Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett"

Transkript

1 Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: Vår ref.: NVE emp/pgy Arkiv: Deres dato: Deres ref.: Arnt Hernes Saksbehandler: Paul Martin Gystad Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett NetCom har med utgangspunkt i fakturakrav fra Nordvestnett vedrørende reparasjonskostnader etter lynnedslag klaget på de tariffer og vilkår som er stilt ovenfor NetCom for tilknytning og bruk av Nordvestnetts nett. NVE har behandlet saken i henhold til energiloven med tilhørende forskrifter. NVE finner at enkelte av de vilkår som Nordvestnett har stilt ovenfor NetCom strider med energilovsforskriftens 4-4 d). Nordvestnett kan ikke kreve at NetCom dekker vedlikeholds- og reparasjonskostnader utover ordinær tariff. NVE finner det imidlertid relevant at NetCom dekker kostnadene ved helikoptertransport som en motytelse for høyere leveringskvalitet enn hva forskriftene setter krav om. NVE pålegger derfor, i medhold av energilovsforskriftens 7-3, Nordvestnett å endre de tariffer og vilkår som stilles ovenfor NetCom. Det vises til brev av 6. april 2005 hvor NetCom stiller spørsmål vedrørende regelverket for anleggsbidrag og tariffering (nettleie), samt klager på faktura fra Nordvestnett vedrørende reparasjonskostnader etter lynnedslag. NVE ga i brev av 4. mai 2005 en generell redegjørelse for regelverket og ba NetCom utdype sin klage. I brev av 20. mai 2005 presiserer NetCom hva klagen gjelder. NetCom mottok i 1995 tilbud om fremføring av kraft til NetComs stasjonspunkt Vatne/Ramnefloget fra Haram Energi (nå Nordvestnett). I tilbudet ble det stilt krav om anleggsbidrag og at NetCom dekket skader og reparasjoner på nettet når disse oversteg 2000 kr per år. I mars 2004 mottok NetCom faktura på ,47 kr for reparasjon for skader i kraftnettet etter lynnedslag i januar Denne fakturaen nekter NetCom å betale da de mener denne typer kostnader skal dekkes gjennom ordinær tariff. NetCom tilbyr imidlertid å dekke helikoptertransport da dette gir raskere rettetid. NVE ba i brev av 24. juni 2005 Nordvestnett om å kommentere klagen fra NetCom. Nordvestnett kom med sine kommentarer i brev av 14. juli Nordvestnett viser til brev av 22. juni 1995 hvor det legges som en forutsetning for tilknytning at en kommer frem til en driftsavtale for anleggene. Det fremkommer i dette brevet at Haram Energi vil utføre årlig ettersyn og reparasjoner på anleggene for inntil 2000 kr, kostnader utover dette må dekkes av NetCom. I tillegg settes det som krav at det betales anleggsbidrag, samt at NetCom må dekke kostnader ved ombygging når anlegget er nedslitt. Nordvestnetts begrunnelse for å stille krav om at NetCom dekker reparasjonskostnader er blant annet

2 Nve at anlegget ligger i et område som er sterkt utsatt for tordenvær og at det derfor vil være stor sannsynlighet for skade på anleggene og dermed høye kostnader forbundet med forsyningen. NVEs vurdering Nordvestnett er gitt områdekonsesjon etter energiloven 3-2 og omsetningskonsesjon etter 4-1. Gjennom disse konsesjonene er Nordvestnett gitt både rettigheter og plikter. Områdekonsesjonen gir Nordvestnett rett til å bygge og drive anlegg for fordeling av elektrisk energi med spenning opp til et gitt nivå innenfor et gitt geografisk område. Men konsesjonen gir også plikter, eksempelvis har områdekonsesjonæren leveringsplikt innenfor sitt område og har plikt til å holde anlegget i tilfredsstillende driftssikker stand, og tilby en tilfredsstillende leveringskvalitet. At Nordvestnett har leveringsplikt betyr bl.a, at de er pliktig til å knytte alle kunder som ønsker det til nettet. Tilknytingen til nettet skal imidlertid ikke skje uten at det blir stilt vilkår ovenfor den som Ønsker å være tilknyttet nettet. For at Nordvestnett skal kunne ivareta de plikter de er gitt gjennom konsesjonene er de også gitt rettigheter til å sette vilkår for tilknytning og bruk av nettet. Gjennom omsetningskonsesjonen har Nordvestnett rett til å fastsette tariffer og vilkår for å blilvære tilknyttet nettet. Med tariffer menes alle priser og annen Økonomisk godtgjørelse som Nordvestnett fastsetter for tilknytning til og bruk av nettanlegget, jf. energilovsforskriften 4-4. Alle disse rettigheter og plikter er regulert gjennom energiloven med tilhørende forskrifter. Det er ingen tvil om at Nordvestnett har leveringsplikt til NetComs anlegg. Leveringsplikten gjelder til alle anlegg innenfor konsesjonsområdet såfremt det ikke er søkt om og gitt fritak fra leveringsplikten. Det er heller ikke tvil om at Nordvestnett kan stille vilkår og kreve økonomisk godtgjørelse fra NetCom for at NetComs anlegg skal være tilknyttet nettet. Det kan imidlertid ikke stilles vilkår som er i strid med energiloven med tilhørende forskrifter. Utgangspunktet for denne saken er vilkår Haram Energi stilte ovenfor NetCom i Disse vilkårene var for det første at NetCom betalte anleggsbidrag. Dette ble akseptert av NetCom og NVE vil derfor ikke gå nærmere inn på dette punkt. Videre ble det lagt som en forutsetning fra Haram Energis side at en kom frem til en drifts- og investeringsavtale for anleggene. Det fremgår at Haram Energi vil dekke drift og reparasjoner av anleggene for inntil 2000 kr per år, mens det overskytende må dekkes av NetCom. Det fremstår av dokumentene i saken som om det er noe uenighet mellom partene om hvorvidt disse vilkårene er akseptert av NetCom. Hvorvidt denne avtalen er inngått eller ikke er et privatrettslig forhold og derfor utenfor NVEs myndighetsområde. Det NVE her vil vurdere er hvorvidt de vilkår som er stilt er i strid med gjeldende regelverk. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i det regelverk som var gjeldende på det tidspunkt NetCom la saken frem for NVE. NVE fastsetter årlig en inntektsramme for hvert enkelt nettselskap jf. 7-1 i forskrift om Økonomisk og teknisk regulering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Inntektsrammen er en Øvre grense for hvor høy inntekt nettselskapet kan ha gjennom nettvirksomheten. Av 7-4 fremgår det at kostnader ved drift, vedlikehold og investering i nettanlegg skal dekkes innenfor selskapet årlige inntektsramme. Dette betyr at kostnadene ved reparasjon etc. som det er referert til i denne saken skal dekkes innenfor inntektsrammen. Det vil altså ikke ha noen innvirkning på Nordvestnetts totale inntekter hvorvidt NetCom blir belastet disse kostnadene. I energilovsforskriften 4-4 d) er det fastlagt prinsipper for utforming av tariffene. Disse er ytterligere utdypet i kontrollforskriftens Her heter det blant annet at tariffene skal være ikkediskriminerende og objektive. Det heter videre at tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold. Tariffen kan differensieres slik at den enkelte kunde i størst mulig grad stilles ovenfor de kostnader som kan henføres til den aktuelle kunde. For å sikre kravene til objektivitet og kontrollerbarhet gjøres differensieringen i praksis ved at kundene

3 Side 3 NVE grupperes på bakgrunn av relevante nettforhold slik som eksempelvis spenningsnivå, brukstid, bruksprofil etc. Ut i fra de opplysninger som Nordvestnett har gitt i brev av 14. juli 2005 ser det ut for at Nordvestnett i liten grad har valgt å differensiere tariffen. Denne tarifferingspraksis kan medføre at kunder som er "billige" å forsyne betaler uforholdsmessig mye relativt til kunder som er "kostbare" å forsyne. NVE tolker Nordvestnetts krav om at NetCom dekker alle kostnader til vedlikehold og reparasjoner utover 2000 kr som et forsøk på å rette opp for at NetComs anlegg er kostbart å forsyne sett i forhold til NetComs ordinære tariff. Etter NVEs syn tilfredsstiller ikke denne praksisen kravene til objektivitet og kontrollerbarhet. Det er mulig det kan argumenteres for at det er relevant å beregne en kostnad til drift og reparasjoner til en "normalkunde" til 2000 kr, og at det er kontrollerbart i dette tilfelle at kostnadene har oversteget dette nivå. Men kravene til objektivitet tilsier i så fall at hvis NetCom i dette tilfelle skal belastes disse kostnadene, må også andre kunder tarifferes på samme måte. Dvs. alle kunder må belastes kostnader ved vedlikehold og reparasjoner utover 2000 kr. Et slikt system vil etter NVEs syn ikke være kontrollerbart og gjennomførbart i praksis. Reparasjons- og vedlikeholdskostnader vil også svinge sterkt fra år til år og det derfor heller ikke relevant av praktiske hensyn å henføre de direkte til enkeltkunder, mens derimot er det relevant å hente dette inn over tid gjennom en gjennomsnittsbetraktning. Det kan i gitte tilfeller være grunnlag for å henføre enkeltkostnader til enkeltkunder for å gi kundene prissignal. Dette vil for eksempel kunne være i tilfeller hvor nettselskapet etter avtale med kunden tilbyr tjenester som går utover de krav som er stilt gjennom lov og forskrifter. I energilovsforskriftens 5 A første ledd fremgår det at det kan settes krav til leveringskvaliteten nettselskapet tilbyr. Slike krav er stilt i forskrift om leveringskvalitet. I energilovsforskriften 5A-3 annet ledd annet punktum fremgår det videre at det kan inngås avtale om annen leveringskvalitet enn det som fremgår som minimumskrav. Dette betyr at Nordvestnett og NetCom kan inngå avtale om en annen leveringskvalitet, eksempelvis raskere gjenoppretting enn hva som kreves i leveringskvalitetsforskriften. I dette tilfelle tolker NVE NetComs uttalelse om at de er villige til å betale helikoptertransport som en motytelse for en raskere gjenoppretting enn hva minimumskravet tilsier. Dette anser NVE som i tråd med energilovsforskriftens bestemmelser. NVEs konklusjon i denne saken er dermed at de tariffer og vilkår som er stilt ovenfor NetCom til dels er i strid med energiloven og tilhørende forskrifter. Kravet om dekning av kostnader ved reparasjoner og vedlikehold utover ordinær tariff strider med energilovforskriftens 4-4 d) og kontrollforskriftene Det kan ikke settes krav om dekning av drifts- og vedlikeholdskostnader utover det som dekkes gjennom ordinær tariff. Hvis Nordvestnett mener at deres tariffstruktur ikke i nødvendig grad ivaretar behovet for differensiering av tariffen, slik at tariffen for enkelte kunder blir urimelig i forhold til kostnadene, må dette ivaretas gjennom den generelle inndeling selskapet gjør av kundegrupper. Det presiseres at det er Nordvestnetts ansvar å sikre at slik differensiering skjer etter de krav og kriterier som er gitt gjennom lov og forskrifter. NVE finner det imidlertid relevant at Nordvestnett krever dekning av merkostnader hvis NetCorn har behov for en høyere leveringskvalitet enn det som normalt kan påregnes. I dette tilfellet finner altså NVE det relevant at NetCom dekker helikoptertransport for en raskere gjenoppretting. Avslutningsvis vil NVE påpeke at muligheten til å ta anleggsbidrag er regulert gjennom kontrollforskriftens Her fremkommer det at anleggsbidrag kan kreves ved for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Dette betyr at det er vanskelig finne grunnlag for kravet, som er stilt i brev av 22. juni 1995 om at NetCom må dekke kostnadene ved ombygging når nettet er nedslitt. Dette såfremt ikke NetCom stiller krav om økt kapasitet eller kvalitet.

4 M V E Vedtak NVE finner at enkelte av de vilkår som Nordvestnett har stilt ovenfor NetCom strider med energilovsforskriftens 4-4 d). Nordvestnett kan ikke kreve at NetCom dekker vedlikeholds- og reparasjonskostnader utover ordinær tariff. NVE finner det imidlertid relevant at NetCom dekker kostnadene ved helikoptertransport som en motytelse for høyere leveringskvalitet enn hva forskriftene setter krav om. NVE pålegger derfor, i medhold av energilovsforskriftens vilkår som stilles ovenfor NetCom. 7-3, Nordvestnett å endre de tariffer og Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. Med hilsen dl_ omø Marit Lundteigen Fossdal avdelingsdirektør Torfi n 7onassen seksjonssjef

5 Side 5 N V E Brevets mottakere: Navn l Netcom AS Nordvest Nett As Navn2 Adr Postboks 4444 Nydalen Post 0403 OSLO 6390 VESTNES Land

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak Norges aassdrags- og energidirektorat Heljar Bygg & Eiendom AS v/helge Hantveit Sjødalsveien 24 5305 FLORVÅG ia. 2019 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004299-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

Deres ref.: 22 95 93 75

Deres ref.: 22 95 93 75 Norges vassdrags- og energidirektorat Jens Kristian Nilsen Vinkelveien 2 9009 Tromsø O4 06. 201 Vår dato: Vår ref.: NVE 201000156-4 ep/laek Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Lars Ekern Deres ref.:

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.11.2014 Vår ref.: 201402664-6 Arkiv: 623

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve.

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve. vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER 3 i JAN7713 Vår dato: Vår ref.: NVE 201107305-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Lyse

Detaljer

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS Postboks 0247 OSLO Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 emk/krk Saksbehandlere: Kristin Kolseth og Asle Selfors 22 97 90 47 / 22

Detaljer

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken 8,Norges vassdrags- og - energidirektorat NVE «Navnl» «Navn2» «Adrl» «Adr2» «Post» «LAND» Vår dato: 2 a 02 2011 Vår ref.: NVE 201000883-5 en/hsf Arkiv: 642 Saksbehandler: Deres dato: Hege Sveaas Fadum

Detaljer

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL 27. 02. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200709183-9 ek/ave Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum/Anne Rogstad

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Fritak for leveringsplikt

Fritak for leveringsplikt Fritak for leveringsplikt Prinsipper og prosedyrer Knut Hofstad Tormod Eggan 3 1999 R A P P O R T Rapport nr 3 1999 Fritak for leveringsplikt - prinsipper og prosedyrer Utgitt av: Norges vassdrags- og

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Tariffer for utkoblbart forbruk

Tariffer for utkoblbart forbruk Tariffer for utkoblbart forbruk Forslag til endringer i forskrift nr 302 av 11. mars 1999 Høringsdokument oktober 2008 13 2008 D O K U M E N T Tariffer Forslag til endringer i forskrift av 11. mars 1999

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling 64 2015 R A P P O R T Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 22.02.2011 Vår ref.: NVE 201100958-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand/Pål Melvær Deres ref.: 22 95 93 79/22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk

Detaljer

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten. Dato 15.aug. 2013 1. Anleggsbidrag NVEs forskrift NVEs forskrift (Kontrollforskriften), FOR 1999-03-11 nr. 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer,

Detaljer

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken FleNorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 1 9 MAR2013 Vår dato: Vår ref.: 201207052-7 etnkaa Arkiv: 634 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Camilla Aabakken Problemer med strømforsyning

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet Endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet Oppsummering av høringer og endelig forskriftstekst vedrørende kryssubsidiering og skattesats i referanserenten 81 2014 R A P P O R T Oppsummeringsrapport:

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer