NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak"

Transkript

1 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref: 11601/101356/GK Saksbehandler Bjørnar Fladen 1 NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Barentz Advokat klager på vegne av Wright Bygg på Troms Kraft Nett tilknytning av Wright Bygg og krav om anleggsbidrag. NVE har vurdert Troms Kraft nett sin praksis etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE kan ikke finne at Troms Kraft Nett sin beregning av anleggsbidrag er i strid med regelverket, men finner at informasjon til kunde og formuleringer i avtale om anleggsbidrag har vært mangelfull. Saksopplysninger NVE viser til brev av 12. mai 2014 med klage på Troms Kraft Nett (TKN) sitt krav om anleggsbidrag. I klagen beskrives saksforløpet. Det fremkommer i klagen at utbygger kontaktet TKN sin entreprenør Troms Kraft Entreprenør (TKE) som jobbet i området og informerte om at de kunne legge kabel åpen grøft inn til eiendommen. TKE kontaktet TKN og ifølge klager fikk til svar at kunden ikke skulle tenke på grøft, for TKN ordnet med trekking av kabel når anlegget var klart. Da anlegget var klart, ble det sendt melding fra installatør til nettselskapet. TKN godkjente meldingen og skal samtidig ha sendt ut brev om anleggsbidrag og svarslipp. Klager mener at de kun mottok et akseptskjema som de skulle fylle ut og at det ikke ble gitt noe estimat på anleggsbidragets størrelse. Da kabelen skulle legges var det tele i grunnen og trekkrørene hadde frosset, dette medførte tining, oppgraving av grøft og merkostnader for kunde. Klager mottok i etterkant en faktura på kr ,80 for arbeidet. Klager mener at denne prisen er urimelig høy og har kontaktet en entreprenør som opplyser at kostnaden ved å grave grøfta vinterstid inkludert tining ville kostet kr inkl. mva. Klager skriver at kostnaden ved tilknytning nærmest kunne vært unngått dersom TKN hadde valgt å legge kabel da utbygger hadde åpen grøft. TKN har i sitt svar kommentert hvorfor de ikke ønsket å legge kabelen på det tidspunktet grøften var åpen. Da kabelen noe senere skulle legges var det på grunn av frost nødvendig å tine opp bakken og grave opp grøften.

2 Side 2 TKN har besvart klagen i brev av 21. juli TKN oppsummerer også hendelsesforløpet og gir en begrunnelse for hvorfor det ikke ble lagt kabel da utbygger hadde åpen grøft. De skriver at da de ble kontaktet av Troms Kraft Entreprenør (TKE) angående mulighet for å legge kabel i åpen grøft, så opplyste at de ikke starter arbeidet før det foreligger installasjonsmelding. De sjekket også opp at det var ledige rør i traseen som kunne benyttes til trekking av kabel. De skriver at det er i henhold til selskapets rutiner at de ikke starter arbeider før det foreligger en konkret bestilling. Som kommentar til klagers merknader til medgåtte kostnader skriver TKN at de benytter prekvalifiserte maskinentreprenører i konsesjonsområdet for å ivareta krav stilt til elektriske forsyningsanlegg. TKN presiserer at rammeavtalen de har inngått er fremforhandlet i åpen konkurranse der alle maskinentreprenører har hatt mulighet til å delta. TKN forklarer at kostnadene med anlegget eskalerte som en følge av at arbeidet måtte utføres da bakke og rør var frosset og at kostnader til tining ikke var tatt med i det opprinnelige estimatet for anleggsbidrag. Barentz Advokat har i brev av 18. september 2014 kommentert TKN sin uttalelse. Barentz Advokat skriver at det kun er akseptskjemaet som var kjent for klager. Det vises så til følgebrevet hvor det fremkommer at TKN varsler en økning av anleggsbidraget på inntil 25 % dersom arbeid må utføres under teleperioder eller andre vanskelige forhold. NVEs vurdering NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i energilovsforskriften Det vises spesielt til forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Når myndighet etter energiloven eller energilovforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i energilovforskriften 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av energiloven. NVE vurderer at saken dreier seg om to forhold. Primært klages det på selve anleggsbidraget og kostnadene som ligger til grunn for beregningen. NVE tolker klagen dithen at klager argumenterer for at TKNs kostnader ved tilknytningen overstiger nødvendige kostnader. NVE vurdere også TKN sin kundehåndtering og informasjon til kunde. Krav om anleggsbidrag I tråd med gjeldende regler kan TKN kreve at kunden dekker hele eller deler av anleggskostnaden gjennom et anleggsbidrag. Reglene for når og hvordan et slikt anleggsbidrag beregnes er nedfelt i kontrollforskriften I kontrollforskriften 17-5 anleggsbidrag første og andre ledd heter det: Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

3 Side 3 Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. Formålet med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, og å fordele disse kostnadene mellom den kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Den delen av kostnaden som ikke dekkes av kunden som utløser investeringen, men som dekkes av nettselskapet, vil øke nettselskapets inntektsramme. Dette innebærer at kostnaden fordeles ut på alle nettselskapets kunder gjennom en høyere nettleie. Anleggsbidrag skal beregnes individuelt og gis informasjon om på forhånd, slik at kunden som utløser investeringen kan vurdere om han er villig til å betale for tilknytningen. Vurdering av Troms Kraft Netts informasjon til kunde Klagen omtaler først og fremst størrelsen på anleggsbidraget. NVE anser at deler av klagen går på dårlig kommunikasjon og manglende informasjon fra nettselskapet. Klager hevder at hele kostnaden ved tilknytningen muligens kunne vært unngått dersom det hadde vært bedre kommunikasjon mellom nettselskap og kunde. Da utbygger hadde åpen grøft i forbindelse med legging av fiberkabel og annen infrastruktur til eiendommen, kontaktet utbygger TKE som var i området i forbindelse med klargjøring for gatelys. TKE tok kontakt med TKN som ga tilbakemelding om at de ikke hadde mottatt noen bestilling og dermed heller ikke ville legge kabel. NVE mener at det er viktig at nettselskapet har gode rutiner for at de faktisk har mottatt bestilling før de utfører arbeider for kunde. Dette er spesielt viktig for å sikre at kunde får nødvendig informasjon om kostnader og hvilken nettløsning som blir valgt. NVE kan derfor ikke se at TKN har brutt bestemmelser i kontrollforskriften da de valgte å ikke legge kabel i åpen grøft inn til kundens eiendom. NVE mener imidlertid at det er viktig at TKN tydelig opplyser hva som kreves før de starter arbeidet med en tilknytning slik at kunde på den måten kan være med på å sørge for at tilknytningen kan gjennomføres så effektivt som mulig og at det ikke oppstår unødig høye kostnader ved tilknytningen. I TKN sin kommentar til klagen har de uthevet at kunden som klager er en profesjonell part, uten at det er beskrevet nærmere hva de legger i begrepet og hvilken betydning det har for saken. Krav til informasjon til kunde gjelder likefullt om det er snakk om en profesjonell, næringsdrivende eller en privatkunde. Nettselskapet bør uavhengig av om motparten er en profesjonell part eller en privatperson gi god informasjon om vilkår for tilknytning når kunden tar kontakt. NVE vil presisere at nettselskapene ikke kan stille krav om innsending av skjemaet «melding om installasjonsarbeid» fra kundens installatør før nettselskapet gir kunden informasjon om forventet anleggsbidrag, forutsatt at kunden tidligere har forespurt slik informasjon, jf. kontrollforskriften 13-5 annet ledd. Det er ulik oppfatning av om kunde har mottatt beregningsgrunnlag for anleggsbidraget i forkant av bestillingen eller ikke. Klager hevder at det kun er mottatt akseptskjemaet og ikke selve beregningen. Det signerte akseptskjemaet er merket med sidetall 3. Hele dokumentet på totalt 4 sider ser ut til å være sendt som et brev som er stilet til Wright Bygg AS. NVE utelukker ikke at det kan ha skjedd en feil i oversendelsen, men finner det overveiende sannsynlig at hele dokumentet er sendt kunde og at kunde har fått informasjon om beregningsgrunnlaget. Vurdering av avtale om anleggsbidrag og beregningsgrunnlag TKN beregnet at kostnaden for å tilknytte bygget til å koste kr Fra denne kostnaden ble det trukket fra et bunnfradrag på kr slik at forventet anleggsbidrag ble beregnet til kr Avstanden fra fordelingsskap til bygget er ca. 70 meter. I avtalen om anleggsbidrag og

4 Side 4 beregningsgrunnlag står det «Anleggsbidrag skal baseres på de faktiske anleggskostnader. Ved ferdigstillelse av anlegget etterberegnes avvik mellom tentativ- og faktisk kostnad, før utsendelse av faktura.» På side to i avtalen står det under avsnittet forutsetninger at «Ovenstående tilbud forutsetter at arbeidene utføres på telefri barmark. Dersom arbeidet må utføres vinterstid under vanskelige forhold med tele o.l., så økes anleggsbidraget med inntil 25 %, basert på påløpte kostnader.». NVE ser at disse forutsetningene er i motstrid med hverandre og at det for kundens side er naturlig å forstå avtalen som at anleggsbidraget etterberegnes etter medgåtte kostnader, men oppad begrenset til 25 % over estimert kostnad. NVE tar ikke stilling til den konkrete tolkningen av avtalen, men hvorvidt avtalen er i strid med, eller innenfor gjeldende regelverk. NVEs forvaltningspraksis legger til grunn at anleggsbidraget skal beregnes basert på faktisk kostnad og at det er i strid med kontrollforskriften 17-5 å inngå fastpris eller begrense hvor mye faktisk anleggsbidrag kan avvike fra beregnet kostnad. Denne tolkningen er basert på kontrollforskriften 17-5 femte ledd hvor det står at anleggsbidraget maksimalt skal settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr. Videre er det i kontrollforskriften 13-1 c) en bestemmelse om at nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår. Det betyr at et anleggsbidrag som overstiger anleggskostnaden bryter med kontrollforskriften 17-5 og at et anleggsbidrag der enkeltkunder får et større fradrag på anleggskostnaden enn øvrige kunder bryter med kontrollforskriften 13-1 c). Det innebærer at nettselskapet er pliktig til å etterberegne og gjøre opp alle anleggsbidrag med kunde. I kontrollforskriften 17-5 siste ledd er det krav om at nettselskapet på forhånd skal informere kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget. NVE finner at informasjonen i denne saken har vært misvisende da det fremstår at anleggsbidraget kan bli noe dyrere grunnet frost, men oppad begrenset til 25 %. NVE har vurdert TKN sin beregning av anleggsbidraget, men ikke vurdert de konkrete kostnadene som ligger til grunn for totalkostnaden. NVE forutsetter at det er lagt til grunn faktisk påløpte kostnader som kan henføres den aktuelle tilknytningen og at TKN innkjøp av entreprenørtjenester er skjedd til markedsvilkår. NVE finner imidlertid at prisdifferansen mellom hva kundens entreprenør oppgir å være normal kostnad for tining og graving av grøft og hva som var TKN sin faktiske kostnad som stor. NVE har hatt flere saker med samme problemstilling ovenfor TKN. NVE har blant annet av den grunn gjennomført tilsyn med fokus på om transaksjoner mellom TKN og øvrige selskap i konsernet skjer til markedsvilkår. Tilsynet ble avsluttet i 2013 og konklusjonen var at TKN hadde fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for at transaksjonene skjer til markedsvilkår. Vedtak NVE finner at Troms Kraft Nett har anledning til å etterberegne anleggsbidraget etter faktisk medgåtte kostnader og at Troms Kraft Nett sin praksis for å beregne anleggsbidrag er i henhold til bestemmelsen i kontrollforskriften NVE finner imidlertid at Troms Kraft Nett AS informasjon til kunde har vært mangelfull da det er gitt inntrykk av at anleggsbidraget var begrenset oppad til 25 % utover beregnet anleggsbidrag. NVE ber derfor om at Troms Kraft Nett dokumenterer ovenfor NVE at standardbrev til kunde er rettet opp slik at det tydelig fremkommer at anleggsbidrag etterberegnes etter medgått kostnad og at etterberegningen ikke er begrenset oppad til en viss prosentsats over estimert beløp. NVE ber om at nytt godkjent standardbrev oversende NVE innen 1. desember 2014.

5 Side 5 Med hilsen Ove Flataker avdelingsdirektør Torfinn Jonassen seksjonssjef Mottakerliste: Barentz Advokat AS Troms Kraft Nett AS Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 63 2015 R A P P O R T Endringer i

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/4 Innklaget virksomhet: Klager: Kommunene Re, Sande, Hof, Stokke, Lardal, Nøtterøy og Larvik, Re-Nett AS Saksnummer: 2009/4 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 Stikkordsregister: Kategori Side AVTALEINNGÅELSER, LEVERANDØRSKIFTE, GARANTIAVTALER, BESTEMMELSER OM PRISVARSLING, OPPSIGELSE OG

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/90 Innklaget virksomhet: Molde kommune, Klager: Saksnummer: 2007/90 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk tre kontrakter om utførelse av elektriker-, tømrer- og rørleggerarbeid i forbindelse med ombygging av Sveio Skole Vigdartun, uten å kunngjøre

Detaljer