR nr System for kontroll av målere skal normalt baseres på statistiske metoder. Målere som ved mistanke om feil blir kontrollert, og har lavere kvalitet enn angitte krav, skal ikke benyttes.

4 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 4 av Gruppering av målere For å redusere kostnadene med FOR nr. 1753, ønsker Nettselskapet å samarbeide med andre parter for å oppnå størst mulig grupper av målere og minst mulig omfang på utvalg. Nettselskapets målerpark skal inngå i felles gruppering av målere. Nettselskapet skal i samarbeid med andre parter etablere av grupper av målere og evt. etablering av systemløsning for felles kontrollsystem Målepunktkontroll ved måleroppsett Målepunktskontrollen skal utføres i henhold til REN 4004 og REN Kontroll i målepunktet omfatter en visuell kontroll av strøm- og spenningstransformator og kontroll av målermontasje. På 3-fase anlegg sjekker Leverandøren systemets dreieretning ved oppsett av måler. Hvis flere målere inngår i den samlede målingen innenfor en og samme installasjon, skal Leverandøren gjennomføre en kontroll som dokumenterer at målerne som er knyttet opp mot det enkelte anlegg i Nettselskapets faktureringssystem samsvarer med den elektriske sammenhengen mellom måler og anlegg i installasjonen. Målepunktkontrollen på nyanlegg skal være gjennomført før anlegget spenningssettes og åpnes for fakturering av nettkunden. Kontroll i målepunktet omfatter en visuell kontroll av strøm- og spenningstransformator og kontroll av målermontasje. Målepunktkontrollen dokumenteres i FDV eller på andre måter inntil FDV er i drift. Kontroll av direktemålte anlegg tas kun i spesielle tilfeller. 2.2 Utskifting/reinvestering Nettselskapet er ansvarlig for å definere - etter anbefalinger fra Leverandøren - hvilke målertyper som skal være gjenstand for utskifting/reinvestering og hvor stort antall målere som skal skiftes ut av hver målertype. Anbefalingene skal sikre at Nettselskapet oppfyller FOR nr Anbefalingene for kontroll skal foreligge innen 1.oktober året før gjennomføring. Anbefaling om utskiftinger basert på kontrollene, oversendes Nettselskapet hvert kvartal. Målere som skiftes, skal demonteres fra anlegg hos Nettselskapets nettkunder og erstattes med godkjente målere. Leverandøren skal utføre utskifting/reinvestering og dokumentere arbeidet i henhold til krav beskrevet i dette dokument. 2.3 Forvaltning FDV-system Leverandøren skal ha et system for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av målere med tilhørende utstyr.

5 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 5 av 13 Leverandøren skal sørge for nødvendig lagring og dokumentasjon av kunde-, anleggs-, installasjons- og målerdata. Slik lagring og dokumentasjon skal gjøres i Nettselskapets KISsystemer og eventuelt andre nødvendige systemer Eksterne tjenesteytere Alle tjenester fra underleverandører, som er relevante iht. denne spesifikasjon, skal inngå i totalleveransen fra Leverandøren og faktureres iht. avtale Opplæring i måleteknologi Leverandøren skal ved behov gi opplæring om målere og i måleteknologi. Tjenesten faktureres som regningsarbeid etter priser gitt i avtale Vedlikehold og oppdatering av data Leverandøren skal sørge for at relevante data blir oppdatert. Dette gjelder bl.a.: registrere nødvendige data i KIS om nytt/endret målepunkt. oppdatere KIS-systemet ved endringer i GAB-adresseregisteret sørge for å oppdater KIS ifm. endring av de sentrale næringskoder og forbrukskoder. Dette meldes inn til eier av KIS-systemet. dokumentasjon for etablering av fjernavlesning skal arkiveres hos Leverandøren og skal være tilgjengelig for Nettselskapet når Nettselskapet forespør. samtlige målere som brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør i Nettselskapets nett (jfr. FOR nr. 1753) Internkontrollsystem Leverandøren skal ha et etablert internkontrollsystem (IK) inkludert et avvikssystem som Nettselskapet på forespørsel skal kunne kontrollere. Leverandøren skal ha dokumenterte rutiner for kvalitetssikring av måleverdikjeden som tilfredsstiller relevante forskriftskrav. 3 Nøkler For å få tilgang til målere, har Nettselskapet fått nøkler til tredje persons eiendommer. Leverandøren skal forvalte disse nøklene på vegne av Nettselskapet. Leverandøren skal oppbevare nøklene på en slik måte at uvedkommende ikke gis tilgang til disse, dvs. i avlåste skap, og hvor kun autorisert personell har tilgang. Leverandøren skal ha system for dokumentasjon av hvilke nøkler Nettselskapet har fått utlevert. All ut- og innlevering av nøkler skal kvitteres på egne kvitteringsskjemaer. Skjemaene skal arkiveres så lenge nøklene er utlånt, og deretter i 3 år etter at de er levert. Alle Nettselskapets kostnader som følge av misbruk eller tap av nøkler i Leverandørens besittelse, bæres av Leverandøren.

6 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 6 av 13 4 Materiell Leverandøren er ansvarlig for å holde alt nødvendig materiell/utstyr i forbindelse med kontroll, utskifting/reinvestering og montasje av ombygde målepunkt. Leverandøren skal holde et nødvendig forbrukslager av måleromkoblere og måletransformatorer til elektroentreprenører. Alle strømtransformatorer, spenningstransformatorer og målere som monteres i Nettselskapets nett skal tilfredsstille kravene i spesifikasjonene Målerutstyr DN og Målerutstyr RN. Leverandøren skal ivareta intensjonen om færrest mulig grupper av målere. 5 Dokumentasjon Data om og fra målere og tilknyttet utstyr er Nettselskapets eksklusive eiendom og kan ikke overdras tredje person uten skriftlig samtykke fra Nettselskapet. Alle kontroller som utføres må kunne dokumenteres iht. myndighetskrav, både gjennomføringsmetode og resultater. På forespørsel skal Leverandøren kunne fremlegge dokumentasjon av tellerstand på nedtatte målere. Leverandøren skal utarbeide nødvendig dokumentasjon om målepunktet i henhold til kap.8 Krav og målekriterier For fjernavleste målepunkt skal alle tilknyttede hendelser registreres med dato i avtalt system. Målermontasje utført på Leverandørens initiativ skal dokumenteres på lik linje med målermontasje initiert av Nettselskapet. Leverandøren skal dokumentere/registrere nødvendige data om 2VK slik at måleverdiene fra målepunktet blir brukt korrekt som grunnlag for fakturering og i dokumentasjon i avtalt system. Leverandøren skal registrere og identifisere målerne inn i de KIS-systemer som Nettselskapet benytter, dvs. lage målermastere. Nummerering av målere skal være entydig for hele nettområdet. Målerne gis nummer iht. Nettselskapets definerte målerserie. Øvrig nødvendig dokumentasjon - f.eks. vedlikeholdsanvisninger, driftsforskrifter, betjeningsinstrukser, funksjonsbeskrivelser, rutiner - skal være tilgjengelig for Nettselskapet og myndigheter. 6 Leveringstid Hvert oppdrag skal utføres uten unødige forsinkelser og innen den frist som er avtalt med Nettselskapet og Nettselskapets kunder.

7 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 7 av 13 7 Avvik Generelt skal feil og mangler utbedres fortløpende. Leverandøren skal, som del av sitt internkontrollsystem, ha etablert velfungerende rutiner for avvikshåndtering.

8

9 Spesifikasjon: 011_03_ Kontroll_utskrifting forvaltning maalere Side 9 av 13 8 Krav og målekriterier 8.1 Generelt Etablert måling Etablere og kvalitetssikre måling i et nytt eller ombygd målepunkt. Krav i kap.1 skal oppfylles. Oppdatering FDV (database Forvaltning, Drift og Vedlikehold) Med mindre annet er spesifisert gjelder: Resultatene skal dokumenteres i FDV innen 10 virkedager etter gjennomført kontroll på anlegg og utstyr. 8.2 Utskifting/reinvestering Utskifting/reinvestering Bytte måler i henhold til Nettselskapets bestilling. Omfang og evt. særskilte krav er gitt i hver enkelt bestilling. Data skal oppdateres i KIS innen 7 virkedager etter nedtak og dokumenteres i FDV. Resultater gis i kvartals- og årsrapporter. 8.3 Kontroll Mottakskontroll Kontrollere målerne visuelt ved leveranser fra målerleverandørene. Reklamere skadede målere. Stikkprøver av oppsatte målere Brukte og godkjente målere Det skal på bestilling tas stikkprøver av målertyper som er montert i Nettselskapets nett. Målere som er kontrollert og kalibrert, og funnet i orden skal monteres i nettet på ny. Måler skal være satt opp innen 5 virkedager fra ferdigmelding fra installatør er mottatt til måler er montert og dokumentert, dersom ikke nettkunden selv ønsker senere dato eller ikke makter å gi Leverandøren tilgang til målepunktet. Målerne skal ha et unikt nummer. Målerne skal være merket og kontrollert i orden. Mottakskontroll dokumenteres i FDV. Stikkprøver etter nærmere spesifikasjoner fra Nettselskapet. Utvalgene og prøvene skal følge FOR nr Dokumenteres i FDV og i rapporter. Ikke godkjente målere avhendes. Dokumenteres i FDV.

10 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 10 av 13 Kontroll av transformatormålte anlegg Det skal foretas kontroll av målepunkt med indirekte måling Stikkprøvekontroll skal tas på anlegg eldre enn ett år. Dokumenteres i FDV. Målepunktskontroll Besiktigelse av anlegg, kontroll av alle relevante forhold. Generell anleggskontroll eller kontroll etter nærmere spesifikasjoner fra Nettselskapet. Kontrollen skal være utført iht. bestilling. Dokumenteres i FDV. Brukte Brukte måletransformatorer kastes. Avhending i henhold til kontrakt. måletransformatorer Synkronisering Anlegg for summasjons-/ subtraksjonsmåling Prøveprotokoll Kontroll av tellerstand mellom frittstående sendemåler og terminal Visuell kontroll av tilkoblede lastobjekter samt vektorkontroll ved belastning. Utstedelse av prøveprotokoll per måler/målergruppe Kontroll etter nærmere spesifikasjoner fra Nettselskapet. Kontrollen skal være utført iht. bestilling. Stor mengde kontroller innenfor en kort tidsperiode betraktes som en avvikssituasjon og behandles deretter. Dokumenteres i FDV. Kontrollen skal være utført iht. bestilling. Dokumenteres i FDV. Det er forbud mot summasjons- og subtraksjonsmåling på nye anlegg. Gamle anlegg skal avvikles dersom det skjer endringer i installasjonen som påvirker målingen. Prøveprotokoller utarbeides etter nærmere bestilling. Protokollene baseres på FDV-basen. Levering iht. bestilling. 8.4 Forvaltning Dokumentasjon Leverandøren skal ha et FDV-system. Nettselskapet skal via datanettverket kunne gå inn på enkeltkomponenter i databasen. FDV-basen skal danne grunnlag for valg av tiltak og objekter til stikkprøvekontroll iht. Ebl-249 og FOR nr Utarbeide rapport til Justervesenet Leverandøren utarbeider nødvendige rapporter med underlag til Justervesenet iht. relevante forskriftskrav.

11 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 11 av Etablering og ombygging initiert av Nettselskapet Målepunkt 80A uten Montere direkte målere for alle nye og Innen 5 virkedager etter mottatt bestilling, iht. 8.2 siste pkt. fjernavlesning ombygde målepunkt. Målepunkt 80A med fjernavlesning Montere direkte målere for alle nye og ombygde målepunkt. Måler og terminal skal være montert innen 5 virkedager etter mottatt bestilling, iht. 8.2 siste pkt. Kommunikasjon skal være i drift innen 15 virkedager etter måleroppsett, med Målepunkt >80A og uten fjernavlesning Målepunkt 80A og med fjernavlesning Etablere kommunikasjon. Montere måler for alle nye og ombygde målepunkt. Dersom måler blir montert før spenning er påsatt anlegget, skal det kontrolleres at målepunktet viser korrekt måling etter at spenning er påsatt. Målerstand med dato skal registreres. Montere måler og terminal for alle nye og ombygde målepunkt. Etablere kommunikasjon. Dersom måler blir montert før spenning er påsatt anlegget, skal målepunktet kontrolleres etter at spenning er påsatt. Målerstand med dato skal registreres. mindre tredje part forårsaker forsinkelse. Utstyr skal være montert innen 5 virkedager etter mottatt bestilling, iht. 8.2 siste pkt. Kontrollen skal foretas innen 40 virkedager etter at spenning er påsatt anlegget, men ikke tidligere enn 10 virkedager etter oppsatt måler. Avhengig av spenningssetting av anlegget. Utstyr skal være montert innen 5 virkedager etter mottatt bestilling, iht. 8.2 siste pkt. Kommunikasjon skal være i drift innen 15 virkedager etter måleroppsett, med mindre tredje part forårsaker forsinkelse. Evt. kontroll skal foretas innen 10 virkedager etter at spenning er påsatt anlegget. Evt. etterkontroll av fjernavleste anlegg skal kontrolleres i tidsrommet 6-12 måneder etter avsluttet montasje.

12 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 12 av 13 Reaktiv måling OV > 500A/230V eller OV > 300A/400V (OV: overstrømsvern) Høyspenningsmåling Plombering Dokumentasjon Med unntak av rene ohmske belastninger, som elektrokjeler i boligblokker, skal reaktiv måling monteres på alle nye og ombygde målepunkt. Dersom måler blir montert før spenning er påsatt anlegget, skal det kontrolleres at målepunktet viser korrekt måling etter at spenning er påsatt. Målerstand med dato skal registreres. Montere måler på alle nye og ombygde målepunkt der det også er definert høyspennings tilknytningspunkt. Visuell kontroll foretas av Leverandøren. Det skal foreligge dokumentasjon av strøm- og spenningstransformatorer hvis dette er levert av andre enn Leverandøren. Ved ombygginger hvor installatør bryter plomberingen, skal måleren plomberes etter at målingen er kontrollert til fortsatt å være korrekt. Data om tellerstand, målernummer og terminal legges inn i KIS i henhold til dette dokument. Utstyr skal være montert innen 5 virkedager etter mottatt bestilling, iht. 8.2 siste pkt. Evt. kontroll skal foretas innen 40 virkedager etter at spenning er påsatt anlegget, men ikke tidligere enn 10 virkedager etter oppsatt måler. Målermontasjen skal være utført innen 5 virkedager etter at anlegg er meldt klart for montasje, iht. 8.2 siste pkt. Alle anlegg skal kontrolleres innen 10 virkedager etter påsatt spenning. Kontrollen skal - hvis mulig - gjøres med bærbart utstyr. Høyspennings måling tillates KUN på anlegg med høyspennings tilknytning. Målepunktet skal nettnivåmessig samsvare med tilknytningspunktet. Plomberingen skal skje innen 15 virkedager etter mottatt bestilling. Målepunktet skal være dokumentert samtidig med montasjen og oppdatert i KIS innen 2 virkedager (innen 4 virkedager for helt nye målepunkt) etter montasje. Tellerstand ved nedtak av målere skal dokumenteres (dokumentasjonen oppevares i 3 år). For fjernavleste målepunkt skal data oversendes i henhold til dette dokument. For helt nye fjernavleste anlegg skal data oversendes til Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger innen 4 virkedager. Målerbytter / opphør skal være avsluttet slik at data er oppdatert i KIS og dokumentasjon oversendt Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger innen 20 virkedager.

13 Spesifikasjon: Kontroll utskifting forvaltning maalere side 13 av 13 9 Begrep I tabellen nedenfor er definert en del sentrale metrologiske begrep som bl.a. benyttes i tilknytning til målere og måling av elektrisitet. Begrep Definisjon Referanse Normalmåler Sann måler med sporbarhet til nasjonal eller internasjonal referansestørrelse. Roald Karlsen Kalibrering Akkreditert kalibrering Kalibreringsbevis En bestemmelse av måleverdiene til et måleinstrument i forhold til en mer nøyaktig normal eller måleinstrument hvis måleverdier er kjent. Kalibreringen foretas etter de retningslinjene som følger av akkrediteringsdokumentene. Dokumentasjon av kalibreringen. Inneholder også usikkerhetsberegninger. Justervesenet Roald Karlsen Roald Karlsen Prøving Som kalibrering, men i praksis noe enklere omfang Roald Karlsen Prøveobjekt Det eller de apparatene som skal prøves / kalibreres. Roald Karlsen Prøveprotokoll Dokumentasjon av prøvingen. Kan inneholde usikkerhetsberegninger, men kan også inneholde en generell usikkerhet. Roald Karlsen Innretting Det foretas en endring av prøveobjektet slik at det kommer innenfor en definert toleransegrense Roald Karlsen Justering En godkjenning og lovpålagt kontroll av måle- og vektinstrumenter som benyttes i økonomiske oppgjør. Ved en justering blir måleinstrumentet godkjent for kjøp og salg dersom måleresultatene ligger innenfor feilgrenser (toleranser) fastlagt i justerbestemmelsen for måleinstrumentet. Måleinstrumentet må være typegodkjent for å kunne bli justert. Justervesenet Regulering Når måleresultatet til et måleinstrument blir endret til en gitt verdi ved f.eks å endre en korreksjonsfaktor. Justervesenet Indirekte måling Måling hvor strøm og evt. spenning er hentet fra hhv. strøm- og spenningstransformatorer. Målerens registrering skal multipliseres med en faktor som bestemmes ut fra transformatorenes omsetningsforhold. Roald Karlsen Primær måling Måling hvor de registrerte verdier leses ut i sann verdi. (Alle omsetningsforhold m.m. er programmert inn i måleren) Roald Karlsen Sekundær måling Måling hvor de registrerte verdier må multipliseres med en omsetningsfaktor som igjen avhenger av strøm- og spenningstransformatorer. Roald Karlsen

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING

RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING Måling MÅLING - ENTREPRENØR Dok. ansvarlig: Jens Robert Grønli Dok. godkjenner: Jens Robert Grønli Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING Innholdsfortegnelse:

Detaljer

1 Generelt 011-04 MÅLERUTSTYR RN

1 Generelt 011-04 MÅLERUTSTYR RN Spesifikasjon 011-04 MÅLERUTSTYR RN Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2005-01-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLD SIDE 1 Generelt... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Forskriftskrav...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING

RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING Måling MÅLING - INSTALLATØR Dok. ansvarlig: Jens Robert Grønli Dok. godkjenner: Jens Robert Grønli Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 15 RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING Innholdsfortegnelse:

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE 1 GENERELT... 1 4 MÅLERPLASS... 3 7 DOKUMENTASJON... 6 8 AVVIK... 6 9 PRINSIPPSKJEMA...

01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE 1 GENERELT... 1 4 MÅLERPLASS... 3 7 DOKUMENTASJON... 6 8 AVVIK... 6 9 PRINSIPPSKJEMA... Retningslinje 01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE Utarbeidet av: Revisjon: Godkjent av: Organisasjon: Distribusjon: Hafslund Nett Jon Syse V4 Even Ungersness Nettstrategi Åpen 2006-01-01 2007-09-28

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner NR 4000 - VER 1.3-26.06.2010. REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner 1. Innledning Disse REN bladet er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO.

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN

Detaljer

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner NR 4000 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner 1. Innledning Disse REN bladet er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO.

Detaljer

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt 29.1.2008. Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav til målepunkt i lavspenningsanlegg REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN blad 4002

Detaljer

Oppstart Elsmart http://www32.elsmart.com/portal/web.nsf/info?openview&cat=nyheter. Innlogging

Oppstart Elsmart http://www32.elsmart.com/portal/web.nsf/info?openview&cat=nyheter. Innlogging Tittel RL Krav til utfylling av melding om Installasjonsarbeid Dokumenttype Godkjent: Godkjent av: Retningslinje 12.11.2015 Torbjørn Opland Hensikt Dokumentet angir krav til installatør om utfylling av

Detaljer

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling NR 4002 VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner for trafo målte anlegg skal installeres

Detaljer

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk (Fastsatt av Justervesenet 22.10.2004 i medhold av lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt 9 og forskrift 24. august 1999 nr. 964 om justering 23

Detaljer

HÅNDBOK FOR MÅLEPUNKT SOM TILHØRER NARVIK ENERGINETT AS.

HÅNDBOK FOR MÅLEPUNKT SOM TILHØRER NARVIK ENERGINETT AS. HÅNDBOK FOR MÅLEPUNKT SOM TILHØRER NARVIK ENERGINETT AS. Forord: Hensikten med denne håndboken er å gi generell informasjon, veiledning og instrukser om ulike målepunkt i Narvik Energinett AS sitt nettområde.

Detaljer

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Disse retningslinjene er laget i samsvar med RENs standard blad om utførelse og prosjektering, samt

Detaljer

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering Bladet beskriver krav til tilgang og plassering av målepunkt for lavspenningsinstallasjoner Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Plassering av

Detaljer

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Agenda Ansvarsforhold Kommunikasjon mellom netteier og utførende

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet.

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet. Dokumentnummer: 1178330 rev. 12 Side: 1 av 8 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for idriftsettelse og melding av elektriske anlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Nøytralitet 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Nøytralitet 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET Spesifikasjon 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2013-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav for lavspenningsanlegg REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN blad 4002 LS Nett Måling

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere

Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere Forslag til forskrift om krav til elektrisitetsmålere Forslag til ny forskrift om krav til elektrisitetsmålere er nå på høring Forskriftsforslaget og høringsnotat

Detaljer

For å logge seg på Vesterålskrafts system for elektronisk utveksling av melding om installasjonsarbeid går en til www.vesteralskraft.

For å logge seg på Vesterålskrafts system for elektronisk utveksling av melding om installasjonsarbeid går en til www.vesteralskraft. Utgave: 1.00 Skrevet av: K.S.Nicolaysen Vesterålskraft Nett AS Prosedyre Brukerveiledning, inst-web. for installatører. Gjelder fra: 01.01.2009 Sidenr: 1 av 5 Generelt: For å oppdatere hovedoversikten

Detaljer

231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1

231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1 Spesifikasjon 231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav Dok. ansvarlig: Tommy S. Skagseth Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-04-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8

Detaljer

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35 55 97 50 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerakenergi.no ORG. NR.: 979 422 679 MVA Program

Detaljer

REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning

REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning Formål Formålet med dette REN bladet er å gi oversikt og struktur til prosessen mellom potensiell Innmatingskunde og det

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1 Retningslinje 01-01-01 ELEKTRONISK MELDING AV INSTALLASJONS- ARBEIDER Dk. ansvarlig: Arne Ringstad Dk. gdkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-10-28 Distribusjn: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling NR 4002 VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner for trafomålte anlegg skal

Detaljer

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak 1 NEK 405-4:2010 NEK NEK 405-4: 2010 Utkast Forslag til 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold:

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG Stikkord for innhold: Retningslinjer for behandling av anleggsbidrag og bunnfradrag er et dokument som skal være underlaget for likebehandling

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Installasjons-/tilknytningsregler for

Installasjons-/tilknytningsregler for Installasjons-/tilknytningsregler for Regler for tilknytning av elektriske måleinstallasjoner i HKs fordelingsnett Utdrag av EBL-K s Installasjons- og tilknytningsregler og omhandler måleinstallasjoner

Detaljer

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet REN blad 3005 VER 1.2 / 2011 Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet mellom Sunnfjord Energi AS (Nettselskapet) på den ene siden og [Fyll inn kundens navn] (Innmatingskunden)

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Erfaringer med innføring av. avansert måle- og styringssystem. i Lier Everk

Erfaringer med innføring av. avansert måle- og styringssystem. i Lier Everk Erfaringer med innføring av avansert måle- og styringssystem i Lier Everk Organisasjon Lier Everk AS Adm dir. Arne J. Karlsen Nett / Marked / Salg Støttefunksjoner Økonomi Personal IKT Lier Elentreprenør

Detaljer

.5$9 7,/ 0c/,1* $9 6(175$/1(776879(.6/,1*,11+2/'6)257(*1(/6(,11/('1,1* )81.6-216.5$9.21752//7,'6381.7,17(59$// Side 2 av 16

.5$9 7,/ 0c/,1* $9 6(175$/1(776879(.6/,1*,11+2/'6)257(*1(/6(,11/('1,1* )81.6-216.5$9.21752//7,'6381.7,17(59$// Side 2 av 16 UDYWLOPnOLQJ DY VHQWUDOQHWWVXWYHNVOLQJ MXQL ,11+2/'6)257(*1(/6(,11/('1,1* )81 6-216 5$9 21752//7,'6381 7,17(59$// Side 2 av 16 ,11/('1,1* )RUPnO Måling av energiutveksling i sentralnettet legges til grunn

Detaljer

Kompetanse for kontrollforetak og personell. Del 4: Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for kontrollforetak og personell. Del 4: Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-4:2014 NEK NEK 405-4:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for kontrollforetak og personell Del 4: Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr Krav til sertifiserte

Detaljer

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Saksnr: 205/06 Gjeldende fra 1. april 2006 Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Berg kommune, Plan & Næring, 9385 Skaland Tlf. 77 85 90 00, Faks: 77 85 90 01 E-post: postmottak@berg.kommune.no,

Detaljer

BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE

BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE ANSVAR Kundens ansvar Kunden, eller utbygger som opptrer på vegne av kunden, skal uten kostnad for Statkraft Varme, sette av et rom for kundesentral. Varmemåleren

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Formål... 1 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 Hva er nytt... 1 Akkreditering... 2 Virkeområde... 2 Et eksempel... 2 Funksjonskrav... 4 Total maksimal feilvisning...

Detaljer

1. Generelt / innledning

1. Generelt / innledning 1. Tariffvilkår for nettleie med fleksibelt forbruk Sist endret : asthil - 06.09.2013 1. Generelt / innledning 1.1. Avtaleforholdet Disse vilkår for fleksibelt forbruk inngår som vedlegg til standard nettleie

Detaljer

BESTEMMELSER FOR BRUK AV VANNMÅLERE TRYSIL KOMMUNE

BESTEMMELSER FOR BRUK AV VANNMÅLERE TRYSIL KOMMUNE BESTEMMELSER FOR BRUK AV VANNMÅLERE I TRYSIL KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2013. Vedtatt av Trysil kommunestyre den 23.10.2012 1 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Anskaffelse, installasjon og gebyr for leie

Detaljer

Måleavvik og sporbarhet

Måleavvik og sporbarhet Måleavvik og sporbarhet Målefeil/nøyaktighet, beregningsfeil, kalibrering, måleverdiomformere Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Måleavvik og sporbarhet Måleinstrumentets

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER

LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.05.2011, sak 26/11 Arkivsaksnr: 11/811 DEL 1 Generelt Normen gir tekniske og installasjonsmessige bestemmelser for kommunale og private

Detaljer

Nettselskapenes nøytralitetsplikt

Nettselskapenes nøytralitetsplikt Nettselskapenes nøytralitetsplikt Temadag 4. november 2009 advokat Charlotte Heberg Trondal www.thommessen.no Nøytralitet - generelt Energiloven 4-1 og avregningsforskriften 1-1 Nøytral og ikke-diskriminerende

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Installatørmøter. Høst 2011 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd

Installatørmøter. Høst 2011 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Installatørmøter Høst 2011 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Informasjon til elektroentreprenører Tilsynsrapporter på web for kunde og installatør. Eidsiva sender rapport til kunden via

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift 27% NEAS 46% Dette betaler du for NETTLEIE Norges

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken FleNorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 1 9 MAR2013 Vår dato: Vår ref.: 201207052-7 etnkaa Arkiv: 634 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Camilla Aabakken Problemer med strømforsyning

Detaljer

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold:

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.07 Nettservice KS Hovedprosedyre: Nettilknyting i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.03.11 KS Rutine: Utførelse av stikkledninger

Detaljer

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Forprosjekt i 2009 identifiserte betydelige effektiviseringsmuligheter. Kundebasert måleravlesning

Detaljer

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

Pris og betalingsbestemmelser - generelle bestemmelser

Pris og betalingsbestemmelser - generelle bestemmelser POSTADRESSE Skagerak Energi AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Storgt. 159 3915 PORSGRUNN SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35 55 97 50 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerak.no ORG. NR.: 980

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

1 INNHOLDSFORTEGNELSE

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Innledning... 1 2.1 Formål... 1 2.2 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 2.3 Hva er nytt... 1 2.4 Akkreditering... 2 2.5 Virkeområde... 2 2.6 Et eksempel... 2 3 Funksjonskrav...

Detaljer

041-00 DOKUMENTASJON GENERELT

041-00 DOKUMENTASJON GENERELT Spesifikasjon 041-00 DOKUMENTASJON GENERELT Dok. ansvarlig: Anita Bjørklund Dok. godkjenner: Even Ungersness Gyldig fra: 2014-06-04 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 1 GENERELT... 2 1.1 OPPDATERING AV 041-00

Detaljer

Øyvind D. Nordgård. Thomas Grønfjell

Øyvind D. Nordgård. Thomas Grønfjell MÅLING & AMS 1 Øyvind D. Nordgård Netteier / Ansvarlig Måling & AMS Thomas Grønfjell Teknisk målerkoordinator, HK Montasje 2 Agenda (Måling & AMS) Fellesmåling (Ny forskriftsbestemmelse) Innføring av nytt

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 11.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206

Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206 Betingelser Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206 Gyldighetsperiode Denne avtalen på formstøpte sitteenheter gjelder fra 01.06.2014-30.05.2016. Etter 31.05.2016 har NAV muligheten til forlenge hele

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.12.2009 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig Spesifikasjon 3-02-01 SØK OG OPPFØLGING AV JORDFEIL I NETTKUNDENS EL-ANLEGG Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Ås 20. november 2013 med hjemmel i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vassog avløpsanlegg 5. Denne forskriften

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Brukermøte spenningskvalitet NVEs Høringsdokument 3:2012: Foreslåtte endringer i leveringskvalitetsforskriften Quality Airport Hotel Gardermoen 20.-21. september 2012

Detaljer

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon.

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 3-02-03 KONTROLL- VERIFIKASJON AV EL-ANLEGG VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innhold 1 HENSIKT

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2 2 Energi Norges standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til private forbrukere

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 8 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 1 VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 Beskrivelse av faget. Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter antenneanlegg, brann- og innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg,

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tiiknytningsviika r Gjeldende fra 14.02.2007 NYTILKNYTNING TIL STR0MNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTAENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Melding om installasjonsarbeid Veiledning til de enkelte feltene i skjema

Melding om installasjonsarbeid Veiledning til de enkelte feltene i skjema Melding om installasjonsarbeid Veiledning til de enkelte feltene i skjema Eies av Dokumentreferanse Reference Utarbeidet av Dato Selskap Status Status Melding til Nettselskap/Det lokale eltilsyn Oppgi

Detaljer