VILKÅR FOR PLUSSKUNDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR FOR PLUSSKUNDER"

Transkript

1 VILKÅR FOR PLUSSKUNDER Oppdragsgiver: Energi Norge Kontaktperson: Trond Svartsund Leverandør: Energy Creative group AS (ECgroup) Kontaktperson hos ECgroup: Svein Sandbakken Dato: 2. september 2011 Antall sider: 10 TRONDHEIM ECgroup AS OSLO Beddingen 8 Org.nr Fr. Nansen pl TRONDHEIM Tlf OSLO

2 INNHOLD 1. Innledning Konsekvenser av ordningen Håndtering av overskuddskraften Måling Tariffering Energiledd for uttak Effektledd for uttak Fastledd Forbruksavgift Energiledd for innmating Andre tariffledd for produksjon Oppsummering/anbefaling... 9 Side 2 / 10

3 1. INNLEDNING NVE fattet vedtak om dispensasjon fra Kontrollforskriftens 16-2 for såkalte plusskunder. Plusskunder er definert som: Sluttbruker av elektrisk energi som har en årsproduksjon som normalt ikke overstiger eget forbruk, men som i enkelte driftstimer har overskudd av kraft som kan mates inn i nettet. Produksjonsenheter hvor det kreves omsetningskonsesjon eller sluttbrukere med produksjon som også leverer elektrisk energi til andre sluttbrukere, er ikke omfattet av ordningen for plusskunder. Ordningen for plusskunder og dispensasjonen fra Kontrollforskriften innebærer at: Plusskunder selger overskuddskraften (timer med produksjon > forbruk) til områdekonsesjonær, og at plusskunde dermed slipper å inngå balanseavtale med Statnett (verken direkte eller via balanseansvarlig) Plusskunder ikke avregnes andre tariffledd for produksjon Plusskunder avregnes netto energiledd (energiledd for uttak i timer med forbruk > produksjon og energiledd for innmating i timer med produksjon > forbruk) Ordningen innebærer ingen endring av rettigheter og plikter knyttet til leverings- og spenningskvalitet, tilknytningsavgift, leveringsplikt, anleggsbidrag og lignende. Plusskunder må inngå en tilknytnings- og nettleieavtale med områdekonsesjonær, og områdekonsesjonæren kan sette nødvendige krav ved tilknytningen som sikrer at nettanleggene er i tråd med krav i lover og forskrifter som områdekonsesjonæren er regulert gjennom. Ordningen er frivillig for kunde og områdekonsesjonær. Dette innebærer at områdekonsesjonær ikke er pålagt å behandle kunder med produksjon i tilknytning til sitt forbruk etter bestemmelsene. Frivilligheten innebærer videre at det må oppnås enighet mellom områdekonsesjonær og kunde for at ordningen skal komme til anvendelse. 2. KONSEKVENSER AV ORDNINGEN 2.1. HÅNDTERING AV OVERSKUDDSKRAFTEN Ordningen for plusskunder innebærer at produsenten må selge overskuddskraften (i timer med produksjon > forbruk) til områdekonsesjonær. Av dette følger at produsenten ikke kan selge overskuddskraften til andre forbrukere, og heller ikke delta i engrosmarkedet som kraftselger. Plusskunden vil i deler av året ha behov for å kjøpe kraft (forbruk > produksjon). Plusskundeordningen er ikke til hinder for at kunden fritt kan velge kraftleverandør på denne kraftmengden. Prisen for overskuddskraften plusskunden selger til områdekonsesjonæren må avtales mellom de 2 partene, og er en av de forhold det må oppnås enighet om for at plusskundeordningen skal komme til anvendelse. Med måling med times oppløsning (jfr. 2.2) synes det mest naturlig at prisen settes lik områdepris time for time (nettselskapets alternativkostnad for kjøp av kraft til dekning av nett-tapene). Bare det oppnås enighet, kan imidlertid partene avtale en hvilken som helst prisstruktur. Side 3 / 10

4 Områdekonsesjonærenes anmelding/kjøp i kraftmarkedet omfatter energitapene og kraftsalget til kunder på ventetariff. Kjøp av overskuddskraft fra plusskunder vil nødvendigvis redusere kjøpet i engrosmarkedet tilsvarende MÅLING Definisjonen av hvilke kunder som kan omfattes av plusskundeordningen, innebærer at plusskundene i perioder har uttak fra områdekonsesjonæren og i andre perioder innmating. Dette nødvendiggjør måling i grenseskillet mellom områdekonsesjonær og plusskunde som håndterer både innmating og uttak. NVE påpeker at plusskundene for sin innmating til nettet skal betale etter et energiledd som følger Kontrollforskriftens bestemmelse om differensiering av marginaltapet mellom vinter dag, vinter natt/helg og resten av året. Dette innebærer at energileddet for innmating vil variere innenfor året. For å oppfylle dette kravet, må den nye måleren ha times oppløsning. For en forbrukskunde som etablerer en eller annen form for produksjon i tilknytning til sitt forbruk, innebærer dette at eksisterende måler (som bare måler uttak fra områdekonsesjonærens nett) må skiftes med en måler med times oppløsning som måler både uttak og innmating. Dette gjelder enten det oppnås enighet mellom områdekonsesjonær og kunde om å håndtere kunden etter plusskundeordningen eller ikke. NVE presiserer at ekstrakostnaden med den nye måleren, bør kunne dekkes av kunden (inngå i anleggsbidraget). I tilfelle det ikke oppnås enighet mellom områdekonsesjonær og kunde om å behandle kunden som plusskunde, må det også installeres måling av produksjonen. Dette er nødvendig av flere årsaker: For å ivareta brutto rapportering av produksjon og forbruk til Statnett Avregning av andre tariffledd for produksjon (midlere produksjon siste 10 år) Korrekt beregning av forbruksavgift dersom ytelsen i kraftverket er over 100 kva (produksjon i kraftverk med ytelse under 100 kva er fritatt for forbruksavgift dersom kraften leveres direkte til sluttbruker) Også kostnaden med denne måleren, bør dekkes av kunden (inngå i anleggsbidraget). Side 4 / 10

5 2.3. TARIFFERING ENERGILEDD FOR UTTAK I sitt vedtak av uttaler NVE om energileddet: Etter NVEs vurdering skal energileddet for plusskunder refereres tilknytningspunktet, noe som vil innebære en nettoavregning av energileddet. Plusskunder vil da bli avregnet et energiledd for uttak i de timene det tas kraft ut i tilknytningspunktet, og et energiledd for innmating i de timene det mates kraft inn i tilknytningspunktet. NVE har i rundskriv EMP 2/2006 omtalt beregning av energiledd for innmating tilknyttet distribusjonsnettet. Her skriver NVE at det i distribusjonsnettet godtas en praksis som innebærer at tapsprosenten fastsettes på bakgrunn av et gjennomsnitt av de marginale tapsprosentene i det aktuelle nettområdet. Energileddet skal videre differensieres i henhold til minimumskravet som fremgår av kontrollforskriftens 14-1, dvs. vinter dag, vinter natt/helg og sommer. Dette kan oppfattes slik at energileddet for en plusskundes uttak fra nettet skal være lik energileddet for innmating, men med motsatt fortegn. En slik forståelse av teksten, vil imidlertid kunne gi merkelige utslag når en eksisterende kunde etablerer en eller annen liten produksjon i tilknytning til sitt forbruk. Dette kan illustreres med følgende eksempel for en husholdningskunde. Marginaltap for innmating (i punktet/området) -10% Energiledd i husholdningstariff (ekskl. forbruksavgift og mva) 20 øre/kwh Med kraftpris lik 40 øre/kwh, innebærer tolkningen over et energiledd for uttak lik 4 øre/kwh (40 øre/kwh * 10%). Fortolkningen over innebærer i dette eksemplet dermed en reduksjon av energileddet for uttak fra 20 øre/kwh før etablering av produksjonen til 4 øre/kwh etter etablering av produksjonen. Fortolkningen over vil dermed medføre et sprang i energiledd ved etablering av en liten produksjon i tilknytning til forbruket. Eksemplet over illustrerer at NVEs formulering knyttet til energileddet må tillegges en annen fortolkning enn den som er lagt til grunn i eksemplet. Etter vår oppfatning er den eneste naturlige fortolkning at plusskundens energiledd for uttak er lik det energiledd kunden ville hatt uten produksjon i tilknytning til sitt forbruk EFFEKTLEDD FOR UTTAK Områdekonsesjonærenes skille mellom nett-tariffer med og uten effektledd varierer mye. Hos de fleste områdekonsesjonærer er skillet satt ved en eller annen størrelse på kundenes hovedsikringer (typisk A). Det finnes imidlertid også områdekonsesjonærer som har effektavregning på alle kunder. For at det ikke skal bli et sprang i kundens nettkostnader ved installasjon av en liten produksjon i tilknytning til forbruket, bør plusskunden avregnes etter det samme effektledd som han ville blitt avregnet etter uten installasjonen av produksjonen. Side 5 / 10

6 Avregningsprinsippet for effektleddet som anvendes overfor plusskunder, må også være det samme som for tilsvarende kunder uten produksjon i tilknytning til forbruket. Med avregningsgrunnlag for effektleddet lik årets høyeste effektuttak, kan dette bety at plusskunden ikke oppnår noen reduksjon i kostnadene knyttet til effektleddet. Dette vil være tilfelle dersom produksjonen er lik 0 i de deler av året med høyest forbruk (microkraftverk hvor vanntilførselen er tilfrosset om vinteren) FASTLEDD I sitt vedtak av uttaler NVE om fastleddet: NVE mener at en likebehandling av uttakskunder som er tilknyttet nettsystemet tilsier at hver uttakskunde skal belastes et fastledd som er gjeldene for det nett og det nettnivå kunden er tilknyttet. Dette innebærer at dersom det er uttak fra distribusjonsnettet skal plusskunder tarifferes et fastledd for uttak på lik linje som for andre uttakskunder i samme nettområde. Dette må forstås slik at dersom plusskunden har uttak fra områdekonsesjonærens nett i løpet av året, skal plusskunden betale det samme fastledd som kunden ville betalt uten produksjonen i tilknytning til forbruket FORBRUKSAVGIFT Med måling kun i utvekslingspunktet mellom områdekonsesjonær og plusskunde, vil områdekonsesjonærens innkreving av forbruksavgift være begrenset til plusskundens uttak fra nettet. Under forutsetning av at ytelsen i produksjonen er mindre enn 100 KVA, vil dette også være en korrekt innkreving av forbruksavgiften (fritaket fra forbruksavgift for produksjon i anlegg med ytelse mindre enn 100 kva). Dersom plusskundens produksjon har en ytelse over 100 kva, vil innkreving av forbruksavgift kun for kundens uttak, ikke være i samsvar med reglene knyttet til forbruksavgift. Konsekvensen av dette er at dersom produksjonen i tilknytning til forbruket har en ytelse større enn 100 KVA Kan kunden ikke defineres som plusskunde Kan kunden ikke fritas for kravet om måling av produksjonen, men kan behandles etter de øvrige bestemmelser som gjelder for plusskunder NVE har ikke satt noen øvre grense for plusskundenes produksjon. For å oppnå en likebehandling mellom kunder, vil den enkelte områdekonsesjonær i praksis måtte fastsette en slik grense. Sett i forhold til øvre grense for produksjonens ytelse for å oppnå fritak for forbruksavgift, fremstår en øvre grense for produksjonen lik 100 kva som naturlig. Med en slik grense kan alle plusskunder behandles på samme måte, og behovet for måling/tariffering vil også være det samme til alle produsenter som er større enn denne grensen. Side 6 / 10

7 ENERGILEDD FOR INNMATING I følge NVEs vedtak knyttet til behandling av plusskunder, skal energileddet for innmating refereres tilknytningspunktet. Dette tilsier i utgangspunktet beregning av marginaltap i plusskundenes tilknytningspunkt. NVE har imidlertid i rundskriv EMP 2/2006, akseptert at for innmating i distribusjonsnett kan gjennomsnittlig marginaltap for innmating for hele eller deler av forsyningsområdet legges til grunn. Oppmykningen av bestemmelsen om punktvise marginaltap i Rundskriv 2/2006 var i utgangspunktet beregnet på normale små kraftverk. Plusskundenes produksjon i tilknytning til forbruket vil etter all sannsynlighet i de fleste tilfeller være vesentlig mindre enn ytelsen i normale små kraftverk. Når NVE har gått bort fra kravet om punktvise marginaltap for normale små kraftverk, fremstår det som helt uaktuelt at kravet om punktvise marginaltap skal gjelde for innmatingen fra plusskunder. Basert på rundskriv 2/2006 er det opp til det enkelte nettselskap om det beregnes punktvise marginaltap for innmating i distribusjonsnettet eller om det benyttes gjennomsnittlige marginaltap for hele eller deler av forsyningsområdet. For områdekonsesjonærer som allerede anvender gjennomsnittlige marginaltap for innmating fra alle kraftverk i distribusjonsnettet, er det eneste naturlige at dette også er tilfelle for plusskundenes innmating. Områdekonsesjonærer som beregner punktvise marginaltap for innmating i distribusjonsnettet, må selv ta stilling til om dette også skal gjelde for plusskundenes innmating. For disse selskapene vil det være naturlig å sette en nedre grense for produksjonens størrelse for beregning av punktvise marginaltap, og at det benyttes gjennomsnittlige marginaltap for kraftverk under denne størrelsen. Denne grensen kan Settes lik 0 (punktvise marginaltap for all innmating) Settes lik selskapets fastsatte øvre grense for produksjonen for at en kunde skal kunne defineres som plusskunde (gjennomsnittlige marginaltap for alle plusskunder; punktvise marginaltap for alle kraftverk over denne størrelsen) Settes høyere enn øvre produksjonsgrense for at en kunde skal kunne defineres som plusskunde For innmating fra svært små produksjonsenheter, fremstår det som unødvendig ( spurv med kanoner ) å foreta beregninger av punktvise marginaltap. Dette tilsier at grensen for beregning av punktvise marginaltap bør være relativt høy. Innenfor et distribusjonsnett kan det være meget betydelige forskjeller i marginaltapene. For å oppnå at de samfunnsmessig riktige kraftutbyggingene blir realisert, er det vesentlig at alle kostnader knyttet til kraftutbyggingen (investeringskostnader for kraftverk, investeringskostnader for nettanlegg/anleggsbidrag og tapskostnader i nettet (marginaltap)) synliggjøres overfor kraftutbygger. Isolert sett tilsier dette at det bør beregnes punktvise marginaltap til alle kraftverk. En størrelsesgrense på 100 kva for beregning av punktvise marginaltap synes i denne sammenheng som et rimelig kompromiss. Uavhengig av om det anvendes punktvise eller områdevise marginaltap, må energileddet fastsettes som produktet av marginaltap og områdepris. Med måling med times oppløsning og ukontrollerbare Side 7 / 10

8 variasjoner i plusskundenes innmating (vann i bekken, vind, sol), vil det være naturlig at energileddet fastsettes som produktet av marginaltap og områdepris time for time ANDRE TARIFFLEDD FOR PRODUKSJON NVEs vedtak vedrørende håndteringen av plusskunder, innebærer at plusskunder slipper å betale andre tariffledd for produksjonen. For mikro- og minikraftverk (< 1 MW) skal avregningsgrunnlaget for andre tariffledd (fastleddet) maksimalt være lik 30% av installert ytelse multiplisert med 5000 timer. Med gjeldene tariff (0,8 øre/kwh) vil dermed andre tariffledd maksimalt utgjøre en kostnad på 1200 kr/år for et kraftverk med installert ytelse lik 100 kva. Fritaket fra betaling av andre tariffledd utgjør dermed relativt ubetydelige beløp for plusskunder med liten produksjon (<120 kr/år med produksjon lik 10 kw). Side 8 / 10

9 3. OPPSUMMERING/ANBEFALING Basert på vurderingene foran anbefales følgende praksis vedrørende plusskunder og andre kunder med produksjon i tilknytning til forbruket: Grense for plusskundenes produksjon o Den enkelte områdekonsesjonær fastsetter en øvre grense for størrelsen på produksjonen i tilknytning til forbruk for at en kunde skal kunne defineres som plusskunde. For å sikre lik behandling (måling/tariffering/håndtering av overskuddskraft) både av alle plusskunder og alle produsenter som er større enn denne grensen, bør grensen settes lik 100 kva. Måling o o For alle kunder som etablerer produksjon i tilknytning til forbruket skiftes eksisterende måler ut med en timesmåler som håndterer både innmating og uttak. Ekstrakostnaden for ny måler dekkes av kunden gjennom anleggsbidraget For kunder med produksjon > 100 kva og kunder med produksjon < 100 kva hvor det ikke oppnås enighet om at kunden skal defineres som plusskunde, installeres i tillegg måling av produksjonen Ekstrakostnaden for ny måler dekkes av kunden gjennom anleggsbidraget Pris for kjøp av overskuddskraft o Prisen for kjøp av plusskundens overskuddskraft settes lik områdepris time for time o Områdekonsesjonær kan tilby samme vilkår ved kjøp av overskuddskraft fra andre kunder med produksjon i tilknytning til forbruket Nett-tariff o Nett-tariffen for alle kunder med produksjon i tilknytning til forbruket fastsettes som: Fastledd lik det fastledd kunden ville hatt uten produksjonen i tilknytning til forbruket Fastleddet avregnes ikke dersom kunden aldri har uttak fra områdekonsesjonærens nett (produksjon alltid større enn forbruket) Effektledd lik det effektledd og avregnet etter de samme avregningsprinsipp som kunden ville hatt uten produksjonen i tilknytning til forbruket Avregningsgrunnlaget for effektleddet baseres på kundens netto uttak fra områdekonsesjonærens nett Energiledd for uttak lik det energiledd kunden ville hatt uten produksjonen i tilknytning til forbruket med Avregningsgrunnlaget for dette energileddet er lik kundens netto uttak fra områdekonsesjonærens nett Energiledd for innmating fastsettes som produktet av marginaltap (punktvise eller gjennomsnittlige for hele eller deler av forsyningsområdet) og områdepris time for time Avregningsgrunnlaget for dette energileddet er lik kundens netto innmating til områdekonsesjonærens nett o Andre tariffledd for produksjon (0,8 øre/kwh i 2011) Kunder med produksjon > 100 kva og kunder med produksjon < 100 kva hvor det ikke oppnås enighet om at kunden skal defineres som plusskunde betaler dette tariffleddet Side 9 / 10

10 o Avregningsgrunnlag lik midlere produksjon siste 10 år ( for 2012; forventet normalproduksjon i oppstartsåret og påfølgende år; historisk produksjon fra og med år 3) Plusskunder er fritatt fra å betale andre tariffledd for produksjon Forbruksavgift Alle kunder med produksjon i tilknytning til sitt forbruk betaler forbruksavgift for netto energiuttak fra områdekonsesjonærens nett Kunder med produksjon med ytelse > 100 KVA betaler i tillegg forbruksavgift for resten av sitt forbruk (produksjon netto innmating til områdekonsesjonærens nett) Grunnlag for redusert avgiftssats eller fritak, må dokumenteres av kunden Med denne praksis vil en potensiell plusskunde (produksjon i tilknytning til forbruket < 100 kva) ved å være plusskunde oppnå: Kostnadsbesparelse ved å slippe å ha balanseavtale med Statnett (enten direkte eller via en balanseansvarlig) Kostnadsbesparelse ved at det ikke er behov for måling av produksjonen Kostnadsbesparelse som følge av at andre tariffledd for produksjon ikke skal betales. Dette utgjør maksimalt kroner/år Side 10 / 10

Diverse tarifferingstema

Diverse tarifferingstema Diverse tarifferingstema Svein Sandbakken 31. Mai 2011 Innhold Tariffering av Småkraft Plusskunder Veilys Tariffering og AMS 2 Småkraft Produksjon Fastledd produksjon sentralnettstariff retningsgivende

Detaljer

Veileder marginaltap - hovedpunkter

Veileder marginaltap - hovedpunkter Veileder marginaltap - hovedpunkter Temadag EBL 13.03.2008 Svein Sandbakken 1 Innhold Bakgrunn Formål Beregningsmetodikk og prinsipp Avregning Informasjon til kundene Beregning i praksis Beregningseksempel

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av plusskunder. Retningslinjer for håndtering av plusskunder for nettselskapene i FEAS konsernet

Retningslinjer for håndtering av plusskunder. Retningslinjer for håndtering av plusskunder for nettselskapene i FEAS konsernet Retningslinjer for håndtering av plusskunder Retningslinjer for håndtering av plusskunder for nettselskapene i FEAS konsernet Versjon 1.0 1.juli 2012 Innhold Innledning... 3 Oppsummering... 4 Bakgrunn...

Detaljer

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon Clei Norges vassdrags- og energidlrektorat N V E SKL Nett AS Postboks 24 5401 STORD 2 08. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200902366-7 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Hans GeorgeDahl Deres ref.:

Detaljer

Tariffering av produksjon

Tariffering av produksjon Tariffering av produksjon 22.01.2009 Svein Sandbakken 1 Innhold Forskriftskrav Marginaltap, hva og hvorfor? Beregning og bruk av marginaltap i tariff 2 Forskriftskrav Tariffering av produksjon Fastledd

Detaljer

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Energiledd Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Hvorfor energiledd? Et grunnleggende prinsipp for optimal ressursanvendelse er at den marginale kostnaden ved å frembringe et gode, skal være lik kjøpers

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Aktuelle tarifftemaer i distribusjonsnett

Aktuelle tarifftemaer i distribusjonsnett Aktuelle tarifftemaer i distribusjonsnett Næringspolitisk verksted 4. juni 2009 Svein Sandbakken 1 INNHOLD Årets tariffinntekt Hvilke tariffer Inntektsfordeling mellom tariffer Produksjon forbruk Ulike

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2019 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Forslag om endring av kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordning HØRINGSDOKUMENT

Forslag om endring av kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordning HØRINGSDOKUMENT Forslag om endring av kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordning 2 2014 + 20 12 + 20 12 20 12 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Plusskundeordningen i Klepp Energi Plusskundeordningen

Plusskundeordningen i Klepp Energi Plusskundeordningen i Klepp Energi Godkjent av: HÅ Rev. dato: 20.12.2016 Side 1 av 12 Innhold 1. PLUSSKUNDEORDNINGEN...3 1.1. Hvem kan bli plusskunde?...3 1.2. Hvordan bli plusskunde?...3 2. TILKNYTNINGSVILKÅR OG TEKNISKE

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Temadag: Marginaltap Marginaltap og sentralnettets utstrekning 18. mars 2009

Norges vassdrags- og energidirektorat. Temadag: Marginaltap Marginaltap og sentralnettets utstrekning 18. mars 2009 Norges vassdrags- og energidirektorat Temadag: Marginaltap Marginaltap og sentralnettets utstrekning 18. mars 2009 Hvorfor energiledd? Et grunnleggende prinsipp for optimal ressursanvendelse er at den

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Aktuelle tarifftemaer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Aktuelle tarifftemaer Norges vassdrags- og energidirektorat Aktuelle tarifftemaer Aktuelle tarifftemaer hos NVE Fellesmåling Konsesjonsplikt lavspenningsanlegg Tariffer utkoblbart forbruk Plusskunder Tilknytningsplikt produksjon

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 2. juli 2018 kl. 15.10 PDF-versjon 10. juli 2018 27.06.2018 nr. 1092 Forskrift om endring

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Midt- Telemark Energi AS tariffering og beregning av anleggsbidrag

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Midt- Telemark Energi AS tariffering og beregning av anleggsbidrag Midt-Telemark Energi AS Grønvoldveien 1 3830 ULEFOSS Vår dato: 31.05.201602.06.2016 Vår ref.: 201601156-5 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo Oversending av revisjonsrapport

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Kraftnettet hva er kapitalen? Totalkapitalen for nettet: 57,35 mrd. kr 27 % 54 % Distribusjon Regional Statnett 19 % 2 Kraftnettet hva er årskostnadene? NVE tildeler

Detaljer

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.04.2014 Vår ref.: 201305187-10 Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Anne Glomnes Rudi Deres ref.: 22959125 aru@nve.no Trønder Energi

Detaljer

Nordkrafts regionalnettstariff for 2000 og vedtak

Nordkrafts regionalnettstariff for 2000 og vedtak Nordkraft AS 8275 STORFJORD I TYSFJORD Vår dato: 02.05.2001 Vår ref.: NVE 200100363-2 emt/chs Arkiv: 653.4 Saksbehandler: Deres dato:: Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 94 85 Nordkrafts regionalnettstariff

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Midt nett Buskerud AS

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Midt nett Buskerud AS Midt Nett Buskerud AS Nedmarken 3370 VIKERSUND Vår dato: 30.09.2016 Vår ref.: 201603118-5 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook Oversending av revisjonsrapport og varsel

Detaljer

Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1

Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1 Sentralnettstariffen 2013 Tariffheftet 2013 Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1 Grunnlaget for utforming av nettleie i sentralnettet er gitt i Norges vassdrags-

Detaljer

Anleggsbidrag i dag og videre framover

Anleggsbidrag i dag og videre framover Anleggsbidrag i dag og videre framover EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Næringspolitisk rådgiver,ebl Temadag småkraft og nett 22.01.09 Innhold Dagens regelverk Forslag

Detaljer

OVERFØRINGSTARIFFER FOR FRITIDSBOLIG - SØR AURDAL ENERGI

OVERFØRINGSTARIFFER FOR FRITIDSBOLIG - SØR AURDAL ENERGI Vår ref. Vår dato NVE 9702145-4 19.06.98 MM/TRS/653.4 Deres ref. Deres dato Sør Aurdal Energi AL 2936 BEGNDALEN Saksbehandler: Trond Svartsund, MM 22 95 90 77 OVERFØRINGSTARIFFER FOR FRITIDSBOLIG - SØR

Detaljer

NVEs vurdering av tariff for mikrokraftverk

NVEs vurdering av tariff for mikrokraftverk Norges vassdrags- og energidirektorat Knut Oaland Eidane 4110 Forsand Vår dato: 2 a 09.2006 Vår ref.: NVE 200601772-5 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 12.06.2006 Deres ref.: Saksbehandler: Christina

Detaljer

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS Måling og avregning av småkraft Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Litt og HelgelandsKraft og potensialet for småkraft i forsyningsområdet Hva skal måles og hvor bør

Detaljer

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2016 Vår ref.: 201604653-5 Arkiv: 634

Detaljer

Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS

Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS Sammendrag Norske nettselskap opplever i dag stor interesse og etterspørsel om informasjon vedrørende mikroproduksjon. Lokal produksjon som en

Detaljer

Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene

Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene LOGO Prosjektrapport Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene til NTE Nett AS TIL: NTE Nett AS ATT: Jan A. Foosnæs Dato: 16. februar 2010 Antall sider: 23 Prosjektansvarlig:

Detaljer

Svar på klage på tariffering i Trollheim - enkeltvedtak

Svar på klage på tariffering i Trollheim - enkeltvedtak Svorka Energi AS Postboks 43 6656 SURNADAL Vår dato: 08.03.2005 Vår ref.: emk/lav Arkiv: 912-653.4 /Statnett SF Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Svar på klage på

Detaljer

Tariffering. Kurs: Budsjettering og tariffering september Svein Sandbakken

Tariffering. Kurs: Budsjettering og tariffering september Svein Sandbakken Tariffering Kurs: Budsjettering og tariffering 17. - 18. september 2009 Svein Sandbakken 1 NETTREGULERING - TARIFFERING EFFEKTIVITET NVE- RAPPORTERING EGNE DRIFTS- KOSTNADER KOSTNADS- NORM INVESTERING

Detaljer

Tarifferingsregimet en tung bør for områdekonsesjonærene? Ole-Petter Halvåg, direktør forretningsutvikling og rammer

Tarifferingsregimet en tung bør for områdekonsesjonærene? Ole-Petter Halvåg, direktør forretningsutvikling og rammer Tarifferingsregimet en tung bør for områdekonsesjonærene? Ole-Petter Halvåg, direktør forretningsutvikling og rammer Jeg har blitt utfordret på følgende problemstilling: Hvilke konsekvenser har investeringene

Detaljer

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. (Nettselskapet) Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse. (målepunkt-id) (anleggsadresse)

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. (Nettselskapet) Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse. (målepunkt-id) (anleggsadresse) PLUSSKUNDEAVTALE mellom (Nettselskapet) og Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse (målepunkt-id) (anleggsadresse) 1 Innhold 1. AVTALENS BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Kvinnherad Energi AS Vikjo 7 5464 DIMMELSVIK Vår dato:. Vår ref.: 01774-7 Arkiv: 627 Saksbehandler: Tonje Merete Andresen Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Kragerø Energi AS tariffering og beregning av anleggsbidrag

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Kragerø Energi AS tariffering og beregning av anleggsbidrag Kragerø Energi AS Bråtevn. 6 3770 KRAGERØ Vår dato: 14.10.2016 Vår ref.: 201603569-6 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Araberg Fladen Oversending av revisjonsrapport og varsel om

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Forslag til endringer i regelverket om anleggsbidrag HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Forslag til endringer i regelverket om anleggsbidrag HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet Forslag til endringer i regelverket om anleggsbidrag 6 2018 HØRINGSDOKUMENT Høringsdokument nr 6-2018 Forslag til endring i forskrift om kontroll

Detaljer

Høringssvar til høringsdokumentet om endringer i regelverket om anleggsbidrag

Høringssvar til høringsdokumentet om endringer i regelverket om anleggsbidrag Norges vassdrags- og energidirektoratet nve@nve.no Oslo 14. mai 2018 Deres referansenummer: ref. nr. 201833013 Vår referanse: Arvid Bekjorden Høringssvar til høringsdokumentet om endringer i regelverket

Detaljer

(nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter. dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn

(nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter. dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn (nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn NTE Nett er et selskap i NTE-konsernet som eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Tysnes Kraftlag SA 5680 TYSNES 29. 06. 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106788-10 ep/bfl Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Fladen Vedtak

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Dette er et skjult lysbilde Tema Prinsipper for tariffer i distribusjonsnettet Tariffer basert på abonnert effekt 6. sep. 2012 Tariffering med AMS AMS gir nye muligheter

Detaljer

(-( Klage på Hafslund Netts målings- og tarifferingspraksis av veilys

(-( Klage på Hafslund Netts målings- og tarifferingspraksis av veilys GQ I DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT (-( Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 09/01228-4 Dato 14 APR 2010 Klage på Hafslund Netts målings- og tarifferingspraksis av veilys Det vises til

Detaljer

NORD-SALTEN KRAFT AS NETT-TARIFFER FOR 2011

NORD-SALTEN KRAFT AS NETT-TARIFFER FOR 2011 NORD-SALTEN KRAFT AS NETT-TARIFFER FOR 2011 i Nord-Salten Kraft AS' konsesjonsområde Se vår nettside www.nordsaltenkraft.no for mer informasjon. Tariffene for 2011 er en flat videreføring med samme beløp

Detaljer

Tilsyn om anleggsbidrag og tariffer Hammerfest Energi - Revisjonsrapport - varsel om vedtak om retting

Tilsyn om anleggsbidrag og tariffer Hammerfest Energi - Revisjonsrapport - varsel om vedtak om retting Hammerfest Energi Nett AS Postboks 3 9615 HAMMERFEST Vår dato: 21.09.2015 Vår ref.: 201503484-3 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi Tilsyn om anleggsbidrag og tariffer Hammerfest

Detaljer

Tariffering. Kurs: Budsjettering og tariffering oktober Svein Sandbakken

Tariffering. Kurs: Budsjettering og tariffering oktober Svein Sandbakken Tariffering Kurs: Budsjettering og tariffering 1. 2. oktober 2008 Svein Sandbakken 1 NETTREGULERING - TARIFFERING EFFEKTIVITET RAPPORTERING EGNE DRIFTS- KOSTNADER KOSTNADS- NORM INVESTERING NVE- INNTEKTS-

Detaljer

Tariffering. Svein Sandbakken. Kurs: Budsjettering og tariffering. 3. og 4. oktober Trondheim Beddingen Trondheim

Tariffering. Svein Sandbakken. Kurs: Budsjettering og tariffering. 3. og 4. oktober Trondheim Beddingen Trondheim Tariffering Svein Sandbakken Kurs: Budsjettering og tariffering 3. og 4. oktober 2007 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim ECgroup AS www.ecgroup.no Tlf. 73 600 700 Fax. 73 600 701 Oslo Stortingsgata 22

Detaljer

Workshop om marginaltap. Statnetts marginaltapsmodell

Workshop om marginaltap. Statnetts marginaltapsmodell Workshop om marginaltap Statnetts marginaltapsmodell Agenda Lovverket Marginaltap hva er det? Statnetts modell Forholdene i Nord-Norge Lovverket Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme

Detaljer

Ny fornybar produksjon

Ny fornybar produksjon Ny fornybar produksjon Småkraft, vind og solcelle Hvordan skal disse måles? Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Tekniske løsninger Hva skal rapporteres og til hvem

Detaljer

Sentralnettstariffen 2012 gjelder fra 1. januar 2012 til og med 31. desember

Sentralnettstariffen 2012 gjelder fra 1. januar 2012 til og med 31. desember Sentralnettstariffen 2012 Tariffheftet 2012 Sentralnettstariffen 2012 gjelder fra 1. januar 2012 til og med 31. desember 2012. 1 Grunnlaget for utforming av nettleie i sentralnettet er gitt i Norges vassdrags-

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

Sentralnettariffen for 2006 ble vedtatt av Statnetts styre 19. oktober 2005.

Sentralnettariffen for 2006 ble vedtatt av Statnetts styre 19. oktober 2005. Innledning Sentralnettariffen for 2006 ble vedtatt av Statnetts styre 19. oktober 2005. NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (FOR 1999-03-11

Detaljer

Energiledd (kr) = systempris (kr/mwh) marginaltapssats (%) energi uttak/innlevert (MWh)

Energiledd (kr) = systempris (kr/mwh) marginaltapssats (%) energi uttak/innlevert (MWh) Innledning Sentralnettariffen for 2008 ble vedtatt av Statnetts styre 31. oktober 2007. NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (FOR 1999-03-11

Detaljer

Gudbrandsdal Energi klager på tarifferingen i diverse utvekslingspunkt

Gudbrandsdal Energi klager på tarifferingen i diverse utvekslingspunkt Opplandskraft DA Postboks 1098 Skurva 2605 Lillehammer Vår dato: 27.01.2003 Vår ref.: NVE 200107023-9 emk/ave Arkiv: 912-653.4/Opplandskraft Saksbehandler: Deres dato:: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92

Detaljer

Oppsummering og svar på høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet

Oppsummering og svar på høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Notat Til NVE, Energi Norge Oppsummering og svar på høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Dette notatet er et svar på NVEs høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet. Slik NTE Nett

Detaljer

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak Luster Energiverk AS 6868 Gaupne Vår dato: 15.08.2005 Vår ref.: NVE 200500212-7 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 10.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på tariffering

Detaljer

VURDERING AV BEHOVET FOR YTTERLIGERE LOKALISERINGSSIGNALER I TARIFFEN

VURDERING AV BEHOVET FOR YTTERLIGERE LOKALISERINGSSIGNALER I TARIFFEN 15. september 2017 VURDERING AV BEHOVET FOR YTTERLIGERE LOKALISERINGSSIGNALER I TARIFFEN Åsmund Jenssen og Christoffer Noreng, BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING Statnett gjennomfører en evaluering av tariffmodellen

Detaljer

NVEs vurdering i klage på effektledd i nettleien - vedtak

NVEs vurdering i klage på effektledd i nettleien - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 12.02.2016 Vår ref.: 201506585-10 Arkiv: 623

Detaljer

Hva gjør vi i Skagerak!

Hva gjør vi i Skagerak! Hva gjør vi i Skagerak! Status for Plusskunder - etablering Krav vi setter - utfordringer Vår prosess Elsmart og avtalehåndtering Henvendelser - selvbetjening Grensen for Plusskundeanlegg 2 Status hos

Detaljer

Hovedprinsipper for tariffering av fjernvarme

Hovedprinsipper for tariffering av fjernvarme Hovedprinsipper for tariffering av fjernvarme Temamøte Norsk Fjernvarme: Fjernvarmen og markedet Fra Kluge advokatfirma: Marco Lilli og Frode Støle 27. oktober 2009 Utgangspunktet Energilovens 5-5 Vederlag

Detaljer

TARIFFHEFTE 2015 EIDSIVA NETT AS REGIONALNETT

TARIFFHEFTE 2015 EIDSIVA NETT AS REGIONALNETT TARIFFHEFTE 2015 EIDSIVA NETT AS REGIONALNETT Produsenter, distribusjonsnett og næringskunder (sluttbruker/ relaterte nett) Hamar 30. november 2014 Postadresse: Hovedkontor Hamar: Eidsiva Nett AS Besøksadresse

Detaljer

Klagesak Ballangen Energi AS klager på Nordkrafts regionalnettstariff

Klagesak Ballangen Energi AS klager på Nordkrafts regionalnettstariff Filnavn: \\fiks\home-avdem\ijs\oeds_vedtak\oedvedtak2001sak13_ballangenognordkraft2002.doc Ballangen Energi AS Postboks 53 8546 Ballangen Deres ref Vår ref Dato OED 2001/1672 EV MM 13.02.2002 Klagesak

Detaljer

Rapportering fra EBLs arbeid med distribusjonsnettariffene

Rapportering fra EBLs arbeid med distribusjonsnettariffene Rapportering fra EBLs arbeid med distribusjonsnettariffene Trond Svartsund, EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Disposisjon Nettariffer og omdømme Tariffprinsipper og struktur distribusjonsnettariffer

Detaljer

TARIFFHEFTE 2010 EIDSIVA REGIONALNETT

TARIFFHEFTE 2010 EIDSIVA REGIONALNETT TARIFFHEFTE 2010 EIDSIVA REGIONALNETT Hamar 1. desember 2009 Postadresse Eidsiva: Hovedkontor Hamar: Eidsiva Nett AS Besøksadresse Vangsvn. 73. Postboks 4100 2307 Hamar Kontaktperson/fagansvarlig R-nettariffer

Detaljer

Sentralnettstariffen 2010 gjelder fra 1. januar 2010 til og med 31. desember 2010. 1

Sentralnettstariffen 2010 gjelder fra 1. januar 2010 til og med 31. desember 2010. 1 Sentralnettstariffen 2010 Tariffhefte 2010 Sentralnettstariffen 2010 gjelder fra 1. januar 2010 til og med 31. desember 2010. 1 Grunnlaget for utforming av prisene i sentralnettet er gitt i Norges vassdrags-

Detaljer

Sammenligning av nett-tariffer for NTE Nett AS og Malvik Everk AS

Sammenligning av nett-tariffer for NTE Nett AS og Malvik Everk AS LOGO Prosjektrapport Sammenligning av nett-tariffer for NTE Nett AS og Malvik Everk AS TIL: NTE Nett AS ATT: Jan A. Foosnæs Dato: 15. februar 2010 Antall sider: 12 Prosjektansvarlig: Svein Sandbakken TRONDHEIM

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Aktuelle tarifftemaer hos NVE 14. mai 2008

Norges vassdrags- og energidirektorat. Aktuelle tarifftemaer hos NVE 14. mai 2008 Norges vassdrags- og energidirektorat Aktuelle tarifftemaer hos NVE 14. mai 2008 Temaer 1. Anleggsbidrag 2. Tilknytning av produksjon / småkraft 3. Uregulert lavspenningsnett 4. Fellesmåling 5. Forholdet

Detaljer

Abonnert effekt Vanskelig å forstå for kunden?

Abonnert effekt Vanskelig å forstå for kunden? Abonnert effekt Vanskelig å forstå for kunden? 12.03.2018 Bakgrunn November 2017 la NVE ut forslag om å innføre abonnert effekt som tariffmodell for uttak i distribusjonsnettet på høring. Vil kunden forstå

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS Norges vassdrags- og energidirektorat Haugaland Kraft AS Nett Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 0 3 JUL 2015 Vår ref.: NVE 201300831-10 etnitand Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje

Detaljer

Klagesak vedrørende tariffering Flesberg Elektrisitetsverk vs. Buskerud Nett

Klagesak vedrørende tariffering Flesberg Elektrisitetsverk vs. Buskerud Nett A/L Flesberg Elektrisitetsverk Postboks 4 3623 Lampeland Deres ref Vår ref Dato OED 98/3336 EV MM 18.02.2002 Klagesak vedrørende tariffering Flesberg Elektrisitetsverk vs. Buskerud Nett Norges vassdrags-

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Næringspolitisk verksted - distribusjonsnettariffer Aktuelt om tariffering 4. juni 2009

Norges vassdrags- og energidirektorat. Næringspolitisk verksted - distribusjonsnettariffer Aktuelt om tariffering 4. juni 2009 Norges vassdrags- og energidirektorat Næringspolitisk verksted - distribusjonsnettariffer Aktuelt om tariffering 4. juni 2009 Temaer Tariffer for utkoblbart forbruk Anleggsbidrag Fellesmåling Konsesjonsplikt

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Vesterålskraft Nett AS

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Vesterålskraft Nett AS Vesterålskraft Nett AS Postboks 103 8401 SORTLAND Vår dato: 21.10.2015 Vår ref.: 201503263-7 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook Oversending av revisjonsrapport og varsel

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme på husvegg

Detaljer

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Tilleggshøring av krav til måling og avregning av plusskunder 10 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring

Detaljer

0:7JAN 2006 Vår dato: Vår ref.: NVE emp/hgd

0:7JAN 2006 Vår dato: Vår ref.: NVE emp/hgd Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Advokatfirmaet Hjort Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO 0:7JAN 2006 Vår dato: Vår ref.: NVE 200707749-6 emp/hgd Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Hans

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE ep/hgd

Vår dato: Vår ref.: NVE ep/hgd Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Oljeindustriens Landsforening Postboks 8065 4068 Stavanger 1 7. 03. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 200905842-3 ep/hgd Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Hans

Detaljer

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Follo Fjernvarme AS Postboks 655 1401 SKI 1 9. 02. 2007 Vår dato: Vår ref.: NVE 200700377-1 emk/pno Arkiv: /200503169-11 U Deres dato: 20.10.2006 Deres

Detaljer

Tariff for Skagerak Netts regionalnett 2006

Tariff for Skagerak Netts regionalnett 2006 Tariff for Skagerak Netts regionalnett 2006 Dato: Referanse 1.1.2006 Kjetil Storset NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (FOR 1999-03-11 nr.

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG. 17. mars 2009 Svein Sandbakken

VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG. 17. mars 2009 Svein Sandbakken VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG 17. mars 2009 Svein Sandbakken 1 INNHOLD FELLES: UTTAK/PRODUKSJON Veiledernes oppbygging: Struktur og innhold Forskriftsbestemmelser Anleggskostnad Beregning av anleggsbidrag UTTAK:

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Rammebetingelser for solenergi Elsertifikater og plusskundeordningen Solenergiklyngens årskonferanse 2014 Jon Erling Fonneløp Energiavdelingen - seksjon fornybar energi

Detaljer

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Nils-Martin Sætrang 15.03.2014 NMS Deres dato: Deres referanse: Til alle våre kunder KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Tariffgrunnlaget

Detaljer

Nettleiepriser 2017 for næring og offentlige virksomheter

Nettleiepriser 2017 for næring og offentlige virksomheter Nettleiepriser 2017 for næring og offentlige virksomheter NTE Nett er et selskap i NTE-konsernet som eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet har hovedkontor i Steinker og har ansvar for strømforsyningen

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - Luostejok Kraftlag

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - Luostejok Kraftlag LUOSTEJOK KRAFTLAG SA Postboks 104 9711 LAKSELV Vår dato: 18.09.2015 Vår ref.: 201503098-5 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Araberg Fladen Oversending av revisjonsrapport og varsel

Detaljer

NVE PRESENTERER HØRINGSFORSLAGET

NVE PRESENTERER HØRINGSFORSLAGET NVE PRESENTERER HØRINGSFORSLAGET Velaug Mook og Håvard Hansen Reguleringsmyndigheten for energi (RME) Seksjon for regulering av nettjenester (RME-N) Agenda Bakgrunn Valg av modell Regneeksempler Forslag

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS vassdrags- og energidirektorat aenorgesn V Eidsiva Nett AS Postboks 40 2307 HAMAR 1 Vår dato: 5. 12.2011 Vår ref.: ep/bfl Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95 92 41 Vedtak

Detaljer

TARIFFHEFTE 2009 EIDSIVA REGIONALNETT

TARIFFHEFTE 2009 EIDSIVA REGIONALNETT TARIFFHEFTE 2009 EIDSIVA REGIONALNETT Tariffområde: Eidsiva R-nett (inkl. tidligere Fellesnett Oppland f.o.m. 2007) Postadresse Eidsiva: Hovedkontor Hamar: Eidsiva Nett AS Besøksadresse Vangsvn. 73. Postboks

Detaljer

Innføring AMS og tariffering

Innføring AMS og tariffering Innføring AMS og tariffering Geir M. Holen Avd. ingeniør nettavdelingen AS Eidefoss AS Eidefoss Stiftet 1916, interkommunalt AS, siden 1975 I dag eiet av kommunene,,, og med 20% på hver Konsesjonsområde

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS Nettleie 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie fra 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen

Detaljer

Denne utgaven av sentralnettets tariffhefte erstatter i sin helhet tidligere tariffhefter.

Denne utgaven av sentralnettets tariffhefte erstatter i sin helhet tidligere tariffhefter. Innledning Sentralnettariffen for 2007 ble vedtatt av Statnetts styre 23. oktober 2006. NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (FOR 1999-03-11

Detaljer

(nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter. _dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn

(nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter. _dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn (nettleiepriser 2015 for næring og offentlige virksomheter _dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn NTE Nett er et selskap i NTE-konsernet som eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet

Detaljer

Tariffering av fellesmålt anlegg. Knut Olav Bakkene

Tariffering av fellesmålt anlegg. Knut Olav Bakkene Tariffering av fellesmålt anlegg Knut Olav Bakkene 14.05.08 Fellesmåling Urettferdighet satt i system For andre nettkunder som møter en økt kostnad som følge av at noen nettkunder unndrar seg en andel

Detaljer

Nettleien Oppdatert august 2016

Nettleien Oppdatert august 2016 Nettleien 2016 Oppdatert august 2016 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVE fastsetter

Detaljer

VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG. 12. mars 2008 Torgeir Olsen

VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG. 12. mars 2008 Torgeir Olsen VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG 12. mars 2008 Torgeir Olsen 1 INNHOLD FELLES: UTTAK/PRODUKSJON Veiledernes oppbygging: Struktur og innhold Forskriftsbestemmelser Anleggskostnad Beregning av anleggsbidrag UTTAK:

Detaljer

Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN

Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN Nettnivå og konsesjon 420kV 300kV 145kV 24kV 12kV 400V 230 V De ulike spenningsnivå i Norge. (foretrukne) Overføring av strøm er et monopol

Detaljer

Endringer i kontrollforskriften vedrørende plusskundeordningen. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst

Endringer i kontrollforskriften vedrørende plusskundeordningen. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Endringer i kontrollforskriften vedrørende plusskundeordningen Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 47 2016 R A P P O R T Rapport nr 47-2016 Endringer i kontrollforskriften vedrørende

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme

Detaljer

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt 29.1.2008. Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

Klage om tariffering av tilsynsobjekt fra Hafslund Strøm - EB Nett AS

Klage om tariffering av tilsynsobjekt fra Hafslund Strøm - EB Nett AS Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Hafslund Strøm As Postboks 0247 OSLO Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett:

Detaljer