Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere"

Transkript

1 Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere

2 Forslag til forskrift om krav til elektrisitetsmålere Forslag til ny forskrift om krav til elektrisitetsmålere er nå på høring Forskriftsforslaget og høringsnotat ligger på Justervesenets hjemmeside (http://www.justervesenet.no) under Høringer Forslag til forskrifter til ny lov om målenheter, måling og normaltid Høringsfrist er 16. November 2007 Forskriften skal tre i kraft 1. Januar 2008

3 Hvorfor ny forskrift om krav til elektrisitetsmålere? Ny lov om målenheter, måling og normaltid utløser behov for nytt forskriftsverk: Forskrift om målenheter og måling overordnet forskrift felles bestemmelser for flere typer måleredskap Instrumentspesifikke forskrifter tekniske krav for den enkelte type måleredskap utfyllende regler om kontroll under bruk

4 Hvorfor ny forskrift om krav til elektrisitetsmålere? Fra to til én forskrift Behov for endringer: Regelverket er litt uoversiktlig med mange vedlegg Enkelte bestemmelser i forskrift om krav under bruk er ikke tydelige og presise nok Kravene under bruk er ikke oppdaterte i forhold til endrede krav ved salg som følge av implementering av direktiv 2004/22/EF måleinstrumenter (MID) Kontrollordningen under bruk er ikke tilstrekkelig hensiktsmessig i forhold til formålet med kontrollen

5 Formål/Målsetning med endringene Regelverket skal være tydelig, presist og lett tilgjengelig for brukerne Kravene skal sikre tilfredstillende nøyaktig måleresultater Kontrollordningen skal sikre tillit til måleresultatene og målingen

6 Kapittel 3 krav til elektrisitetsmålere under bruk Alle kraven samles i kapittel 3 Kravene presiseres og tydeliggjøres Tabeller for maksimal tillatt målefeil tas inn i forskriften Det innføres krav til bruk av nøyaktighetsklasse i forhold til bruksområdet Kravene oppdateres som følge av MID Kravene til eldre målere spesifiseres

7 Kapittel 3 krav til elektrisitetsmålere under bruk Hvem er ansvarlig for at kravene under bruke etterleves? ( 36) Ansvarlig for målingen Presumpsjon for at nettselskapene er ansvarlig Faktiske forhold av betydning er hvem som: - eier måleren - utfører vedlikehold av måleren - fakturer på grunnlag av målingen - skal bære kostnadene ved en eventuell utbytting av målere som følge av negativt utfall av kontroll

8 Kapittel 3 krav til elektrisitetsmålere under bruk Krav til at elektrisitetsmålere skal være godkjente ( 37) For elmålere som er solgt før 1/ er det ingen krav til godkjenning For elmålere som er solgt i perioden 1/ til 30/ er krav om nasjonal typegodkjenning For elmålere som er solgt etter 30/ er det krav om MID godkjenning* * Frem til 2016 kan det selges målere med nasjonal godkjenning fra før 30/

9 Kapittel 3 krav til elektrisitetsmålere under bruk Krav til nøyaktighetsklasse bruksområde ( 38) I kravene til elektrisitetsmålere som selges eller tilbys for salg er det angitt hvilke bruksområde de forskjellige nøyaktighetsklassene skal benyttes for I forskriftsforslaget er det innført krav til bruk av riktig nøyaktighetsklasse i forhold til bruksområde for å fremme formålet om tilfredstillende nøyaktig måleresultater Det kan alltid benyttes målere med bedre nøyaktighetsklasse enn bruksområdet tilsier

10 Kapittel 3 krav til elektrisitetsmålere under bruk Maksimal tillatt målefeil ( 39) Målere med MID godkjenning: Kravene til maksimal målefeil under bruk oppdateres i forhold til de målerklassene som gjelder ved salg. For disse målerne innføres tilsvarende maksimal tillatt målefeil som ved salg Målere med norsk typegodkjenning: Gjeldende rett videreføres Målere uten godkjenning: Det innføres krav til maksimal tillatt målefeil i forhold til nøyaktighetsklassene. Maksimal tillatt målefeil er 3,5% dersom slike målere ikke har spesifisert en nøyaktighetsklasse

11 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Kontrollordningen videreføres med noen endringer: Testprogrammene oppdateres i forhold til MID Det innføres ny delstandard for statistisk kontroll Mulighet for deling av grupper ved negativt utfall av statistisk kontroll fjernes Presiseringer og strukturendringer

12 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Totalkontroll( 46) Statistisk kontroll ( 47 og 48) Én måler Gruppe ensartede målere Utplukk Testprogram Resultat Testprogram Resultat

13 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Kontrollperioder ( 45) Utgangspunktet for periodene er produksjonsår i stedet for installasjonsår Eksempel: Tatt i bruk Det innføres krav under bruk Første kontroll skal Senest foretas* Ny kontroll skal foretas* * Eksempel på kontrollintervall for statisk måler som er tatt i bruk i 1990

14 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Statistisk kontroll gruppering ( 47) Det presiseres at produksjonsåret for alle målere i en gruppe må være innenfor en periode på inntil 3 år Det er mulig å skille på bruksforhold (ute/inne) Ensartethet oppnås ved at det stilles krav til at alle målere i en gruppe har samme målertypeid

15 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Statistisk kontroll metode for utplukk ( 48) Etter dagens forskrift skal statistisk kontroll utføres etter delstandard ISO test av kontinuerlig serie av individer fra samme kilde målesetningen er å forhindre at gode populasjoner blir forkastet ISO anses lite egnet til kontroll av elektrisitetsmålere under bruk og lite hensiktsmessig i forhold til formålet om tilfredstillende måleresultater og tillit til måleresultatene.

16 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Statistisk kontroll metode for utplukk ( 48) I forskriftsforslaget innføres en tabell for statistisk utplukk som bygger på ISO og er identisk med OIML`s guideline. test av målere fra ulike kilder til ulik tid målsetningen er å forhindre at dårlige populasjoner blir akseptert Denne kontrollordningen innebærer at man med 90% sikkerhet kan si at 92% av målerne er i orden. En kjent sikkerhet anses å øke tilliten til målingen og måleresultatet

17 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Dobbelt utplukk kontroll for elektrisitetsmålere Nr. Gruppe størrelse Utplukk Utplukk størrelse Kumulativ utplukk størrelse Antall underkjente målere**) Antall målere I reserve Kriteriet for godkjennelse av gruppen Kriterium for underkjennelse av gruppen Kriterium for når et andre utplukk er nødvendig *) 4.1 opp til 1200 første andre til 3200 første andre til til første andre til til første andre til Tabell fra forskriftsforslaget 48

18 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Statistisk kontroll metode for utplukk ( 48) ISO kan bare benyttes for grupper bestående av 64 målere eller flere Grupper bestående av mellom målere: Gruppestørrelse Utplukk Tabell fra forskriftsforslaget 48 Grupper bestående av mindre enn 18 målere = periodisk totalkontroll

19 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Grafisk fremstilling av størrelse på utplukk ved bruk av ISO eller ISO Størrelse av stikkprøver, n1 (og n2) antall uttrekk, n1 (og n2) ISO ISO Lot size

20 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Statistisk kontroll - Fjerning av mulighet for deling av grupper og gjenbruk av allerede testede målere Gjeldende forskrift inneholder en bestemmelse om at gruppen kan deles inn i nye undergrupper der de allerede testede målerne inngår ved negativt utfall av statistisk kontroll. Bestemmelsen i gjeldene forskrift er uklar og lite hensiktsmessig En slik fremgangsmåte ødelegger det statistiske grunnlaget som hele kontrollordningen er basert på Med en slik ordning vet man ikke hvilke sikkerhet den statistiske testen gir Den statistiske metoden bygger på statistisk standard anbefalt av OIML hvor deling av grupper og gjenbruk av testede målere ikke inngår

21 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Statistisk kontroll - Fjerning av mulighet for deling av grupper og gjenbruk av allerede testede målere Ved negativt utfall av den statistiske kontrollen skal samtlige målere i gruppen byttes ut innen et år. Den statistiske testen vil virke etter sin hensikt og gi et pålitelig resultat Lik praksis, og følgelig lik kvalitet av måleresultat for alle parter Kunnskap om hvilke sikkerhet den statistiske testen gir Økt tillit til den statistiske kontrollen og dermed også til måleresultatene

22 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Håndtering av plombebrudd Ved utarbeidelse av forskriftsforslaget er det lagt vekt på følgende: Det er ikke tilstrekkelig klart etter gjeldende forskrift hva man skal gjøre dersom en måler har plombebrudd Det kan oppleves urimelig dersom det rammer nettselskapene når det er sluttbruker som har brutt plomberingen Dersom målere med plombebrudd tas ut av det statistiske grunnlaget, anses dette å ha en uheldig virkning på den statistiske metodens troverdighet

23 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Håndtering av plombebrudd ( 50) Denne bestemmelsen regulerer følgende: Selve plombebruddet skal ikke medføre at en måler anses som underkjent i den statistiske kontrollen, MEN Den enkelte måler med plombebrudd skal likevel tas ut av bruk dersom det ikke er mulig og forsvarlig å plombere på ny En måler med plombebrudd skal testes i forhold til øvrige krav Dersom en måler med plombebrudd ikke oppfyller øvrige krav og dette medfører at hele gruppen blir underkjent, overlates det til Justervesenet å avgjøre hvorvidt gruppen likevel skal godkjennes. Justervesenet vil bl.a legge vekt på årsak og hyppighet

24 Dispensasjonsadgangen fjernes Forskriften er ikke lenger ny De materielle endringen som foreslås er ikke av en vesentlig art Ingen tilsvarende bestemmelse i de andre instrumentspesifikke forskriftene

25 Overtredelsesgebyr ( 54) Ny lov gir hjemmel til å pålegge overtredelsesgebyr Tatt inn i de fleste instrumentspesifikke forskriftene Regler om overtredelsesgebyr i forskrift om målenheter og måling fast sats maksimum sats

26 Oppsummering Regelverket gjøres enklere og lettere tilgjengelig ved strukturmessige endringer og presiseringer Det gjøres noen materielle endringer i hovedsak for å fremme lovens formål og dermed formålet med reguleringen: Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt samt å bidra til en effektiv bruk av samfunnets ressurser. Loven skal bidra til at målinger og måleresultater er tilfredsstillende nøyaktige ut fra formålet om effektiv bruk av samfunnets ressurser og ivaretakelse av beskyttelsesverdige interesser.

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015)

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015) Innst. 316 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 74 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Vår dato 23.12.2014 Deres referanse Vår referanse og arkivkode Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Se liste over høringsinstanser Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske-

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. mars 2012 Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring De gjennomførte endringer i forsikringsvirksomhetslovens

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen

HØRINGSNOTAT. Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen Helse- og omsorgsdepartementet, 7. juli 2014 HØRINGSNOTAT Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen Høringsfrist: 29. september 2014 1 Innhold

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innst. O. nr. 79 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon 24. oktober 2006 VEILEDNING Forvaltningsrevisjon Resultatorientert revisjon Innholdsfortegnelse Innledning 2 Stortingets mål 3 Datainnsamling og dataanalyse 6 Økonomi og produktivitet 9 Måloppnåelse og

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE FORSLAG TIL REVIDERT REGELVERK BLE SENDT PÅ HØRING 16.JULI 2012. HØRINGSFRISTEN VAR 21. DESEMBER

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt

Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt Adresseliste Trondheim, 28.10.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5053 Saksbehandler: Nils Kristian Grønvik Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer