1 Innledning MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innledning MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM"

Transkript

1 Retningslinje MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Innledning Generelt FORSKRIFTSMESSIG PÅLEGG MELDING OM INSTALLASJONSARBEIDER KOSTNADER Anlegg som demonteres etter bruk Anlegg som blir del av permanent forsyning KAPASITET I DISTRIBUSJONSNETTET VARSEL OM STRØMSTANS MÅLER Lavspenningsanlegg BYGGESTRØMSKASSER GENERELT Ordinære byggestrømskasser Ambulerende byggestrømskasser Valg av strømleverandør ANSVAR Merking Plassering Krav til kortslutningsvern Kortslutningsverdier Kvalitet - sikkerhet og adgang Fremføring/til- og frakopling KILE-kostnader i forbindelse med midlertidige anlegg BYGGESTRØMSKASSER AMBULERENDE BYGGESTRØMSKASSER Høyspenningsanlegg GENERELT MÅLING MERKING AVTALE OM BYGGING AV HØYPENNINGSANLEGG AVTALE OM DRIFTSLEDERANSVAR KORTSLUTNING - OG JORDFEILVERN Grensesnitt Idriftsettelse/overtagelse Dokumentasjon GENERELT BYGGESTRØMSKASSER NETTSTASJONER Definisjoner Innledning Denne retningslinje gjelder ved etablering av midlertidige (provisoriske) anlegg i Nettselskapets nett. Godkjente entreprenører, installatører med flere skal følge denne retningslinje i forbindelse med etablering og avvikling av midlertidige anlegg. Med midlertidige anlegg i denne sammenhengen menes et anlegg som benyttes av utbygger/entreprenør/arrangør som en provisorisk løsning for uttak av strøm fra Hafslund Nett s distribusjonsnett i en bygge-/anleggsperiode eller ved et enkeltstående arrangement. Retningslinjen gjelder ikke for midlertidige anlegg som etableres ifb. med ombygging av Nettselskapets anlegg. For eksempel provisorisk nettstasjon som erstatning for den ordinære nettstasjonen mens denne ombygges.

2 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 2 av 10 2 Generelt Midlertidige anlegg kjennetegnes ved at de kan være noe forenklet med hensyn til utførelsen i forhold til permanente anlegg og hvor eieren av det midlertidige anlegget normalt er andre enn Nettselskapet. 2.1 Forskriftsmessig pålegg Midlertidige anlegg er underlagt de samme forskrifter som permanente anlegg. Av den grunn skal denne type anlegg utføres, driftes og vedlikeholdes iht. gjeldende forskrifter, retningslinjer og spesifikasjoner. Nettselskapets retningslinjer, spesifikasjoner, instrukser, rutiner og brukerspesifikasjoner finnes tilgjengelig i Nettbiblioteket på Nettselskapets hjemmeside (se Kabelanlegg kan forlegges midlertidig inntil 3 mnd., for øvrig skal kabelanlegg forlegges permanent eller tillatelse til videre midlertidig drift må gis av DSB. I spesielle tilfeller kan kabler med spenning opp til 72,5 kv avdekkes eller forlegges direkte på bakken såfremt forleggingen blir kontrollert minst en gang pr. uke. Kablene skal være mekanisk trygt lagt. På beferdede plasser og lignende skal kablene være lagt beskyttet og grøfter skal være avsperret. Nettstasjoner skal i størst mulig grad anlegges og betraktes som et permanent anlegg! 2.2 Melding om installasjonsarbeider Melding om installasjonsarbeider skal sendes Nettselskapet hver gang et midlertidig høyspenningog/eller lavspenningsanlegg skal tilknyttes distribusjonsnettet. Unntatt fra disse bestemmelser er ambulerende byggestrømskasser hvor det er tilstrekkelig å benytte melding om installasjonsarbeid kun ved første gangs etablering. Imidlertid vises det til pkt. 3.4 for egen meldingsrutine ifm. ambulerende byggestrømskasser. 2.3 Kostnader Anlegg som demonteres etter bruk Normalt skal den som bestiller et midlertidig anlegg dekke alle de kostnader som påløper. Såfremt hele anlegget skal demonteres etter bruk, vil alle kostnadene bli definert som driftskostnader og faller således utenfor reglene om anleggsbidrag. Driftskostnader fakturert fra Nettselskapet faktureres inklusiv mva Anlegg som blir del av permanent forsyning Dersom hele/deler av et midlertidig anlegg skal utnyttes som et permanent anlegg, skal kunden dekke kostnaden med dette anlegget i form av et anleggsbidrag jf. (Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer ( 17-5 Anleggbidrag). Anleggsbidrag fakturert fra Nettselskapet faktureres eksklusiv mva. 2.4 Kapasitet i distribusjonsnettet Det midlertidige anlegget kan være tilkoblet distribusjonsnettet inntil Nettselskapet har behov for å tildele den ledige effekten til et permanent anlegg. Ønsker bestiller/eier av det midlertidige anlegget

3 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 3 av 10 og opprettholde tilknytning til distribusjonsnettet, må i så tilfelle anlegget forsterkes ytterligere. I slike tilfeller kommer retningslinje 01_04_02_Forsterkning_DN til anvendelse. Bestiller vil bli fakturert av Nettselskapet iht. retningslinje 01_04_02_Forsterkning_DN og evt. for måleroppsett. Alle andre påløpte kostnader er en sak mellom bestiller og den entreprenør som bestiller har inngått avtale med om gjennomføring av oppdraget. 2.5 Varsel om strømstans I henhold til gjeldende leveringsvilkår er ikke Nettselskapet forpliktet til å varsle forbruker- og næringskunder ved strømstans av midlertidig anlegg. Imidlertid vil disse kunder, på linje med kunder med permanente anlegg, omfattes av den ordinære varslingsrutine så fremt eier av anlegget har meddelt Nettselskapet anleggsadressen anlegget er tilkoblet. Nettselskapets kunde kan, via websiden Min side, selv velge varslingsmåte og eventuelt annen varslingsadresse enn regningsadresse. For ambulerende anlegg forutsettes det at eier følger retningslinjens pkt. 3.4 vedrørende varsling til Nettselskapet ved frakobling/flytting av midlertidig anlegg (byggestrømskasse) til ny adresse. Manglende varsling til Nettselskapet medfører at anlegget faller utenfor den ordinære varslingsrutine, og således vil kunden ikke bli varslet om strømutkobling. 2.6 Måler Alle midlertidige anlegg skal ha fastmontert måler. Måler monteres for Nettselskapet av en av Nettselskapet godkjent målerleverandør. Det skal ikke settes spenning på noe anlegg før måler er montert. Den som har ansvaret for å tilkoble et midlertidig anlegg til distribusjonsnettet, har også ansvaret for å forsikre seg om at anlegget blir målt iht. Nettselskapets retningslinjer og gjeldende forskrifter. Den som inngår avtale om nettleie med Nettselskapet, har ansvar for at måleravlesning gjennomføres i samsvar med Nettselskapets rutiner og gjeldende forskrifter. Anlegget skal avleses og avregnes på lik linje med et permanent anlegg, herunder vises særlig til nettleieavtalens 5 Måling og måleravlesning. Det vises til retningslinje Måling av provisoriske anlegg som beskriver målerrelaterte forhold. 3 Lavspenningsanlegg 3.1 Byggestrømskasser generelt Byggestrømskasser benyttes generelt som midlertidige sikringskap med mulighet for forenklet tilkobling av ledningsuttak. Byggestrømskassen skal kun tilknytes lavspennings distribusjonsnett. Skjema for bestilling av nettleie skal benyttes når kundeforhold mellom Nettselskapet og kunden etableres. Skjema «Bestill nettleie» finnes på vår web side Ordinære byggestrømskasser Ved ordinære byggestrømskasser opprettes kundeforhold med nytt måleroppsett hver gang kassen leies ut til en kunde. Det er eier av kassen som avgjør om det er eier (installatør/entreprenør) selv eller sluttkunden (leietager) som skal opptre som Nettselskapets kunde. Nettselskapet fakturerer kunden for nettleie. Installatøren skal sende inn melding om installasjonsarbeider hver gang byggestrømskassen skal tilknyttes distribusjonsnettet.

4 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 4 av Ambulerende byggestrømskasser Ved ambulerende byggestrømskasser etableres det kundeforhold med måleroppsett mellom Nettselskapet og eier av det midlertidige anlegget, når byggestrømskassen tas i bruk første gang innenfor Nettselskapets konsesjonsområde. Leietager av et ambulerende anlegg har ikke adgang til å stå i kundeforholdet mot Nettselskapet. Måleren monteres permanent og blir normalt ikke demontert før kundeforholdet sies opp. Installatøren skal sende inn melding om installasjonsarbeider kun den første gangen byggestrømskassen skal tilknyttes distribusjonsnettet. Melding til nettselskapet ved senere tilknytninger jf. pkt 3.4. Nettselskapet fakturerer eier av byggestrømskassen for nettleie. Eier av ambulerende byggestrømskasse fakturerer sin kunde/leietager for leie og bruk, inklusiv kostnadene for nettleie, iht. avtale partene i mellom Valg av strømleverandør Nettselskapets kunder jf. pkt og velger selv strømleverandør blant aktørene i markedet. Dersom kunden ikke har valgt strømleverandør på tilkoblings tidspunkt vil Nettselskapet levere strøm til anlegget. Gjennom leveringsplikten er Nettselskapet lovpålagt å levere strøm inntil kunden har inngått avtale om og fått leveranse fra en ordinær strømleverandør. Mangler blankett for valgt strømleverandør ved etablering av anlegget, vil kunden få strømavtale etter «leveringsplikten» inntil ordinær strømleverandør er valgt. 3.2 Ansvar Det er eier som er ansvarlig for at det midlertidige anlegget bygges, vedlikeholdes og driftes iht. forskriftene. Det betyr bl.a. at eier er ansvarlig for jevnlig kontroll av anlegget Merking Midlertidig anlegg (byggestrømkasse) skal merkes med navn på eier/selskap. Måler og anlegg merkes iht. retningslinje Måling av provisoriske anlegg Plassering Byggestrømskasser skal normalt plasseres på eget stativ. Stativet skal plasseres min. 2 m og maks. 5 m fra tilknytningspunktet, (stolpe, mast eller nettstasjon). I særskilte tilfeller kan byggestrømskassen plasseres direkte på stolpen. Byggestrømskassen skal da festes på en slik måte at den enkelt kan demonteres ved arbeider i stolpen. Byggestrømskasser tilkoblet nær ved fordelingskap og nettstasjoner skal plasseres slik at de ikke hindrer adkomst og daglig drift Krav til kortslutningsvern Kortslutningsvern skal etableres iht. gjeldende forskrifter Kortslutningsverdier Nettselskapet oppgir kortslutningsverdier i angitt tilknytningspunkt i svar på melding om installasjonsarbeider. Kortslutningsverdier fra tilknytningspunktet og frem til det midlertidige anlegget må eieren/installatøren beregne selv Kvalitet - sikkerhet og adgang Midlertidige anlegg (byggestrømskasser) i drift skal være i god stand, være forsvarlig låst og gi god sikkerhet for publikum og utførende. Nettselskapet skal, til en hver tid, gis adgang til kassen for inspeksjon og eventuelt skifte av måler.

5 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 5 av Fremføring/til- og frakopling Nettselskapet angir, i svar på Nettmeldingen, aktuelt tilknytningspunkt i nettet. Leveringsplikten innebærer at Nettselskapet må sørge for midlertidig tilknytning i det punktet kunden ønsker byggestrømkasse. Kostnader nettselskapet har ved framføring av strøm til midlertidige anlegg forut for permanent tilknytning kreves dekket av kunden gjennom et anleggsbidrag. Beregningen følger av kontrollforskriften Utleie eller salg av selve byggestrømkassen og kabler fra byggestrømkasse og fram til der uttaket skjer, omfattes ikke av de plikter nettselskapene er pålagt gjennom monopolreguleringen. Det fremgår av NVEs uttalelse at kostnadene for det midlertidige anlegg kan kreves dekket av kunden gjennom et anleggsbidrag. Det må forstås slik at NVE her tenker på et anlegg som blir en del av det permanente strømforsyningsanlegget. Anleggsbidrag et investeringstilskudd til et permanent nettanlegg (uten MVA). Kostnadene for et midlertidig anlegg for byggestrøm, som skal fjernes etter kort tid, må dekkes av kunden på «vanlig» måte som for serviceoppdrag med MVA. Innføring i nettstasjoner og fordelingskap skal skje gjennom etablerte luker. I de tilfeller det ikke er etablert luker for midlertidige kabler, må det graves opp for innføring av kabel. I enkelte tilfeller kan det etableres en ny luke i nettstasjonen for midlertidige kabler, men alle slike tilfeller skal godkjennes av Nettselskapet på forhånd. Kabelgjennomføringer i lufterister og lignende er ikke tillatt. Nettselskapet tar forbehold om frakobling av midlertidige anlegg til fordel for nye permanente anlegg. Det skal ikke tas forbehold om frakobling av midlertidige anlegg i de tilfeller eier/bestiller har bekostet en kapasitets utvidelse i distribusjonsnettet før tilknytning av et midlertidig anlegge. Forbehold beskrives i løsningsbrev og eller melding om installasjonsarbeider som utarbeides av Nettselskapet og sendes eier/bestiller av anlegget. Til- og frakobling av byggestrømskasser skal foretas av en av Nettselskapets godkjente entreprenører eller av en installatør. Ved opphør av midlertidige anlegg skal Hafslund Netts entreprenør frakoble, og fjerne kabelen frem til målerskapet. Nettselskapet kan, uansett årsak, med 2 ukers skriftlig varsel kreve at provisorisk anlegg frakoples. Merk: Installatører som har godkjenning om til- og frakobling fra nettselskapet, har tillatelse til å koble til- og fra midlertidige anlegg i fordelingskap og stolper. Tillatelsen gis under den forutsetning at gjeldende lover og forskrifter til en hver tid overholdes. Det gjøres spesielt oppmerksom på Forskrift for elektriske forsyningsanlegg (FEF), Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FSL), Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg samt forhold rundt klatring i stolper. Til- og frakobling i nettstasjoner skal kun foretas av en av Nettselskapets godkjent entreprenør.

6 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 6 av KILE-kostnader i forbindelse med midlertidige anlegg Det kan oppstå KILE-kostnader på flere hundretusen kroner i forbindelse med utkopling av transformator og til-/frakopling av provanlegg. I verste fall kan det bli KILE-kostnader 3 ganger, i forbindelse med til- og frakopling av provanlegget og tilkopling av det permanente anlegg. Det må være et mål å unngå store KILE-kostnader, det er derfor nødvendig å lage rutiner for løsninger som reduserer KILE-kostnadene til et absolutt minimum, dvs. bare en utkopling til sammen for tilkopling av provanlegg og det permanente anlegg. Det er ikke anledning å fakturere kunden for KILE-kostnaden i forbindelse med utkoplinger som følge av til-/frakopling av midlertidige-/permanente anlegg. 3.3 Byggestrømskasser Ved etablering av en byggestrømskasse behandles anlegget på samme måte som en ny, permanent installasjon, med samme krav til innsending av melding om installasjonsarbeider. Nettleiebestilling og situasjonskart skal vedlegges meldingen. Skal anlegget fungere som en ambulerende byggestrømskasse, så anmerkes dette på melding om installasjonsarbeider, se for øvrig kap Ved etablering av en byggestrømskasse blir anlegget registrert på bestiller, jf. nettleiebestillingen, og har varighet inntil oppsigelse er mottatt. Når byggestrømskassen skal frakobles distribusjonsnettet, sendes oppsigelse av nettleieforholdet til Nettselskapet på vanlig måte ved bruk I de tilfeller der transformatoren må koples ut i forbindelse med tilkopling/frakopling av et provisorisk og permanente anlegget, påløper det KILE-kostnader for Hafslund. I noen tilfeller for større transformatorer, kan KILE-kostnaden bli betydelig. Det er derfor viktig å finne en teknisk løsning på lavspenningssiden som gjør det unødvendig med flere utkoplinger av transformatoren i forbindelse med det provisoriske og permanente anlegg. Løsningsalternativer for å få til dette kan være: montere det permanente anlegg med en gang for kundenes regning montere en bryterfunksjon på lavspentsiden av transformatoren for provisorisk/permanent forsyningen til det aktuelle bygg utføre til-/frakoplinger som AUS-arbeid. av standardblankett eller via målerstand ved avsluttet leieforhold oppgis. Frakobling av midlertidig anlegg. Se: Retningslinje Måling provisorisk anlegg, avsnitt 2.2 Opphør av anlegget og sluttoppgjør mot nettkunden foretas når måler og oppsigelse er mottatt av Nettselskapet. 3.4 Ambulerende byggestrømskasser Eier/installatør/entreprenør skal, ved første gangs etablering, sende inn melding om installasjonsarbeider med nettleiebestilling som vedlegg. Det anmerkes på meldingen at dette midlertidige anlegget skal etableres som en ambulerende byggestrømskasse. Nettselskapet skal varsles hver gang et ambulerende anlegg frakobles distribusjonsnettet og: 1. Lagres hos eier for bruk ved neste utleie tilfelle

7 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 7 av Flyttes til ny anleggsadresse Varslingen skal som hovedregel foregå vha. kontaktskjema som finnes på våre Internettside Meldingen skal inneholde følgende informasjon: Ansvarlig eier/selskap Kontaktperson Telefonnr. E-postadresse Anleggsnr. Annleggskiltnr. Målernummer Tidligere anleggsadresse Om det flyttes eller lagres for senere bruk Ny anleggsadresse Dato for flytting til ny anleggsadresse Overbelastningsvernets størrelse For ambulerende anlegg som lagres hos eier for senere bruk /utleie skal anlegg- og varslingsadressen settes til eiers firmaadresse (regningsadresse) i Nettselskapets kunde- og informasjonssystemet. Nettselskapet gir ikke bekreftende tilbakemelding/godkjenning i forhold til innsendt e-post med varsel om flytting av ambulerende byggestrømskasser med overbelastningsvern opp til og med 63A. Derimot skal godkjenning i ELSMART foreligge fra Nettselskapet, før installatør/entreprenør tilkobler ambulerende byggestrømskasser med overbelastningsvern større enn 63A. 4 Høyspenningsanlegg 4.1 Generelt Midlertidige høyspenningsanlegg skal betraktes som permanent fastmontert høyspenningsanlegg mht. krav gitt av forskrifter og internkontroll system mv. Betingelsene for etablering, kobling og arbeid i midlertidige høyspenningsanlegg er regulert i egne avtaler mellom Nettselskapet og eier av anlegget. Om et høyspenningsanlegg, som bare skal stå en begrenset tid, er å betrakte som et midlertidig eller permanent anlegg, avgjøres av Nettselskapets saksbehandler, ut fra formål og beregnet brukstid. Likevel skal nettstasjoner og kabelanlegg normalt betraktes på lik linje med permanente anlegg! 4.2 Måling Det vises til retningslinje Måling av midlertidige anlegg som beskriver målerrelaterte forhold.

8 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 8 av Merking Nettselskapet tildeler nettstasjonsnummer til nettstasjonen i det løsning om tilkobling til nettet utarbeides. Egen nummerserie for midlertidige nettstasjoner skal benyttes. Det skal etableres nytt nummer hver gang nettstasjonen flyttes til ny lokasjon, selv om flytting foretas innenfor samme kommune. Spesifikasjon 042- Nummerering og spesifikasjon 043- Merking skal følges for etablering av nettstasjonsnummerskilt og høyspenning livsfare skilt. 4.4 Avtale om bygging av høypenningsanlegg Alle som skal bygge og drive elektriske anlegg med spenning over 1 kv må ha konsesjon iht. Energiloven. Nettselskapet har områdekonsesjon og har tillatelse til å bygge og drive distribusjonsnett innenfor sitt forsyningsområde. Entreprenører som ønsker å etablere private midlertidige høyspenningsanlegg innenfor Nettselskapets områdekonsesjon, må derfor inngå en avtale om bygging av høyspenningsanlegg. Forslag til avtale finnes som vedlegg 3 til denne retningslinje. Avtalen inkl. enlinjeskjema skal lagres som en fil i Nettselskapets arkivsystem iht. følgende kriterier: Tittel: Dok Dato: Beh Status: Type skriv: Dok ansvar: Til/Fra: Saksbeh: Innhold: Dok. type: Nettst: Teknisk avtale_nst_xxxx_nst_xxxx _adresse Motpartens avtale dato Ferdig Inngående Org. kode (01Nxxx avhengig av saksbeh. Org. plassering) Navn og firma til den som signerer avtalen Planleggers initialer Teknisk avtale mellom NN (nettselskapet)og NN (firma) Kontrakt/Avtale Alle nettst Id, (3 stk ved ringforbindelse). En blank i mellom hver nettst Hafslund Nett skal varsles når avtalen første gang er lagret i IFS slik at avtalen blir registrert i en felles oversikt. Varsling skal også finne sted når avtalen utløper. Når avtalen utløper skal følgende utføres i arkivsystemet: 1. først i Tittelfeltet legges inn Utgår. Dette for at avtalen ikke skal fremkomme i spektrum når den er utløpt. 4.5 Avtale om driftslederansvar Det skal for, et hvert høyspenningsanlegg, utarbeides en avtale om driftslederansvar og kobling mellom Nettselskapet og eier av anlegget. Forslag til avtaler finnes som vedlegg 1 og vedlegg 2 til denne retningslinje. Vedlagt avtalen i samme fil lagres et enlinje koblingsskjema. Originalavtale, signert av begge parter, skal lagres i Nettselskapets arkivsystem med følgende kriterier: Det vises til pkt. 4.4 for registrering i arkivsystemet med unntak av følgende felter i profilkortet: Tittel: Innhold: Driftslederavtale_Nst_xxxx_Nst_xxxx _adresse Driftslederavtale mellom NN (nettselskapet) og NN (firma)

9 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 9 av Kortslutning - og jordfeilvern Kortslutningsvern etableres i høyspenningsanlegget iht. gjeldende forskrifter. Eier er ansvarlig for at selektivitet mot Nettselskapets nett oppnås. Eier av anlegget vil ved selektivitetssvikt måtte dekke KILE kostnader i Nettselskapets nett som påløper som følge av feil i eierens anlegg. For ordinære (enkle) anlegg kreves det ikke høyspennings effektbryter. Imidlertid kan Nettselskapet kreve høyspennings effektbryter ved større mer komplekse anlegg. Nettselskapet vil i sin behandling av melding om installasjon påpeke et eventuelt krav om effektbryter dersom dette blir nødvendig. Lavspenningsanlegg tilknyttet et midlertidig høyspenningsanlegg skal ha automatisk utkopling eller feilindikasjon for jordfeil, jfr 5-2 i FEF. 5 Grensesnitt Grensen mellom det midlertidige anlegget og Nettselskapets nett defineres som det punkt hvor det midlertidige anlegget tilknyttes Nettselskapets nett (tilknytningspunkt). For anvisning av tilknytningspunkt i lavspennings distribusjonsnett henvises kunden til nærmeste eksisterende distribusjonsnett. Nettselskapet må i ethvert slikt tilfelle vurdere om det er hensiktsmessig at Nettselskapet selv blir eier av dette nettet. En slik avgjørelse må begrunnes i en teknisk/økonomisk vurdering ut i fra fremtidige behov for distribusjonsnett i området. Nettselskapet eier normalt høyspenningsanlegget frem til og med endeavslutningen i nettstasjoner og definerer tilknytningspunktet som tilkoblingslask på høyspennings bryter(e). Avtale om grensesnitt og anleggseierskap skal inngås mellom Nettselskapet og anleggseier ved tilknytning av midlertidig høyspenningsanlegg. 6 Idriftsettelse/overtagelse Det skal foretas kontroll av anlegget før idriftsettelse. Dette utføres iht. retningslinje 14_01_01Idriftsettelse og overtagelse av anlegg. 7 Dokumentasjon 7.1 Generelt Alle midlertidige anlegg skal registreres i Nettselskapets kunde og informasjons system med egen installasjon med tilhørende anlegg under installasjonen. 7.2 Byggestrømskasser Byggestrømskasser og tilhørende Lavspenning ledningsnett frem til målerpunktet skal ikke dokumenteres i GeoNIS. Disse anlegg er bl.a. i motsetning til permanente anlegg ikke å anses som dimensjonerende for nettet. 7.3 Nettstasjoner Midlertidige nettstasjoner som f. eks. er etablert på byggeplasser, ifm. arrangementer etc. eies som hovedregel ikke av Nettselskapet, men skal allikevel dokumenteres som et permanent anlegg i

10 Retningslinje : Provisoriske-/ midlertidige anlegg V7 Side 10 av 10 GeoNIS med unntak av lavspenningskabler/linjer og tilhørende tilknytningspunkt som ikke skal dokumenteres. Når entreprenøren bestiller koblingsordre av Nettselskapets Driftssentral, vil anlegget bli registrert i Nettselskapets driftskontrollsystem i det anlegget settes i drift. Nettstasjoner skal ikke registreres i IFS med eget anleggsobjekt. Disse anlegg eies av entreprenøren/kunden og skal derfor verken fremkomme som eiendel i regnskapssystemet eller ivaretas av Nettselskapets vedlikeholdsansvar. 8 Definisjoner Distribusjonsnett: Overføringsnett med nominell spenning opp til og med 22kV, med mindre annet er bestemt. Anleggsadresse: Adressen til stedet der anlegget og målepunkt befinner seg. Varslingsadresse: Adresse som benyttes for utsendelse av varsel om strømutkobling. Overbelastningsvern (OV): Vern som skal kunne bryte enhver overbelastningsstrøm i kretsens ledere før slike strømmer fører til en temperaturstigning som kan være skadelig for isolasjon, skjøter, avslutninger eller ledernes omgivelser. Kortsluttningsvern (KV): Vern som skal kunne bryte enhver kortslutningsstrøm i kretsens ledere før en slik strøm kan bli farlig med henblikk på termiske og mekaniske virkninger på ledere og koblinger. Tilknytningspunkt (TP): Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom Nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold. Ambulerende byggestrømskasse: Med ambulerende byggestrømskasse menes et midlertidig anlegg med måler i et flyttbar sikringskap, som forventes å flyttes fra byggeplass til byggeplass, uten at måler demonteres hver gang. Anleggsbidrag: Beregnet investeringstilskudd ved tilknytning av en ny kunde eller ved forsterkning av nettet til en eksisterende kunde. GeoNIS: Elektronisk kartsystem som bl.a. viser Nettselskapets distribusjonsnett. KILE kostnad KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi).

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT 1 Innledning Denne retningslinje gjelder ved etablering av midlertidige (provisoriske) anlegg

Detaljer

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet Retningslinje 01-00-02 TILKNYTNING PÅ ULIKE NETTNIVÅ Gyldig fra: 2016-05-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER AV NETTNIVÅ I DISTRIBUSJONSNETTET...1 2 HØYSPENNINGSTILKNYTNING

Detaljer

Oppstart Elsmart http://www32.elsmart.com/portal/web.nsf/info?openview&cat=nyheter. Innlogging

Oppstart Elsmart http://www32.elsmart.com/portal/web.nsf/info?openview&cat=nyheter. Innlogging Tittel RL Krav til utfylling av melding om Installasjonsarbeid Dokumenttype Godkjent: Godkjent av: Retningslinje 12.11.2015 Torbjørn Opland Hensikt Dokumentet angir krav til installatør om utfylling av

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1 Retningslinje 01-01-01 ELEKTRONISK MELDING AV INSTALLASJONS- ARBEIDER Dk. ansvarlig: Arne Ringstad Dk. gdkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-10-28 Distribusjn: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Gjelder fra:

Gjelder fra: 01.2017 Innhold 1 Innledning... 2 2 Generelt... 2 2.1 Formål... 2 2.2 Retningslinjer, normer, instrukser mv.... 2 2.3 Kvalifikasjoner... 2 3 Leveransen... 2 3.1 Nettselskapets ansvar... 3 3.1.1 Melding

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER...

Detaljer

- INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1

- INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 Retningslinje 10-01-04 LAVSPENNINGSNETT Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2016-11-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 2 NYANLEGG...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. (Nettselskapet) Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse. (målepunkt-id) (anleggsadresse)

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. (Nettselskapet) Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse. (målepunkt-id) (anleggsadresse) PLUSSKUNDEAVTALE mellom (Nettselskapet) og Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse (målepunkt-id) (anleggsadresse) 1 Innhold 1. AVTALENS BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2010 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.12.2009 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 Retningslinje 01-04-02 FORSTERKNING DN Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2016-11-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 2 FORSTERKNING...

Detaljer

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet REN blad 3005 VER 1.2 / 2011 Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet mellom Sunnfjord Energi AS (Nettselskapet) på den ene siden og [Fyll inn kundens navn] (Innmatingskunden)

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 4 DOKUMENTASJON... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 4 DOKUMENTASJON... 4 Spesifikasjon 031-01 BEHANDLING AV JORDFEIL Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Berit Langaas Gyldig fra: 2008-10-15 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1

Detaljer

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR FOR MIDT-TELEMARK ENERGI AS Gjeldende fra 01.01.2015. Fellesforskrifter: 1. Elektrisk kraft og nettleie blir levert etter

Detaljer

Anders Lie

Anders Lie Dokumenttype: Dato: Side 1 av 7 Innhold Tekniske krav ved byggeoppdrag... 2 1 Innledning... 2 2 Generelt... 2 2.1 Formål... 2 2.2 Retningslinjer, normer, instrukser mv.... 2 2.3 Kvalifikasjoner... 2 3

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Disse standard tilknytningsvilkår gjelder for eieren av en elektrisk installasjon (heretter kalt anlegg) som skal eller er tilknyttet til Hafslund Netts (heretter

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING

RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING Måling MÅLING - ENTREPRENØR Dok. ansvarlig: Jens Robert Grønli Dok. godkjenner: Jens Robert Grønli Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Ringeriks. Kraft. Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår. Gjeldende fra 26.06.2008

Ringeriks. Kraft. Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår. Gjeldende fra 26.06.2008 Ringeriks \~ Ringeriks Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 26.06.2008 Rin g en ks j NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG

Detaljer

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Arbeid nær ved elektriske anlegg innebærer risiko for liv, helse og materielle verdier. Det skal ved alt slikt arbeid

Detaljer

Tilknytingsvilkår for næringskunder

Tilknytingsvilkår for næringskunder Tilknytingsvilkår for næringskunder EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig Spesifikasjon 3-02-01 SØK OG OPPFØLGING AV JORDFEIL I NETTKUNDENS EL-ANLEGG Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1. Generelt / innledning

1. Generelt / innledning 1. Tariffvilkår for nettleie med fleksibelt forbruk Sist endret : asthil - 06.09.2013 1. Generelt / innledning 1.1. Avtaleforholdet Disse vilkår for fleksibelt forbruk inngår som vedlegg til standard nettleie

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet

Detaljer

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak Luster Energiverk AS 6868 Gaupne Vår dato: 15.08.2005 Vår ref.: NVE 200500212-7 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 10.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på tariffering

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

3.0 Omfang Instruksen omfatter hele fordelingsnettet tilhørende Hafslund Nett Øst.

3.0 Omfang Instruksen omfatter hele fordelingsnettet tilhørende Hafslund Nett Øst. SPESIFIKASJON OG KRAV FOR MERKING AV ANLEGG I FORDELINGSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Nordevall Vidar Martiniussen Gyldig fra: 15 november, 2013 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 1.0 Hensikt

Detaljer

TILKNYTNINGSVILKÅR. NÆRINGSKUNDER m.v.

TILKNYTNINGSVILKÅR. NÆRINGSKUNDER m.v. 1 TILKNYTNINGSVILKÅR NÆRINGSKUNDER m.v. 2 Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for eiere av elektriske

Detaljer

ENTREPRENØRERS ANSVAR FOR INNGÅELSE AV OVERENSKOMST

ENTREPRENØRERS ANSVAR FOR INNGÅELSE AV OVERENSKOMST Retningslinje 04-01-02 ENTREPRENØRERS ANSVAR FOR INNGÅELSE AV OVERENSKOMST Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Ann Hauge Erik Jansen Gyldig fra: 2012-01-01 Versjon: 6.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Orientering installatører og utbyggere.

Orientering installatører og utbyggere. Orientering installatører og utbyggere. Forutsetninger for elektrisk tilknytning. Teknisk Økonomisk Tilknytningskostnad - Anleggsbidrag Gyldig fra 01.07.2015 Stange Energi Nett AS tar forbehold om framtidige

Detaljer

231-02 Høyspenningsnett

231-02 Høyspenningsnett Spesifikasjon 231-02 Høyspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kjell Ødegård Gyldig fra: 2014-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 HØYSPENNINGS

Detaljer

REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning

REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning Formål Formålet med dette REN bladet er å gi oversikt og struktur til prosessen mellom potensiell Innmatingskunde og det

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Nils-Martin Sætrang 15.03.2014 NMS Deres dato: Deres referanse: Til alle våre kunder KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Tariffgrunnlaget

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.:

Vår dato: Vår ref.: NVE ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 06. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004442-6 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95 92 41 NVEs

Detaljer

Denne instruks skal sikre at HE,s praksis vedr. tilknytninger er i samsvar med gjeldene lovverk. Innholdsregister Tema Side 1 GENERELT 2

Denne instruks skal sikre at HE,s praksis vedr. tilknytninger er i samsvar med gjeldene lovverk. Innholdsregister Tema Side 1 GENERELT 2 Side1av15 Vedlegg 12 Denne instruks skal sikre at HE,s praksis vedr. tilknytninger er i samsvar med gjeldene lovverk. Innholdsregister Tema Side 1 GENERELT 2 2 BESTILLING OG GODKJENNING AV TILKNYTNING

Detaljer

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. [Navn kunde] Tilknytningspunkt. [Måler ID] Lyse Elnett AS

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. [Navn kunde] Tilknytningspunkt. [Måler ID] Lyse Elnett AS PLUSSKUNDEAVTALE mellom [Navn kunde] i Tilknytningspunkt [Måler ID] og Lyse Elnett AS ARKIVREFERANSE LYSE: [fylles inn] SAKSNUMMER: [fylles inn] DOKUMENTNUMMER: [fylles inn] Innhold 1. AVTALENS BAKGRUNN

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 11.05.10 Prosjekt KS Hovedprosedyre: Nettilknytning i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.11.10 KS Rutine: Retningslinjer for behandling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold:

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG Stikkord for innhold: Retningslinjer for behandling av anleggsbidrag og bunnfradrag er et dokument som skal være underlaget for likebehandling

Detaljer

Nettleie fra 1. juli 2008

Nettleie fra 1. juli 2008 Nettleie fra 1. juli 2008 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen kalles nettleie. Nettvirksomheten er et monopol,

Detaljer

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten. Dato 15.aug. 2013 1. Anleggsbidrag NVEs forskrift NVEs forskrift (Kontrollforskriften), FOR 1999-03-11 nr. 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer,

Detaljer

01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE 1 GENERELT... 1 4 MÅLERPLASS... 3 7 DOKUMENTASJON... 6 8 AVVIK... 6 9 PRINSIPPSKJEMA...

01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE 1 GENERELT... 1 4 MÅLERPLASS... 3 7 DOKUMENTASJON... 6 8 AVVIK... 6 9 PRINSIPPSKJEMA... Retningslinje 01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE Utarbeidet av: Revisjon: Godkjent av: Organisasjon: Distribusjon: Hafslund Nett Jon Syse V4 Even Ungersness Nettstrategi Åpen 2006-01-01 2007-09-28

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

MELDING OM INSTALLASJONSARBEID HURUM ENERGIVERK AS. Retningslinjer

MELDING OM INSTALLASJONSARBEID HURUM ENERGIVERK AS. Retningslinjer MELDING OM INSTALLASJONSARBEID HURUM ENERGIVERK AS Retningslinjer INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Generelt... 1 Elektronisk melding om installasjonsarbeid... 1 Utfylling av melding... 1 Na r skal det sendes

Detaljer

1 Definisjoner 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE

1 Definisjoner 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Retningslinje 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2011-10-25 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER...1

Detaljer

Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v.

Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for eiere av elektriske anlegg som er næringsdrivende, offentlige

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 19.08.2014 Informasjon om: nytilknytning til strømnettet, endring av eksisterende tilknytning i nettet eller omlegging av bestående nettanlegg

Detaljer

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Prosedyren skal bidra til at inntak utføres etter tekniske akseptable standarder og at dette utføres likt i hele HK. Kundene skal oppleve at de får lik behandling

Detaljer

Fortum Distribution AS. Nettleie 1. januar 2010

Fortum Distribution AS. Nettleie 1. januar 2010 Fortum Distribution AS Nettleie 1. januar 2010 Nettleie fra 1. januar 2010 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen

Detaljer

Klage på fastsettelse av anleggsbidrag til Advansia på Fornebu

Klage på fastsettelse av anleggsbidrag til Advansia på Fornebu Viken Nett AS Postboks 2468 Solli 0202 OSLO Vår dato: 27.05.2003 Vår ref.: NVE 200204644-6 emk/ave Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92 58 Klage på fastsettelse

Detaljer

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune.

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Tinn Energi AS - 0 - Innholdsfortegnelse: 1 Anleggsbidrag... 2 1.1 Beregningsgrunnlaget

Detaljer

Dialogmøte Oslo Havn. Hafslund Nett. 23. juni 2017 Erik Jansen

Dialogmøte Oslo Havn. Hafslund Nett. 23. juni 2017 Erik Jansen Dialogmøte Oslo Havn Hafslund Nett 23. juni 2017 Erik Jansen AGENDA 1 Generelt om tilknytning 2 Status levering vedr landstrøm 2 Tilknytning hva kan vi levere Vi kan levere det dere ønsker av effekt. Det

Detaljer

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Disse retningslinjene er laget i samsvar med RENs standard blad om utførelse og prosjektering, samt

Detaljer

Gransket av: Morten Øyras Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: 01.11.14 Godkjent dato: 01.11.14 Rev. nr.:

Gransket av: Morten Øyras Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: 01.11.14 Godkjent dato: 01.11.14 Rev. nr.: Felles driftsinstruks BESTILLING AV KOBLING OG AUS-ARBEID Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Lied Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-11-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Gransket av: Morten Øyras Godkjent

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 Retningslinje 22-01-01 REGULERINGSPLAN Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2005-07-01 Versjon: 3.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT...

Detaljer

Sol & Kraft. Prisene forutsetter at vekselretter kan monteres i umiddelbar nærhet av sikringsskap.

Sol & Kraft. Prisene forutsetter at vekselretter kan monteres i umiddelbar nærhet av sikringsskap. Sol & Kraft e20 er tilbyder av solceller til Hvaler Solpark. e20 skal hjelpe kundene med å redusere strømforbruket for å kutte kostnadene for kunden og samtidig spare miljøet. e20 er en del av Fredrikstad

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

Halden kommune Postboks HALDEN

Halden kommune Postboks HALDEN Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Deres ref Vår ref Dato 16/2689-14.11.16 Halden kommunes klage på NVEs vedtak om anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark Det vises til Halden kommunes klage av 14.

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tiiknytningsviika r Gjeldende fra 14.02.2007 NYTILKNYTNING TIL STR0MNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTAENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet.

Detaljer

AVTALE. om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering

AVTALE. om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering AVTALE mellom [Lillekraft] AS ([Lillekraft]) og [[ ] Energiverk] (Energiverket) (Lillekraft og Energiverket i fellesskap betegnet Partene) om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS Nettleie 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie fra 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen

Detaljer

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold:

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.07 Nettservice KS Hovedprosedyre: Nettilknyting i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.03.11 KS Rutine: Utførelse av stikkledninger

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene Spesifikasjon 211-05 NETTSTASJON ROM I BYGG OG UNDERJORDISK - ELEKTROTEKNISKE KRAV Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kim Ove Asklund Gyldig fra: 2015-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN

Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN Nettnivå og konsesjon 420kV 300kV 145kV 24kV 12kV 400V 230 V De ulike spenningsnivå i Norge. (foretrukne) Overføring av strøm er et monopol

Detaljer

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT ' "" Deres ref Vår ref Dato 14/1448-

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT '  Deres ref Vår ref Dato 14/1448- 5 0 IX I. J DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT ' "" BKK Nett AS Postboks 7050 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 1 6 APR 2015 Klage på NVEs vedtak om vilkår for tilknytning og anleggsbidrag - nettilknytning

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

Plusskundeordningen i Klepp Energi Plusskundeordningen

Plusskundeordningen i Klepp Energi Plusskundeordningen i Klepp Energi Godkjent av: HÅ Rev. dato: 20.12.2016 Side 1 av 12 Innhold 1. PLUSSKUNDEORDNINGEN...3 1.1. Hvem kan bli plusskunde?...3 1.2. Hvordan bli plusskunde?...3 2. TILKNYTNINGSVILKÅR OG TEKNISKE

Detaljer

Stikkord for innhold: 1. INNLEDNING MÅLSETNING DEFINISJONER ANSVAR OG MYNDIGHET... 3

Stikkord for innhold: 1. INNLEDNING MÅLSETNING DEFINISJONER ANSVAR OG MYNDIGHET... 3 KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Prosjekt Opprettet: 11.05.10 KS Hovedprosedyre: Nettilknytning i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.11.10 KS Rutine: Retningslinjer for behandling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING

RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING Måling MÅLING - INSTALLATØR Dok. ansvarlig: Jens Robert Grønli Dok. godkjenner: Jens Robert Grønli Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 15 RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Velkommen til Installatørmøte 2013

Velkommen til Installatørmøte 2013 Velkommen til Installatørmøte 2013 Agenda Presentasjon av nye Teknisk kundemottak Meldingssystemet Elsmart Jordfeil Spenningskvalitet Regler for framføring av strøm til bygg med et målepunkt og bygg med

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer

231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1

231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1 Spesifikasjon 231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav Dok. ansvarlig: Tommy S. Skagseth Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-04-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8

Detaljer

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap og eier av elektriske anlegg (anleggseier)

Detaljer

Vedtak om retting - varsel om tvangsmulkt Hafslund Nett AS

Vedtak om retting - varsel om tvangsmulkt Hafslund Nett AS e tnorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 08. 12. 2011 Vår ref.: 201104818-5 ep/bfl Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: H 22384 jjo Saksbehandler: Bjørnar Fladen 22 95

Detaljer

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr.

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. Avtale om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS Org. nr. (heretter Nettselskapet) og KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) Side

Detaljer

Eksempel Kraftverk AS

Eksempel Kraftverk AS Tilpasninger og særlige forhold Vedlegg 4 til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Eksempel Kraftverk AS Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnett.

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

Skap, kabel, grøft etc.

Skap, kabel, grøft etc. Skap, kabel, grøft etc. Oppsetting av skap - Nødvendig graving for fundament. - Oppsetting av fordelerskap, fundament og/eller nødvendige festejern. - Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser. - Montering

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vk ref Dato 03/337 03/

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vk ref Dato 03/337 03/ )2(to9c 7/)Z.Q / DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS Postboks 294 Bragernes 3001 Drammen Deres ref Vk ref Dato 03/337 03/02065-3 2 NIAR2009 Klage fra EnCom AS (nåværende

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

**********************************************************************************

********************************************************************************** DISTRIBUSJONSAVTALE FOR Hunndalen TV og Bredbånd SA Oppdatert etter endring av navn og selskapsform. ********************************************************************************** 1. AVTALENS OMFANG

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Eksempel Kraftverk AS

Eksempel Kraftverk AS Tilpasninger og særlige forhold Vedlegg 4 til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Eksempel Kraftverk AS Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnett.

Detaljer

Klage på NVEs vedtak om fastsettelse av anleggsbidrag - bygging av næringsbygg (K3) på Fornebu

Klage på NVEs vedtak om fastsettelse av anleggsbidrag - bygging av næringsbygg (K3) på Fornebu A' DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Hafslund Nett AS 0247 Oslo Deres ref Odd Harald Knudsen Vår ref 03/02036-3 EV HGB Dato 18.11.2005 Klage på NVEs vedtak om fastsettelse av anleggsbidrag - bygging

Detaljer