INNHOLDSFORTEGNELSE. Nettselskapets anlegg i innføringsstasjonene Smestad, Furuset, Sogn og Ulven inngår ikke i denne spesifikasjonen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. Nettselskapets anlegg i innføringsstasjonene Smestad, Furuset, Sogn og Ulven inngår ikke i denne spesifikasjonen."

Transkript

1 Spesifikasjon FIBEROPTISK KABEL FELLESFØRING I REGIONALNETTET Dok. ansvarlig: Jan-Erik Delbeck Dok. godkjenner: Jens Tore Holene Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT FELLESFØRING MED FIBEROPTISK KABEL I REGIONALNETTET RETNINGSLINJER, NORMER, INSTRUKSER Montasje og dokumentasjon Normer Kvalitetskontroll Øvrig TEKNISKE KRAV FORSKRIFTSKRAV DIMENSJONERING Stasjoner Kabeltraseer Linjer DOKUMENTASJON Stasjoner Kabeltraseer Linjer UTFØRELSE Stasjoner Kabeltraseer Linjer ØVRIGE TEKNISKE KRAV UTKOBLINGER KVALITETSKONTROLL Generelt 1.1 Fellesføring med fiberoptisk kabel i regionalnettet Fremføring og montasje av fiberoptiske kabler i regionalnettet skal utføres i henhold til denne spesifikasjon og gjelder for alle typer anlegg og spenningsnivåer mellom 33 kv kv. Med regionalnett menes transformatorstasjoner, jordkabler og luftledninger med spenningsnivå mellom 33 kv kv innenfor Nettselskapets konsesjonsområde. For anlegg som grenser mot andre Nettselskaper vises det til egne avtaler som beskriver grensesnittet mellom nettene. Nettselskapets anlegg i innføringsstasjonene Smestad, Furuset, Sogn og Ulven inngår ikke i denne spesifikasjonen. 1.2 Retningslinjer, normer, instrukser Montasje og dokumentasjon I tillegg til denne spesifikasjon skal fiberoptiske kabler monteres og dokumenteres iht. følgende krav : Spesifikasjon : Dokumentasjon i GeoNIS (Kvalitetskrav til dokumentasjon) Attributtdata GeoNIS

2 Spesifikasjon: Fiberoptisk kabel fellesføring i regionalnettet Side 2 av Normer Tilfredsstille følgende normer: Fiberoptisk kabel Normer Single mode kabel ITU-T G.652 Øvrig kabel IEC , IEC Normene omtaler blant annet krav til strekk, støt, trykk, bøyning, temperatur og vanninntrenging. Standard kanal- og 8-talls kabel skal også tilfredsstille Telenor sine spesifikke krav. I tillegg gjelder andre relevante normer og forskrifter fra andre etater som må etterkommes i forbindelse med montasje Kvalitetskontroll All montasje av fiber i regionalnettet skal følges opp av netteier sine kvalitetskontrollører. Netteiers avdeling Kvalitet skal derfor alltid kontaktes på e-post: FELLES, KVALITET for å kunne delta på oppstartmøte sammen med entreprenøren som er tildelt montasjejobben Øvrig Bruk av transformatorstasjonene for lagring eller bespisning skal for det enkelte prosjekt avtales med Nettselskapet. 2 Tekniske krav 2.1 Forskriftskrav Alle fiberoptiske anlegg skal bygges iht de til enhver tid gjeldende forskrifter for elektriske forsyningsanlegg. 2.2 Dimensjonering Alt fiberoptisk materiell som monteres i regionalnettet skal tilfredsstille nedenstående krav Stasjoner Materiellet skal være dimensjonert i henhold til og tilfredsstille de krav til kvalitet og kapasitet som kreves der hvor komponentene monteres Kabeltraseer Materiellet skal være dimensjonert i henhold til og tilfredsstille de krav til kvalitet og kapasitet som kreves der hvor komponentene monteres Linjer Det skal dokumenteres at kraftoverføringen tilfredsstiller dimensjoneringskravene inklusive de økte kreftene som vil opptre som følge av montasje av ny fiberoptisk kabel. Kraftoverføringens tilstand kan avvike fra ny tilstand, noe som vil kunne medføre behov for forsterking / utskifting av komponenter.

3 Spesifikasjon: Fiberoptisk kabel fellesføring i regionalnettet Side 3 av Dokumentasjon Relevante krav til tilstrekkelig identifikasjon og fysisk merking av fiberoptisk kabel iht. de til enhver tid gjeldende forskrifter for forsyningsanlegg, skal ivaretas. Nettselskapets krav til innlegging/oppdatering av relevant dokumentasjon i Nettselskapets elektroniske kartsystem (GeoNIS) skal ivaretas. Følgende dokumentasjon skal overleveres Nettselskapet før etablering av fiberoptiske komponenter tillates startet: Stasjoner Målsatte tegninger for samtlige komponenter Beskrivelse av komponentenes plassering og føringsveier i stasjonen. Plassering og føringsveier skal på forhånd være avtalt med Nettselskapet Kabeltraseer Linjer Beskrivelse av komponentenes plassering samt benyttede føringsveier i kabelanlegget (hvor kabelen er lagt på bruer i kulverter, skjøteboksers plassering i kulverter etc.) Retningslinjer fra fiberanleggets fabrikant som beskriver hvordan anlegget skal monteres Relevante og målsatte tegninger for samtlige monterte komponenter Teknisk beskrivelse og fremdriftsplan for hvordan eventuelle forsterkninger av mastene skal utføres i hht. beregningene Samtlige linjeprofiler for de berørte linjene skal oppdateres med pilkurve og data for den nye fiberkabelen. Samtlige mål skal stemme med de faktiske forhold. Dato for når profilene er oppdatert samt data for fiberkablene skal påføres på hvert profil. Profilene skal scannes på nytt og lagres i Nettselskapets dokumenthåndteringssystem. Gammel versjon av profilen som finnes i dokumenthåndteringssystemet, skal behandles i henhold til de til enhver tid gjeldende krav til dokumenthåndtering. Nettselskapet bistår om nødvendig med rettledning Liste (excel-format) som viser den fiberoptiske kabelens avstander iht. gjeldende forskrifter og iht. Nettselskapets egne krav. Listen skal inneholde: - linjenavn (navn på nærliggende tr.st.) - mastenummer - antall endefester pr mast - antall mellomfester pr mast - installasjonshøyde i forhold til fase pr mast - minste høyde over vei / terreng i hvert linjespenn

4 Spesifikasjon: Fiberoptisk kabel fellesføring i regionalnettet Side 4 av Utførelse Stasjoner Fiberoptiske kabler skal påføres nødvendig skjerming for vern mot skade eller påvirkning til andre komponenter Fiberoptisk kabel skal festes til underlaget (stripses på bruer, limes eller plugges til mur, Alle komponenter skal festes til underlaget (skap skal plugges til mur, kveilerammer skal Hvis boring gjennom vegger med krav til branntetting, skal branntetting utføres umiddelbart med godkjent branntetningsmasse Det tillates ikke boring i dekker og belegg som fungerer som tetting mot vann Alle komponenter skal merkes med godt synlig merking som klart beskriver komponentens misjon (kabler, skap etc.) Det skal benyttes rør for fremføring av fiberoptisk kabel som ikke henger i fritt spenn. Røret skal festes forsvarlig til underlaget Ved bruk av kabelkanaler skal kantene / flensene rengjøres før lokkene legges tilbake Før graving av grøfter for legging av kabler / kummer inne på stasjonsområde, skal det kontrolleres om det finnes andre komponenter i bakken Kabeltraseer Ledige rør skal ikke benyttes uten at rørets eier har godkjent dette. Det tillates uansett ikke at det benyttes rør som er avsatt som reserverør for høyspenningskabler. Fiberoptisk kabel skal festes til underlaget (stripses på bruer, limes eller plugges til mur, Alle komponenter skal festes til underlaget (skap skal plugges til mur, kveilerammer skal Hvis boring gjennom vegger med krav til branntetting, skal branntetting utføres umiddelbart med godkjent branntetningsmasse. Alle komponenter skal merkes med godt synlig merking som klart beskriver komponentens misjon (kabler, skap etc.) Linjer Fiberoptisk kabel integrert i linjens jordline (f. eks. OPGW) skal jordes til master i henhold til gjeldende forskrifter Fiberoptisk kabel som spinnes på jord- eller faseline skal monteres i henhold til leverandørens instrukser Det tillates ikke benyttet fiberoptisk kabel som bendsles på fase- eller jordline Nedføring av fiberoptisk kabel i stålmaster skal skje enten med kabelklammer eller i plastrør som festes med klammer på innsiden av vangene. I tremaster skal kabelen føres ned på innsiden av stolpen Kveilerammer skal plasseres slik at de ikke stikker ut fra mastene og virker minst mulig skjemmende på omgivelsene, og skal ikke monteres i sone på eller under klatrevern i mast Fiberoptisk kabel tillates ikke strukket i luft mellom regionalnett kraftledning og annet nett

5 Spesifikasjon: Fiberoptisk kabel fellesføring i regionalnettet Side 5 av 5 Der hvor det går parallelle masterekker med regionalnett kraftledninger i samme trasé, kan det strekkes OPGW i luft mellom to master i hver masterekke. Strekket skal da etableres mellom mastenes toppspir. Nødvendige beregninger av spirenes styrke og beregning av isolasjonsavstander må utføres og grenseverdier hensyntas Fiberoptisk kabel og føringer som monteres på betongmaster kan festes med mellomfester som bores i betongen. Avskalling eller boregroper skal tettes med egnet mørtel eller tettemasse. NB! Kabelfester for avspenninger tillates ikke boret Boring av gjennomgående hull i trestolper skal utføres gjennom stolpens senter. På hver side av hullet skal det benyttes ensidige Bulldogs. Franske treskruer eller kraftige galvaniserte firkantspiker benyttes for festing av mindre og lette komponenter som nedføringsrør, klammer, termineringsbokser etc. Hvis fare for sølesprut, snøbrøyting etc. skal kveilerammer og skjøtebokser monteres på motsatt side av masta. Underhengende fiberkabel tillates ikke. 2.5 Øvrige tekniske krav Komponentens plassering skal ikke være til hinder for kanalens / kulvertens rømningsveier eller annen sikkerhetsmessig installasjon Innfesting av fiberoptisk kabel med tilbehør skal utføres med festemateriell for varige feste. Det tillates ikke benyttet strips, tape, etc. Ledige rør skal ikke benyttes uten at rørets eier har godkjent dette Kveilerammer og skjøtebokser skal festes slik at nedre del er minst 3 m over bakken Det skal benyttes rør for fremføring av fiberoptisk kabel som ikke henger i fritt spenn. Røret skal festes til underlaget Hvis boring i stålkonstruksjoner skal hullet korrosjonsbehandles (kaldgalvanisering, pasta etc.) Stålspon etter boring skal fjernes fra konstruksjonen. 2.6 Utkoblinger Der hvor sikkerheten er ivaretatt i tilstrekkelig grad, skal strømførende anlegg normalt ikke kobles ut. Eventuelle utkoblinger av anlegg skal vurderes av LFS, som sørger for nødvendig kommunikasjon mot Nettselskapets driftssentral, som er ansvarlig for alle koblinger i nettet. AUS montasje skal benyttes i størst mulig grad. Koblinger skal planlegges og tilrettelegges mest mulig hensiktsmessig med tanke på å minimere KILE-kostnader og utkoblingstiden for kunder. Nettselskapet vil kunne bestemme tidspunkt for eventuelle utkoblinger av linjer. Det skal foretas varsling av eventuelle utkoblinger overfor kunden iht. Nettselskapets retningslinjer. 2.7 Kvalitetskontroll Når anlegget er ferdig montert, skal dette meldes til Nettselskapets kvalitetskontrollør som skal foreta en ferdigbefaring med utbygger av fiberanlegget. Eventuelle avvik som avdekkes skal rettes omgående og senest innen 2 uker etter ferdigbefaring.

Inspeksjon og ettersyn av regionalnett kraftledninger

Inspeksjon og ettersyn av regionalnett kraftledninger Spesifikasjon Inspeksjon og ettersyn av regionalnett kraftledninger Utarbeidet av: Siste versjon: Godkjent av: Organisasjon: Distribusjon: Håvard Bårli/ Håvard Bårli Even Ungersness Plan Åpen 2006-04-27

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veilysnorm for Lunner Kommune

Veilysnorm for Lunner Kommune Veilysnorm for Lunner Kommune Forord Lunner kommune har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider. Normen skal være retningsgivende for alle som

Detaljer

Felles kommunal veilysnorm

Felles kommunal veilysnorm AURSKOG- FET ENEBAKK NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM HØLAND Januar 2010 (rev 9.8.2011) 1 Forord IINR kommunene har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider.

Detaljer

Lørenskog kommune Skedsmo kommune Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003

Lørenskog kommune Skedsmo kommune Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003 Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003 Side: 1 av 20 Forord Lørenskog kommune og Skedsmo kommune har i samarbeid utarbeidet en veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg

Detaljer

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Haugaland Kraft Nett Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Innhold 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg...

Detaljer

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder Haugaland Kraft AS Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg... 2 3 Hvem omfattes av kravene...

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning Revisjon nr.2 Utarbeidet av: roa Dato: 14.11.13 Side 1 av 17 VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning INNHOLD 1. Hensikt/sammendrag 1.1 Generelt 1.2 Målsetting 2. Planer og prosjektering

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune

VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune Revidert 09.03.15/sbv 1 INNHOLD 1. Innledning 1.1 Generelt 1.2 Målsetting 2. Planer og prosjektering

Detaljer

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg - 1 - Første del: Innledende bestemmelser og definisjoner... 4 Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 4 1-1 Formål... 4 1-2 Virkeområde... 4 1-3 Hvem forskriften

Detaljer

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr. 01.01.2015 Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg.

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg. TRYSILHUS sameieboka Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg 1 Brannalarm og slokkeanlegg Innholdsfortegnelse 1. Formålet med Sameieboka...

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PA 8 RENT TØRT BYGG REV. 20.09.09 Side 1 av 11 Innhold Innhold...2 1 Orientering...4 2 Hindre fuktskader...5 2.1 Sikring av uferdig bygning mot fukt...5 3 Renhold

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Faratangen Samvirke SA (FSA)

Faratangen Samvirke SA (FSA) Faratangen Samvirke SA (FSA) VANNFORSYNING OG TRYKKAVLØPSSYSTEM TIL HELÅRSDRIFT FOR FRITIDSBOLIGER I ØSTRE OG VESTRE FARATANGEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE NS 3431 Fredrikstad 4. mai 2011 Side

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer