, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ", i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103"

Transkript

1 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje Merete Andresen s vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak klager på lang behandlingstid og manglende informasjon fra Energi 1 Røyken Follo AS i forbindelse med nettilknytning av ny bolig. har vurdert Energi 1 Røyken Follo AS sin praktisering av informasjonsplikt i forbindelse med nytilknytninger etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. finner at Energi 1 Røyken Follo AS har en praksis som er i strid med energiloven 3-3 og kontrollforskriften Saksopplysninger viser til brev av 6. august 2013 fra med klage på lang behandlingstid og manglende informasjon fra Energi 1 Røyken Follo AS (heretter Energi 1) i forbindelse med nettilknytning av ny bolig på. Klager skriver at husleverandør kontaktet Energi 1 rundt april etter at byggesak ble godkjent av Røyken kommune, og at han ringte Energi 1 for å forespørre om tilkobling og hvilket spenningsnivå det var i boligfeltet våren Da klager ikke hadde fått en formell henvendelse fra Energi 1 før sommerferien, forsøkte han å kontakte Energi 1 per telefon og e-post i juni/juli da tilkobling nærmet seg. Han fikk da beskjed om at dette måtte vente på grunn av ferieavvikling. Klager skriver at han 6. august, én uke før planlagt tilkobling, fikk beskjed om at det ikke var ledig kapasitet i nettet, og at han etter å ha betalt anleggsbidrag kunne få tilknytning rundt november. Klager ble bedt om å bestille byggestrøm i mellomtiden. Klager anfører at forespørsel om tilknytning har blitt meldt inn på vanlig måte gjennom husleverandør og elektriker, og at han burde blitt informert om kapasitetsproblemer da saken ble meldt inn til Energi 1. Kunden klager også på at han må bære kostnadene for å få 23 0V byggestrøm, og som senere må oppgraderes til 400V når driftssikkert nett er utbygd. ba i brev om varsel om vedtak av 21. august 2013 om at Energi l redegjorde for klagepunktene. E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO,Telefon 09575, Internett: Orgnr.: NO MVABankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør i Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks5091,Majorstuen Postboks2124 Postboks53 Postboks TILLER 8514NARVIK 0301 OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

2 Æ Side 2 â å: g Energi l ga sin redegjørelse i brev av 27. september Ifølge Energi 1 ble installasj onsmelding mottatt fra installatør den 4. juni Energi l fant det da ikke forsvarlig å tilknytte en ny kunde på relevante avgang på grunn av lang lavspenningskurs med et vesentlig forbruk på enden. Ifølge Energi l igangsatte de arbeidene med innhenting av pristilbud på de nødvendige arbeidene for fremføring av en ny lavspenningskurs, men at prosessen tok noe tid på grunn av ferieavvikling. Energi 1 skriver at melding om anleggsbidrag ble sendt den 5. august Når det gjelder informasjon om kapasitet og tilknytningspunkt, skriver Energi 1 at dette vil være avhengig av meldt effektbehov, og at dette kan være bakgrunn for at klager ikke fikk tilbakemelding om begrenset kapasitet tidligere. Energi 1 skriver at klager ikke vil bli skadelidende ettersom han har fått provisorisk strøm som han vil kunne være tilknyttet frem til permanent tilknytning. Energi 1 skriver for øvrig i et brev til klager, oversendt til den 8. august 2013, at normal Saksbehandlingstidvil være kortere enn tre ukers tid, og at klager derfor skulle fått tilbakemelding innen slutten av juni basert på melding fra installatør datert 4. juni Når det ikke er god nok kapasitet i nettet skriver Energi 1 at det er deres rutine å fortelle kunden om dette og antyde hva det vil innebære av kostnader og tidsperspektiv for en tilknytning. Klager orienterte i brev av 26. desember 2013 om at han har krevd tilbakebetaling av anleggsbidraget på grunnlag av avtalebrudd, ettersom klager mener han ble lovet tilknytning senest 1. november 2013, men fortsatt var tilknyttet byggestrøm. s vurdering vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter vedtak i saken med hjemmel i energilovsforskriften Det vises spesielt til forskrift av ll. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskriften er lagt til, kan med hjemmel i energilovsforskriften 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av energiloven. legger til grunn at klagen omhandler lang behandlingstid og manglende informasjon fra nettselskapet ved tilknytning av ny bolig og om nettselskapet kan belaste ny kunde kostnadene for å få 23Ovbyggestrøm, og senere kostnader i forbindelse med oppgradering til 400v når driflssikkert nett er utbygd. Leveríngsplíkt og informasjon til kunde Nettselskapet er gitt områdekonsesjon etter energiloven 3-2. Etter energilovens 3-3 plikter nettselskapet å levere elektrisk energi til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for. Leveringsplikten innebærer en plikt til å gi kunden fysisk tilknytning til nettet, en plikt til å avregne og fakturere, og en plikt til å sørge for tilfredsstillende leveringskvalitet. vil presisere at krav til leveringskvalitet også gjelder ved tilnytning til by ggestrøm. Når det gjelder behandling av henvendelse om ny nettilknytning legger til grunn at det er vanlig praksis at et nettselskap først behandler en henvendelse om tilknytning fra det tidspunktet nettselskapet mottar en formell bestilling ved melding om installasjonsarbeid fra autorisert elektroinstallatør. Dette blant annet på grunnlag av at beregning av anleggsbidrag med eventuelle innhentinger av pristilbud fra eksteme entreprenører er ressurskrevende, og at elektroinstallatør vil kunne gi nødvendig informasjon til nettselskapet i forbindelse med planlegging av tilknytningen. Når det gjelder henvendelser angående spenningsnivå skal nettselskap i henhold til 4-2 i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet på forespørsel fra nåværende eller fremtidige nettkunder, senest innen

3 ~ å: L ah: Side 3 én måned, informere om leveringspålitelighet og spenningskvalitet i egne anlegg. Dette inkluderer informasjon om nominell forsyningsspenning i tilknytningspunkt. Klager skriver i brevet av 6. august 2013 at han forespurte om spenningskvalitet i boligfeltet, og at han fikk til svar at dette var 400V. Nettselskapet har således oppfylt informasjonskravet i henhold til 4-2 i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Det er imidlertid ikke krav til å informere om kapasitetsproblemer i eksisterende nett ved forespørsel om spenningsnivå, blant annet fordi det kan være at det er den nye tilknytningen som er årsaken til at det oppstår kapasitetsproblemer. Hvorvidt det er den nye tilknytningen som skaper kapasitetsproblemer vil avhenge av konkret tilknytningspunkt og effektbehovet til den nye tilknytningen. Dette vil ikke være kjent for nettselskapet før det er mottatt melding om installasjonsarbeid fra elektroinstallatør. Når det gjelder behandlingstid og informasjon til kunde i etterkant av innsendt melding om installasjonsarbeid fra elektroinstallatør til nettselskapet tok det i denne saken to måneder før klager fikk tilbud om anleggsbidrag og informasjon om kapasitetsproblemer i eksisterende nett. I henhold til energiloven 3-3 om områdekonsesjonærenes leveringsplikt heter det i første og andre ledd Den som gis områdekonsesjon etter 3-2 skal levere elektrisk energi til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for. Departementet kan dispenserejra leveringsplikten når særlige grunner tilsier det. Energiloven 3-3 angir ikke noe eksplisitt krav om når tilknytningsplikten skal oppfylles eller inforrnasj on skal gis. En rimelig tolkning av nettselskapenes leveringsplikt er at denne også inkluderer et tidsaspekt, tatt i betraktning hensynet til effektivitet og nettselskapenes monopol på utførelse av nettjenester. En informasjonsplikt som ikke stiller noen krav til når informasjon skal gis, vil i praksis kunne undergrave hele formålet med inforrnasjonsplikten, som er at abonnentene skal kunne vurdere sin egen energisituasjon. At behandlingstid ved bestilling av nettilknytning er en del av nettselskapenes leveringsplikt er videre i samsvar med tilsvarende krav i nettselskapenes tilknytningsplikt for produksjonsanlegg i energilovforskriften 3-4, fjerde ledd Tilknytningsplikten omfatter, om nødvendig, en plikt til å planlegge, søke konsesjon for og investere i nye nettanlegg uten ugrunnet opphold. Konsesjonæren plikter å leggefrem en realistisk og veiledende tidsplan for nettílknytningen. Et krav om at tilknytning skal skje uten ugrunnet opphold tilsier at informasjon i forbindelse med tilknytning må gis innenfor et tidsrom som ikke forsinker tilknytningsprosessen. Nøyaktig hva som ligger i denne tidsfristen må vurderes konkret i hvert tilfelle. Kontrollforskriflen 13-5 andre ledd angir også en infonnasjonsplikt for nettselskapene Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tarifler og beregningen av taríflene for de ulike kundegrupper. Bestemmelsen viser at når det foreligger en forespørsel fra kunde, så kan det stilles krav til når informasjon skal gis, når denne skal gis innen rimelig tid. Ettersom bestilling av nettilknytning utløste et krav om anleggsbidrag hadde klager krav på informasjon om anleggsbidraget innen rimelig tid. Ettersom anleggsbidragets størrelse er avhengig av eventuelle forsterkningsbehov i nettet, kan det utledes at kunde videre hadde krav på informasjon om kapasitetsforholdene i nettet innen rimelig tid.

4 æ â Side4 f Dette tilsier at informasjonen om kapasitetsproblemene og informasjon om anleggsbidraget i dette tilfellet skulle vært gitt på et tidligere tidspunkt, noe nettselskapet for øvrig sier seg enig i. finner dermed at Energil ikke har overholdt fristen for inforrnasjonsplikten som følger av energiloven 3-3, samt kontrollforskriften Når det gjelder tid fra nettselskapet mottar melding om installasjonsarbeid til kunde har faktisk nettilknytning legger til grunn at det ikke kan utledes fra leveringsplikten, eller energiloven med tilhørende forskrifter for øvrig, at et nettselskap skal ha ferdigstilt et nettanlegg innen en gitt dato. Nettutbygging og forsterkning er omfattende prosjekter hvor tid vil være en usikker størrelse. Den økonomiske reguleringen av nettselskapene gir insentiver til å holde kostnadene ved tilknytning og forsterkning nede, ettersom kostnadseffektive selskaper blir belønnet med en høyere tillatt inntekt enn relativt mindre kostnadseffektive selskaper. Det vil derfor ikke lønne seg for selskapet å utsette investeringer. Alle kostnader ved tilknytningen skal kunne dokumenteres og etterberegnes, som forklart nedenfor. Krav om anleggsbidrag I tråd med gjeldende regler kan nettselskapet kreve at kunden dekker hele eller deler av anleggskostnaden ved tilknytning eller forsterkning gjennom et anleggsbidrag. Reglene for når og hvordan et slikt anleggsbidrag beregnes er nedfelt i kontrollforskriften I kontrollforskriften 17-5 anleggsbidrag første ledd heter det: Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknymirzger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Formålet med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, og å fordele disse kostnadene mellom den kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Den delen av kostnaden som ikke dekkes av kunden som utløser investeringen, men som dekkes av nettselskapet, vil øke nettselskapets inntektsramme. Dette innebærer at kostnaden fordeles ut på alle nettselskapets kunder gjennom en høyere nettleie. Betaling for både tilknytning og forsterkning vil være nødvendig når det ikke er tilstrekkelig kapasitet i eksisterende nett, slik tilfellet er i denne saken. Tilkobling til et nett med utilstrekkelig kapasitet vil ikke være forsvarlig da det kan medføre redusert leveringskvalitet for de tilknyttede kundene. Nettanlegg skal dimensjoneres slik at krav fastsatt i blant annet forskrifl om leveringskvalitet i kraftsystemet blir tilfredsstilt også ved topplast på vinteren, når effektuttaket er på det høyeste. Det vil derfor være slik at kunder kan tilknyttes midlertidig med byggestrøm også i nett med utilstrekkelig kapasitet, ettersom det vil være ved topplast på vinteren at det vil være fare for utilstrekkelig kapasitet. Anleggsbidraget skal beregnes individuelt for den enkelte kunde. Klager påpeker at det bare er overskriften som er endret i tilbud om anleggsbidrag fra Energi l og at det står referert til en annen tomt, Energi l skriver i sin redegjørelse at nettselskapet tidligere har formidlet anleggsbidrag til naboeiendommen, og det derfor ble benyttet presentasjon av anleggsbidrag basert på tidligere utarbeidelse. Nettselskapene skal i henhold til kontrollforskriften 17-5 åttende ledd på forhånd informere kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget. legger til grunn at estimert anleggsbidrag til kunde så langt som mulig skal gi et korrekt anslag på hva de endelige anleggskostnadene som kunden skal betale vil beløpe seg på, slik at det gir et mest mulig riktig prissignal til kunde. kan ikke se at det er brudd på kontrollforskriftens bestemmelser å gi en kunde

5 w Side 5 ~å: 6 et tilsvarende anslag på anleggskostnader ved tilknytning eller forsterkning, gitt at nettselskapet mener at kostnadene vil være de samme. vil presisere at anleggsbidrag i forkant av tilknytning eller forsterkning er et anslag på hva de endelige anleggskostnadene vil beløpe seg på. Når tilknytningen eller forsterkningen er gjennomført skal nettselskapet etterberegne anleggsbidraget slik at kunde dekker det tilknytningen/forsterkningen faktisk har kostet, jf. kontrollforskriften 17-5 sjette ledd, om at anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr. Dette innebærer at dersom faktiske anleggskostnader blir lavere enn estimert anleggsbidrag, skal kunden tilbakebetales, og at kunden skal etterfaktureres dersom faktiske anleggskostnader blir høyere enn estimert, slik at kunden dekker de nødvendige kostnadene ved nettjenesten kunden har etterspurt. På grunn av nettselskapenes monopol på utførelse av nettjenester i sine konsesjonsomrâder har ikke nettselskapene anledning til å tilby fastprisavtaler. I henhold til kontrollforskriften 13-5 skal nettselskapet ved forespørsel oppgi et detaljert beregningsgrunnlag for anleggsbidraget innen rimelig tid, herunder kostnader spesifisert på hovedkomponentnivå. Klager har anført at han på grunn av den lange saksbehandlingstiden hos Energi l har blitt påført tilleggskostnader for å først få 230V byggestrøm som senere må oppgraderes ettersom han ikke har fått nettilknytning. Et eventuelt krav om tilbakebetaling av tilleggskostnader for å først få 230V byggestrøm som senere må oppgraderes er å anse som et privatrettslig erstatningsspørsmål. Erstatningsspørsmål anses som et privatrettslig forhold, og som forvaltningsorgan kan ikke avgjøre privatrettslige forhold mellom nettselskap og kunde. kan bare vurdere hvorvidt nettselskapet opptrer i tråd med den monopolreguleringen de er underlagt. Bransjeorganisasjonen Energi Norge og Forbrukerombudet har forhandlet frem standardavtaler som benyttes ved strømleveranse som er omfattet av lov om forbrukerkjøp. Uenighet om forhold som reguleres av standard tilknytningsavtale mellom nettselskap og forbrukerkunde kan fremmes for Elklagenemnda Postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo, e-post Vedtak finner at Energi l Follo Røyken AS sin utviste praksis i denne saken har vært i strid områdekonsesjonærenes informasjonsplikt i forbindelse med leveringsplikt til nytilknytninger etter energiloven 3-3. Utvist praksis er videre et brudd på nettselskapets informasjonsplikt i henhold til kontrollforskriften Et tidsperspektiv på to måneder fra nettselskapet mottar melding om installasj onsarbeid til kunde mottar relevant informasjon for kundens nettilknytning anses som et brudd på informasjonsplikten når nettselskapet ikke kan godgjøre den lange behandlingstiden av forespørselen med en saklig begrunnelse. Ettersom klager har mottatt denne informasjonen, samt at nettselskapet har beskrevet en praksis som vurderer som rimelig, vil ikke følge opp dette forholdet videre. Erstatningsspørsmål henvises til Elklagenemnda.

6 Æ Side 6 i å: - Klageadgang Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse Med hilsen _ l f -1 Ove Flataker avdelingsdirektør seksjonssjef Likelydende brev sendt til :

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken 8,Norges vassdrags- og - energidirektorat NVE «Navnl» «Navn2» «Adrl» «Adr2» «Post» «LAND» Vår dato: 2 a 02 2011 Vår ref.: NVE 201000883-5 en/hsf Arkiv: 642 Saksbehandler: Deres dato: Hege Sveaas Fadum

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Innholdsfortegnelse over årsmelding for 2008

Innholdsfortegnelse over årsmelding for 2008 Årsmelding 2008 1 Innholdsfortegnelse over årsmelding for 2008 SAKSREGISTER 2 I OM ELKLAGENEMNDA 4 II - ELKLAGENEMNDA OG SEKRETARIATET 5 III SAKSBEHANDLINGEN i 2008 6 IV STATISTIKK 7 V ØKONOMI 8 ELKLAGENEMNDAS

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 Stikkordsregister: Kategori Side AVTALEINNGÅELSER, LEVERANDØRSKIFTE, GARANTIAVTALER, BESTEMMELSER OM PRISVARSLING, OPPSIGELSE OG

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Håndtering av merog mindreinntekt

Håndtering av merog mindreinntekt Håndtering av merog mindreinntekt Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 5 2011 John G. Cock Erik Normann

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Begrensninger i adgangen til forskuddsfakturering av kraft m.v. Oppsummering av høringsuttalelser

Detaljer

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Ot.prp. nr. 114 (2004 2005) Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) Særskilt vedlegg: NOU 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer