Vedlegg 1 Metode for å kontrollere og bestemme tilstand på stasjonsjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "122-13 Vedlegg 1 Metode for å kontrollere og bestemme tilstand på stasjonsjord"

Transkript

1 Spesifikasjon Vedlegg 1 Metode for å kontrollere og bestemme tilstand på stasjonsjord Dok. ansvarlig: Jan-Erik Delbeck Dok. godkjenner: Asgeir Mjelve Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 MÅL HENSIKT TIDSPUNKT FOR UTFØRELSE KONTROLL AV JORDINGSANLEGGETS TILSTAND ANBEFALTE TILTAK MÅLING AV STRØMFORDELING I JORDINGSANLEGGET MÅLINGER/BEREGNINGER AV MULIGE SKRITTSPENNINGER MÅLINGER/BEREGNINGER AV MULIGE BERØRINGSSPENNINGER NØDVENDIGE BEREGNINGER VED MÅLINGER BRUK AV UTSTYR UNDER MÅLINGENE Mål Målet er å kontrollere og bestemme tilstanden på jordingsanlegget, samt at dette er i samsvar med de til en hver tid gjeldende forskriftene. 2 Hensikt Det skal kontrolleres at de berørings- og skrittspenningene som ved enpolet jordslutning kan oppstå i stasjoner og på terrenget rundt disse begrenses til rimelige og så vidt mulig ufarlige verdier. Som veiledning med hensyn til hva som kan anses for rimelige verdier, settes 125 V i de tilfeller hvor jordslutningsstrømmen ikke utkobles automatisk eller hvor utkoblingstiden ved automatisk utkobling overstiger 0,5 sekunder. På mindre beferdede steder kan denne verdien økes til 250 V. I de tilfeller hvor jordslutningsstrømmen utkobles automatisk etter høyst 0,5 sekunder, kan en berøringsspenning på 250 V og en skrittspenning på 500 V anses for rimelige verdier. 3 Tidspunkt for utførelse Kontrollene skal utføres iht. definert eventuelt korrigert fremdriftsplan for ettersyn. Med bakgrunn i de berørings- og skrittspenningene som ved enpolet jordslutning kan oppstå i stasjoner og på terrenget rundt disse, skal kontroll av jordingsanlegget for den enkelte stasjonen tilpasses de tider av året som gir høyeste mulige berørings- og skrittspenning. Dette vil normalt gjelde med langvarig tørke eller langvarig tele i jordsmonnet. 4 Kontroll av jordingsanleggets tilstand En viktig del av arbeidet er å kontrollere at eksisterende tegninger av jordingsanlegget stemmer med de faktiske forholdene i og rundt stasjonen.

2 Spesifikasjon: Vedlegg 1 Metode for å kontrollere og bestemme tilstand på stasjonsjord Side 2 av 9 Ved feil og mangler på tegningene tilbakemeldes dette Netteier med enkle og forklarende anmerkninger etter at utfører har oppdatert tegningene. Mangler tegninger i sin helhet skal det utarbeides en skisse av jordingsanlegget som et ledd i kontrollen og overleveres Netteier. For å nå det definerte målet med kontrollen deles det videre arbeidet inn i tre hovedpunkter: Målinger av strømfordeling i jordingsanlegget. Målinger/beregninger av mulige skrittspenninger. Målinger/beregninger av mulige berøringsspenninger. Måleoppsett og metode som beskrives skal være den primære metoden til bruk for kontroll av jordingsanlegget i innførings- og transformatorstasjonene. Ved ønsket bruk av måleoppsett med avvik fra dette, må dette først avklares med Netteier. 5 Anbefalte tiltak Kontrollfunksjonen og resultatet fra målingene skal rapporteres tilbake til Netteier med følgende: 1. Målt/beregnet maksimal skrittspenning = Uskritt 2. Målt/beregnet maksimal berøringsspenning = U B, maks 3. Stasjonens totale overgangsmotstand = R J T 4. Dokumentert hvor det eventuelt er avdekket definerte jordelektrodeledninger med mistenkelig lite strøm i målingene 6 Måling av strømfordeling i jordingsanlegget Figur 1. Generelt måleoppsett for kontroll av jordingsanlegget i en stasjon (Her: Stasjon A). Her brukes en av forsyningslinjene (eventuelt forsyningskablene) mellom stasjon A og stasjon B som strømførende hjelpejordelektrodeleder.

3 Spesifikasjon: Vedlegg 1 Metode for å kontrollere og bestemme tilstand på stasjonsjord Side 3 av 9 Alle fasene på denne forsyningslinjen sammenkobles i begge ender. I stasjon A kobles forsyningslinjen mot en strømkilde som igjen er koblet mot jordingsanlegget i stasjon A. I stasjon B kobles forsyningslinjen sammen med jordingsanlegget i stasjon B. Som hovedregel skal strømmen som påføres være en-fase vekselstrøm, 50 Hz og 50 A. Strømkilden som brukes må derfor kunne påtvinge målekretsen minst 50 A. Hensikten med målingene er å avdekke eventuelle oppståtte dårlige jordingsforbindelser. Med dårlige jordforbindelser menes her (Ref. Figur 2 nedenfor): Brudd i jordelektroder. Brudd i elektrodeledninger. Dårlige forbindelser mellom jordelektroder og fjern jord. Dårlige forbindelser mellom elektrodeledninger og jordelektroder. Dårlige forbindelser mellom hovedjordskinner og elektrodeledninger. Dårlige forbindelser fra utsatte anleggsdeler og frem til hovedjordskinner. Avdekking av dette siste punktet vil for de fleste forhold ivaretas ved kontroll av berøringsspenninger og vil derfor ikke beskrives nærmere under dette avsnittet. Figur 2. Jordingsanleggets oppbygging. Strømmen som er påtrykket i stasjon A til hjelpejordelektroden i stasjon B måles og beregnes. Denne strømmen må returnere til strømkilden på et eller annet vis: Retur via fjern jord. Retur via toppliner/jordkapper for hjelpejordelektrodelederen. Retur via fjern jord og dernest toppliner/jordkapper/jordlinjer for andre forsyningslinjer/kabler. Retur via fjern jord og dernest jordliner/kapper for 11 kv avganger. Målinger/beregninger: I P Strøm påtrykket i hjelpejordelektrodelederen. Up Spenning påsatt for å påtrykke strømmen til hjelpejordelektroden. I 1 Sum returstrøm i elektrodeledninger. I 2 Sum returstrøm i toppliner/jordkapper for hjelpejordelektrodelederen. Sum returstrøm i toppliner/jordkabler/jordliner for andre forsyninglinjer/kabler. I 3

4 Spesifikasjon: Vedlegg 1 Metode for å kontrollere og bestemme tilstand på stasjonsjord Side 4 av 9 I 4 Sum returstrøm i toppliner/jordkapper/jordliner for 11 kv avganger Returstrøm via kun fjern jord skal i prinsippet bli lik sum strøm målt i alle elektrodeledningene. Dette viser seg i mange sammenhenger å være noe unøyaktig idet en del strøm returnerer fra fjern jord til hovedjordskinner via armeringer, rørledninger etc. Dersom målingene/beregningene viser at det i en eller flere elektrodeledninger går mistenkelig lite strøm ift. andre elektrodeledninger, kan dette indikere dårlige jordforbindelse for denne delen av jordingsanlegget. Dette bør dermed undersøkes nærmere ved å redusere antallet elektrodeledninger og gjøre test- målinger/beregninger for å forvisse seg om at jordelektroder og tilhørende forbindelser er intakt 7 Målinger/beregninger av mulige skrittspenninger For å måle/beregne mulige skrittspenninger utenfor stasjonen er det nødvendig å først bestemme jordingsmotstanden. Til bruk for å beregne jordingsmotstanden beregnes strømmen: I Z = I P - I 2 - I 3 - I 4 (Eventuelt, I Z I 1, merk: I Z I 1 ) I Z representerer sum returstrøm fra fjern jord som fordeles på jordelektroder, armeringer, rørledninger etc. Videre måles potensialutjevningen ut fra stasjonen og frem til fjern jord. Dette skal gjøres ved å måle i mest mulig hensiktsmessig retning vist av figur 3 og figur 4 nedenfor. Figur 3. Forskjellige måleretninger for potensialutjevningen ut fra stasjon A.

5 Spesifikasjon: Vedlegg 1 Metode for å kontrollere og bestemme tilstand på stasjonsjord Side 5 av 9 Figur 4. Prinsipiell potensialutjevning ut fra stasjon A iht. måleretninger angitt i figur 3. Fra figur 3 og figur 4 finner man at for måleretningene b og c vil potensialet stige og stige med avstanden til stasjonen, for deretter å flate helt ut. Man har dermed funnet fjern jord. Man bør derfor søke å finne måleretninger som i størst mulig grad samsvarer med måleretningene b eller c fra figur 3. NB! Dersom avstanden mellom stasjon A og hjelpejordelektroden (her: stasjon B) er tilstrekkelig lang kan også retningene a og d vurderes. Man må da forvisse seg om at man får en ensbetydende utflating av potensialet. Dette indikerer da fjern jord. Målingenes utstrekning i avstand fortsetter helt til potensialet ved måling nr. n er marginal større enn måling nr. n-1. Man kan da interpolere seg frem til potensial forskjellen U T mellom stasjon A og fjern jord. Hensiktsmessige intervaller ut fra stasjonene kan være som følger: Spenningsmåling U J-0 U J-1 U J-5 U J-10 U J-25 U J-50 U J-100 U J-150 U J-200 U J-n-1 U J-n U T Avstand fra yttervegg på stasjonen. 0 m 1 m 5 m 10 m 25 m 50 m 100 m 150 m 200 m + 50 m + 50 m Interpolert Impedans i hele målekretsen blir da: R T = U P / I P Stasjon A `s totale jordingsmotstand R J-T beregnes dermed av: R J-T = U T / I Z Tilsvarende beregnes jordingsmotstanden i umiddelbar nærhet av stasjonen av : R J-10 = U J-10 / I Z Denne brukes videre for å beregne skritt - motstanden i umiddelbar nærhet av stasjonen: R SKRITT = R J-10 / 10 For å beregne mulig skrittspenning må man bruke den maksimale jordstrømmen som kan oppstå ved en enpolet jordfeil. Denne strømmen I F finnes for hver enkelt stasjon av vedlegg 4 tilhørende denne vedlikeholdsanvisningen. Vedlegg 4 må derfor revideres i takt med endringer i Regionalnettet som kan påvirke verdiene nevneverdig. Skrittspenningen er da gitt av : U SKRITT = R SKRITT x I F Alle verdier (målte og beregnede) som er nevnt her skal gjengis i rapporten se Vedlegg 3 Resultat fra målinger og bergninger.

6 Spesifikasjon: Vedlegg 1 Metode for å kontrollere og bestemme tilstand på stasjonsjord Side 6 av 9 8 Målinger/beregninger av mulige berøringsspenninger Maksimal berøringsspenning er gitt av: U B, Maks. = R J-T x I F Dersom man finner U B, Maks. > 125 V må det utføres kontroll av mulige berøringsspenninger på utsatte anleggsdeler. Berøringsspenningen sjekkes da på alle utsatte anleggsdeler som oppfyller følgende kriterier: Kan bli satt under spenning ved en enpolet jordfeil. Har en viss sannsynlighet for berøring i en jordfeilsituasjon. Berøring kan gi kortslutning gjennom menneskekroppen mot annen del av det totale jordingsanlegget. Eksempler på dette, både på utsiden og innsiden av stasjonen, kan være: dører, skap, stativer, gjerder, porter, stengsler etc. Figur 5. Oppsett for måling av berøringsspenninger på utsiden av stasjonen. Figur 6. Oppsett for måling av berøringsspenning innenfor stasjonen.

7 Spesifikasjon: Vedlegg 1 Metode for å kontrollere og bestemme tilstand på stasjonsjord Side 7 av 9 U bn Målt spenningen over motstanden på 1000 Ohm. Denne spenningen representerer spenning over en menneskekropp som tar bort i den utsatte anleggsdelen, men da ved en jordstrøm lik I Z. Denne spenningen må derfor korrigeres mot den dimensjonerende strømmen for den enkelte stasjonen ved en eventuell enpolet jordslutning. Berøringsspenningen beregnes derav av: U Bn = ( U bn / I Z ) x I F U Bn for hver utsatt anleggsdel testet videre mot kravet < 125 V. I F finnes fra vedlegg 4 tilhørende vedlikeholdsanvisningen. I Z (se tidligere avsnitt i dette vedlegget) 9 Nødvendige beregninger ved målinger Ofte kan det være induserte strømmer i målekretsen som stammer fra nærliggende strømførende ledere. For å avdekke størrelse og retning på eventuelle induserte strømmer, skal strømkilden også snu strømretningen med På 220 V siden av spenningstransformatoren innføres derfor ved målinger en komponent som automatisk, og med definerte tidsintervaller, skal kunne både bryte kretsen og snu polariteten. Eksempel gitt nedenfor. 1) 0-10 sek. Kretsen brutt. 2) sek. "Positiv" faserekkefølge. 3) sek. "Negativ" faserekkefølge. 4) Returner til pkt. 1) osv. Med bruk av riktige og hensiktsmessige matematiske metoder under resultatbehandlingen kan man dermed begrense unøyaktigheten i målingene. Følgende betraktning brukes: A Måleverdi ved I Po og U Po = 0. Dvs ved kun indusert strøm/spenning. B Måleverdi ved I P+ og U P+. C Måleverdi ved I P- og U P-. D Faktisk verdi av strøm eller spenning i målepunktet. Figur 7. Vektorbetraktninger

8 Spesifikasjon: Vedlegg 1 Metode for å kontrollere og bestemme tilstand på stasjonsjord Side 8 av 9 Ved bruk av Pytagoras og B < C finner man generelt: 1) h 2 + (A - ) 2 = B 2 2) h 2 + (A + ) 2 = C 2 3) h = D 2 Eliminerer h 2 fra 1 og 2: C 2 - A 2-2A A 2-2A + 2 = B 2 Dette gir videre: 2A = (C 2 - B 2 ) / 2 Eliminerer h 2 fra 1 og 3: B 2 - A 2 + 2A - 2 = D 2-2 Dette gir videre: D 2 = B 2 - A 2 + 2A, og innsatt for 2A: D = sqrt( ( B 2-2A 2 + C 2 ) / 2 ) Ved bruk av Pytagoras og B > C finner man tilsvarende generelt: D = sqrt( ( C 2-2A 2 + B 2 ) / 2 ) Avvik: Dersom målingene skulle gi (B + C) < 2A så må det være unøyaktighet i målingene. Et utrykk som er ment å gi en tilfredsstillende størrelse på D kan da være : D = sqrt( ( 2A 2 + B 2 + C 2-2AB 2AC) / 2 ) D kan dermed beregnes av excel-formelen: = hvis((b+c)<2*a;rot(0,5*(2*a*a+b*b+c*c-2*a*b-2*a*c)); hvis(b<c;rot(0,5*(b*b-2*a*a+c*c));rot(0,5*(c*c-2*a*a+b*b)))) For hver av målingene utført i de forutgående avsnittene (eks І po, І p+ og І p -) må man beregne faktisk verdien D (Eks І p = D, І po = a, І p+ = b, І p - = c). 10 Bruk av utstyr under målingene Strøm og spenningskilde for måling av strømfordeling, skrittspenning og berøringsspenning Spenningen skal være 2-fase vekselspenning med frekvens lik 50 Hz. Eksempel transformering fra 220 V (5, 24, 50, 100 V). Trinnløs justering av sekundærspenningen. Merkeeffekt for transformatoren anbefales på minst 7,5 kva. Voltmeter og Amperemeter Det skal her brukes multimeter med en måletang integrert eller tilkoblet. Totalt skal apparaturen kunne måle strømmer opp til 500 A. Totalt skal apparaturen kunne måle spenninger opp til 500 V. Totalt skal apparaturen ha nøyaktighet S2 eller bedre Eksempel: (Måletang 1000T1, Multimeter WAVETEK HD140B) Måling av potensialutjevningen: For målinger av potensialutjevningen ut fra stasjonen brukes en tilstrekkelig lang isolert kabel med et jordspyd i hver ende av kabelen. Første målepunkt er ved yttervegg av stasjonsbygningen. Det ene spydet kontaktes med hovedjordskinne, mens det andre spydet stikkes ned i jord ved ytterveggen av stasjonen. Ved de neste fortløpende målingene utover i terrenget kan et jordspyd holdes stasjonært ved ytterveggen av stasjonen, mens det andre forflyttes. Eventuelt kan man forflytte begge jordspyd og måle bit for bit utover i terrenget. Anbefaler ledningsvinne(r) med opptil ca. 500 meter ledning og uttak for tilkopling av jordspyd i hver ende. Ved bruk av flere vinner må disse kunne sammenkobles.

9 Spesifikasjon: Vedlegg 1 Metode for å kontrollere og bestemme tilstand på stasjonsjord Side 9 av 9 Spydene behøver ikke å stikkes lengre ned enn ca cm. Ved tele i jordsmonn forventes at man stikker spydet ned til gjennomtrengning av telen. For øvrig brukes måleoppsettet fra figur 1. Måling av berøringsspenning: Ohmsk motstand på 1000 ohm, med merkestrøm 2 A eller tilpasset målingene. Jordplate (20 x 20 cm stålplate) Lodd med vekt 75 kg.

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Jording Side: 1 av 13 1 OMFANG...2 2 PROSEDYRE FOR MÅLING AV OVERGANGSMOTSTAND MOT JORD FOR ENKELTELEKTRODER ELLER SAMLING AV ELEKTRODER...3 2.1 Bruksområde...3 2.2 Beskrivelse av metoden...3 2.3 Sikkerhetstiltak...5

Detaljer

Jording og jordingssystemer TEKNA-kurs 12. 13.02.2008 Forskrifter og normer Krav og behov for dokumentasjon

Jording og jordingssystemer TEKNA-kurs 12. 13.02.2008 Forskrifter og normer Krav og behov for dokumentasjon Jording og jordingssystemer TEKNA-kurs 12. 13.02.2008 Forskrifter og normer Krav og behov for dokumentasjon Stein Kotheim - DSB Forskrifter og normer Forskriftenes krav til jording Organisering av tilsynsarbeidet

Detaljer

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Formål... 1 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 Hva er nytt... 1 Akkreditering... 2 Virkeområde... 2 Et eksempel... 2 Funksjonskrav... 4 Total maksimal feilvisning...

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

Design av strømforsyningsanlegg til et elektrisk oppvarmingssystem for undervanns rørledninger

Design av strømforsyningsanlegg til et elektrisk oppvarmingssystem for undervanns rørledninger Design av strømforsyningsanlegg til et elektrisk oppvarmingssystem for undervanns rørledninger Rune Haugland Master i energibruk og energiplanlegging Innlevert: Juli 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen,

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N Tavlesjekken Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler Forfatter: Kjell Ytterdal N L E GE N TAV En håndbok fra I FO REN Innholdsfortegnelse Forord....3 Definisjoner 4 Referanser...5

Detaljer

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 - Åpen Rapport Måling og rapportering av spenningskvalitet Forfatter Helge Seljeseth SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET - MÅLSETTING... 7

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Øvelse 1 Fys 2150 FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Fysisk institutt, UiO DEL A: Multimetermålinger og usikkerhet Mål. Etter Del A av denne øvelsen skal du kunne måle elektrisk spenning, strøm

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

Temperaturberegning av kabel for Nexans

Temperaturberegning av kabel for Nexans Temperaturberegning av kabel for Nexans Prosjektgruppe Magne Dyrdahl HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks:

Detaljer

PROFiTEST 0100S-II Installasjonstester DIN VDE 0100

PROFiTEST 0100S-II Installasjonstester DIN VDE 0100 Brukerveiledning PROFiTEST 0100S-II Installasjonstester DIN VDE 0100 3-348-889-11 3/12.99 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 35 20 19 18 17 2 GOSSEN-METRAWATT 29 30 3132 24 23 25 26 4 17 3 18

Detaljer

Forskriftskrav jordfeil

Forskriftskrav jordfeil Agenda/læringsmål Agenda: Gå gjennom relevante forskriftskrav Læringsmål: Vite hvilke bestemmelser i FEF2006 som er relevante for jordfeilshåndtering Hva må vern stilles på for å håndtere forskriftskravene

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Testplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Testplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Testplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen, Armaan

Detaljer

Statisk magnetfelt. Kristian Reed a, Erlend S. Syrdalen a

Statisk magnetfelt. Kristian Reed a, Erlend S. Syrdalen a Statisk magnetfelt Kristian Reed a, Erlend S. Syrdalen a a Institutt for fysikk, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, N-791 Trondheim, Norway. Sammendrag I det følgende eksperimentet ble en

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

Foredrag/nytt utstyr/måling

Foredrag/nytt utstyr/måling Terje Storlien åpnet møte på vegne av komiteen med å ønske de 22 fremmøtte velkommen til møte på Finnsnes. Han gikk gjennom det foreløpige programmet. Gunnar meldte i går ettermiddag at han ikke kunne

Detaljer

Rev.: 9 Lavspent strømforsyning Side: 1 av 10

Rev.: 9 Lavspent strømforsyning Side: 1 av 10 Lavspent strømforsyning Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Fordelingssystem...3 2.2 Overvåkning... 3 2.3 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

Elektriske branner i lavspenningsanlegg

Elektriske branner i lavspenningsanlegg Elektriske branner i lavspenningsanlegg Undersøkelse av årsaker til variasjoner mellom kommuner og år Hilde Stangeland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Hans Kristian Høidalen,

Detaljer

Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 14

Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 14 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 14 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KRAV TIL ISOLASJON... 3 2.1 Høyspenningsanlegg... 3 2.1.1 Isolasjonsnivå i 15 kv anlegget...3 2.1.2 Isolasjonsnivå

Detaljer

Hovedprosjekt Tinius Olsen 2013/2014

Hovedprosjekt Tinius Olsen 2013/2014 Hovedprosjekt Tinius Olsen 2013/2014 Mikkel Melzer Lars Kristian Haraldsrud Thomas In t Veen David Christensen Fagskolen Tinius Olsen Avdeling for elkraft PROSJEKTRAPPORT 2014: Ren Energi Fagskolen Tinius

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 2 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet /0 JUNI 00 ÅRGANG Direktør Region Nord-Norge Region Midt-Norge Region Vest-Norge Region Øst-Norge Landbaserte elektriske anlegg Risikoobjekter

Detaljer

Batteriovervåking. Øystein Andreas Aarflot. Master i elektronikk. Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development

Batteriovervåking. Øystein Andreas Aarflot. Master i elektronikk. Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development Batteriovervåking Øystein Andreas Aarflot Master i elektronikk Oppgaven levert: Juli 2009 Hovedveileder: Trond Ytterdal, IET Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer