NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak"

Transkript

1 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Marja Basma og Geir Moen klager på anleggsbidrag for tilknytning av bolig. NVE har vurdert Varanger Kraftnett sin tariffpraksis etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE finner at Varanger Kraftnett har en tarifferingspraksis som er i strid med regelverket. Saksopplysninger NVE viser til brev datert 26. mars 2014, oversendt NVE 3. april 2014 med klage på anleggsbidrag fra Varanger Kraftnett. Klager stiller spørsmål ved beregningen av anleggsbidraget, spesielt at det ikke fremkommer fratrekk for tilknytningsavgift og bunnfradrag. Klager ønsker også svar på om vilkårene for å kreve anleggsbidrag er oppfylt i dette tilfellet, da det kan virke som forsterkningen uansett måtte bli gjennomført for å opprettholde krav til leveringskvalitet hos eksisterende kunder. NVE har i brev av 7. mai 2014 bedt Varanger Kraftnett gi sin kommentar til klagen. Varanger Kraftnett har i brev av 6. august 2014 gitt opplysninger og sitt syn på saken. Sakens bakgrunn kan i korte trekk sammenfattes slik: Nytt boligfelt med fire nye boligtomter uten felles infrastruktur. Første bolig kunne tilknyttes uten forsterkning av eksisterende nett. Denne kunden ble derfor tilknyttet uten anleggsbidrag. Andre bolig med overbelastningsvern 3x50 A utløste behov for forsterkning av nettanlegget fra nettstasjon til tilknytningspunkt. Boligen fikk tilknytte byggestrømkasse før nettet ble forsterket. Dette førte til klage på den elektriske spenningen fra første bolig. Målinger viste at spenningen ikke tilfredsstilte kravene i forskrift om leveringskvalitet. Anleggsbidraget til andre bolig ble beregnet ut i fra kostnadsoverslag (kr ) på rimeligste tilknytting for denne boligen fra nettstasjon Østberg. Varanger Kraftnett vurderte det mer E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

2 Side 2 hensiktsmessig å tilknytte boligen fra nettstasjon Karpbukt. Boligen ble tilknyttet nettstasjon Karpbukt i Forsterkning av linjen kostet kr Tredje bolig med overbelastningsvern 3x50 A tilhører klager. Klager kan tilknyttes fellesanlegget fra 2008 uten ytterligere forsterkninger. Kundespesifikk kostnad for kabelstrekk fra fellesanlegget (45 meter) er kr Varanger Kraftnett har et bunnfradrag på kr , og et tilknytningsgebyr på kr Klager er fakturert halvparten av kostnadsoverslaget for rimeligste forsterkningsløsning for andre bolig, fratrukket bunnfradraget til andre bolig ((kr kr ) /2). Klagers anleggsbidrag på kr vil bli tilbakebetalt eier av andre bolig som har forskuttert anlegget. På bakgrunn av erfaring har Varanger Kraftnett gått ut i fra at bunnfradrag og fradrag for tilknytningsgebyr overstiger de kundespesifikke kostnadene, slik at klager ikke er fakturert for det kundespesifikke anlegget. Kundespesifikke kostnader, bunnfradrag og tilknytningsgebyr er ikke tatt med i kostnadsoppsettet kunden fikk tilsendt Generelt skriver Varanger Kraftnett at tilknytningsgebyret og bunnfradraget ikke kommer til fradrag på allerede etablerte nettanlegg, og at selskapet generelt ikke praktiserer etterberegning av anleggsbidrag, pga. uforholdsmessig merarbeid det medfører å inndrive småbeløp i ettertid. Når det gjelder behov for forsterkning av nettet viser Varanger Kraftnett til loggresultater fra spenningsmåling og nettberegninger som viser at det ikke var mulig å koble til andre bolig uten å forsterke nettet. Spenningsberegninger før tilknytning av andre bolig viser at spenningskvaliteten da var tilfredsstillende. NVEs vurdering Ved uenighet mellom kunde og nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i energilovforskriften Når myndighet etter energiloven eller energilovforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i energilovsforskriften 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av energiloven. NVE legger til grunn at saken gjelder om vilkårene for å kreve anleggsbidrag er oppfylt, og om selve beregningen av anleggsbidraget er innenfor gjeldende forskrift. Leveringsplikt Varanger Kraftnett er gitt områdekonsesjon etter energiloven 3-2. Etter lovens 3-3 plikter Varanger Kraftnett å levere elektrisk energi til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for. Leveringsplikten innebærer en plikt til å gi kunden fysisk tilknytning til nettet, en plikt til å avregne og fakturere, og en plikt til å sørge for tilfredsstillende leveringskvalitet. Dette innebærer at Varanger Kraftnett plikter å fremføre strøm til boligene i Karpbukt i Sør-Varanger. Boligene har likevel ikke rett til vederlagsfri tilgang til nettet gjennom leveringsplikten. Varanger Kraftnett kan under visse forutsetninger i gjeldende regelverk kreve et anleggsbidrag for kostnaden som følger av hver enkelt tilknytning. Krav om anleggsbidrag Det vises spesielt til forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er

3 Side 3 nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. I tråd med gjeldende regler kan Varanger Kraftnett kreve at kunden dekker hele eller deler av anleggskostnaden gjennom et anleggsbidrag. Reglene for når og hvordan et slikt anleggsbidrag beregnes følger av kontrollforskriften I kontrollforskriften 17-5 anleggsbidrag første og andre ledd heter det: Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. Formålet med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, og å fordele disse kostnadene mellom den kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Den delen av kostnaden som ikke dekkes av kunden som utløser investeringen, men som dekkes av nettselskapet, vil øke nettselskapets inntektsramme. Dette innebærer at kostnaden fordeles ut på alle nettselskapets kunder gjennom en høyere nettleie. NVE finner det tilstrekkelig dokumentert at tilknytning av den andre boligen utløste forsterkning i radielle fellesanlegg fra nettstasjon og frem til kunde, slik at grunnlaget for å kreve inn anleggsbidrag for forsterkning etter kontrollforskriften 17-5 er oppfylt. Kontrollforskriften 17-5 syvende ledd åpner for fordeling av anleggsbidrag mellom kunder som tilknytter seg på tidspunkt for ferdigstillelse av anlegget og kunder som tilknyttes på et senere tidspunkt. En forutsetning for å kunne kreve anleggsbidrag ved senere tilknytninger, er at det det ble krevd anleggsbidrag ved tidspunkt for ferdigstillelse. NVE oppfatter at dette er tilfellet, slik at vilkårene for å kreve anleggsbidrag for tilknytning av boligen til Basma og Moen er oppfylt. Valg av løsning for tilknytning og beregning av anleggsbidrag Varanger Kraftnett som områdekonsesjonær gir tilknytning, og har ansvar for å vurdere hvilken nettløsning som er nødvendig for tilknytningen. NVE oppfatter at Varanger Kraftnett, ut i fra en nettmessig vurdering har funnet det mest hensiktsmessig å tilknytte boligene til nettstasjon Karpbukt. Ved beregning av anleggsbidrag skal det tas utgangspunkt i anlegget som faktisk bygges. Derfor er det kostnadene som følger av forsterkningen fra nettstasjon Karpbukt som i dette tilfeller er relevant for beregning av anleggsbidrag. Jf. kontrollforskriften 17-5 annet ledd annet punktum: «Anleggsbidrag skal beregnes ut fra kostnadene som føler av kundens tilknytning», og sjette ledd: «Anleggsbidrag settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen». NVE oppfatter at Varanger Kraftnetts andel av forsterkningen fremkommer ved differansen mellom anlegget Varanger Kraftnett vurderte som nødvendig for å gi tilknytning og rimeligste alternativ for kunden. Kontrollforskriften 17-5 femte og sjette ledd angir hvilke kostnader som kan inngå i anleggsbidraget. «Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventede energiuttak og kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr.

4 Side 4 Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.» Anleggsbidraget skal beregnes ut ifra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. Kundespesifikke kostnader skal dermed alltid inngå i anleggsbidraget. Ved forsterkning av nettanlegg må Varanger Kraftnett trekke reinvesteringer fra anleggskostnaden. Reinvesteringer er kostnader som nettselskapet uansett ville hatt når nettanleggets levetid er ute, og disse kan ikke belastes kunden. Kostnaden ved forsterkning som kan belastes kunden fremkommer ved differansen mellom bokført verdi på det nye anlegget fratrukket kostnaden ved eksisterende anlegg dersom dette skulle bygges på nytt i dag. I tillegg kan kostnaden ved fremskyndet reinvestering inngå i anleggsbidraget. Dette er kostnaden ved å gjøre tiltak (reinvestering) i nettet på et tidligere tidspunkt enn hva som ville vært nødvendig uten tilknytningen. Det skal ikke beregnes kostnad for fremskyndet reinvestering på transformatorer, siden disse normalt kan benyttes et annet sted i nettet, eller selges. Varanger Kraftnett må gjøre en ny beregning av anleggsbidraget basert på anlegget som faktisk er bygget, med fratrekk for reinvesteringer og eventuelt tillegg av fremskyndingskostnader. Forskuttering og fordeling av anleggsbidraget mellom kunder I radielle fellesanlegg kan bare en forholdsmessig andel av anleggskostnadene inngå i kundens anleggsbidrag. Radielle fellesanlegg omfatter radialer og distribusjonsanlegg som driftes radielt. Med forholdsmessig andel menes at kunden ikke kan belastes kostnader som skyldes at kapasiteten i overføringsanleggene overgår kunden eller kundegruppens behov. Kunden(e) har likevel ikke krav på å få anleggsbidraget justert dersom nettselskapet har dimensjonert anlegget etter minste standard løsning i forhold til kunden eller kundegruppens effektbehov. NVE legger til grunn at det aktuelle anlegget frem til kundens stikkledning er radielt fellesanlegg, og at dette er dimensjonert etter det aktuelle boligfeltet sitt effektbehov. Fordeling av kostnader etter kundens mulige effektuttak i forhold til kapasitetsøkningen er et relevant forhold som anleggsbidraget kan fordeles på bakgrunn av. Kontrollforskriften 17-5 syvende ledd åpner for fordeling av anleggsbidraget mellom kunder som tilknytter seg på ulike tidspunkt: «Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen 10 år etter ferdigstillelse av anlegget. Fordelingen kan skje i form av en etterberegning av anleggsbidraget, når nye kunder blir tilknyttet, eller ved at nettselskapet forskutterer investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter hvert blir tilknyttet nettet.» NVEs forvaltningspraksis innebærer at dersom nettselskapet finner det sannsynlig at flere kunder vil tilknyttes nettanlegget innen 10 år eller at eksisterende kunder vil be om økt kapasitet innen 10 år, skal nettselskapet som hovedregel forskuttere anleggskostnaden og fastsette anleggsbidraget forholdsmessig overfor de kundene som etter hvert blir tilknyttet nettet. Dette innebærer at Varanger Kraftnett må vurdere hvor mange boliger det er sannsynlig vil komme innen en tiårsperiode og deres forventede effektuttak. Kundens forholdsmessige andel kan finnes ved kundens mulige effektuttak sett i forhold til samlet forventet effektuttak.

5 Side 5 Bare i det tilfellet nettselskapet ikke finner det sannsynlig at flere kunder vil tilknytte seg, eller eksisterende kunder vil be om økt kapasitet, må kunden forskuttere. Fradrag Kontrollforskriften 17-5 femte ledd fastslår at tilknytningsgebyr skal trekkes fra anleggskostnaden. Varanger Kraftnett praktiserer et tilknytningsgebyr på kroner. I tillegg benytter selskapet et bunnfradrag på kroner. Disse fradragene skal trekkes fra hele kundens andel av anleggskostnaden. NVE aksepterer ikke at fradragene trekkes fra bare deler av anleggskostnaden, for eksempel kundens stikkledning. Etterberegning Varanger Kraftnett oppgir at selskapet benytter fastprisavtaler med entreprenører, og at de normalt ikke praktiserer etterberegning av anleggsbidrag, da det vurderes som uforholdsmessig arbeidskrevende å inndrive mindre beløp i ettertid. Anleggsbidrag skal maksimalt settes lik anleggskostnad fratrukket tilknytningsavgift. For å kontrollere at anleggsbidraget ikke overstiger anleggskostnadene er NVE av den oppfatning at anleggskostnadene må etterberegnes på bakgrunn av faktisk medgåtte kostnader. En praksis uten etterberegning vil også bryte med prinsippet om likebehandling, fordi det medfører at enkelte kunder får et høyere bunnfradrag enn andre, jf. kontrollforskriften 13-1 bokstav c):»nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår». Vedtak NVE finner at Varanger Kraftnett har beregnet et anleggsbidrag som er i strid med 17-5 i kontrollforskriften. Anleggsbidraget skal beregnes på bakgrunn av kostnaden ved nettanlegget som faktisk bygges, jf annet og sjette ledd. Ved beregning av kundens forholdsmessige andel av anleggskostnaden må Varanger Kraftnett ta hensyn til om det er sannsynlig at flere vil tilknytte seg fellesanlegget, jf tredje og syvende ledd. Tilknytningsgebyr og bunnfradrag skal komme til fradrag på hele kundens andel av anleggsbidraget, jf femte og sjette ledd. NVE ber Varanger Kraftnett beregne nytt anleggsbidrag som er i samsvar med kontrollforskriften 17-5 og dette vedtaket. Orientering bes sendes NVE innen 3. desember NVE finner at Varanger Kraftnetts praksis hvor anleggsbidraget ikke etterberegnes, er i strid med kontrollforskriften 17-5 femte og sjette ledd, og 13-1 bokstav c). NVE ber Varanger Kraftnett endre rutine for beregning av anleggsbidrag, slik at det fremgår at anleggsbidrag etterberegnes etter faktisk medgått kostnad. NVE ber Varanger Kraftnett legge fram dokumentasjon på endret praksis innen 3. desember Klageadgang Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse

6 Side 6 Med hilsen Ove Flataker avdelingsdirektør Torfinn Jonassen seksjonssjef Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. Vedlegg: Mottakerliste: Marja Basma Varanger KraftNett AS

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak Norges aassdrags- og energidirektorat Heljar Bygg & Eiendom AS v/helge Hantveit Sjødalsveien 24 5305 FLORVÅG ia. 2019 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004299-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Deres ref.: 22 95 93 75

Deres ref.: 22 95 93 75 Norges vassdrags- og energidirektorat Jens Kristian Nilsen Vinkelveien 2 9009 Tromsø O4 06. 201 Vår dato: Vår ref.: NVE 201000156-4 ep/laek Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Lars Ekern Deres ref.:

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve.

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve. vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER 3 i JAN7713 Vår dato: Vår ref.: NVE 201107305-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Lyse

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.11.2014 Vår ref.: 201402664-6 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

NVEsvurderingi klagepå varsletomleggingtil lavspentmålingog oppsplittingav abonnementer- Vedtak

NVEsvurderingi klagepå varsletomleggingtil lavspentmålingog oppsplittingav abonnementer- Vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma Pb 1400 Vika 0115 OSLO Vår dato: I 5. 05. 2012 Vår ref.: 201200433-5 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten. Dato 15.aug. 2013 1. Anleggsbidrag NVEs forskrift NVEs forskrift (Kontrollforskriften), FOR 1999-03-11 nr. 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer,

Detaljer

Klage på nettilknytning i Brenneveien, Bærum - enkeltvedtak

Klage på nettilknytning i Brenneveien, Bærum - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 04.11.2004 Vår ref.: emk/hnz Arkiv: 912-653.4 /Viken Nett Saksbehandler: Deres dato: Hilde Nyvoll Zanota Deres ref.: 22 95 98 80 Klage på nettilknytning i Brenneveien,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Retningslinje 01-09-02 ANLEGGSBIDRAG M.M. Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Davidsen Jon Eivind Johannessen Gyldig fra: 2012-06-12 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ANLEGGSBIDRAG...

Detaljer

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken Norges vassdrags- og energidirektorat VE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN 2 5 MA 21313 Vår dato: Vår ref.: NVE 201205754-8 etn/caa Arkiv: 642 Deres dato: Deres ref.: 12/00017-434 Saksbehandler:

Detaljer

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201406292-6 Arkiv: 617 Deres dato: 20.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Alta Kraftlag

Detaljer

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken FleNorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 1 9 MAR2013 Vår dato: Vår ref.: 201207052-7 etnkaa Arkiv: 634 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Camilla Aabakken Problemer med strømforsyning

Detaljer

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon Clei Norges vassdrags- og energidlrektorat N V E SKL Nett AS Postboks 24 5401 STORD 2 08. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200902366-7 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Hans GeorgeDahl Deres ref.:

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken 8,Norges vassdrags- og - energidirektorat NVE «Navnl» «Navn2» «Adrl» «Adr2» «Post» «LAND» Vår dato: 2 a 02 2011 Vår ref.: NVE 201000883-5 en/hsf Arkiv: 642 Saksbehandler: Deres dato: Hege Sveaas Fadum

Detaljer

Beregning av anleggsbidrag

Beregning av anleggsbidrag Gjermå Energi AS Postboks D 2051 JESSHEIM Vår dato: 19.01.2000. Vår ref.: NVE 9801998-5 mm/ave Arkiv: 653.4 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92 58 Beregning av anleggsbidrag Vi

Detaljer

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL 27. 02. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200709183-9 ek/ave Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum/Anne Rogstad

Detaljer

Stjørdal Fjernvarme AS Oversendelse av vedtak om innskrenkning utvidelser av konsesjonsområdet i Stjørdal kommune

Stjørdal Fjernvarme AS Oversendelse av vedtak om innskrenkning utvidelser av konsesjonsområdet i Stjørdal kommune vassdrags- eriergidirektorat og nenorges NVE Stjørdal Fjenwarme AS c/o Bio Varme AS Akersgt. 1 0158 Oslo Vår dato: Vår ref.: 201000263-27 ke/jboe Arkiv: 513 Deres dato: Deres ref.: 0 7 FEB2013 Saksbehandler:

Detaljer

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Follo Fjernvarme AS Postboks 655 1401 SKI 1 9. 02. 2007 Vår dato: Vår ref.: NVE 200700377-1 emk/pno Arkiv: /200503169-11 U Deres dato: 20.10.2006 Deres

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 22.02.2011 Vår ref.: NVE 201100958-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand/Pål Melvær Deres ref.: 22 95 93 79/22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Advokat Asbjørn Stokkeland Postboks 264 4379 Egersund Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Klage på vedtak om beregning av anleggsbidrag Advokat Asbjørn Stokkeland har i brev av 12.03.99

Detaljer

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS Postboks 0247 OSLO Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 emk/krk Saksbehandlere: Kristin Kolseth og Asle Selfors 22 97 90 47 / 22

Detaljer