NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve."

Transkript

1 vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Lyse Elnett AS Postboks STAVANGER 3 i JAN7713 Vår dato: Vår ref.: NVE ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Lyse Elnett ref.: AASHILD/ Jernbaneverket ref: 08/00129 SBE 534 NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Jernbaneverketklagerpå LyseElnettAS sitt kravom anleggsbidrag,det klagesspesieltpå manglendeinformasjon,antallmedgåttetimerog kostnaderi forbindelsemedgraving.nve har mottattdetaljertkostnadsoppstillingog på bakgrunnav mottattinformasjonvurdertlyseelnett sin beregningav anleggsbidragettergjeldenderegleri energilovenog tilhørendeforskrifter.nve finnerat LyseElnettikkeharoppfyltinformasjonsplikteni kontrollforskriften 13-5da det i forkantav klagenikkeer gitt spesifisertinformasjonom beregningenav anleggsbidraget.nve finnervidereat det er gitt misvisendeinformasjonom anleggskostnadenetil NVEi førstefase av klagebehandlingen,menat LyseElnetthar rettetopp forholdetog gittnveog Jernbaneverketen spesifisertoversiktoveranleggskostnadeneog beregnetanleggsbidrageti henholdtil kontrollforskriften Saksopplysninger Det vises til Jernbaneverket sin klage på Lyse Elnett sitt krav om anleggsbidrag av 12. desember Jernbaneverket trekker i klagen frem at de mener at anleggsbidraget ikke er godt nok spesifisert til å kunne avgjøre rimeligheten av kravet. Dernest reageres det på anleggsbidragets størrelse og spesielt på beløpet som omhandler interne timer og graving. NVE ba Lyse Elnett kommentere klagen og har mottatt svar fra Lyse Elnett i brev av 6. januar Det beklages der at Jernbaneverket ikke har fått spesifisert fakturagrunnlag tidligere, men at det er foretatt interne presiseringer overfor alle som arbeider med anleggsbidrag for å sikre at kunder fremover i tid mottar tilstrekkelig informasjon om beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget. Lyse Elnett skriver i sin redegjørelse at fakturert anleggsbidrag er basert på endelige og faktiske kostnader. Lyse Elnett presiserer at anlegget som er fakturert er en kundespesifikk radial knyttet direkte til transformatorstasjonen. Det er gitt en spesifisering av hvilke arbeider som er utført i hovedprosjektet. Videre skriver Lyse Elnett at gravearbeidene i forbindelse med legging av høyspentkabel ble lagt ut på prisforespørsel før kontrakt ble inngått. Når det gjelder antall timer som er medgått på prosjektet skriver Lyse Elnett at det ble nødvendig å bruke flere interne timer enn forutsatt på grunn av prosjektets kompleksitet, og at prosjektet gikk over en E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve.no Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region fast Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate I Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER I 8514 NARVIK I Postboks 2124 I Postboks 53 Postboks OSLO I 3103 TØNSBERG l 6801 FØRDE 2307 HAMAR

2 Side 2 periode på tre år. Det er satt opp en oversikt over antall timer fordelt på ulike arbeidsoppgaver, til sammen 3493 timer. Lyse Elnett har opplyst at materiellkostnaden er på 2,88 millioner kroner og at detaljert oversikt kan oversendes på forespørsel. Lyse Elnett skriver videre at det er benyttet eksterne konsulenter knyttet til spesialarbeid der Lyse Elnett ikke har kompetanse. Anlegget ble i forkant av prosjektet estimert til å koste 10,5 millioner kroner. Endelig anleggsbidrag er etterberegnet til 8,3 millioner kroner. NVE har i denne saken bedt om fullstendig beregningsunderlag og har mottatt bilag, timelister, og oversikt over medgått materiell og priser for hele prosjektet. NVE fant at de ulike kostnadslinjene i Lyse Elnett sin redegjørelse til klagen ikke stemte overens med de kostnadene Lyse Infra har fakturert Lyse Elnett. Timegrunnlaget og timesatser avvek betydelig fra Lyse Infra sine medgåtte timer og timekostnad. Totalprisen hva gjelder arbeidstid, graving og eksterne tjenester ser ut til å være i samsvar med Lyse Infra sin fakturering av Lyse Elnett. Lyse Elnett har på oppfordring fra NVE sendt Jernbaneverket ny informasjon om beregningsgrunnlaget basert på reelle underlagsdata. NVEs vurdering NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i energilovsforskriften Det vises spesielt til forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i energilovsforskriften 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av energiloven. NVE legger til grunn at klagen dreier seg primært om manglende spesifisering av anleggskostnadene og dokumentasjon på at det kun er inkludert nødvendige kostnader i anleggsbidraget. Det stilles spesielt spørsmål ved gravekostnadene og kostnader forbundet med interne timer. NVE har på den bakgrunn valgt å be om at Lyse Elnett oversender fullstendig beregningsgrunnlag. NVE kan ikke se at Jernbaneverket bestrider Lyse Elnett sin rett til å kreve anleggsbidrag for tilknytting av ny omformerstasjon. Klagen dreier seg om hva som inkluderes i anleggsbidraget og dokumentasjon på kostnadene. Klager ønsker å bringe på det rene hvilken dokumentasjon de som kunde har krav på med hensyn til beregningsgrunnlaget, og om kunde har anledning til å kontrollere og påvirke nettselskapets kostnader ved slike anleggsarbeider. Krav om anleggsbidrag I tråd med gjeldende regler kan Lyse Elnett kreve at kunden dekker hele eller deler av anleggskostnaden gjennom et anleggsbidrag. Reglene for når og hvordan et slikt anleggsbidrag beregnes er nedfelt i kontrollforskriften I kontrollforskriften 17-5 anleggsbidrag første og andre ledd heter det: "Nettselskapene kanfastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller vedforsterkning av nettet til eksisterende kunder.

3 Side 3 NVE Anleggsbidrag vedforsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behovfor forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes utfra kostnadene somfølger av kundens tilknytning til nettet." Formålet med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, og å fordele disse kostnadene mellom den kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Den delen av kostnaden som ikke dekkes av kunden som utløser investeringen, men som dekkes av nettselskapet, vil øke nettselskapets inntektsramme. Dette innebærer at kostnaden fordeles ut på alle nettselskapets kunder gjennom en høyere nettleie. Anleggsbidrag skal beregnes individuelt og gis informasjon om på forhånd, slik at kunden som utløser investeringen kan vurdere om han er villig til å betale for tilknytningen. Jernbaneverket har i forkant av klagen til NVE bedt om en spesifisering av anleggsbidraget. Lyse Elnett har kommentert noen av postene, men ikke spesifisert fakturaen. NVE legger derfor til grunn at det har vært vanskelig for Jernbaneverket å kunne etterprøve beregningsunderlaget i forkant av klagen. Jernbaneverket skriver i sin klage at de skal bygge flere omformerstasjoner de neste årene og av den grunn er interessert i å avklare hvilken mulighet de har til å kontrollere og påvirke netteiers kostnader knyttet til slike anleggsutvidelser. Informasjonskravet i kontrollforskriften 17-5 innebærer at når en nettkunde ber om forsterkning av eksisterende nettanlegg eller bygging av nytt nettanlegg, skal nettselskapet presentere et kostnadsoverslag som beskriver hvilket arbeid som skal utføres og beregnet kostnad for tilknyttingen. Det er nettselskapet som avgjør tilknyttingsløsning i samråd med kunde og informasjonen i forkant skal være av slik kvalitet at det er mulig å ta stilling til rimeligheten i tilbudet. Det er videre krav til at anleggsbidraget skal etterberegnes basert på faktisk anleggskostnad. Anleggsbidrag er definert som en tariff og kunde har etter kontrollforskriften 13-5 krav på å få informasjon om beregningsgrunnlaget for det etterberegnede anleggsbidraget dersom kunden etterspør slik informasjon. I tidligere saker har NVE lagt til grunn at kunden har krav på å få kostnadene spesifisert på komponentnivå. NVE konstaterer at Jernbaneverket ikke mottok spesifisert beregningsgrunnlag innen rimelig tid. Lyse Elnett oppgir i sin redegjørelse til NVE at det på forhånd ble informert om at det ville bli krevd anleggsbidrag og at anleggsbidraget ble estimert til ca 10,5 millioner kroner. Lyse Elnett skriver også at planlegging av prosjektet har pågått og over lang tid, men at det har vært dialog mellom Jernbaneverket og Lyse Elnett i denne perioden. Lyse Elnett forklarer videre at meterprisen for graving er høy grunnet at store deler av arbeidet måtte gjennomføres på vinteren med langvarig kulde. I kontrollforskriften 17-5 sjette heter det at "Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.". Det heter videre at anleggsbidraget ikke skal overstige anleggskostnaden fratrukket eventuelt tilknytningsgebyr, og at kun en forholdsmessig andel av anleggskostnaden skal belastes kunde ved forsterkning i radielle fellesanlegg. NVE legger til grunn den dokumentasjonen som er oversendt fra Lyse Infra til NVE hvor det er lagt ved fullstendig prosjektregnskap som inkluderer timelister med tilhørende timesatser, komponentkostnader og bilag for alle eksterne kjøp. NVE ser at prosjektkostnadene til Lyse Infra er videreført i beregningen av anleggsbidraget til Jernbaneverket med de påslag som er gitt i konsernintern avtale mellom Lyse Elnett og Lyse Infra. NVE registrerer at det er gått med mange timeverk på prosjektet, NVE har også mottatt informasjon fra Jernbaneverket med kostnadsinformasjon fra tilsvarende prosjekt i andre deler av landet hvor timeverk og kostnadene har vært betydelig lavere. Lyse Elnett har i sin redegjørelse lagt vekt på at prosjektet har

4 Side 4 N V E pågått over lang tid og at store deler av anleggsarbeidene pågikk vinterstid som begrunnelse for at det har medgått mange timer på prosjektet. NVE har i saken krevd detaljert dokumentasjon fra Lyse Elnett og Lyse Infra og finner at fakturert anleggsbidrag samsvarer med de faktisk medgåtte kostnadene ved prosjektet gitt den fordelingsnøkkelen mellom Lyse Elnett og Jernbaneverkte som er avtalt. Jernbaneverket mener at det er medgått unødvendig mange timer og at timesatser- og materialkostnader er høye. NVE har kontrollert at timesatser og beregning av materialkostnader er utført på samme måte for Jernbaneverket som for øvrige kunder av Lyse Elnett og har ikke grunnlag for å pålegge noen form forjustering av prisene i denne enkeltsaken. Nettselskapene er som monopolvirksomhet regulert slik at de skal ha insentiv til å drive effektivt og det er regelverk som regulerer hvordan avtaler innad i konsern skal inngås for å hindre kryssubsidiering. Dette er forhold som NVE følger opp gjennom reguleringen av nettselskapene. Av den grunn har NVE kommet til at vi ved behandling av anleggsbidragssaker kontrollerer at anleggskostnaden ikke overstiger nettselskapets faktiske kostnad og i mindre grad vurderer de konkrete innkjøpsprisene til nettselskapet. I dette tilfellet er hoveddelen av prosjektet planlagt og gjennomført av Lyse Elnett sitt søsterselskap Lyse Infra. Lyse Elnett er ansvarlig for å sikre at transaksjoner skjer til markedsvilkår. NVE er ansvarlig for å kontrollere at nettselskapene følger gjeldende regelverk og kan informere om at det de to siste årene har vært særlig fokus på konserninterne transaksjoner. NVE har i den sammenheng en pågående tilsynsprosess med Lyse Elnett hvor konserninterne transaksjoner er hovedtema. NVE har ikke mottatt opprinnelig tilbud hvor anleggskostnaden anslås til 10,5 millioner kroner og har av den grunn ikke vurdert hvorvidt det i forkant er gitt tilstrekkelig informasjon. Da endelig anleggsbidrag ble presentert var anleggsbidraget grovt spesifisert på gravekostnader, materiell, arbeid, andre eksterne kostnader og konsulenttimer hvor alle postene med unntak av konsulenttimene var spesifisert som en enhet og hvor enhetsprisen utgjorde totalprisen for posten. Jernbaneverket ønsket å få en mer spesifisert oversikt noe de ikke fikk før klage ble sendt NVE. Lyse Elnett har i sin redegjørelse til NVE beklaget at spesifisert oversikt over kostnadene ikke ble sendt Jernbaneverket. Det er i redegjørelsen til NVE lagt ved en noe mer detaljert spesifisering av anleggskostnadene. Spesifiseringen ble gitt med samme hovedoverskriftene som på faktura til Jernbaneverket, men det er i redegjørelsen tatt med noen flere underpunkter. Gravekostnadene er spesifisert på fire ulike underentreprenører og interne timer er spesifisert i fem ulike timesatskategorier. Materiell er ikke spesifisert, men det opplyses at detaljert oversikt kan oversendes på forespørsel. I tillegg er det gitt en skriftlig beskrivelse av prosjektets omfang. Ved nærmere gjennomgang viste det seg at spesifiseringen av gravekostnader, timer og andre eksterne kostnader var feil og ikke samsvarer med underlagsdataene i Lyse Infra sitt prosjektregnskap. NVE mener at det er viktig at kostnadsinformasjon som sendes kunde er korrekt slik at kunde får et reelt bilde av arbeidsomfanget og nettselskapets kostnader ved prosjektet. NVE finner at forholdet er rettet opp ved at ny og korrekt spesifisering av anleggsbidraget som samsvarer med de reelle underlagsdata, er sendt Jernbaneverket. Vedtak NVE kan på bakgrunn av den infonnasjonen som er mottatt ikke finne at Lyse Elnett AS har beregnet anleggsbidraget til Jernbaneverket i strid med 17-5 i kontrollforskriften. NVE finner at Lyse Elnett ved å ikke gi Jernbaneverket nærmere spesifisering av etterberegningen av anleggsbidraget brøt kontrollforskriften 13-5 hvor det heter at "Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegupper.". NVE finner at forholdet nå er rettet opp og pålegger ikke Lyse Elnett ytterligere tiltak.

5 Side 5 N V E *** Klageadgang Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fv1.kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse hilsen, Tore Langse fung. avdelingsdirektør 111r,b orfin Jonassen seksjonssjef Likelydende brev sendt til: Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

Deres ref.: 22 95 93 75

Deres ref.: 22 95 93 75 Norges vassdrags- og energidirektorat Jens Kristian Nilsen Vinkelveien 2 9009 Tromsø O4 06. 201 Vår dato: Vår ref.: NVE 201000156-4 ep/laek Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Lars Ekern Deres ref.:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.11.2014 Vår ref.: 201402664-6 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken FleNorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 1 9 MAR2013 Vår dato: Vår ref.: 201207052-7 etnkaa Arkiv: 634 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Camilla Aabakken Problemer med strømforsyning

Detaljer

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken 8,Norges vassdrags- og - energidirektorat NVE «Navnl» «Navn2» «Adrl» «Adr2» «Post» «LAND» Vår dato: 2 a 02 2011 Vår ref.: NVE 201000883-5 en/hsf Arkiv: 642 Saksbehandler: Deres dato: Hege Sveaas Fadum

Detaljer

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS Postboks 0247 OSLO Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 emk/krk Saksbehandlere: Kristin Kolseth og Asle Selfors 22 97 90 47 / 22

Detaljer

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken Norges vassdrags- og energidirektorat VE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN 2 5 MA 21313 Vår dato: Vår ref.: NVE 201205754-8 etn/caa Arkiv: 642 Deres dato: Deres ref.: 12/00017-434 Saksbehandler:

Detaljer

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse.

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse. Norges vassdrags- og energidkektorat NVE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Vår dato: 0 5 MAR2013 Vår ref.: 201006400-46 kn/sso Saksbehandler: Arkiv: 611 Simen Sørlie sso Deres dato:

Detaljer

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL 27. 02. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200709183-9 ek/ave Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum/Anne Rogstad

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 22.02.2011 Vår ref.: NVE 201100958-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand/Pål Melvær Deres ref.: 22 95 93 79/22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Retningslinje 01-09-02 ANLEGGSBIDRAG M.M. Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Davidsen Jon Eivind Johannessen Gyldig fra: 2012-06-12 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ANLEGGSBIDRAG...

Detaljer

Endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet Endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet Oppsummering av høringer og endelig forskriftstekst vedrørende kryssubsidiering og skattesats i referanserenten 81 2014 R A P P O R T Oppsummeringsrapport:

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling 64 2015 R A P P O R T Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 63 2015 R A P P O R T Endringer i

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten. Dato 15.aug. 2013 1. Anleggsbidrag NVEs forskrift NVEs forskrift (Kontrollforskriften), FOR 1999-03-11 nr. 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Melby Auksjon DA Minnesund Industrifelt 39 2092 MINNESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/166 27.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer