Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken"

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat VE Skagerak Nett AS Postboks PORSGRUNN 2 5 MA Vår dato: Vår ref.: NVE etn/caa Arkiv: 642 Deres dato: Deres ref.: 12/ Saksbehandler: Camilla Aabakken Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken NVEfattervedtakoverforSkagerakNett AS om å utbedreleveringskvalitetenpå strømtil sluttbrukerbjørnaraas,tollehaugveien100,3243kodal.skageraknett AS har ikke overholdt forskriftom leveringskvaliteti kraftsystemet 3-5 om antallspenningssprangpr. døgnog samme forskrift 3-6 om grenseverdiersatt for langtidsintensitetav flimmeri tilknytningspunktetil Aas i Tollehaugveien100.SkagerakNettAS er ansvarligfor å utbedrenevnteforholdi tilknytningspunktetil Aas i Tollehaugveien100innen BjørnarAas er ansvarligfor de påvisteforekomsteneav spenningsusymmetri.aas er unntattfra pliktentil å utbedreforholdet,jf forskriftom leveringskvaliteti kraftsystemet 2-1,da det ikke er påvistat andrenettkunder påvirkesav dette. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) viser til følgende brev i saken Brev fra Bjørnar Aas til NVE datert , "Klage på Skageraks leveringskvalitet på strøm til Tollehaugen 100 (Gnr 112, bnr 1)". Brev fra NVE til Aas, datert , med spørsmål om tilleggsopplysninger. Brev fra NVE til Skagerak Nett AS, datert , der NVE ber om tilleggsopplysninger. Brev fra Aas til NVE, datert , med svar på spørsmål om tilleggsopplysninger. Brev fra Skagerak Nett AS til NVE, datert , med svar på tilleggsopplysninger. Bakgrunn Bjørnar Aas har henvendt seg til NVE med klage på Skagerak Nett AS' leveringskvalitet. Aas opplever blinking i lys og spenningsdipper. Huset til Aas ble bygget i 2010 og det ble da installert eget kloakkanlegg, vannpumpe og jordvarmepumpe. Vannpumpen er 3-faset og Aas oppgir at startstrømmen er 30 A. Jordvarmepumpen har merkeeffekt 5,4 kw og Aas oppgir startstrøm til A. Det er installert mykstarter på varmepumpen. I tillegg er det vanlige husholdningsapparater som printer ( W), vannkoker (1800 W), kaffetrakter (1400 W) og høytrykkspyler. Det er også en sirkelsag (1400 W) i uthuset og et 3- faset sveiseapparat. Hovedkontor Middelthunsgate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO E-post Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: Region Midt-Norge Vestre Rosten TILLER Org.nr.: NO MVA Bankkonto: RegIon Nord I Kongens gate i, 8514 NARV1K Region Sør Anton Jenssensgate 7 Postboks TØNSBERG Reglon Vest Naustdalsvn. 1B Postbaks FØRDE I Reglon Øst I Vangsveien 73 1 Postboks HAMAR I

2 Side 2 NVE Det er 480 meter fra nettstasjonen til tilknytningspunktet i uthuset i Tollehaugveien 100. Det er 390 meter med luftlinje, Al nr. 70, og 90 meter med jordkabel, TFSP 4x95 mm2al. Aas er den eneste som er knyttet til avgangen. Fra tilknytningspunktet i uthuset og inn til sikringsskapet i hovedhuset er det 43 meter med jordkabel, PFSP 3x16 mm2cu. Skagerak Nett byttet fordelingstransformatoren fra 50 kva til 100 kva. Hendelsesforløp Spenningskvalitetsproblemene oppsto da det nye huset ble tatt i bruk. Aas var i kontakt med Skagerak Nett høsten 2010 og i perioden ble det foretatt spenningskvalitetsmålinger inne i bolighuset til Aas, 40 m fra tilknytningspunktet. På bakgrunn av målingene valgte Skagerak Nett å bytte fordelingstransformatoren fra 50 kva til 100 kva og dermed øke overføringskapasiteten som igjen reduserer spenningsfallet. I perioden ble det foretatt nye målinger inne i installasjonen og i tilknytningspunktet, hvorav kun de to første dagene ble målt før minnet var fullt. Noe senere, i perioden ble det foretatt målinger i tilknytningspunktet, inne i installasjonen og ved transformatoren. Skagerak Nett konkluderte med at varmepumpen forårsaket spenningssprangene som førte til brudd på forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet 3-5. Målingene viste også usymmetri i tilknytningspunktet som Skagerak Nett begrunner med skjevbelastning i installasjonen til Aas. Måleresultatene er gitt nedenfor. Selv om transformatoren var byttet opplevde Aas fremdeles blinking i lysene, også når varmepumpen ikke var på. Høsten 2011 fikk Aas utført en kontroll av det elektriske anlegget i huset og befaring av nettet fra hovedhuset til transformatoren. Kontrollen ble utført av en elektriker. Aas skriver at feilsøkingen ikke ga noen forklaring på blinkingen i lyset og det er ikke opplyst om årsak til usymmetri ble oppdaget og utbedret. I mai 2012 ble det avtalt at Skagerak Nett skulle foreta nye spenningskvalitetsmålinger hos Aas. Målingene ble utført i perioden og det ble målt i tilknytningspunktet og i hovedtavle i bolighuset. Måleren i tilknytningspunktet målte hele perioden, mens måleren i bolighuset kun målte i perioden Etter målingene konkluderer Skagerak Nett med at vartnepumpen er årsaken til spenningsproblemene og selskapet mener at det ikke er ansvarlig for å utbedre forholdet. Måleresultater Oppsummering av måling hos Aas: i tilknytningspunktet, i installasjonen og i nærmeste nettstasjon. Målin er i erioden : Tids unkt Plasserin Resultat Transformator 7950 Ingen overskridelser for målte verdier. Null spenningssprang Tollehau en Tilknytningspunktet Overskridelse av antall tillatte spenningssprang. 164 stk i (hovedtavle i garasje) løpet av en 24 timers periode. Spenningsusymmetri på 2,93 %. OK. Flimmer er OK Inne i installasjonen Overskridelse av antall tillatte spenningssprang. 57 stk i løpet av en 24 timers periode. Umin= 219 V og Umaks= 248 V. 5 ennin sus metri ikke målt.

3 Side 3 NVE Ifølge brev fra Skagerak Nett til Aas var det problemer med tidssettingen på instrumentet og Skagerak Nett anslår det reelle antallet spenningssprang i tilknytningspunktet til å være pr. døgn. De langsomme spenningsvariasjonene er innenfor grensene gitt i fol både i tilknytningspunktet og i installasjonen. Målinger i erioden : Tids unkt Plasserin Resultat Tilknytningspunktet Overskridelse av antall tillatte spenningssprang stk (hovedtavle i garasje) i løpet av en 24 timers periode. Spenningsusymmetri på 3,418 %. Langtids flimmer er utenfor grensene gitt i fol. OK Inne i installasjonen Overskridelse av antall tillatte spenningssprang stk i løpet av en 24 timers periode. Spenningsusymmetri på 4,053 %. Langtids flimmer er utenfor grensene gitt i fol. OK. Antall spenningssprang er betydelig flere i installasjonen enn i tilknytningspunktet. Langsomme spenningsvariasjoner er innenfor kravene gitt i fol. NVEs vurdering NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Det vises spesielt til forskrift av 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet (fol). Ved uenighet mellom kunde og nettselskap om leveringskvalitet og leveringspålitelighet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i fol 2-6. Forskriften regulerer leveringskvaliteten i det norske kraftsystemet og gjelder for den som helt eller delvis eier, driver eller bruker elektriske anlegg eller elektrisk utstyr som er tilkoblet det norske kraftsystemet. I fol 2-1 annet ledd heter det: De som omfattes av denneforskriften skal, dersom deres anlegg er skyld i at bestemmelsene i denne forskrfflen ikke kan overholdes, utbedreforholdet uten ugrunnet opphold Utbedringsplikten gjelder ikke for nettkunder, dersom grenseverdiene kun overskrides i eget tilknytningspunkt, og tilknyttet nettselskap ikke opplever problemer somfølge av dette. I saker der en nettkunde er misfornøyd med leveringskvaliteten skal nettselskapet i følge fol 2-5 gjøre de nødvendige undersøkelser for å stadfeste om bestemmelsene i fol er overholdt, og eventuelt stadfeste hvem som er skyld i at bestemmelsene ikke kan overholdes. Dersom det blir konstatert at det er nettkundens eget anlegg som er skyld i at bestemmelsen i fol ikke kan overholdes, utløser det en utbedringsplikt hos nettkunden, jf fol 2-1, annet ledd. Nettselskapet skal ta saken skriftlig opp med nettkunden og informere om utbedringsplikten i henhold til fol, jf fol 2-5. Utbedringsplikten gjelder ikke for nettkunder, dersom grenseverdiene overskrides kun i eget tilknytningspunkt, og tilknyttet nettselskap ikke opplever problemer som følge av dette. NVE vurderer hvorvidt Skagerak Netts levering i tilknytningspunktet i uthuset er i henhold til fol. Grenseverdiene til spenningskvalitet som er spesiflsert i fol gjelder målt i tilknytningspunkt og nettselskapene skal sørge for at grenseverdiene ikke er overskredet i tilknytningspunktet.

4 Side 4 N V E Aas har installert varmepumpe med mykstarter, vannpumpe og eget kloakkanlegg, i tillegg til andre vanlige husholdningsapparater. NVE mener at dette er apparater som kan forventes i en husholdning i dag og det skal være mulig å installere varmepumpe også utenfor tettbebygde strøk. Det er hovedsaklig nettselskapets ansvar å sikre at forsyningsspenningen til husholdninger med normale apparater er innenfor krav gitt i fol. Dette gjelder spesielt for krav til spenningssprang, langsomme spenningsvariasjoner og flimmerintensitet. I tilfeller der kravene til spenningsusymmetri ikke overholdes og dette skyldes skjevbelastning i kundens installasjon, mener NVE at husholdningskunder er utbedringsansvarlig for brudd på krav til usymmetri. Det må bemerkes at kunden kan velge å ikke utbedre i egen installasjon dersom ingen andre av nettselskapets kunder blir berørt av skjevbelastningen. Det fremkommer av saken at Skagerak Nett eller andre tilknyttede nettkunder ikke opplever problemer som følge av dette, og NVE mener derfor at Aas er unntatt for utbedringsplikten i denne saken. Dersom andre nettkunder eller Skagerak Nett på et senere tidspunkt får problemer som følge av usymmetri forårsaket i Aas' installasjon, må dette vurderes på nytt. I denne saken mener NVE at Skagerak Nett er ansvarlig for å utbedre spenningskvaliteten i tilknytningspunktet til Aas i Tollehaugveien 100. Dette gjelder for antall spenningssprang, som kan oppstå maksimalt 24 ganger pr døgn, og langtidsintensitet av flimmer. NVEs vedtak Med hjemmel i forskrift 30. november 2004 nr 1557om leveringskvalitet i kraftsystemet 2-6 fatter NVE følgende vedtak: Klageadgang Skagerak Nett AS har ikke overholdt forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet 3-5 om antall spenningssprang pr. døgn og forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet 3-6 om langtidsintensitet av flimmer i tilknytningspunktet til Aas i Tollehaugveien 100. Skagerak Nett AS er ansvarlig for å utbedre nevnte forhold i tilknytningspunktet til Aas i Tollehaugveien 100 innen Skagerak Nett AS skal skriftlig bekrefte overfor NVE at tiltaket er utført i henhold til fristen. Bjørnar Aas er ansvarlig for de påviste forekomstene av spenningsusymmetri. Aas er unntatt fra plikten til å utbedre forholdet, jf forskrift om leveringskvalitet i krafisystemet 2-1, da det ikke er påvist at andre nettkunder påvirkes av dette. Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse Med hilsen Ove Flataker avdelingsdirektør /0 'S Torfin Jonassen seksjonssjef 4,

5 Side 5 N V E Brevets mottakere: Navn Adresse Post Ska erak Nett AS Postboks PORSGRUNN B'ørnar Aas Tollehaugveien KODAL

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken 8,Norges vassdrags- og - energidirektorat NVE «Navnl» «Navn2» «Adrl» «Adr2» «Post» «LAND» Vår dato: 2 a 02 2011 Vår ref.: NVE 201000883-5 en/hsf Arkiv: 642 Saksbehandler: Deres dato: Hege Sveaas Fadum

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.01.2015 Vår ref.: 201403051-3 Arkiv: 634

Detaljer

Effektkrevende elektrisk utstyr, utfordring for nettet

Effektkrevende elektrisk utstyr, utfordring for nettet Effektkrevende elektrisk utstyr, utfordring for nettet Informasjonsmøte installatører 29.1.2015 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. Tendenser mot mer effektkrevende utsyr og utfordringer 2. Hva er utfordrende

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 22.02.2011 Vår ref.: NVE 201100958-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand/Pål Melvær Deres ref.: 22 95 93 79/22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.11.2014 Vår ref.: 201402664-6 Arkiv: 623

Detaljer

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet - Åpen Rapport Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet Utfordringer i form av kostnader i nettet, og rutiner for håndtering av utfordrende elektriske apparater

Detaljer

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet Nettavtale mellom Statnett SF (Statnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av Sentralnettet Definisjoner Energiloven Forskrift om kraftomsetning og nettjenester FoL FoS Kontrollforskriften

Detaljer

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 Stikkordsregister: Kategori Side AVTALEINNGÅELSER, LEVERANDØRSKIFTE, GARANTIAVTALER, BESTEMMELSER OM PRISVARSLING, OPPSIGELSE OG

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 - Åpen Rapport Måling og rapportering av spenningskvalitet Forfatter Helge Seljeseth SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET - MÅLSETTING... 7

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Saksbehandler: Deres dato: 3.11.2010. Eirik Bjerke Thorsen Deres ref.: 22 95 93 80

Saksbehandler: Deres dato: 3.11.2010. Eirik Bjerke Thorsen Deres ref.: 22 95 93 80 N Vallorges E vassdrags-og energidirektorat l'j": 11'.'n! '! rcitirpirine.---1 ; Marine Harvest Norway AS Postboks 4102, Dreggen 1 1 JULI.1:1 5835 Bergen L12.5,9Acsr Vår dato: C1 JUL2011 Vår ref.: NVE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT Agder Energi Nett AS TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT (Standardvilkår næringskunder) for kunder som er tilknyttet Regionalnettet samt for kunder med enkeltuttak over 20GWh/år fra Fordelingsnettet (heretter

Detaljer