INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1"

Transkript

1 Retningslinje REGULERINGSPLAN Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: Versjon: 3.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN ANSVARLIG FOR SAKSBEHANDLING BESVARELSE GENERELT KONKRET BESVARELSE OPPDATERING AV KRAFTSYSTEMPLANER/ENERGIUTREDNINGER ERVERV AV RETTIGHETER PÅ GRUNN DOKUMENTASJON BREVMALER FOR BESVARELSE AV REGULERINGSSAKER Generelt Formål med å behandle en reguleringssak er: Å ivareta de nødvendige tekniske, økonomiske, juridiske og rettighetsmessige forbehold som nettselskapet har Og å gi reguleringsmyndighet og eier av området mest mulig informasjon om bestående anlegg som nettselskapet måtte ha og hvilke konsekvenser utbygningen vil kunne få for nettselskapets nett. Spesielt er det viktig å påpeke i tilfeller hvor utbygger vil kunne få store kostnader. Denne retningslinje beskriver hvordan behandling av regulerings-/kommuneplaner ideelt ønskes utført hos Nettselskapet. Ordet ideelt er i denne sammen benyttet da det ikke alltid finnes nok informasjon til å gi en fullstendig uttalelse. (Eks. I de fleste tilfellene er det er lite hensiktmessig å uttale seg om eksakt nettstasjonsplasseringer når en mottar Varsel om igangsettelse av en reguleringssak ). Nettselskapets nettinformasjons- og kartsystem (GeoNIS) inneholder data om nettstruktur, komponenter, beliggenhet og annen relevant informasjon til bruk i ulike faser i reguleringsprosessen. Belastningsberegninger skal foretas i GeoNIS. Inntil det er mulig å kjøre høyspenningsberegninger i GeoNIS må kapasiteten vurderes v.h.a. belastningslister som driftsentralen fører (F:\Viken Nett AS\Nettdrift\Lastlister) og annen informasjon som saksbehandler har /klarer å skaffe til veie. Det mottas fra reguleringsmyndigheter ulike dokumenter under reguleringsprosessen, som har ulik status som; "Varsel om igangsettelse av omregulering", "Forslag til reguleringsplan, "Godkjent reguleringsplan til uttalelse" mv.. Kommunene kan ha forskjellige navn på disse dokumentene.

2 Retningslinje : Behandling av reguleringsplan V1 Side 2 av 5 Det er viktig å videreformidle Nettselskapets generelle og konkrete krav til plassering av anlegg i distribusjons- og/eller regionalnettet samt øvrige relevante krav til aktuell reguleringsinstans. Jo mer konkret besvarelser/kommentarer er fra Nettselskapets del er, jo større mulighet er det for at kommentaren tas til følge og medtas som reguleringsbetingelse, noe som er svært ønskelig, spesielt for større reguleringssaker! Nettselskapet må gi uttalelse til reguleringsplaner eller andre plandokumenter for å gjøre den elektriske infrastrukturen (strømforsyningsanlegg) synlig i arealplanene. Anlegg for strømforsyningen har i planene samme status som andre arealbruksvirksomheter og etableres på samme vilkår. Der det er relevant og/eller særskilt viktig, kan man vise plassbehovet for de strømforsyningsanlegg som det er mulig å angi, ved inntegning på planforslagene fra kommunen. Dette kan særlig gjelde stasjonsanlegg. Ellers kan det angis at reguleringsmyndighetene må sørge for at de angitte elanlegg innreguleres innenfor et ønsket område. Nettselskapet har størst påvirkningsmulighet i oppstartfasen av planarbeidet. Planmyndighetene tar ikke stilling til privatrettslige spørsmål, men nettselskapet kan gjennom planmyndighetene forplikte tiltakshaver med vilkår som følger reguleringssaken. 2 Behandling av reguleringsplan 2.1 Ansvarlig for saksbehandling Alle reguleringssaker registreres i DM av: Dokumentsenteret Alle reguleringssaker mottas, saksregistreres og formelt besvares av: Avdeling Prosjekter (Besvarelser lages av den enhet som behandler reguleringssaken) Reguleringssaker behandles av: Avdeling Prosjekter Installasjoner som antas å bli på over1 MW eller andre tilfeller hvor installasjonen omfatter/påvirker/utløser tiltak i regionalnettet skal sendes til Nettutvikling for uttalelse og registrering i f.m. kraftsystemplan. Innspill, kommentarer og forutsetninger fra Nettutvikling medtas i besvarelsen, som går fra Prosjekter. 3 Besvarelse 3.1 Generelt Kartunderlag (fra GeoNIS e.t.), som beskriver dagens elanlegg og evt. krav til og forutsetninger for plassering av nye elektriske forsyningsanlegg, skal medtas i besvarelser/kommentarer til aktuell reguleringsinstans. Alle offisielle inn/utgående besvarelser/kommentarer til/fra Nettselskapet (brev/e-poster mv.) skal lagres i selskapets dokumentarkiv (DM, IFS). 3.2 Konkret besvarelse Følgende forhold kommenteres ift. reguleringsprosessen: HS/LS-anlegg i området angis. Gi en kortfattet beskrivelse hvor høyspenningsanleggene finnes. For lavspenningsanleggene gis en generell beskrivelse om at finnes lavspenningsanlegg i området som vil komme i konflikt med nye veier/ny bebyggelse. Angi på hvilken måte anleggene kommer i konflikt samt nærhet til anlegg/høydejusteringer mv. Kart vedlegges Byggeforbudssoner angis. Sjekke om Nettselskapet har rettigheter om bredere byggeforbudsbelte enn hva som er nødvendig i forhold til forskriftskravet. Dersom

3 Retningslinje : Behandling av reguleringsplan V1 Side 3 av 5 Nettselskapet skulle ha rettigheter til ryddebelte som er bredere enn forskriftskravet, skal dette angis. Har nettselskapet anlegg som kan gi akustisk støy og/eller elektromagnetiske felter (transformatorer, linjer o.l.) som kan medføre behov for større avstand til bebyggelse enn byggeforbudsbeltet skal påpekes, eventuelt stille særlige krav til vernetiltak fra utbyggers side. Dette kan særlig være aktuelt dersom det er planlagt boliger eller andre fasiliteter hvor det kan/vil oppholde seg mennesker tett opptil høyspenningsanlegg eller nettstasjoner. Jfr. anbefaling fra Statens Strålevern og Forskrifter for Elektriske Forsyningsanlegg og Veileder for elektriske forsyningsanlegg 2-9 Helsefare forbundet med elektriske og magnetiske felt. Avstandskrav i forhold til akustisk støy avhenger av støynivået, og vil avhenge av kommunale krav. Prinsippløsning for fremtidige anlegg angis normalt ikke, kun når det er hensiktsmessig med plassangivelse for anlegg. Det kan dog være hensiktsmessig å angi at anlegg/stasjoner må innreguleres innenfor ønsket område og evt. angi HS tilknytningspunkter (TP), dersom det er viktig for HS-nettets struktur. Kapasitet på nettet i området er interessant for de som ønsker å regulere et område. I og med at utbygger må dekke hele / store deler av de investeringene i f.m. nytt/oppgradering av det elektriske nettet bør nettselskapet si noe om situasjonen. Utfordringen er at effektbehovet som regel ikke kjent når reguleringsarbeidet foregår og det er ikke avklart om det skal benyttes alternative energikilder (gass, varmepumper eller lignende). Dersom det ikke foreligger noen spesielle forutsetninger (fjernvarme i området, reguleringsplanen sier noe spesielt) bør vi i denne fasen legge til grunn at det vil elektrisk oppvarming. Det er ikke meningen at vi i f.m. med reguleringssaken skal gjøre noen stor jobb for å finne ut hva som er mulig å levere, Vi bør i stedet bruke litt runde formuleringer. Det må presiseres at nettet hele tiden er under endring slik at beskrivelsen som gis gjelder pr. dd/mm/åååå. (Et eksempel på formulering kan være. Det følger ikke med noen energiplan (effektbehov) for område og Hafslund Nett kan derfor ikke gi en endelig beskrivelase av hvilke tiltak som eventuelt vil bli nødvendig å utføre i Hafslund sitt nett og hva det vil koste utbygger. Vår antydning baserer seg på at boligene vil bli oppvarmet med elektrisitet. Det elektriske nettet er stadig under endring og ut i fra situasjonen pr kan det bli nødvendig å legge nye kabler frem til en transformatorstasjon og skifte ut en transformator i Regionalnettet. Disse kostnadene må utbygger i h.t. til dagens retningslinjer dekke. For ordens skyld kan vi nevne at det i noen tilfeller kan gå år fra vi mottar et effektbehov til anleggene er bygd. Et mer konsist svar kan først gis når effektbehov foreligges.) Tekniske forbehold om konkrete ønsker/krav/forutsetninger for plassering av og adkomst for elektriske forsyningsanlegg angis. - Ny bebyggelse eller andre tiltak må ikke gjøre adkomstmuligheten til Nettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere enn i dag eller for øvrig medføre ulemper i forbindelse med drift og vedlikehold av nettanleggene Ved behov for nettstasjon i rom i bygg angis dette behovet. Om det gjøres bør det i svarbrevet fremgå om en har forutsatt elektrisk oppvarming eller andre energiformer hvis det ikke ligger noen forutsetninger i reguleringsforslaget. Kopi eller link til vårt nettarkiv vedlegges vårt svar - Dersom det blir behov for nye ledningsanlegg, kan plassbehovet (arealet) for traseene angis på en kartskisse, der det er praktisk/mulig. Det kan dog være hensiktsmessig å angi at anlegg/stasjoner må innreguleres innenfor ønsket område Økonomiske forbehold (kostnader/anleggsbidrag/at kontakt tas med Nettselskapet) angis. Det er de til en hver tid gjeldende regler og praktisering av anleggsbidrag ved inngått avtale eller innsendt forhåndsmelding med effektprognose som vil være gjeldende. Pr. desember 2006 er dette bl.a..

4 Retningslinje : Behandling av reguleringsplan V1 Side 4 av 5 - Det må angis at den som utløser tiltaket i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må dekke kostnadene med tiltaket iht. kontrollforskriftens 17-5 og iht. Nettselskapets gjeldende retningslinjer for praktiseringen av anleggsbidrag. Forbehold om kundens dekning av kostnader for hans relative andel av forsterkningen i DN presiseres. - Dersom kundebehov utløser forsterkning også i RN, skal forbehold om kundens dekning av kostnader for hans relative andel av forsterkningen i RN tilsvarende presiseres. Rettighetsforbehold angis. Det er svært viktig å presisere hvilke rettigheter Nettselskapet har for fremføring av elektriske forsyningsanlegg, og at dette er en forutsetning for strømlevering til bygg/områder. Det fremsettes krav i svarbrev om hvilke rettigheter Nettselskapet til enhver tid benytter for etablering av slike anlegg over fremmed grunn. For mer informasjon se nettbiblioteket retningslinjer for Rettigheter for nettanlegg. Nødvendige rettigheter er en forutsetning for etablering av strømforsyningsanlegg. Ved flytting/endring av eksisterende anlegg, må det kreves at fortsatte rettigheter til fremføringsvei i ny trasé sikres. Alternativt må det innreguleres egne traseer for ledningsføring, hvor Nettselskapets rettigheter stadfestes. Minsteavstand til andre anlegg som bl.a. VA-ledninger må oppgis. Prinsippløsning for fremtidige anlegg angis normalt ikke, kun når det er hensiktsmessig med plassangivelse for TS/NS-anlegg. Det kan dog være hensiktsmessig å angi at anlegg/stasjoner må innreguleres innenfor ønsket område og evt. angi HS tilknytningspunkter (TP), dersom det er viktig for HS-nettets struktur. 3.3 Oppdatering av kraftsystemplaner/energiutredninger Dersom regulerings-/kommuneplaner påvirker regionale kraftsystemplaner (RKSP), lokale kraftsystemplaner (LKSP) eller lokale energiutredninger (LEU), så skal ansvarlige Nettplanleggere varsle Nettutvikling om dette med en epost. Det er foreløpig satt at anlegg med installasjon under 1 MW ikke trengs å varsles hvis det ikke krever forsterkning/utvidelser/nyutbygging av regionalnettet eller HS-avganger fra transformatorstasjoner. 4 Erverv av rettigheter på grunn Beskrevet i retningslinje om Rettigheter for nettanlegg. 5 Dokumentasjon Alle henvendelser om regulerings-/kommuneplaner skal mottaksregistreres (i DM) av Dokumentsenteret, og Prosjekter skal registrere saken i egnet saksarkivsystem (p.t. IFS). Det skal for alle innkomne reguleringssaker sjekkes om kartdata og geografisk utbredelse/omfang/antall og en beskrivelse om hva som er målet med reguleringen byggenheter medfølger. For reguleringssaker kreves ikke kartdata på elektronisk form. Det skal likevel være mulig å finne registrerte reguleringssaker inkl. kartverk i: - DM - IFS - Reguleringssaker som er under arbeide kan tidligere være registrert i saksarkivsystem OPRSAK. I disse tilfellene skal all relevant saksgang flyttes over i IFS og videreføres der

5 Retningslinje : Behandling av reguleringsplan V1 Side 5 av 5 Fortrinnsvis skal nettplanleggeren hente relevant planverk elektronisk/fra web til berørte kommunale planinstanser. Innsende reguleringsplaner benyttes som støtteinformasjon. Det søkes å få tilganger til planinformasjon via web fra alle kommuner i Nettselskapets konsesjonsområde. 6 Brevmaler for besvarelse av reguleringssaker Disse utarbeides og vedlikeholdes av den enkelte avdeling.

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum Side 1 av 5 Deres dato 2014-05-02 Vår dato 2014-07-02 Deres referanse A61185 Vår referanse H 40882 LINK arkitektur AS Att: Camilla Mohr cam@linkarkitektur.no Vår saksbehandler Ørn Even Hynne Kopi til rn@linkarkitektur.no

Detaljer

Veileder for lokale energiutredninger

Veileder for lokale energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger Revidert utgave av NVE veileder nr 1 2005 Korrigert 25. august 2009 (side 37 og 38) 2 2009 V E I L E D E R Veileder for lokale energiutredninger Revidert utgave av

Detaljer

Elektriske anlegg og kraftledninger

Elektriske anlegg og kraftledninger HO-1/2006 ISSN 0802-9598 Elektriske anlegg og kraftledninger Temaveiledning SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norsk byggtjeneste oda Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding

Detaljer

Innledning. 3. Anleggskonsesjoner. 6. Krav til foreleggingen. 7. Forhold til kommunale arealplaner. 9. Andre forhold

Innledning. 3. Anleggskonsesjoner. 6. Krav til foreleggingen. 7. Forhold til kommunale arealplaner. 9. Andre forhold Melding HO-3/99 november 1999 ERSTATTET AV HO-1/2006 Elektriske anlegg og kraftledninger - Temaveiledning Innledning 1. Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 2. Elektriske anlegg og spørsmålet om tillatelse

Detaljer

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Innledning Krav til søknad og dokumentasjon reguleres av pbl. 21-2 og byggesaksforskriften

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Retningslinje 01-09-02 ANLEGGSBIDRAG M.M. Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Davidsen Jon Eivind Johannessen Gyldig fra: 2012-06-12 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ANLEGGSBIDRAG...

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18

Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 Utgave: 03 Dato: 2015-03-27 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

Analyse av behandlingsprosessen til regulerings- og detaljreguleringsplaner i Stavanger og Sandnes kommune

Analyse av behandlingsprosessen til regulerings- og detaljreguleringsplaner i Stavanger og Sandnes kommune Analyse av behandlingsprosessen til regulerings- og detaljreguleringsplaner i Stavanger og Sandnes kommune Jo Faltin Jakobsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Medveileder:

Detaljer

Utkast til høringsnotat

Utkast til høringsnotat Utkast til høringsnotat Høring av forslag om forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Forslaget gjelder endring av forurensingsforskriften. Forslaget innebærer at fyring med fossil

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1

231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1 Spesifikasjon 231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav Dok. ansvarlig: Tommy S. Skagseth Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-04-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Trondheim kommunerevisjon Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon arbeidet med Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler.

Detaljer

Fritak for leveringsplikt

Fritak for leveringsplikt Fritak for leveringsplikt Prinsipper og prosedyrer Knut Hofstad Tormod Eggan 3 1999 R A P P O R T Rapport nr 3 1999 Fritak for leveringsplikt - prinsipper og prosedyrer Utgitt av: Norges vassdrags- og

Detaljer

Klage på nettilknytning i Brenneveien, Bærum - enkeltvedtak

Klage på nettilknytning i Brenneveien, Bærum - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 04.11.2004 Vår ref.: emk/hnz Arkiv: 912-653.4 /Viken Nett Saksbehandler: Deres dato: Hilde Nyvoll Zanota Deres ref.: 22 95 98 80 Klage på nettilknytning i Brenneveien,

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø November 2013 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune.

Detaljer

HØRING - FORENKLING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (BYGGESAKSDELEN)

HØRING - FORENKLING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (BYGGESAKSDELEN) Kommunal- og regionaldepartementet 25. oktober 2013Oslo, HØRING - FORENKLING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (BYGGESAKSDELEN) Huseiernes Landsforbund (HL) viser til Kommunal- og regionaldepartementets høringsbrev

Detaljer

Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse

Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse Sist revidert 30.01.2013. Kapittel 5.1 oppdatert 19.01.2015. Innhold 1. Innledning... 3 2. Tidsbegrensede konsesjoner utløper... 3 3. Omorganiseringer...

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

KARTLEGGING AV SAMORDNINGSPLIKTEN MED ANDRE MYNDIGHETER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 21-5

KARTLEGGING AV SAMORDNINGSPLIKTEN MED ANDRE MYNDIGHETER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 21-5 KARTLEGGING AV SAMORDNINGSPLIKTEN MED ANDRE MYNDIGHETER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 21-5 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Overordnet bakgrunn for kartleggingen... 5 1.2 Innledende oppsummering... 5 2 Det

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer