HÅNDBOK FOR MÅLEPUNKT SOM TILHØRER NARVIK ENERGINETT AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR MÅLEPUNKT SOM TILHØRER NARVIK ENERGINETT AS."

Transkript

1 HÅNDBOK FOR MÅLEPUNKT SOM TILHØRER NARVIK ENERGINETT AS. Forord: Hensikten med denne håndboken er å gi generell informasjon, veiledning og instrukser om ulike målepunkt i Narvik Energinett AS sitt nettområde. EBL`s publikasjon nr: Installasjons-/tilknytningsregler som omhandler måling og REN-blad 4000/4001/4002/4003 skal følges ved arbeid i Narvik Energinett AS sine målepunkt. Denne håndboken omhandler tekniske beskrivelser og rutiner som gjelder i tillegg til overnevnte krav. Eventuelle problemer og uklarheter som oppstår ved planlegging eller arbeid på ulike målepunkt, skal tas opp med Narvik Energinett AS. 1

2 KÅM/RK 27/ PHO INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnummer: 02 Siste revisjonsdato: 27/1-11 Side nr: 2 av 22 Side: 1. DEFINISJONER ANSVARSFORHOLD/FULLMAKT GENERELT FOR MÅLEPUNKT Generelt Arbeid i målepunkt Tilgang/plassering av måleutstyr Plassbehov for måleutstyr Målerinstallasjon DIREKTEKOBLET MÅLEPUNKT Koblingsskjema. 10 til MÅLEPUNKT MED MÅLETRAFO Montasje Måleomkobler/måleledninger Målepunkt med kommunikasjon Koblingsskjema. 20 til 22 2

3 HÅNDBOK FOR MÅLEPUNKT Utarbeidet av: KÅM/RK DEFINISJONER. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. Dato: 27/1-11 Side nr: 3 av DEFINISJONER. Anleggsbidrag: Anleggseier: Avregning: Brukeranlegg: Elektrisk installasjon: Elentreprenør: Elmåler: Fordeling: Fordelingsanlegg: Hovedsikring/ Hovedbryter: Inntaksledning: Kortslutningsvern: Kraftleverandør: Et bidrag anleggseier må betale før et brukeranlegg tilknyttes dersom nettselskapet finner det sannsynlig at nettleien ikke vil gi inntekter som dekker nettselskapets kostnader ved tilknytning av brukeranlegget. Nettselskapet kan kreve at anleggseier dekker helt eller delvis anleggskostnadene i form av et anleggsbidrag beregnet etter NVEs forskrifter. Den som eier et brukeranlegg som er tilknyttet nettselskapets fordelingsanlegg. Økonomisk oppgjør basert på måledata fra målepunkt. Elektrisk anlegg som er knyttet til nettselskapets fordelingsanlegg i et klart definert tilknytningspunkt og som brukes av sluttbruker. Sammenkobling av elektrisk utstyr for bestemt(e) formål innenfor et gitt område eller sted. Den som gjør et arbeid i et brukeranlegg på vegne av anleggseier. Apparat for måling av elektrisk energi. Skap, lukket rom eller tavle med sikringer, eventuelt målere, brytere og andre apparater for strømfordeling til en avgrenset installasjon. Ved flere fordelinger etter hverandre får en betegnelsene hovedfordeling, fordeling, underfordeling osv. Høyspennings- og lavspenningsnett som nettselskapet bygger og driver i henhold til konsesjon. Utstyr for frakobling av et brukeranlegg. Kabel, isolerte ledere eller skinneanlegg som fører fra tilknytningspunkt til overbelastningsvern i bygning. Vern som beskytter inntaksledning eventuelt også stikkledning mot kortslutning. Den som leverer kraft i et målepunkt i henhold til en kraftleveringsavtale. 3

4 HÅNDBOK FOR MÅLEPUNKT Utarbeidet av: KÅM/RK Målepunkt: Målerfelt: Måleromkobler: Målesløyfe: Nettselskap: DEFINISJONER Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 4 av 22 Punkt i nettet der energiutvekslingen måles. Entydig referanse for måleutstyr/måledata ved måling av sluttbrukers forbruk. Det feltet som anleggseier skal holde for at netteier kan montere tariffapparater og tilleggsutstyr til disse. Innretning som ved betjening frakobler spenning fra spenningsledningene samt kortslutter og frakobler strømledningene fra måletransformatorene. Ledninger for måling med direktekoblet elmåler. Den som eier og driver konsesjonspliktig fordelingsanlegg. Overbelastningsvern: Sluttbruker: Stikkledning: Spenningskrets: Strømkrets: Tilknytningspunkt: Effektbryter, flerpolet automatsikring eller spesielt godkjent vern som beskytter inntaksledning mot overbelastning. Kan også være høyeffektsikringer med knivkontakter i flerpolet lastsikringsskillebryter når denne bare skal betjenes av elektrosakkyndig eller instruert person. Den som bruker et brukeranlegg og har nettleieavtale med nettselskapet. Ledning - luftledning eller kabel - som fører fra nettselskapets fordelingsanlegg til tilknytningspunktet. Ledninger som forbinder brukeranlegget til elmålerens spenningskretser. Ledninger som forbinder brukeranlegget til elmålerens strømkretser. Grensesnitt mellom nettselskapets fordelingsanlegg og anleggseiers brukeranlegg. 4

5 KÅM/RK ANSVARSFORHOLD/FULLMAKT. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 5 av ANSVARSFORHOLD/FULLMAKT. Disse retningslinjene regulerer forholdet mellom nettselskapet og elentreprenør i dennes egenskap av oppdragsutfører for anleggseier. Retningslinjene vil også gjelde for rådgivende ingeniører som prosjekterer og fungerer som byggeleder for elektriske installasjoner. For alt arbeid utført av elentreprenør foretatt i anleggseiers brukeranlegg er nettselskapet uten ansvar. Ved feilkobling i anleggseiers brukeranlegg eller feilmerking av målersløyfe og dette medfører feil avregning er anleggseier ansvarlig overfor sluttbruker. Dersom elentreprenør utfører et arbeid på vegne av nettselskapet skal dette være avtalt i hvert enkelt tilfelle. Elentreprenøren er økonomisk ansvarlig overfor anleggseier for de ekstra kostnader han påfører nettselskapet ved ikke å følge disse retningslinjer. Elentreprenør er økonomisk ansvarlig overfor nettselskapet for inngrep i måleinstallasjonen, ved ikke å etterfølge krav til målingen gitt av nettselskapet, ved ikke å ha gitt riktige opplysninger til netteier, eller dersom han foretar tilknytning av brukeranlegg med manglende måling eller feilmåling til følge. Ved nymontasje og før ethvert inngrep i måleinstallasjonen skal det sendes melding til nettselskapet via Elwin nettmelding. Nærmere informasjon på våre nettsider Følgende må ivaretas ved transport av måleutstyr: Elektrisitetsmåler og tilhørende utstyr er å regne som presisjonsinstrumenter og skal oppbevares og behandles på en slik måte at skader ikke oppstår. Elektrisitetsmåler og tilhørende utstyr som demonteres/tas ned, skal leveres til Nettselskapet eller den Nettselskapet har bemyndiget dersom dette er beskrevet. Dersom elentreprenør ikke har utført en måleinstallasjon i henhold til disse retningslinjene kan nettselskapet utsette tilkobling til mangler er brakt i orden. 5

6 KÅM/RK 27/1-2011PHO GENERELT FOR MÅLEPUNKT. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 6 av GENERELT FOR MÅLEPUNKT. 3.1 Generelt. Alt forbruk skal måles. Det skal ikke tas ut kraft i et målepunkt før måler er montert. Installasjoner for boligformål skal utformes slik at overbelastningsvern, jordfeilvarsel, koblingsstykker og lignende som er tilkoblet foran elmåler må kunne plomberes av nettselskapet. Hvert brukeranlegg (målepunkt) skal ha eget overbelastningsvern/hovedbryter. Det skal ikke være koblingspunkt mellom kortslutningsvern og overbelastningsvern. Elmåler, uttak for spenningskrets og måletransformatorer skal kunne legges spenningsløse ved at overbelastningsvern legges ut. Det skal ikke være nødvendig å koble ut flere anlegg ved arbeid på eller utskifting av måleutstyr. Dersom det oppstår ulike tolkninger av disse krav til utførelse av måleinstallasjonen er det Enfos publikasjon nr Retningslinjer for kvalitetssikring av elmåling og måledatahåndtering (eller eventuelt nye utgaver av tilsvarende publikasjon) som gjelder. Nettselskapet anskaffer nødvendig elmåler og eventuell kommunikasjonsenhet, samt monterer, kontrollerer og vedlikeholder disse. Private signal- og måleapparater vil bare bli tillatt koblet til nettselskapets måleutstyr etter spesiell avtale. Private måleapparater skal monteres og tilkobles etter nettselskapets måleutstyr. Målersløyfen for det private måleapparatet skal ikke kobles direkte til nettselskapets måleapparat. Private måleapparater og koblingsstykker som settes opp i forbindelse med disse, må ikke monteres i felt som er avsatt for nettselskapets målere. Dersom det hentes energipulser og synkroniseringspuls fra nettselskapets måleutstyr skal sluttbruker bekoste skillerele. 6

7 KÅM/RK GENERELT FOR MÅLEPUNKT. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 7 av Arbeid i målepunkt. Et hvert arbeid i måleinstallasjonen, samt nymontasje, skal meldes til Narvik Energinett AS via Elwin Nettmelding (evt. skjema fra EBL) som omhandler målepunkt. Melding skal sendes ved bryting av plomber, samt endring/flytting av ledninger og utstyr som har tilknytning til målepunktet, eks. endring av hovedsikring. Brudd på overnevnte rutiner kan medføre at tillatelse til å foreta arbeid på Narvik Energinett AS sitt måleutstyr opphører. Elentrepenører som arbeider med installasjoner tilknyttet et målepunkt eller bryter plombering på måleutstyr, må notere tidspunkt, målernummer og stand på telleverk ved utkobling/innkobling. Opplysningene må kunne gjøres tilgjengelig på oppfordring fra Narvik Energinett AS. 3.3 Tilgang/plassering av måleutstyr. Målerfeltet skal være plassert i et miljø hvor den ikke tar skade av mekanisk påvirkning, fuktighet eller temperatur. Det skal være montert slik at det er lett tilgjengelig for tilkobling, utskifting, kontroll, plombering og avlesning av målerstand og tekniske data. Målesløyfer på nyanlegg skal fargemerkes i.h.h.t REN blad 4001 pkt. 8.1.; L1: sort, L2: brun, L3: grå. I tillegg skal inngående målesløyfer merkes NETT (fra OV), og Anlegg på utgående målesløyfer (til kursfordeiling). Når måleren er montert i kapslet tavle, skal feltet merkes med Måler. Kapsling må kunne åpnes uten bruk av verktøy. Målerfeltet skal være slik plassert at målerens overkant ikke er mer enn 1,8 meter over gulv og underkant ikke mindre enn 0,7 meter over gulv. I leiegårder, forretningsgårder, blokkbebyggelse og lignende monteres målerne gruppevis i skap/på tavlearrangement som er lett tilgjengelig for kontroll og avlesning. Dette gjelder også ved rehabilitering og ombygging. Nettselskapet kan kreve at måleutstyret plasseres utendørs i låst skap og/eller være avlesbart utenfra. Målesløyfen må merkes slik at det er klart hvilken anleggseier eller sluttbruker som disponerer brukeranlegget og hvem som skal motta avregning for nettleie. 7

8 KÅM/RK GENERELT FOR MÅLEPUNKT. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 8 av Plassbehov. Målerfeltet skal ha minimum HxBxD målt i millimeter pr. måler: MÅLESYSTEM A. 1 - fase direktekoblet måler B. 3 - fase direktekoblet måler C. 3 - fase trafokoblet måler inkl. måleromkobler D. C sammen med måleterminal E. Separat felt for måleterminal H x B x D 400x250x x250x x500x x550x x300x180 Nettselskapet kan gi dispensasjon fra ovennevnte krav, eller i spesielle tilfeller sette strengere krav. Hvis forventet energiuttak er større enn kwh/år eller HS > 125A kreves det plass til måleterminal, for plassbehov (se tabell pkt. D eller E). I anlegg som krever kontrollmåler skal det settes av dobbel bredde. Dersom det i forbindelse med måleren skal monteres annet utstyr i samme felt, avtales plassbehovet i hvert enkelt tilfelle. 3.5 Målerinstallasjon. Et hvert målepunkt skal ha forankoblet vern/bryter slik at anlegget med tilhørende måleutstyr kan gjøres spenningsløst uten at dette har innflytelse på forsyning til andre anlegg/avgreininger. Anleggets maksimale last er bestemmende for hvordan målepunktet utføres. Dette vil normalt være forankoblet hovedsikring (HS): 230V/400V anlegg. - Direkte måling 1 fase HS 63A - Direkte måling 3 fase HS 80A - Med måletrafo HS > 80A I spesielle tilfeller kan det gis tillatelse med HS på 100A for direkte måling 3 fase 230/400V, begrunnelse skal på forhånd dokumenteres av installatør og godkjennes av nettselskepet. 8

9 KÅM/RK DIREKTEKOBLET MÅLEPUNKT. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 9 av DIREKTEKOBLET MÅLEPUNKT. Målesløyfen i direktemålte system dimensjoneres med hensyn til høyeste strøm som kan gå i kretsen. Tverrsnittet skal minimum være 10 mm 2 Cu og forlagt med mangetrådet ledning og det skal brukes endehylser i tilkoblingene. Ved overbelastningsvern større enn 63A og mindre eller lik 80A skal tverrsnittet være 16 mm 2 Cu. Målersløyfen skal være forlagt/ha lengde slik at det er mulig å sette på strømtang uten å demontere kapslinger i skapet, og med maksimalt tverrsnitt på 25mm 2 Cu. På nye anlegg skal målesløyfen være delt/kuttet slik at det ikke er mulig å få spenning på anlegget før måler er montert. Ved 400V anlegg skal N-leder være lys blå og utføres med samme tverrsnitt som faseledere. Når måleinstallasjonen er i drift skal den være plombert på en slik måte at inngrep som kan påvirke måleresultatet hindres. Klemmedeksel og kapsling på måler skal i driftstilstand være plombert. Når måler er plassert inne i eiers/brukers elektriske installasjon/anlegg skal det være anledning til å plombere alle tilgjengelige koblingspunkt mellom måler og fordelingsnett. 9

10 RK DIREKTEKOBLET MÅLEPUNKT. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 10 av Koblingsskjema. Direktekoblet 230V anlegg 1 fase 10

11 RK DIREKTEKOBLET MÅLEPUNKT. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 11 av 22 Direktekoblet 230V anlegg 3 fase 11

12 RK DIREKTEKOBLET MÅLEPUNKT. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 12 av 22 Direkte koblet TN-C-S 400V anlegg 1 fase 12

13 RK DIREKTEKOBLET MÅLEPUNKT. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 13 av 22 Direktekoblet TN-C-S 400V anlegg 3 fase 13

14 RK DIREKTEKOBLET MÅLEPUNKT. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 14 av 22 Koblingsskjema for direktekoblet kombimåler 230V/400V. Denne måleren har 4 forskjellige tilkoblings alternativer, vist på tilslutningsdiagrammene under. Alternativ 1 Direkte koblet kombimåler 230V anlegg 1- fase 14

15 RK DIREKTEKOBLET MÅLEPUNKT. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 15 av 22 Alternativ 2 Direkte koblet kombimåler 400V anlegg 1 fase 15

16 RK DIREKTEKOBLET MÅLEPUNKT. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 16 av 22 Alternativ 3 Direkte koblet kombimåler 230V anlegg 3 - fase 16

17 RK DIREKTEKOBLET MÅLEPUNKT. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 17 av 22 Alternativ 4 Direkte koblet kombimåler 400V anlegg 3 fase 17

18 KÅM/RK/YT MÅLEPUNKT MED MÅLETRAFO. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 18 av Målepunkt med måletransformator. Alle anlegg med målertransformatorer skal kobles til måler via en måleromkobler. Målepunktet skal utføres slik at det er mulig å utføre kontrollmåling av hele energimengden med strømtenger. Måleromkobler skal monteres i nær tilknytning til måleren. Måleromkoblerens strømklemmer skal være kortsluttet i montasjeperioden og åpnes ved idriftsettelse av anlegget. Måleromkobleren skal i driftstilstand være plombert. 5.1 Montasje. Strømtransformatorene skal monteres med kortsluttet sekundærkrets. Strømtransformatorene skal være plassert i et miljø hvor de ikke tar skade av mekanisk påvirkning, fuktighet eller temperatur. De skal være montert slik at de er lett tilgjengelige for tilkobling, utskifting, kontroll, plombering og avlesning av tekniske data. For strømtransformatorer som har manuelt valgbar omsetning, skal ha valgt omsetning være synlig. Når måleromkobler/strømtransformatorene er montert i kapslet tavle skal feltet merkes med hhv. MOK/Strømtransformatorer, samt strømtransformatorenes omsetningsforhold. Kapslingen må kunne åpnes uten bruk av verktøy. Strømtrafoer monteres i samsvar med retning på belastning. Primærleder/skinne skal monteres sentrisk gjennom strømtransformatoren. Fri avstand rundt alle strømtrafoer skal være min. 1cm/kA, men ikke mindre enn 3cm. Sekundærkrets på strømtrafoer skal normalt ikke jordes i lavspenningsanlegg. 5.2 Måleledninger/måleromkobler. Strømkretsen kobles i henhold til koblingsskjema for det aktuelle målesystemet, se vedlegg. Kobling av målere, omkoblere og strømtransformatorer, samt fargemerking av målerledninger fremgår av koblingsskjema. Ved usikret spenningskrets og driftspenning under 1000 V skal strømtransformatorenes sekundærkrets av sikkerhetsmessige hensyn, ikke være jordet. Ved driftsspenning større eller lik 1000 V skal strømtransformatorenes sekundærkrets være jordet. Måleledningene skal være mangetrådet, type RK, med endehylser påmontert. Ledningene skal være dobbelisolert eller forlagt i isolerende strømpe, isolasjonsklasse 2,helt fram til måleren. Strømper skal ha farge som samsvarer med respektive måleledninger. Måleledningene skal være oversiktlig forlagt slik at de enkelt kan følges ved kontroll. 18

19 KÅM/RK/YT MÅLEPUNKT MED MÅLETRAFO. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 19 av 22 Ledningene skal være uten skjøter. Fargekodingen skal følges i hele ledningens lengde. Ved forlegning med flerleder kabel skal lederne i kabelen være merket fra fabrikk. Fargemerking i hht. koblingsskjemaer. Strøm- og spenningskrets skal ikke være forlagt i samme kabel eller rør før sikringer/omkobler. Ledningstverrsnittet i strømtransformatorenes sekundærkrets må dimensjoneres med hensyn til strømtransformatorens merkeytelse og det totale effekttap i sekundærkretsen. Til sammen skal belastningene i sekundærkretsen være minimum 25 % og maksimum 100 % av strømtransformatorens merkeytelse. AVSTAND MELLOM TRAFO OG OMKOBLER SPENNINGSKRETS STRØMKRETS MED STRØMTRANSFORMATOR < 10 m 3 x 1,5 mm 2 2 x 2,5 mm 2 > 10 m 3 x 1,5 mm 2 Etter avtale med nettselskapet Avstand mellom trafo og omkobler og tilhørende minimum tverrsnitt. 5.3 Målepunkt med kommunikasjon. Spenningstilførsel til måleterminal skal opprettholdes så fremt det er mulig å ta ut effekt på anlegget. 19

20 RK MÅLEPUNKT MED MÅLETRAFO. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 20 av Koblingsskjema. Transformatorkoblet 230V anlegg 3 fase 20

21 RK GENERELT FOR MÅLEPUNKT. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 21 av 22 Transformatorkoblet TN-C-S 400V anlegg 3 fase 21

22 RK GENERELT FOR MÅLEPUNKT. Revisjonsnummer: 02 Siste rev. dato: 27/1-11 Side nr: 22 av 22 Transformatorkoblet anlegg med spenningstransformator inntil 1000V 22

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

Installasjons-/tilknytningsregler for

Installasjons-/tilknytningsregler for Installasjons-/tilknytningsregler for Regler for tilknytning av elektriske måleinstallasjoner i HKs fordelingsnett Utdrag av EBL-K s Installasjons- og tilknytningsregler og omhandler måleinstallasjoner

Detaljer

01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE 1 GENERELT... 1 4 MÅLERPLASS... 3 7 DOKUMENTASJON... 6 8 AVVIK... 6 9 PRINSIPPSKJEMA...

01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE 1 GENERELT... 1 4 MÅLERPLASS... 3 7 DOKUMENTASJON... 6 8 AVVIK... 6 9 PRINSIPPSKJEMA... Retningslinje 01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE Utarbeidet av: Revisjon: Godkjent av: Organisasjon: Distribusjon: Hafslund Nett Jon Syse V4 Even Ungersness Nettstrategi Åpen 2006-01-01 2007-09-28

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav for lavspenningsanlegg REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN blad 4002 LS Nett Måling

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling NR 4002 VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner for trafo målte anlegg skal installeres

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING

RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING Måling MÅLING - INSTALLATØR Dok. ansvarlig: Jens Robert Grønli Dok. godkjenner: Jens Robert Grønli Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 15 RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING Innholdsfortegnelse:

Detaljer

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering Bladet beskriver krav til tilgang og plassering av målepunkt for lavspenningsinstallasjoner Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Plassering av

Detaljer

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling NR 4002 VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner for trafomålte anlegg skal

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

BKK Nett AS. Juni 2006 Versjon 3.0

BKK Nett AS. Juni 2006 Versjon 3.0 BKK Nett AS Juni 2006 Versjon 3.0 Forord Hensikten med dette dokumentet er å gi informasjon om, og stille krav til ulike typer målepunkt i BKK Nett AS sitt nettområde. BKK Nett AS er heretter omtalt som

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING

RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING Måling MÅLING - ENTREPRENØR Dok. ansvarlig: Jens Robert Grønli Dok. godkjenner: Jens Robert Grønli Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING Innholdsfortegnelse:

Detaljer

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Agenda Ansvarsforhold Kommunikasjon mellom netteier og utførende

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav til målepunkt i lavspenningsanlegg REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN blad 4002

Detaljer

Øyvind D. Nordgård. Thomas Grønfjell

Øyvind D. Nordgård. Thomas Grønfjell MÅLING & AMS 1 Øyvind D. Nordgård Netteier / Ansvarlig Måling & AMS Thomas Grønfjell Teknisk målerkoordinator, HK Montasje 2 Agenda (Måling & AMS) Fellesmåling (Ny forskriftsbestemmelse) Innføring av nytt

Detaljer

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Disse retningslinjene er laget i samsvar med RENs standard blad om utførelse og prosjektering, samt

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner NR 4000 - VER 1.3-26.06.2010. REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner 1. Innledning Disse REN bladet er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO.

Detaljer

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner NR 4000 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner 1. Innledning Disse REN bladet er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO.

Detaljer

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

REN Blad 4000 Krav til målepunkt i LS

REN Blad 4000 Krav til målepunkt i LS 2 REN Gruppe måling Øyvind Nordgård, Helgelandskraft AS/SMIL Magnar Dybwad, EB Nett AS Jon Syse, Hafslund Nett AS Rune Flatås, BKK Nett AS Knut Eliassen, BKK Nett AS Ivar Lingaas, Eidsiva Nett AS Bjørn

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

NR 4003 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering

NR 4003 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering NR 4003 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering Beskrivelse: LS Nett - Måling Krav til tilgang og plassering Innhold 1 Referanser og definisjoner:... 1 2

Detaljer

Overgang til REN KTM for LS Nett - Måleforum Vest konferanse 17. og 18. november 2010 Rune Flatås og Tor Aksnes

Overgang til REN KTM for LS Nett - Måleforum Vest konferanse 17. og 18. november 2010 Rune Flatås og Tor Aksnes Overgang til - KTM for LS Nett - Måleforum Vest konferanse 17. og 18. november 2010 Rune Flatås og Tor Aksnes Fra -bkk.no- sin installatørside Målehåndbok Krav til målepunkt tilhørende BKK Nett. Åpne Målehåndboken

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS

Standard inntak i Eidsiva Nett AS Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer

Retningslinjer for tilknytning og ombygging

Retningslinjer for tilknytning og ombygging Retningslinjer for tilknytning og ombygging Troms Kraft Nett AS Dette dokumentet omhandler grensesnittet mellom kunde og Troms Kraft Nett AS. Det tar i tillegg for seg eneboligprinsipper og blokkprinsippet

Detaljer

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet Retningslinje 01-00-02 TILKNYTNING PÅ ULIKE NETTNIVÅ Gyldig fra: 2016-05-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER AV NETTNIVÅ I DISTRIBUSJONSNETTET...1 2 HØYSPENNINGSTILKNYTNING

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

Kristiansand, og ELISØR AMS måling. Thor Thunberg Avdelingsleder Måling

Kristiansand, og ELISØR AMS måling. Thor Thunberg Avdelingsleder Måling Kristiansand, 31.10 og 01.11.2018 ELISØR AMS måling Thor Thunberg Avdelingsleder Måling Dette ønsker jeg ha fokus på i denne presentasjonen P0-avtalen Krav til kompetanse og framdrift Hva dersom man ikke

Detaljer

Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Styremedlem. Medlem NK17D. Key Account Manager Tavlebyggere. Side- 1.

Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Styremedlem. Medlem NK17D. Key Account Manager Tavlebyggere. Side- 1. Key Account Manager Tavlebyggere Styremedlem Hans-Petter Nybakk hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D Side- 1 ELMÅLEDAGENE Tavleforeningen Tavlenormen Krav til montasje av målerutstyr Utfordringer

Detaljer

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad NR 4120 VER 1.1 02 / 2016 Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad Beskrivelse: RENbladet er myntet på installatører som arbeider i grensesnitt mellom netteier og kunder

Detaljer

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Spesifikasjon 011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2005-01-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 13 INNHOLD

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

1 Generelt 011-04 MÅLERUTSTYR RN

1 Generelt 011-04 MÅLERUTSTYR RN Spesifikasjon 011-04 MÅLERUTSTYR RN Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2005-01-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLD SIDE 1 Generelt... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Forskriftskrav...

Detaljer

Orientering installatører og utbyggere.

Orientering installatører og utbyggere. Orientering installatører og utbyggere. Forutsetninger for elektrisk tilknytning. Teknisk Økonomisk Tilknytningskostnad - Anleggsbidrag Gyldig fra 01.07.2015 Stange Energi Nett AS tar forbehold om framtidige

Detaljer

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. (Nettselskapet) Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse. (målepunkt-id) (anleggsadresse)

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. (Nettselskapet) Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse. (målepunkt-id) (anleggsadresse) PLUSSKUNDEAVTALE mellom (Nettselskapet) og Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse (målepunkt-id) (anleggsadresse) 1 Innhold 1. AVTALENS BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER...

Detaljer

NEK 399 Del 1 : Bolig

NEK 399 Del 1 : Bolig NEK 399 Del 1 : Bolig Utfordringer og muligheter med den nye standarden NEK-Elsikkerhetskonferansen 25.-26. november 2015 Kjell Myrann Norsk Elektroteknisk Komite 1 Kjell Myrann Siv. ing elektro 7 år i

Detaljer

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet REN blad 3005 VER 1.2 / 2011 Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet mellom Sunnfjord Energi AS (Nettselskapet) på den ene siden og [Fyll inn kundens navn] (Innmatingskunden)

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Innhold 1 Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding)... 2 1.1 Melding om spenningssetting... 3 2 Bestilling

Detaljer

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold:

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.07 Nettservice KS Hovedprosedyre: Nettilknyting i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.03.11 KS Rutine: Utførelse av stikkledninger

Detaljer

Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 8008 80 022 00 L Nettanalysator CVM-Mini-MC m/rs-485 1 STK 8008 80 022 14 L

Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 8008 80 022 00 L Nettanalysator CVM-Mini-MC m/rs-485 1 STK 8008 80 022 14 L Nettanalysatorer Leverandør: Scandinavian Electric Produsent: Circutor Nettanalysator med RS485 MODBUS Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 08 022 00 L Nettanalysator

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

1 Definisjoner 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE

1 Definisjoner 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Retningslinje 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2011-10-25 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER...1

Detaljer

Tilknytning av nye boliger/hytter

Tilknytning av nye boliger/hytter Tilknytning av nye boliger/hytter Lyse Elnett AS 190377_v1/joarb Godkjent dokument 1 av 8 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vern... 3 2.1 Overbelastningsvern... 3 2.2 Kortslutningsvern... 3 3 Stikkledning...

Detaljer

- INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1

- INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 Retningslinje 10-01-04 LAVSPENNINGSNETT Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2016-11-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 2 NYANLEGG...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT 1 Innledning Denne retningslinje gjelder ved etablering av midlertidige (provisoriske) anlegg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: Side: 1 av 11 Side: 2 av 11 For automatisk seksjonering ved feil samt for effektivisering av strømbrudd i kontaktledningsnettet, monteres en trepolet effektbryter inn i nettet på egnede steder. Effektbryteren

Detaljer

HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS

HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS Side 1 HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS Rødbok INNTAKSKABEL Utelatelse av kortslutningsvern (KV) inntil meter 60 til 75 Utelatelse av KV ved jord og kortslutningssikker forlegning Utelatelse av

Detaljer

Tilknytingsvilkår for næringskunder

Tilknytingsvilkår for næringskunder Tilknytingsvilkår for næringskunder EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap

Detaljer

Instruks for montasje av direktekoblet AMS måler og tilhørende utstyr.

Instruks for montasje av direktekoblet AMS måler og tilhørende utstyr. Instruks for montasje av direktekoblet AMS måler og tilhørende utstyr Endringshistorikk: VER. DATO UTFØRT AV KORT BESKRIVELSE AV ENDRINGEN: 1.0 11.01.2017 RMF Etablert instruks (avdeling Måling) 1.1 05.01.2018

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet

Detaljer

Melding om installasjonsarbeid Veiledning til de enkelte feltene i skjema

Melding om installasjonsarbeid Veiledning til de enkelte feltene i skjema Melding om installasjonsarbeid Veiledning til de enkelte feltene i skjema Eies av Dokumentreferanse Reference Utarbeidet av Dato Selskap Status Status Melding til Nettselskap/Det lokale eltilsyn Oppgi

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.12.2009 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Kabler og Ledninger. Ledninger 387 PN 750V 387 RQ 500V/750V 388 Målersløyfer 391 Kabler 392 PFXP 392 Gummikabel 393

Kabler og Ledninger. Ledninger 387 PN 750V 387 RQ 500V/750V 388 Målersløyfer 391 Kabler 392 PFXP 392 Gummikabel 393 Kabler og Ledninger Ledninger 387 PN 750V 387 RQ 500V/750V 388 Målersløyfer 391 Kabler 392 PFXP 392 Gummikabel 393 Side 386 www.jfknudtzen.no PN 750V PVC-isolert ledning, flertrådet. Bruksområde: Tillatt

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet.

Detaljer

Orientering til husbyggere, utbyggere og installatører.

Orientering til husbyggere, utbyggere og installatører. Orientering til husbyggere, utbyggere og installatører. Forutsetninger for elektrisk tilknytning. Teknisk Økonomisk Gyldig fra 01.04.2019 Stange Energi Nett AS tar forbehold om framtidige justeringer.

Detaljer

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule INSTRUERT 1 Alfred Taule Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? INSTRUERT. V1.1 av Alfred Taule 2 Hva presentasjon omhandler: Begrep:

Detaljer

Denne instruks skal sikre at HE,s praksis vedr. tilknytninger er i samsvar med gjeldene lovverk. Innholdsregister Tema Side 1 GENERELT 2

Denne instruks skal sikre at HE,s praksis vedr. tilknytninger er i samsvar med gjeldene lovverk. Innholdsregister Tema Side 1 GENERELT 2 Side1av15 Vedlegg 12 Denne instruks skal sikre at HE,s praksis vedr. tilknytninger er i samsvar med gjeldene lovverk. Innholdsregister Tema Side 1 GENERELT 2 2 BESTILLING OG GODKJENNING AV TILKNYTNING

Detaljer

Lavspenningsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering

Lavspenningsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering NR 4003 VER 3.1-PUBLISERT 02 / 2015 Lavspenningsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering Beskrivelse: RENbladet beskriver krav til tilgang og plassering av måler Innhold 1 Formål... 2 2 Generelt...

Detaljer

Oppstart Elsmart http://www32.elsmart.com/portal/web.nsf/info?openview&cat=nyheter. Innlogging

Oppstart Elsmart http://www32.elsmart.com/portal/web.nsf/info?openview&cat=nyheter. Innlogging Tittel RL Krav til utfylling av melding om Installasjonsarbeid Dokumenttype Godkjent: Godkjent av: Retningslinje 12.11.2015 Torbjørn Opland Hensikt Dokumentet angir krav til installatør om utfylling av

Detaljer

NETTSELSKAPETS PRESISERINGER UTOVER REN. Gjelder fra:

NETTSELSKAPETS PRESISERINGER UTOVER REN. Gjelder fra: Denne retningslinjen er ment som veiledning ved prosjektering av anlegg. Dokumentet er skrevet for å gi en tydeligere presisering, der REN-blader beskriver alternative løsninger eller hvor det er usikkerhet

Detaljer

Dokumenttype: Dato: Side 1 av 5 Rutine

Dokumenttype: Dato: Side 1 av 5 Rutine Dokumenttype: Dato: Side 1 av 5 Nettselskapets presiseringer utover REN Rutine ved prosjektering av anlegg. Dokumentet er skrevet for å gi en tydeligere presisering, der REN-blader beskriver alternative

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2010 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Velkommen til Installatørmøte 2013

Velkommen til Installatørmøte 2013 Velkommen til Installatørmøte 2013 Agenda Presentasjon av nye Teknisk kundemottak Meldingssystemet Elsmart Jordfeil Spenningskvalitet Regler for framføring av strøm til bygg med et målepunkt og bygg med

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 8 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Komponentene i EFP Systemet EFP Systemet er basert på et enkelt prinsipp: Detektere branntilløp tidlig og kutte strømmen til feilstedet før brannen

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

1. Generelt / innledning

1. Generelt / innledning 1. Tariffvilkår for nettleie med fleksibelt forbruk Sist endret : asthil - 06.09.2013 1. Generelt / innledning 1.1. Avtaleforholdet Disse vilkår for fleksibelt forbruk inngår som vedlegg til standard nettleie

Detaljer

REN blad 3005 VER 1.2 / 2011 Side 4 av 89

REN blad 3005 VER 1.2 / 2011 Side 4 av 89 REN blad 3005 VER 1.2 / 2011 Side 4 av 89 1. Partene 2 2. Avtaledokumenter 2 3. Kort beskrivelse av avtaleforholdet 3 4. Identifikasjon, omfang og beskrivelse av installasjon 3 Vedlegg 1 - Definisjoner

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR FOR MIDT-TELEMARK ENERGI AS Gjeldende fra 01.01.2015. Fellesforskrifter: 1. Elektrisk kraft og nettleie blir levert etter

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. [Navn kunde] Tilknytningspunkt. [Måler ID] Lyse Elnett AS

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. [Navn kunde] Tilknytningspunkt. [Måler ID] Lyse Elnett AS PLUSSKUNDEAVTALE mellom [Navn kunde] i Tilknytningspunkt [Måler ID] og Lyse Elnett AS ARKIVREFERANSE LYSE: [fylles inn] SAKSNUMMER: [fylles inn] DOKUMENTNUMMER: [fylles inn] Innhold 1. AVTALENS BAKGRUNN

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 19.08.2014 Informasjon om: nytilknytning til strømnettet, endring av eksisterende tilknytning i nettet eller omlegging av bestående nettanlegg

Detaljer

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Formål... 1 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 Hva er nytt... 1 Akkreditering... 2 Virkeområde... 2 Et eksempel... 2 Funksjonskrav... 4 Total maksimal feilvisning...

Detaljer

Instrukser Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Thomas Øyvang/ Eivind Fjelddalen

Instrukser Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Thomas Øyvang/ Eivind Fjelddalen 19.09.14 1 1 7 Instruks for bygging av nye provisoriske forsøksinstallasjoner og endring av eksisterende provisoriske installasjoner. 1. Instruksens formål. Instruksen gir praktiske retningslinjer for

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

.5$9 7,/ 0c/,1* $9 6(175$/1(776879(.6/,1*,11+2/'6)257(*1(/6(,11/('1,1* )81.6-216.5$9.21752//7,'6381.7,17(59$// Side 2 av 16

.5$9 7,/ 0c/,1* $9 6(175$/1(776879(.6/,1*,11+2/'6)257(*1(/6(,11/('1,1* )81.6-216.5$9.21752//7,'6381.7,17(59$// Side 2 av 16 UDYWLOPnOLQJ DY VHQWUDOQHWWVXWYHNVOLQJ MXQL ,11+2/'6)257(*1(/6(,11/('1,1* )81 6-216 5$9 21752//7,'6381 7,17(59$// Side 2 av 16 ,11/('1,1* )RUPnO Måling av energiutveksling i sentralnettet legges til grunn

Detaljer

Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v.

Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for eiere av elektriske anlegg som er næringsdrivende, offentlige

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår 1 Standard Tilknytningsvilkår STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR...1 STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR...2 1 GENERELT...2 2 BESTILLING OG GODKJENNING AV TILKNYTNING...2 2 1 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV TILKNYTNINGSAVTALE...2

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

17-A3315B Tilkoblingsanvisning UNI-signalskap, 230V-IT og CVM nettanalysator

17-A3315B Tilkoblingsanvisning UNI-signalskap, 230V-IT og CVM nettanalysator 17-A3315B Tilkoblingsanvisning UNI-signalskap, 230V-IT og CVM nettanalysator Plassering av komponenter: Generelt UNI-skap vil passe for de fleste målere og AMS-konsentratorer. Det vil ofte være en begrensning

Detaljer

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg Anbefalt praksis Godkjent av: Aarnes, Vibeke Side: 1 av 5 1. Hensikt og omfang Dette dokument beskriver rutiner for standard type arbeid i lavspenningsanlegg. Krav beskrevet i Internkontrollhåndboken for

Detaljer