Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere"

Transkript

1 Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere

2 Forslag til forskrift om krav til elektrisitetsmålere Forslag til ny forskrift om krav til elektrisitetsmålere er nå på høring Forskriftsforslaget og høringsnotat ligger på Justervesenets hjemmeside (http://www.justervesenet.no) under Høringer Forslag til forskrifter til ny lov om målenheter, måling og normaltid Høringsfrist er 16. November 2007 Forskriften skal tre i kraft 1. Januar 2008

3 Hvorfor ny forskrift om krav til elektrisitetsmålere? Ny lov om målenheter, måling og normaltid utløser behov for nytt forskriftsverk: Forskrift om målenheter og måling overordnet forskrift felles bestemmelser for flere typer måleredskap Instrumentspesifikke forskrifter tekniske krav for den enkelte type måleredskap utfyllende regler om kontroll under bruk

4 Hvorfor ny forskrift om krav til elektrisitetsmålere? Fra to til én forskrift Behov for endringer: Regelverket er litt uoversiktlig med mange vedlegg Enkelte bestemmelser i forskrift om krav under bruk er ikke tydelige og presise nok Kravene under bruk er ikke oppdaterte i forhold til endrede krav ved salg som følge av implementering av direktiv 2004/22/EF måleinstrumenter (MID) Kontrollordningen under bruk er ikke tilstrekkelig hensiktsmessig i forhold til formålet med kontrollen

5 Formål/Målsetning med endringene Regelverket skal være tydelig, presist og lett tilgjengelig for brukerne Kravene skal sikre tilfredstillende nøyaktig måleresultater Kontrollordningen skal sikre tillit til måleresultatene og målingen

6 Kapittel 3 krav til elektrisitetsmålere under bruk Alle kraven samles i kapittel 3 Kravene presiseres og tydeliggjøres Tabeller for maksimal tillatt målefeil tas inn i forskriften Det innføres krav til bruk av nøyaktighetsklasse i forhold til bruksområdet Kravene oppdateres som følge av MID Kravene til eldre målere spesifiseres

7 Kapittel 3 krav til elektrisitetsmålere under bruk Hvem er ansvarlig for at kravene under bruke etterleves? ( 36) Ansvarlig for målingen Presumpsjon for at nettselskapene er ansvarlig Faktiske forhold av betydning er hvem som: - eier måleren - utfører vedlikehold av måleren - fakturer på grunnlag av målingen - skal bære kostnadene ved en eventuell utbytting av målere som følge av negativt utfall av kontroll

8 Kapittel 3 krav til elektrisitetsmålere under bruk Krav til at elektrisitetsmålere skal være godkjente ( 37) For elmålere som er solgt før 1/ er det ingen krav til godkjenning For elmålere som er solgt i perioden 1/ til 30/ er krav om nasjonal typegodkjenning For elmålere som er solgt etter 30/ er det krav om MID godkjenning* * Frem til 2016 kan det selges målere med nasjonal godkjenning fra før 30/

9 Kapittel 3 krav til elektrisitetsmålere under bruk Krav til nøyaktighetsklasse bruksområde ( 38) I kravene til elektrisitetsmålere som selges eller tilbys for salg er det angitt hvilke bruksområde de forskjellige nøyaktighetsklassene skal benyttes for I forskriftsforslaget er det innført krav til bruk av riktig nøyaktighetsklasse i forhold til bruksområde for å fremme formålet om tilfredstillende nøyaktig måleresultater Det kan alltid benyttes målere med bedre nøyaktighetsklasse enn bruksområdet tilsier

10 Kapittel 3 krav til elektrisitetsmålere under bruk Maksimal tillatt målefeil ( 39) Målere med MID godkjenning: Kravene til maksimal målefeil under bruk oppdateres i forhold til de målerklassene som gjelder ved salg. For disse målerne innføres tilsvarende maksimal tillatt målefeil som ved salg Målere med norsk typegodkjenning: Gjeldende rett videreføres Målere uten godkjenning: Det innføres krav til maksimal tillatt målefeil i forhold til nøyaktighetsklassene. Maksimal tillatt målefeil er 3,5% dersom slike målere ikke har spesifisert en nøyaktighetsklasse

11 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Kontrollordningen videreføres med noen endringer: Testprogrammene oppdateres i forhold til MID Det innføres ny delstandard for statistisk kontroll Mulighet for deling av grupper ved negativt utfall av statistisk kontroll fjernes Presiseringer og strukturendringer

12 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Totalkontroll( 46) Statistisk kontroll ( 47 og 48) Én måler Gruppe ensartede målere Utplukk Testprogram Resultat Testprogram Resultat

13 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Kontrollperioder ( 45) Utgangspunktet for periodene er produksjonsår i stedet for installasjonsår Eksempel: Tatt i bruk Det innføres krav under bruk Første kontroll skal Senest foretas* Ny kontroll skal foretas* * Eksempel på kontrollintervall for statisk måler som er tatt i bruk i 1990

14 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Statistisk kontroll gruppering ( 47) Det presiseres at produksjonsåret for alle målere i en gruppe må være innenfor en periode på inntil 3 år Det er mulig å skille på bruksforhold (ute/inne) Ensartethet oppnås ved at det stilles krav til at alle målere i en gruppe har samme målertypeid

15 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Statistisk kontroll metode for utplukk ( 48) Etter dagens forskrift skal statistisk kontroll utføres etter delstandard ISO test av kontinuerlig serie av individer fra samme kilde målesetningen er å forhindre at gode populasjoner blir forkastet ISO anses lite egnet til kontroll av elektrisitetsmålere under bruk og lite hensiktsmessig i forhold til formålet om tilfredstillende måleresultater og tillit til måleresultatene.

16 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Statistisk kontroll metode for utplukk ( 48) I forskriftsforslaget innføres en tabell for statistisk utplukk som bygger på ISO og er identisk med OIML`s guideline. test av målere fra ulike kilder til ulik tid målsetningen er å forhindre at dårlige populasjoner blir akseptert Denne kontrollordningen innebærer at man med 90% sikkerhet kan si at 92% av målerne er i orden. En kjent sikkerhet anses å øke tilliten til målingen og måleresultatet

17 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Dobbelt utplukk kontroll for elektrisitetsmålere Nr. Gruppe størrelse Utplukk Utplukk størrelse Kumulativ utplukk størrelse Antall underkjente målere**) Antall målere I reserve Kriteriet for godkjennelse av gruppen Kriterium for underkjennelse av gruppen Kriterium for når et andre utplukk er nødvendig *) 4.1 opp til 1200 første andre til 3200 første andre til til første andre til til første andre til Tabell fra forskriftsforslaget 48

18 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Statistisk kontroll metode for utplukk ( 48) ISO kan bare benyttes for grupper bestående av 64 målere eller flere Grupper bestående av mellom målere: Gruppestørrelse Utplukk Tabell fra forskriftsforslaget 48 Grupper bestående av mindre enn 18 målere = periodisk totalkontroll

19 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Grafisk fremstilling av størrelse på utplukk ved bruk av ISO eller ISO Størrelse av stikkprøver, n1 (og n2) antall uttrekk, n1 (og n2) ISO ISO Lot size

20 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Statistisk kontroll - Fjerning av mulighet for deling av grupper og gjenbruk av allerede testede målere Gjeldende forskrift inneholder en bestemmelse om at gruppen kan deles inn i nye undergrupper der de allerede testede målerne inngår ved negativt utfall av statistisk kontroll. Bestemmelsen i gjeldene forskrift er uklar og lite hensiktsmessig En slik fremgangsmåte ødelegger det statistiske grunnlaget som hele kontrollordningen er basert på Med en slik ordning vet man ikke hvilke sikkerhet den statistiske testen gir Den statistiske metoden bygger på statistisk standard anbefalt av OIML hvor deling av grupper og gjenbruk av testede målere ikke inngår

21 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Statistisk kontroll - Fjerning av mulighet for deling av grupper og gjenbruk av allerede testede målere Ved negativt utfall av den statistiske kontrollen skal samtlige målere i gruppen byttes ut innen et år. Den statistiske testen vil virke etter sin hensikt og gi et pålitelig resultat Lik praksis, og følgelig lik kvalitet av måleresultat for alle parter Kunnskap om hvilke sikkerhet den statistiske testen gir Økt tillit til den statistiske kontrollen og dermed også til måleresultatene

22 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Håndtering av plombebrudd Ved utarbeidelse av forskriftsforslaget er det lagt vekt på følgende: Det er ikke tilstrekkelig klart etter gjeldende forskrift hva man skal gjøre dersom en måler har plombebrudd Det kan oppleves urimelig dersom det rammer nettselskapene når det er sluttbruker som har brutt plomberingen Dersom målere med plombebrudd tas ut av det statistiske grunnlaget, anses dette å ha en uheldig virkning på den statistiske metodens troverdighet

23 Kapittel 4 kontrollordning for elektrisitetsmålere under bruk Håndtering av plombebrudd ( 50) Denne bestemmelsen regulerer følgende: Selve plombebruddet skal ikke medføre at en måler anses som underkjent i den statistiske kontrollen, MEN Den enkelte måler med plombebrudd skal likevel tas ut av bruk dersom det ikke er mulig og forsvarlig å plombere på ny En måler med plombebrudd skal testes i forhold til øvrige krav Dersom en måler med plombebrudd ikke oppfyller øvrige krav og dette medfører at hele gruppen blir underkjent, overlates det til Justervesenet å avgjøre hvorvidt gruppen likevel skal godkjennes. Justervesenet vil bl.a legge vekt på årsak og hyppighet

24 Dispensasjonsadgangen fjernes Forskriften er ikke lenger ny De materielle endringen som foreslås er ikke av en vesentlig art Ingen tilsvarende bestemmelse i de andre instrumentspesifikke forskriftene

25 Overtredelsesgebyr ( 54) Ny lov gir hjemmel til å pålegge overtredelsesgebyr Tatt inn i de fleste instrumentspesifikke forskriftene Regler om overtredelsesgebyr i forskrift om målenheter og måling fast sats maksimum sats

26 Oppsummering Regelverket gjøres enklere og lettere tilgjengelig ved strukturmessige endringer og presiseringer Det gjøres noen materielle endringer i hovedsak for å fremme lovens formål og dermed formålet med reguleringen: Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt samt å bidra til en effektiv bruk av samfunnets ressurser. Loven skal bidra til at målinger og måleresultater er tilfredsstillende nøyaktige ut fra formålet om effektiv bruk av samfunnets ressurser og ivaretakelse av beskyttelsesverdige interesser.

Forskrift om endringer i forskrift 28.desember 2007 nr om krav til elektrisitetsmålere.

Forskrift om endringer i forskrift 28.desember 2007 nr om krav til elektrisitetsmålere. Forskrift om endringer i forskrift 28.desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere. Fastsatt av Justervesenet [..] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid 10

Detaljer

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk (Fastsatt av Justervesenet 22.10.2004 i medhold av lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt 9 og forskrift 24. august 1999 nr. 964 om justering 23

Detaljer

FOR nr 1398: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under

FOR nr 1398: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under Side 1 av 7 FOR 2004-10-22 nr 1398: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk. DATO: FOR-2004-10-22-1398 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Justervesenet PUBLISERT:

Detaljer

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere.

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere. 1 HOVEDINNHOLDET I FORSLAGET Justervesenet sender med dette forslag til endring i forskrift 28.desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (el-målerforskriften) på høring. Endringer i elmålerforskriften

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift 28.desember 2007 nr om krav til elektrisitetsmålere

Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift 28.desember 2007 nr om krav til elektrisitetsmålere Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift 28.desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere 1 Innledning Justervesenet sender med dette forslag til endringer i forskrift 28.desember 2007

Detaljer

Forskrift til krav om elektrisitetsmålere -bransjens ståsted. Bernhard Haukland, BKK

Forskrift til krav om elektrisitetsmålere -bransjens ståsted. Bernhard Haukland, BKK Forskrift til krav om elektrisitetsmålere -bransjens ståsted Bernhard Haukland, BKK To tidligere forskrifter samlet i en. OK men gir noen utfordringer - MID er sentral i første del (for salg) - Justervesenets

Detaljer

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger 1. Innledning Forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger sendes

Detaljer

Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter

Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter 1 Hovedinnholdet i forslaget Følgende forskrifter sendes

Detaljer

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver.

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. 1. Hovedinnholdet i forslaget Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT s Energi Norge Postboks 7184 Majorstuen 0307 OSLO Deres ref Vår ref Dato 311348-v1 201001967-3 24.3.2011 Henvendelse om norske forskriftskrav 61 elektrisitetsmålere

Detaljer

Høringsnotat endringer i forskrift om målenheter og måling NHD/ceb JV/emr

Høringsnotat endringer i forskrift om målenheter og måling NHD/ceb JV/emr 1 HOVEDINNHOLDET I FORSLAGET...2 2 BAKGRUNN...3 2.1 OM DAGENS TILSYNSORDNING...3 2.2 NY LOV I 2008 NY FORMÅLSBESTEMMELSE...4 2.3 UTREDNINGER...5 3 BEHOV FOR ENDRINGER...5 3.1 BEHOV FOR ULIKE FORMER FOR

Detaljer

Elmåledagene Hva har skjedd siden sist? Kristin H. Høyland. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Elmåledagene Hva har skjedd siden sist? Kristin H. Høyland. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Elmåledagene 2007 Hva har skjedd siden sist? Kristin H. Høyland EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Elmåling EBLs arbeid i 2007 Rapportering til Justervesenets Elbase Nye forskrifter

Detaljer

1 Hovedinnholdet i forslaget

1 Hovedinnholdet i forslaget 1 Hovedinnholdet i forslaget Forslag til endring i Justervesenets regelverk gjeldende for måletanker sendes med dette på høring. Endringsforslaget omfatter en endring i forskrift 21. desember 2007 nr.

Detaljer

Høringsnotat 1 INNLEDNING DAGENS SITUASJON OG FINANSIERINGSFORM... 2

Høringsnotat 1 INNLEDNING DAGENS SITUASJON OG FINANSIERINGSFORM... 2 Side 1 av 9 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 DAGENS SITUASJON OG FINANSIERINGSFORM... 2 3 BEHOVET FOR ENDRINGER... 3 3.1 INNLEDNING... 3 3.2 GEBYRFORM... 4 3.3 FORDELING AV KOSTNADER - KOSTNADSNIVÅ... 5 3.4

Detaljer

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur Kapittel 23 Lovutkast Utkast til lov om måling Kapittel 1 Innledning 1 (Formål) Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk

Detaljer

Spesialmerknader. Kapittel 22

Spesialmerknader. Kapittel 22 Kapittel 22 Spesialmerknader Kap. 1 1 (Formål) Innledning Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Detaljer

NETT AS ENERGI. Innkjøp av nye elmålere Elmåledagene 2009 Steinar Fines Prosjektleder AMS. NTE Nett AS

NETT AS ENERGI. Innkjøp av nye elmålere Elmåledagene 2009 Steinar Fines Prosjektleder AMS. NTE Nett AS NETT AS ENERGI Innkjøp av nye elmålere Elmåledagene 2009 Steinar Fines Prosjektleder AMS NTE Nett AS Inkjøp av elmålere - Innledning Utviklingstrekk Innkjøp og avtale Elmålere og lovgivning Nøyaktighetsklasser

Detaljer

Deltagelse i møtet Leif T. Aanensen, NEK

Deltagelse i møtet Leif T. Aanensen, NEK Komite NK301 Møte med Justervesenet Side 1/5 Revidert referat Møtet ble hold mellom representanter for komiteen og leverandørene MØTE, Justervesenet, Kjeller Tirsdag 17. april 2013 KL 13-1510 Referent:

Detaljer

INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER

INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER Hvordan søke om e-merking av ferdigpakninger og hvordan søke om stikkprøvebasert egenkontroll av ferdigpakninger? Innhold

Detaljer

Veileder for egenkontroll av kassevekt. Hvordan er tilstanden på vektene i din butikk?

Veileder for egenkontroll av kassevekt. Hvordan er tilstanden på vektene i din butikk? Veileder for egenkontroll av kassevekt Hvordan er tilstanden på vektene i din butikk? Innhold Hvorfor egenkontroll? Hvorfor egenkontroll?... 3 Årlig omsetning av frukt og grønt... 4 Forberedelse og renhold...

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

1 Hovedinnholdet i forslaget

1 Hovedinnholdet i forslaget 1 Hovedinnholdet i forslaget Forskrift om endring i forskrift 21.desember 2007 nr. 1730 om e-merking av ferdigpakninger (e-merkeforskriften) sendes med dette på høring. Endringer i e-merkeforskriften fastsettes

Detaljer

Høringsnotat om forslag til krav til taksametre. 3. mars 2009

Høringsnotat om forslag til krav til taksametre. 3. mars 2009 Høringsnotat om forslag til krav til taksametre 3. mars 2009 Innhold Side 2 av 23 1 INNLEDNING... 3 2 DAGENS SITUASJON OG BEHOVET FOR ENDRINGER... 3 2.1 INNLEDNING... 3 2.2 NÆRMERE OM JUSTERVESENETS UTREDNING

Detaljer

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser Kapittel 21 Økonomiske og administrative konsekvenser 21.1 Innledning Dette kapitlet omhandler de konsekvenser som noen av de vesentlige endringene i lovforslaget antas å ha i forhold til dagens lov. I

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Forskrift om krav til instrumenter til flerdimensjonale målinger (flerdimensjonsmålere)

Forskrift om krav til instrumenter til flerdimensjonale målinger (flerdimensjonsmålere) Forskrift om krav til instrumenter til flerdimensjonale målinger (flerdimensjonsmålere) Fastsatt av Justervesenet [ ] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid 35, jf.

Detaljer

Forskrift om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter (summerende beholdervekter)

Forskrift om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter (summerende beholdervekter) Forskrift om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter (summerende beholdervekter) Fastsatt av Justervesenet [ ] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid

Detaljer

Forskrift om krav til transportbåndvekter

Forskrift om krav til transportbåndvekter Dato 21.12.2007 nr. 1736 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Avd/dir Justervesenet Publisert I 2008 hefte 1 Ikrafttredelse 01.01.2008 Sist endret FOR-2016-04-22-416 Gjelder for Hjemmel LOV-2007-01-26-4-

Detaljer

Forskrift om krav til automatiske jernbanevekter

Forskrift om krav til automatiske jernbanevekter Utskrift fra Lovdata - 11.05.2016 13:52 Dato 21.12.2007 nr. 1741 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Avd/dir Justervesenet Publisert I 2008 hefte 1 Ikrafttredelse 01.01.2008 Sist endret FOR-2016-02-01-89

Detaljer

Myndighet etter loven

Myndighet etter loven Kapittel 14 Myndighet etter loven 14.1 Innledning Loven inneholder bestemmelser som gir myndighetene rett og plikt til å fatte avgjørelser, bl.a. fatte enkeltvedtak og fastsette forskrifter, og til å utføre

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet.

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon Justervesenet skal anskaffe et nytt IKT-system for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut

Detaljer

Varmemålere. Seminar Varmemålere MID. Intelligente målere. Fjernavlesning

Varmemålere. Seminar Varmemålere MID. Intelligente målere. Fjernavlesning Varmemålere Seminar Varmemålere MID Intelligente målere Fjernavlesning Kamstrup konsern Kamstrup AS Danmark 655 ansatte 1 000 000 målere 2011 NOK 1.18 mil. Forhandlere, avdelingskontorer og datterselskaper

Detaljer

Internasjonale avtaler

Internasjonale avtaler Kapittel 4 Internasjonale avtaler 4.1 Innledning I forrige kapittel er det nasjonale regelverket innenfor måleteknikk beskrevet. Som det framgår der, er det norske regelverket på flere områder tilpasset

Detaljer

Forholdet til annet regelverk

Forholdet til annet regelverk Kapittel 19 Forholdet til annet regelverk 19.1 Lov om normaltid Lov om mål og vekt 1 gir hjemmel for å fastsette hvilke standard målenheter vi skal ha i Norge. Slike bestemmelser er gitt i forskrift om

Detaljer

Stikkprøvekontroll og kundebehandling

Stikkprøvekontroll og kundebehandling Stikkprøvekontroll og kundebehandling Erfaringer - anbefalinger fra Hafslund Nett v/jon Syse senioringeniør 2 Glimt fra Hafslund Netts forsyningsområde Hovedpunkter i kontrollprosessen Avklare roller og

Detaljer

Reviderte direktiver hva betyr det for deres bedrift?

Reviderte direktiver hva betyr det for deres bedrift? Reviderte direktiver hva betyr det for deres bedrift? Silje Bertheussen Rådgiver/jurist Utredninger og Regelverk Gunnstein Åsmund Hæreid Senior Ingeniør/Fagkoordinator TKO Dagens regelverk Måleinstrumentdirektivet

Detaljer

Forskrift om automatiske gravimetriske fyllemaskiner.

Forskrift om automatiske gravimetriske fyllemaskiner. Forskrift om automatiske gravimetriske fyllemaskiner. Fastsatt av Justervesenet 5. desember 2001 med hjemmel i lov av 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt 22, 23 og 50 og forskrift av 24. august 1999

Detaljer

Høring om innføring av risikobasert tilsyn i fiskeindustrien

Høring om innføring av risikobasert tilsyn i fiskeindustrien Side 1 av 11 Innhold 1 INNLEDNING... 2 2 BAKGRUNN... 2 2.1 UTREDNING OM MÅLINGER I FISKEINDUSTRIEN...2 2.2 OPPFØLGING AV UTREDNING OM MÅLINGER I FISKEINDUSTRIEN...4 3 OM DAGENS KONTROLL OG BEHOVET FOR

Detaljer

Evaluering av taksameterforskriften og vurdering av tiltak for mer samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Evaluering av taksameterforskriften og vurdering av tiltak for mer samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Evaluering av taksameterforskriften og vurdering av tiltak for mer samfunnsøkonomisk lønnsomhet. av Silje Bertheussen Bård Helmersen Randi Skjelle Håkon Skjolden Nils Magnar Thomassen 17. November 2015

Detaljer

Forskrift om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter)

Forskrift om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter) Forskrift om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter) Fastsatt av Justervesenet [ ] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid 35, jf.

Detaljer

Statens vegvesen. Informasjon om høring - etablering av hjemmel for å kunne ilegge gebyr for manglende fremstilling av kjøretøy til hallkontroll

Statens vegvesen. Informasjon om høring - etablering av hjemmel for å kunne ilegge gebyr for manglende fremstilling av kjøretøy til hallkontroll Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Kurt Ottesen - 22073334 2010/136164-021 24.04.2013 Informasjon

Detaljer

Saksbehandler: Marianne Støa Arkivsaksnr.: 16/ Dato:

Saksbehandler: Marianne Støa Arkivsaksnr.: 16/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marianne Støa Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/4589-1 Dato: 23.05.16 Høring - forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven nytt kapittel om skolemiljø Sett

Detaljer

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere som selges.

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere som selges. Forskrift om krav til elektrisitetsmålere som selges. Fastsatt av Justervesenet 25. juli 2002 med hjemmel i lov av 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt 9, 11, 13, 22 og 50 og forskrift av 24. august 1999

Detaljer

Forskrift om krav til lengdemålingsinstrumenter

Forskrift om krav til lengdemålingsinstrumenter Dato 21.12.2007 nr. 1740 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Avd/dir Justervesenet Publisert I 2008 hefte 1 Ikrafttredelse 01.01.2008 Sist endret FOR-2016-02-01-89 Gjelder for Hjemmel LOV-2007-01-26-4-

Detaljer

Direktiv 2007/46/EF er også gjort valgfritt for de enkelte landene for godkjenning av prototyper, se direktivet artikkel 2 nr. 4 bokstav b.

Direktiv 2007/46/EF er også gjort valgfritt for de enkelte landene for godkjenning av prototyper, se direktivet artikkel 2 nr. 4 bokstav b. Vedlegg 1 høringsnotat Høring - Forskrift om endring av forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil og forskrift 25. januar 1992 nr. 92 om bruk av kjøretøy 1. Innledning Vegdirektoratet

Detaljer

Forskrift om måleinstrumenter for væsker unntatt vann.

Forskrift om måleinstrumenter for væsker unntatt vann. Forskrift om måleinstrumenter for væsker unntatt vann. Fastsatt av Justervesenet 10. november 1999 med hjemmel i forskrift av 24. august 1999 nr. 964 om justering 11. Opphevet 30 okt 2006, jf. forskrift

Detaljer

Komplekse intervensjoner Metodiske utfordringer. Liv Wensaas PhD, RN, Leder for FOU enheten Helse og omsorg Asker kommune

Komplekse intervensjoner Metodiske utfordringer. Liv Wensaas PhD, RN, Leder for FOU enheten Helse og omsorg Asker kommune Komplekse intervensjoner Metodiske utfordringer Liv Wensaas PhD, RN, Leder for FOU enheten Helse og omsorg Asker kommune DISPOSISJON Intervensjonsforskning og helsefag Komplekse intervensjoner Metodiske

Detaljer

Innst. O. nr. 24. ( ) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen

Innst. O. nr. 24. ( ) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Innst. O. nr. 24 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om lov om målenheter, måling og normaltid Innhold Side 1. Sammendrag...

Detaljer

Prøveprosjekt vannmålere. Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten

Prøveprosjekt vannmålere. Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten Prøveprosjekt vannmålere Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten Prosjektets formål og mål Ø Prosjektet skal gi beslutningsgrunnlag for å vurdere om Oslo kommune skal innføre vannmåler hos privatabonnenter

Detaljer

VEILEDNING OM JUSTERVESENETS REGELVERK, PRAKSIS OG TILSYN VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER

VEILEDNING OM JUSTERVESENETS REGELVERK, PRAKSIS OG TILSYN VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER VEILEDNING OM JUSTERVESENETS REGELVERK, PRAKSIS OG TILSYN VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER Hvordan søke om e-merking av ferdigpakninger og hvordan tilfredsstille krav til stikkprøvebasert egenkontroll

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til overgangsbestemmelse for helseattester til tidligere hørt endring i vedlegg 1 til forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Vegdirektoratet

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM I NÆRINGSMIDLER

HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM I NÆRINGSMIDLER Deres ref: Vår ref: 2014/582823 Dato: 13.04.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM

Detaljer

Forskrift om krav til varmemålere.

Forskrift om krav til varmemålere. Forskrift om krav til varmemålere. Fastsatt av Justervesenet 28. desember 2004 med hjemmel i lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt 9, 13 og 22 og forskrift 24. august 1999 nr. 964 om justering 11.

Detaljer

Høring av forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger

Høring av forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger HØRINGSNOTAT Høring av forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD ref. 15/1738) 1. Bakgrunn Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet. HØRINGSNOTAT Utkast til ny tillatelsesforskrift Innledning Samferdselsdepartementet har sammen med Statens jernbanetilsyn foretatt en evaluering av forskrift av 16. november 2005 nr. 1489 om tillatelse

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / 16/190653-1 19.12.2016 22073691 Høringsbrev

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Unni Augland Eik - 22073026 2009/243867-001 17.12.2009

Detaljer

Elmåledagene 2008 Hva har skjedd siden sist?

Elmåledagene 2008 Hva har skjedd siden sist? Elmåledagene 2008 Hva har skjedd siden sist? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristin H. Høyland Næringspolitisk rådgiver, EBL Elmåledagene, 12.11.08 Agenda Justervesenets referansegruppe,

Detaljer

HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING

HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING VEDLEGG 1 Egenhandelsforbudet Ved lovendring 13. desember 2002 nr. 76 ble det i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling (emgll.) vedtatt

Detaljer

Høring om endring i forskrift om krav til taksametre

Høring om endring i forskrift om krav til taksametre 1 INNLEDNING Forslag til endring i forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre (taksameterforskriften) sendes med dette på høring. De foreslåtte endringene kan fastsettes av Justervesenet

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Byrådssak 10/17 Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager LRS ESARK-03-201600938-82 Hva saken gjelder: På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmoafbu@fylkesmannen.no Innsendt av: Fakra

Detaljer

Måleavvik og sporbarhet

Måleavvik og sporbarhet Måleavvik og sporbarhet Målefeil/nøyaktighet, beregningsfeil, kalibrering, måleverdiomformere Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Måleavvik og sporbarhet Måleinstrumentets

Detaljer

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE FORSLAG TIL REVIDERT REGELVERK BLE SENDT PÅ HØRING 16.JULI 2012. HØRINGSFRISTEN VAR 21. DESEMBER

Detaljer

FOR 2006-04-26 nr 468: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere som

FOR 2006-04-26 nr 468: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere som Side 1 av 27 FOR 2006-04-26 nr 468: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere som selges. DATO: FOR-2006-04-26-468 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Avd. for forskning og innovasjonspolitikk,

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Høringsnotat ny forskrift for tilskudd til utleieboliger fra Husbanken

Høringsnotat ny forskrift for tilskudd til utleieboliger fra Husbanken Høringsnotat Dato: 12. september 2017 Høringsnotat ny forskrift for tilskudd til utleieboliger fra Husbanken Bolig- og bygningsavdelingen Dato: 12. september 2017 Saksnr: 16/4517 Høringsfrist: 12. november

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Forslag til endring av Forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil Forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel

Detaljer

Deres ref.: 01/04950 FRA/SEM TEL/- Vår ref.: Dato: 14. november 2001

Deres ref.: 01/04950 FRA/SEM TEL/- Vår ref.: Dato: 14. november 2001 Det Kongelige Sosial- og Helsedepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 01/04950 FRA/SEM TEL/- Vår ref.: Dato: 14. november 2001 + ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPJHQPRGLILVHUWHPLNURRUJDQLVPHU Det

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

Høringsnotat. Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter Høringsfrist 20. april 2017 Side 1 av 9 Innhold

Detaljer

Statens vegvesen. Implementering av direktiv 2007/38/EF - ettermontering av speil på tunge kjøretøy - høring

Statens vegvesen. Implementering av direktiv 2007/38/EF - ettermontering av speil på tunge kjøretøy - høring Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Asbjørn Hagerupsen - 22073743 2007/139145-002 22.02.2008 Implementering

Detaljer

Dagens regelverk på måleteknikkområdet

Dagens regelverk på måleteknikkområdet Kapittel 3 Dagens regelverk på måleteknikkområdet 3.1 Innledning I dette kapitlet gis en oversikt over dagens regelverk på måleteknikkområdet. Først, i kap. 3.2, følger en historisk oversikt fram mot dagens

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Intern korrespondanse Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Saksnr.: 201301526/325 Emnekode: ESARK-03 Kopi til:

Detaljer

FDV Track Ved Frank Molander

FDV Track Ved Frank Molander FDV Track 2009 Ved Frank Molander Logistikkprosessen Oppdatering KIS / FDV Track Utkjøring av neste års stikkprøveutplukk Rapportering til Justervesenet angående fjorårets resultat FDV Track forum Frist

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE HØRING OM BRUK AV OFFENTLIG TILSKUDD OG FORELDREBET ALING I IKK~KOMMUNALEBARNEHAGER

FAUSKE KOMMUNE HØRING OM BRUK AV OFFENTLIG TILSKUDD OG FORELDREBET ALING I IKK~KOMMUNALEBARNEHAGER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JouialpostID: 12/278 Arkiv sak.: 12/71 II Sak nr.: 045/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm I Dato: 18.01.2012 HØRING OM

Detaljer

Kontaktledning Side: 1 av 6

Kontaktledning Side: 1 av 6 Kontaktledning Side: 1 av 6 1 OMFANG... 2 2 MIDDELKRAFT... 3 3 STANDARDAVVIK... 4 4 KRAV TIL KREFTER VED MÅLING... 5 4.1 Eksempel på å finne verdiene for krav til krefter... 6 Kontaktledning Side: 2 av

Detaljer

Forskrift om automatisk summerende beholdervekter (automatiske vekter for ulike store fyllinger).

Forskrift om automatisk summerende beholdervekter (automatiske vekter for ulike store fyllinger). Forskrift om automatisk summerende beholdervekter (automatiske vekter for ulike store fyllinger). Fastsatt av Justervesenet 5. desember 2001 med hjemmel i lov av 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt 22,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato /ATG 10/ Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) brev av om ovennente.

Deres ref. Vår ref. Dato /ATG 10/ Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) brev av om ovennente. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 200903950-/ATG 10/3647-20.01.2011 Høring av forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 21.desember 2007 nr. 1730 om e-merking av ferdigpakninger

Forskrift om endring i forskrift 21.desember 2007 nr. 1730 om e-merking av ferdigpakninger Forskrift om endring i forskrift 21.desember 2007 nr. 1730 om e-merking av ferdigpakninger Fastsatt av Justervesenet [ ] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid 16, 27

Detaljer

Forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20

Forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20 Notat Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Høringsnotat 14.05.2013 Forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Innføring av den europeiske kjøretøykontrollpakken

Innføring av den europeiske kjøretøykontrollpakken Innføring av den europeiske kjøretøykontrollpakken Trond R. Larsen Statens vegvesen Vegdirektoratet EUs kjøretøykontrollpakke består av tre direktiver Direktiv 2014/45/EU om periodisk kjøretøykontroll

Detaljer

Skattedirektoratet Oslo

Skattedirektoratet Oslo Skattedirektoratet firmapost@skatteetaten.no Oslo 13.03.17 Høringssvar til forslag til ny forskrift til lov om folkeregistrering - punktet hvem som skal regnes for å være bosatt i Norge, skattedirektoratets

Detaljer

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN Høringsnotat for foresla tte endringene av forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip og avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall SAMMENDRAG Forslaget

Detaljer

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1

Detaljer

Rapportering av spenningskvalitet til NVE?

Rapportering av spenningskvalitet til NVE? Rapportering av spenningskvalitet til NVE? Brukermøte spenningskvalitet 2009 Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energiforskning AS www.energy.sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 MERK! NVE

Detaljer

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsnotat Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsfrist: 15. mai 2017 1 Innhold Høringsnotat... 1 1. OVERSIKT OVER HØRINGSNOTATETS FORSLAG... 3 2. GJELDENDE

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

HØRINGSSVAR - NY FAGSKOLELOV

HØRINGSSVAR - NY FAGSKOLELOV Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201606938-120 Saksbehandler Anne Larsen Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 19.09.2017 HØRINGSSVAR - NY FAGSKOLELOV Forslag til VEDTAK Fylkesutvalget støtter disse endringsforslagene

Detaljer

Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA

Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene 2009 Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA 1 Rettslig regulering Den rettslig reguleringen av forbruksmåling av el omfatter mange slags forhold,

Detaljer

Forskrift om krav til gjennomstrømningsmålere (for væsker unntatt vann)

Forskrift om krav til gjennomstrømningsmålere (for væsker unntatt vann) Forskrift om krav til gjennomstrømningsmålere (for væsker unntatt vann) Fastsatt av Justervesenet [ ] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid 35, jf. 7 og 10, og 8, 19,

Detaljer

OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER I SAK10 OG TEK10 VEDR. EKSISTERENDE BYGG

OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER I SAK10 OG TEK10 VEDR. EKSISTERENDE BYGG Direktoratet for byggekvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo Også sendt pr. e-post: post@dibk.no Deres ref.: 15/1248 Dato: 26. mai 2015 Vår ref.: 198079 OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER

Detaljer

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser Forskrift 21.desember 2007 nr. 1728 om krav til gjennomstrømningsmålere (for væsker unntatt vann) Fastsatt av Justervesenet 1.3.2016 med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid

Detaljer

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner NR 4000 - VER 1.3-26.06.2010. REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner 1. Innledning Disse REN bladet er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO.

Detaljer

Storefjell Telenor Eiendom Holding AS

Storefjell Telenor Eiendom Holding AS Storefjell 2005 Hvordan tilfredstille Lover og forskrifter med stadig endringer i krav til funksjonalitet og fysisk utforming? Hva er utfordringene? Hva skal eiendomsbesitter forlange av byggherre? Telenor

Detaljer

Påbyggergruppen Tilpassing av ECE. Jo Eirik Frøise, Norsk Industri

Påbyggergruppen Tilpassing av ECE. Jo Eirik Frøise, Norsk Industri Påbyggergruppen Tilpassing av ECE Jo Eirik Frøise, Norsk Industri Oversikt Rettsgrunnlaget Hjemmel for krav Fra direktiv til norsk lov 2007/46/EF vedlegg IV og vedlegg XI Regler og regelmotor Når blir

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Unni Augland Eik - 22073026 2006/056705-040 22.05.2008

Detaljer

Høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen

Høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen Journalpost:14/40452 Saksnummer Utvalg/komite Dato 221/2014 Fylkesrådet 23.09.2014 128/2014 Fylkestinget 13.10.2014 Høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiteten

Detaljer

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av 1. Forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. 2. Forskrift 11. mars

Detaljer