Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling"

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

2 Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme på husvegg / grunnmur Fellesmåling Innenfor husvegg / grunnmur (en bygning)

3 Direkte regulering Anleggskonsesjoner Områdekonsesjon i distribusjonsnettet Tilknytningsplikt og leveringsplikt Krav til leveringskvalitet Krav til beredskap Krav for håndtering av kraftleverandører Krav til håndtering av rasjonering Krav til tariffutforming og anleggsbidrag (nettleie) Krav til fakturautforming Krav til organisering Krav til energiplanlegging DSBs krav

4 Uheldige konsekvenser av fellesmåling og uregulerte private nett Områdekonsesjonærene får færre kunder å dele de faste kostnadene på Uheldig tarifftilpasning Bygging og drift av uregulerte nett som faller dyrere i etablering og drift, men som likevel blir lønnsomme p.g.a. tilpasning til en bestemt tariffkategori Innelåsning av kunder bak det uregulerte nettets tilknytning Mangelfull kompetanse og manglende dokumentasjon av anleggene hos eier av uregulerte nett fører til kostnader på sikt ved vedlikehold feilretting etc. Kan også føre til uklare grensesnitt mellom slike nett. Dvs at områdekonsesjonæren må følge opp disse grensesnittene tettere, mot før å ha ansvaret til husveggen. Etablering av uregulerte nett med mange sluttbrukere i områdekonsesjonærens nett reduserer antall kunder og påvirker NVEs effektivitetsmålinger Mangelfull individuell kompensasjon ved svært lange avbrudd for sluttbrukere bak et fellesmålt punkt Uklarheter om leveringskvalitet Reduserte rettigheter for kunden

5 Lavspente fordelingsnett (Energiloven) 3-1 første ledd første punktum skal lyde: Anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi, kan ikke bygges, eies eller drives uten konsesjon. 3-1 annet ledd nytt annet punktum skal lyde: Departementet kan ved forskrift fastsette unntak fra konsesjonsplikt etter denne bestemmelse for nærmere bestemte lavspenningsanlegg. 3-2 første ledd skal lyde: Innen et område kan konsesjon gis for bygging, eierskap og drift av anlegg for fordeling av elektrisk energi mellom spenningsnivåer som fastsettes av departementet.

6 Fellesmåling bakgrunn for endringsforslaget Konkretisere og klargjøre hvor grenseskillet i fremtiden skal gå mellom områdekonsesjonæren og sluttbrukere At fellesmålte punkt avregnes som en kunde innebærer bl.a.: Informasjon fra nettselskapet går kun den juridiske enheten som står som kunde i det fellesmålte punktet. Utbetaling ved svært langvarige avbrudd kun for en kunde. Sluttbrukerne ikke er omfattet av rettigheter mhp fakturering, måling og avregning, tariffering, m.v. Kunder bak fellesmålte punkt har ikke tilgang til kraftmarkedet på samme vilkår som andre kunder

7 Fellesmåling bakgrunn (forts.) Tariffmessig Kostnader veltes over fra nettselskapets fellesmålte kunder til øvrige kunder. Besparelsen for kunder med fellesmåling vil normalt ligge i redusert nettleie, (differansen mellom de bruksuavhengige leddene ved fellesmåling og summen av fastleddene ved individuell avregning) Antall kunder å fordele de faste kostnadene i nettet på reduseres ved fellesmåling. Individuell måling gir incentiv for energieffektivisering. Kunder som ikke måles og avregnes etter deres energiforbruk vil ha en tendens til å sløse. Mulighet for effektiv utrulling grunnet innføring av AMS til de øvrige 2,5 millioner målepunkt.

8 Individuell måling og avregning, ny 13-1 bokstav h) Den enkelte boenhet, fritidsbolig eller det enkelte foretak skal måles og avregnes hver for seg. Formål: Forslaget omfattet bl.a. Boligsameier, borettslag Forretningsgårder Kjøpesenter Industriparker Når det er flere boenheter, fritidsboliger eller foretak bak et foretak skal nettselskapet måle og avregne den bakenforliggende (minste) boenheten, fritidsboligen eller foretaket. 8

9 Hva er en boenhet? En boenhet er en bolig som etter lov om eiendomsregistrering skal være registrert i Norges offisielle register over fast eiendom (matrikkelen). Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, og er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet.

10 Matrikkelen Følgende skal regnes som selvstendige boenheter i matrikkelen: Hybler i hybelbygg. Hver hybel regnes som selvstendig boenhet, selv om beboerne deler viktige funksjoner som kjøkken og/eller bad. Kjøkken, bad og gang som deles av flere beboere regnes som fellesareal og ikke sin egen del av andres bolig. Studentboliger som er bygd som bofellesskap. En privat bolig som leies av studenter eller andre for å dele boutgifter, regnes som en bolig. Boenheter i bofellesskap for eldre eller funksjonshemmede. Som oftest er det tjenester knyttet til slike boliger, men de er å forstå som selvstendige boliger fordi beboerne har egen økonomi. Helårsboliger benyttet som fritidsbolig.

11 Matrikkelen Følgende skal ikke regnes som selvstendige boenheter i matrikkelen: Utleierom i privat bolig, da man må gå gjennom andres bolig for å komme til sitt eget rom. Utleierom på pensjonat eller lignende. Rom på institusjon. En institusjon regnes som felleshusholdning når beboerne tilbys kost og heldøgns pleie og omsorg, og beboerne har (delvis) felles økonomi (f.eks sykehjem) Rom i arbeidsbrakke som er satt opp for midlertidig beboelse Rom i mottak for flyktninger eller asylsøkere Appartementsboliger og andre fritidsboliger

12 Forhold til gjeldende rett Forslaget omfatter også enheter som i dag er fellesmålte, og enheter som befinner seg inne i lavspenningsanlegg som er drevet av andre enn områdekonsesjonær. Hjemmel: Ot.prp. Nr. 56 ( ) s. 80 om merknader til energilovens 4-3 om måling og avregning. Bestemmelsen er generell og ikke knyttet til om noen av aktørene har konsesjon etter øvrige bestemmelser i loven eller ikke. Forslaget omfatter ikke: De som har egen omsetningskonsesjon for nettdrift skal fortsatt måles og avregnes som en kunde. Denne omsetningskonsesjonæren plikter på sin side å følge kontrollforskriften, slik at han må tariffere de enhetene som ligger i hans nett individuelt etter 13-1 bokstav h)

13 14-3 Fellesmåling Bestemmelsen angir unntakene fra hovedregelen om individuell måling og avregning. Nettselskapene skal på forespørsel tilby måling og avregning per felles inntaksledning når måling og avregning etter 13-1 bokstav h) gir urimelige merkostnader. Urimelige merkostnader: Når kostnadene knyttet til individuell måling og avregning ikke står i forhold til de fordelene individuell måling og avregning gir. F.eks: I tilfeller der eksisterende elektrisk installasjon ikke er inndelt i henhold til matrikkelens definisjoner. ( dynamiske bygg, hybelhus, etc) 13

14 Forslagets konsekvenser Omfordeling av kostnader mellom nettselskapenes uttakskunder Tidligere fellesmålte kunder vil normalt oppleve en økning i nettleien På sikt vil nettselskapets øvrige kunder normalt oppleve en reduksjon i nettleien. Nettselskapene må avdekke fellesmålte boenheter, fritidsboliger og foretak. Installasjon av nye målere - må koordineres med evt. innføring av AMS. Engangskostnaden ved overgang fra fellesmåling til individuell måling dekkes av nettselskapet.

15 Motforestillinger Fellesmåling reduserer kostnader ved strømkjøp. krafthandler gjøres uavhengig av den enkelte aktørenes fysiske tilknytning til nettet innenfor et prisområde NVE legger til grunn at alle kunder står fritt til å samhandle kjøp av kraft også i tilfeller der de fritt har tilgang til kraftmarkedet Forholdet til energieffektivisering Individuell måling gir incentiv for energiøkonomisering Næringsbygg er ofte dynamiske bygg med store felleslokaler og flere energibærere Utsettelse av endelig vedtak om innføring av AMS. Avventer vedtak om AMS inntil første del av standardiseringsarbeidet i EU foreligger i løpet av 2010.

Tavleforum Oslo. Konsekvensutredning for rådgivere. ved Jørgen H. Walther. COWI presentasjon

Tavleforum Oslo. Konsekvensutredning for rådgivere. ved Jørgen H. Walther. COWI presentasjon Tavleforum Oslo Konsekvensutredning for rådgivere ved Jørgen H. Walther 1 Tavleforum Oslo COWI AS - Danmark uavhengig rådgivervirksomhet ca. 6000 medarbeidere kontorer i ca. 40 land stiftelse tildeler

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11 Randaberg kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i sakkyndig nemnd 24. mars 2009 med supplerende tilføyninger avsakkyndig nemnd 23.08.2011 og vedtak

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet Nettavtale mellom Statnett SF (Statnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av Sentralnettet Definisjoner Energiloven Forskrift om kraftomsetning og nettjenester FoL FoS Kontrollforskriften

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 4

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 4 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet med forbrukere Utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet 5. desember 2002. Avgitt til Justisdepartementet

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Høringssvar 19. september 2005

Høringssvar 19. september 2005 Høringssvar 19. september 2005 Endringer i forskrift om leveringskvalitet, måling og avregning og teknisk rapportering, inntektsrammer og tariffer. EL & IT Forbundet viser til mottatt høringsbrev fra Norges

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Ot.prp. nr. 114 (2004 2005) Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) Særskilt vedlegg: NOU 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER... 3 1-1. STIKKLEDNING...

Detaljer

Nett AS har behov for å avklare den skattemessige behandlingen av kostnadene knyttet til overgangen til og implementeringen av AMS.

Nett AS har behov for å avklare den skattemessige behandlingen av kostnadene knyttet til overgangen til og implementeringen av AMS. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 12/12. Avgitt 8.5.12. Aktivering av investering i nye strømmålere Skatteloven 14-40 flg. Et nettselskap skulle investere i nye strømmålere med utvidede

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT Agder Energi Nett AS TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT (Standardvilkår næringskunder) for kunder som er tilknyttet Regionalnettet samt for kunder med enkeltuttak over 20GWh/år fra Fordelingsnettet (heretter

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft

Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft 1. Generelt På bakgrunn av denne avtale gis LOS fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer,

Detaljer