Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett"

Transkript

1 RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid til Alta Kraftlag SA tidligst mulig i planfasen av en elektrisk installasjon ved: - nye anlegg og ved endring/flytting av inntak. - arbeid som innebærer inngrep i Alta Kraftlag SA sitt måleutstyr. - Utvidelser som medfører øket effektuttak. - bruksendring. - når installasjonen inneholder utstyr som kan gi store spenningsvariasjoner og startstrømmer, skal dette merkes av som eget punkt i forhåndsmeldingen. - Meldingen skal være korrekt og fullstendig utfylt. Ufullstendig utfylte meldinger blir returnert til installatør. - Ved ny installasjon skal g.nr/ b.nr oppgis og kart skal alltid legges ved. Dersom det er eldre installasjoner som det gjøres forandringer på skal gnr/bnr, samt kartutsnitt med avmerket bolig og inntaktspunkt legges ved. Ønsket inntakspunkt på bygning skal også være merket på kartet. Kunden må informeres om Alta Kraftlag SA sine regler for anleggsbidrag og gebyrer. - Eier/bruker må informeres om saksgang, så som: a) behandlingstid i e-verket b) bestilling av tilkobling c) varsel til e-verket om strømleverandør For øvrig, jfr. FEL 14! Behandlingstid for melding om installasjonsarbeid må påregnes inntil 5 virkedager. Dersom behandlingstiden overstiger 5 virkedager skal installatør ha beskjed. Melding om spenningssetting Melding om spenningssetting returneres Alta Kraftlag SA elektronisk før eventuell tilknytting finner sted. Ferdigmelding for byggestrøm Det vil ikke være mulig å ferdigmelde anlegg for å få strøm på tavle/skap til bruk i byggeperioden. I slike tilfeller skal det meldes behov for byggestrøm til bygg/bolig på vanlig måte. For øvrig er det fullt mulig å benytte seg av tavle/skap til byggestrøm, såfremt anlegget er forskriftsmessig utført og utstyret er beregnet til forutsatt bruk. Tilkoblinger

2 Det må påregnes min. 2 virkedager behandlingstid for melding om spenningssetting. Installatøren må sørge for at anlegget er lett tilgjengelig for Alta Kraftlag SA (informasjon om nøkkel, kontaktperson m.v.). Ved jordkabelinntak på anlegg skal det alltid etableres et koblingspunkt i form av kortslutningsvern ved inntakspunktet. Skap for kortslutningsvern (KV) skal inneholde ekstra jordklemme for min. 50mm2 Al/Cu, strekkavlastningsklemme for hoved kabel (4x16mm2) og stikkledning (4x50mm2). For større kabler må klemmene tilpasses avtalt kabelstørrelse. Plassering av inntak skal gjøres i samarbeid med Alta Kraftlag SA. Ved kabelinntak leverer og monterer Alta Kraftlag SA stikkledningen. (TFXP 4x50mm2 Al for boliger o.l., til større anlegg TFXP 4x95mm2 Al eller 4x240mm2 Al etter behov). Skap for kabelinntak skal alltid plasseres utvendig. Til hver installasjon/eiendom fører Alta Kraftlag SA fram kun en stikkledning. Dette gjelder både ved nyanlegg og utvidelse/omlegginger. I boliger med flere enn en leilighet skal hvert enkelt anlegg kunne frakobles utenfra eller fra fellesareal. Det vil i praksis si et KV pr. anlegg. Overbelastningsvern (OV) foran målepunktet skal monteres i plomberbar kapsling. Alta Kraftlag SA sitt målerutstyr Rettigheter/forpliktelser i forbindelse med arbeid på målerinstallasjon: Det er under ingen omstendigheter anledning for andre til å foreta inngrep i måleinstallasjonen uten at Alta Kraftlag SA har gitt tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder også bryting av plomber. Det er ikke anledning til å kople annet utstyr inn i målerkretsene for strøm og spenning enn det måleutstyr som er avsett for avregning. Med Alta Kraftlag SA sin tillatelse kan målesignal i form av energi og tidssynkroniseringsimpuls hentes fra måleutstyr for avregning. Montering av utstyr, merking, legging og tilkobling av måleledninger skal utføres iht. disse retningslinjer. Alta Kraftlag SA sin rutiner for melding av arbeid på måleinstallasjonen og hvem som skal utføre de ulike oppgavene, skal følges. Det er ikke tillatt å idriftsettelse et elektrisk anlegg koplet til Alta Kraftlag SA sitt nett, uten at måleutstyret er montert og Alta Kraftlag SA har gitt tillatelse til påsetting. Avvik fra dette kan kun skje med Alta Kraftlag SA sin godkjenning i hvert enkelt tilfelle. Målepunktet skal være plassert slik at det måler hele energimengden i leveringspunktet og det må være plassert så nær dette som mulig. Måleren skal være slik plassert at den til enhver tid er lett tilgjengelig for avlesning og kontroll. a. Høyden over gulv skal være 0,7-1,8 meter. b. Den skal monteres på et vertikalt, vibrasjonsfritt og ikke brennbart underlag. c. Målerbrett må være plomberbart. d. Nødvendig plassbehov er angitt i RENblad Målene er i millimeter og angir fritt felt, og dybden måles fra målerunderlag. e. For spesielt måleutstyr vil Alta Kraftlag SA oppgi nødvendig plassbehov. Målertrafoer skal plasseres umiddelbart etter anleggets hovedeffektbryter. Målersløyfene skal være merket iht. REN blad 4002

3 Målersløyfe ved direkte koplet måler skal utføres med høyfleksibel ledning, type RK eller tilsvarende, skal være kuttet og påmontert tynnveggede hylser i koplingspunktene. Hvis det er behov for å skjøte målersløyfa foran måleren, skal dette kun utføres som godkjent presskjøt med krympeslange. Skjøting med skruklemmer eller koblingsstykke er ikke tillatt! Ved trafokoblet måling skal spenningsledningene føres kortsluttningssikkert forlagt, for eksempel i selvslukkende, halogenfrie strømperør av type Marflex SRG 725 eller tilsvarende. I anlegg hvor det er behov for målertrafoer leveres disse av Alta Kraftlag SA. I større, prefabrikkerte tavler kan annen leveranse gjøres etter avtale med Alta Kraftlag SA. I anlegg hvor det monteres målertrafoer skal det også monteres måleromkoblere med automatsikringer. Omkoblerne leveres av Alta Kraftlag SA. Alta Kraftlag SA lagerfører flere typer målertrafoer: Circutor TCH6 250/5A kl. 0,2s Skinnemål 40x10mm, ø28mm Circutor TCH8 500/5A kl. 0,2s Skinnemål 60x12mm, ø44mm Circutor TCH10 800/5A kl. 0,2s Skinnemål Målertrafoer i andre størrelser når det gjelder skinnemål/lysåpning, må påregnes minimum 2 ukers leveringstid. Direktekoplede målere skal normalt ikke ha forankoblet sikring større enn 80A (målersløyfe 16qmm). Større anlegg skal normalt ha trafomåling. Veilys Alle nye anlegg, inklusiv veilysanlegg skal ha energimåling. Vedlegg: RENblad 4000 LS Nett - Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner RENblad 4001 LS Nett - Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling RENblad 4002 LS Nett - Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling RENblad 4003 LS Nett - Måling Krav til tilgang og plassering Kilder: 1. FEL 2. NEK REN 4. Alta Kraftlag SA sine standardvilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk kraft 5. Alta Kraftlag SA sine instrukser og retningslinjer

4 Eksempel på inntak til enebolig:

5 Eksempel på inntak til tomannsbolig

6 Eksempler på inntak til rekkehus/leilighet

7 Omgjøring fra 1-fase til 3-fase luftnett (fra siste stolpe) Dersom det er teknisk/økonomisk forsvarlig forsøkes dette omlagt til jordkabel. Ved eventuell omgjøring fra 1-fase til 3-fase luftnett, etter kundens ønske, benyttes kortslutningsvern i mast. (Ex avsluttes ved endefeste på vegg). Anleggskostnad beregnes fram til bygningens inntakspunkt. Omgjøring fra linje til kabel Ved omgjøring fra innstrekk til kabel, etter kundens ønske, etableres ikke KV i mast. Elektroentreprenøren leverer og monterer utvendig skap med KV/OV for installasjonen v/inntakspunkt. Anleggskostnad beregnes fram til bygningens inntakspunkt. Graving av grøft fra anvist mast-/kabelskap fram til inntakspunkt betales av kunden og inngår ikke i de totale anleggskostnadene.

8 Overgang fra PEN leder til PE og N i TN-C-S system PEN- leder splittes en gang i utvendig skap v/inntakspunkt. PEN -leder (AL) skal tilkobles klemme/skinne godkjent for PE og /eller N-leder av CU. Det skal være separate klemmer for PE- og N-leder. N-leder skal beskyttes mot direkte berøring.

9 Spenningssetting: AK kan utsette tilkobling for mangler som; Åpenbare sikkerhetsmessige mangler ved installasjon Mangelfullt merkede kurser ved spennigs setting. For liten plass i målerfeltet Feil på/i målersløyfe Feilkobling, ved trafomålte anlegg (over 80A) Manglende jording

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.12.2009 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER... 3 1-1. STIKKLEDNING...

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

Lavspenningsnett- Kundetilknytningboliginstallasjon

Lavspenningsnett- Kundetilknytningboliginstallasjon NR 4100 VER 2.2 02 / 2015 Lavspenningsnett- Kundetilknytningboliginstallasjon - Utførelse Beskrivelse: RENbladet er et hovedblad for all montasje i grensesnitt mellom netteier og kunder for enebolig og

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Installatørmøter. Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd

Installatørmøter. Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Installatørmøter Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Agenda Installatørmøte Nett Nettforhold Kundeundersøkelse Nett/Elektroentreprenør Praktisk gjennomgang i elektronisk bruk av

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT 1 Innledning Denne retningslinje gjelder ved etablering av midlertidige (provisoriske) anlegg

Detaljer

Installatørmøter. Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik

Installatørmøter. Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik Installatørmøter Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik Agenda Installatørmøte 11:30 Eidsiva Nett: Status NEK 399 Relevante punkter vedr. Nett/Installatør Status AMS Tilsynsplan 2015

Detaljer

EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting

EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting INNHOLD DEFINISJONER... 2 STANDARD NETTLEIEAVTALE... 4 STANDARD VILKÅR FOR TILKNYTNING... 15 GENERELLE OPPLYSNINGER Nettselskapet har som hovedregel

Detaljer

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Haugaland Kraft Nett Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Innhold 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg...

Detaljer

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning INNHOLD Standard avtale for nettleie...2 Standard vilkår for tilknytning...15 Definisjoner....26 Energi Norges standardavtaler 2007 er

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder Haugaland Kraft AS Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg... 2 3 Hvem omfattes av kravene...

Detaljer

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Spesifikasjon 011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2005-01-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 13 INNHOLD

Detaljer

Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER

Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER Opphør eller endring av kundeforhold du er selv ansvarlig for betaling inntil kundeforholdet er oppsagt eller avsluttet. Meld straks fra om ny

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

Installatørmøter 2010

Installatørmøter 2010 Installatørmøter 2010 DLE- Elsikkerhet Norge Steinar Myrvåg OVERGANGSORDNINGER NEK 400-2010 Bransjen trenger tid til å tilegne seg nye metoder for utførelse beskrevet i revidert NEK 400 Prosjektering etter

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014

Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014 Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014 Agenda: 0900 til 13.00 1. Innleiing/HMS/agenda 2. Presentasjon v/adm dir Olav Linga 3. Teknisk Kundemottak v/km Fauskanger 4. Melding om installasjonsarbeid

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen Tanken bak NEK 400 Bolig Arbeidet Grensesnitt i forhold NEK 400 Gjennomgang av NEK 400 Bolig Praktisk bruk av NEK 400 Bolig 1 Elektriske anlegg i boliger Konsulenttjenester

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer