Brukerveiledning Macrotest 5035 Installasjonstester. El. nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Macrotest 5035 Installasjonstester. El. nr. 80 229 19"

Transkript

1 Brukerveiledning Macrotest 5035 Installasjonstester El. nr

2 Macrotest 5035 side 1 Forord Tillykke med din nye installasjonstester Macrotest fra HT-Italia og Elma Instruments. Denne Norske brukerveiledning tar primært utgangspunkt i NEK 400 med de nødvendige måleoppgaver. Brukerveiledningen er ikke nødvendigvis helt utfyllende og for ytterligere informasjon henvises til NEK 400 og den vedlagte engelske manual. Advarsel Instrumentet må kun betjenes av kyndige og el-utdannede personer. Kontroller alltid før bruk om instrument og testledninger er ubeskadiget. Vær særdeles aktpågivende, da mange av testene foretaes med spenning. Bruk ikke instrumentet i våte omgivelser. Måleoppgaver Det taes utgangspunkt i NEK 400 og de nødvendige måleoppgaver. Nedenstående er kun et utdrag. For komplett omfang og detaljer henvises det til NEK 400. Testen skal bl.a. omfatte følgende prøvninger i det omfang, de kan finne anvendelse: Gjennomgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og i hovedutligningsforbindelser og supplerende utligningsforbindelse, å testes med min 200mA/4V Installasjonens isolasjonsmotstand med 500V DC og teststrøm >1mA Beskyttelse ved atskillelse av strømkretsen. Hvor det er anvendt beskyttelse ved SELV, ved PELV eller ved separat strømkrets, skal atskillelsen kontrolleres. Måles med 250V DC Gulv- og veggmotstand med 500V DC Verifikasjon av betingelsene for beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførselen i IT, TT, TN nett skal følgende målinger skal utføres: Måling av kontinuitet i jordledere Utføres som beskrevet i pkt Måling av overgangsresistans for jordelektroden Utføres som beskrevet i pkt Kontroll av største og minste kortslutningsstrøm Utføres som beskrevet i pkt Kontroll av jordfeilbrytere Utløsetid og utløsestrøm

3 Macrotest 5035 side 2 Generell beskrivelse Display: Viser alle relevante verdier for den aktuelle måling Dreieomskifter: LOWΩ - Utligningsforbindelser & beskyttelsesledere MΩ - Isolasjonsmotstand & gulvmotstand RCD Test av alle jordfeilbrytere tid/strøm/jordmotstand LOOP - Loop impedans/sløyfemotstand & kortslutningsstrøm og fasefølgetest Ra 15mA - Sløyfemotstand & jordmotstand EARTH- Jordmotstand og 4 polet RS232 PC kommunikasjon/nedlastning av hukommelse FUNC knapp: Un/IΔn DIST knapp: [S] knapp: UL knapp: I Knapp: START STOP knapp: DISP knapp CLR knapp: RCL- ESC knapp: SAVE knapp Valg av funksjoner til den valgte måleoppgave. Vises alltid på displayet Valg av prøvespenning ved isolasjonstest og valg av jordfeilbryterens merkestrøm ved test av FI/HFI/PFI/HPFI jordfeilbrytere. Valg av avstand imellom spyd ved 4 polet jordmotstandsmåling Valg for test av selektive jordfeilbrytere og for å bla frem i hukommelsen. Valg av maks berøringsspenning (Ub 25/50V) og for å bla tilbake i hukommelsen Tenner/slukker instrumentet, kort trykk tenner, langt trykk slår av instrumentet. For å starte eller stoppe test For å vise alle målinger ved autotest og for avlesning av valgt hukommelse For å slette hukommelse For å åpne eller gå ut av hukommelse og returnere til aktuelle funksjoner For å lagre den aktuelle måling

4 Macrotest 5035 side 3 Generell tilslutning Instrumentet er i toppen forsynt med fire tilkoblinger, henholdsvis sort, rød, grønn og blå. Det leveres med tre testledninger sort, blå, grønn og en kabel med schuko stikkpropp. Dessuten medfølger separat veske med spyd og ledninger for jordmotstandsmåling. Ved motstandsmåling (MΩ og lavω) brukes den sorte og blå ledning. Ved Loop og RCD (jordfeilbrytere) tilsluttes sort til fase, blå til null og grønn til jord. Schuko stikkproppen kan benyttes ved RCD og Loop test. Ved fasefølge test tilsluttes fasene til sort, rød og grønn tilkobling. Ved jordmotstandsmåling brukes alle 4 tilkoblingene. Se i øvrig anvisningen på baksiden av instrumentet. Måling LOWΩ : Gjennomgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og i utligningsforbindelser. Det testes med min 200mA/4V. Sørg for at det er god forbindelse. Ved denne måling kan det være nødvendig å forlenge prøveledningene. Kalibrering: Still omskifteren på LOWΩ, trykk på FUNC knappen til CAL vises i displayet, kortslutt prøveledningene trykk på START knappen. Prøveledningens motstand vil nå bli bort kaliberet og displayet vil gå til 0,0. Test: Instrumentet er nå klart til måling. Still omskifteren på LOWΩ. Trykk på FUNC knappen til det vises AUTO på displayet. Tilslutt prøveledningene til målestedet og trykk START. Resultatet vises i displayet, og bør etter omstendighetene være under 1Ω, og det kan det konstateres om målestrømmen har vært over 200mA.

5 Macrotest 5035 side 4 MΩ Isolasjonstest: Installasjonens isolasjonsmotstand måles lett og sikkert. Ved nominell driftspenning under 500V skal det velges 500V DC testspenning. Still omskifteren på MΩ, velg prøvespenning på Un knappen. Installasjonen skal være spennings løs under testen. Pass på ikke å måle imens utstyr som kan ta skade er tilsluttet. Velg på FUNC knappen imellom to funksjoner: Funksjon: MAN: Trykk på START - Instrumentet måler i 10 sek. Og viser resultatet på displayet. TIME: Det kan på knappene velges en testtid, hvis det kreves eller for at man kan flytte ledningene under testen og løpende å avlese verdiene. Isolasjonsmotstanden skal måles imellom alle ledere og jord. For å unngå utilsiktet testspenning på tilsluttede bruksgjenstander kan man kortslutte alle ledere(faser og fase) og måle samlet til jord. Isolasjonsmotstanden må ikke være mindre end 1MΩ. Resultat Tids- innstilling Testspenning Nominell krets-spenning V) SELV og PELV Opp til og med 500 V, med unntak av ovenstående Over 500 V Prøvingsspenning DC (V) Isolasjonsresistans (MΩ) 0,50 1,0 1,0

6 Macrotest 5035 side 5 RCD - test av jordfeilbrytere: type AC og A eller type A pulserende DC RCD på TN-Nett (ikke krav i Norge). Test av alle typer FI/HFI/PFI/HPFI, type A og AC, normale og selektive jordfeilbrytere. Kravene til produsentene er følgende: Må ikke utkoble ved x1/2 merkestrøm, skal utkoble innen 300ms ved x1 og innen 40ms ved x5. Test utføres ved 0 og 180 (start på positiv/negativ sinus kurve). Innstilling: Still omskifteren på RCD ved type AC og A og (HFI) og ved type A DC (HPFI)(ikke krav i Norge). Jordfeilbryterens merkefeilstrøm innstilles på IΔn knappen. På FUNC knappen kan det velges x1/2, x1, x2, x5, AUTO, rampe og Ut. På [S] knappen kan velges test av selektiv jordfeilbrytere. På UL velges maks berøringsspenning (normalt 50V). Tilslutt fase/fase og jord testen kan utføres direkte i en stikkontakt. Test: Velg funksjon og trykk på START, når Jordfeilbryteren kobler ut avleses reaksjonstiden på displayet og samtidig vises berøringsspenning (Ul) på beskyttelseslederen. Hvis kravene er oppfylt vises også OK. Ved ett trykk på START, testes i 0 og ved 2 trykk i 180. Autotest: Utkoblings Strøm: Jordmotstand: Selektiv: Når det velges AUTO vil instrumentet utføre alle tester, når Jordfeilbryteren kobler ut skal den gjenninnkobles og testen fortsetter, for til sist å vise NO eller OK. Med DISP knappen kan man bla og se de enkelte målinger. Det anbefales å bruke denne test. Ved valg av rampe testes utkoblings strømmen som vises i ma. Ved valg av Ut vil ikke Jordfeilbryteren koble ut. På displayet vises berøringsspenning og samlet jordmotstand. (TN-Nett) Ved trykke på [S] knappen kan man teste selektive Jordfeilbrytere. Maksimal utkoblingstid ved merket feilstrøm x1= 500mS og minimum 130mS. Eksempel på tilslutning. Lederne tilsluttes fase/fase, fase/null og jord, måling kan også foretaes direkte i stikkontakt med jord. Eksempel på display visning: Type AC Utkoblingstid i millisekunder. Advarsel for lang utkoblingstid. Berøringsspenning 1V Test ved 0 og UL (Ub) = 50V

7 Macrotest 5035 side 6 LOOP test av sløyfeimpedans og kortslutningsstrøm Automatisk utkobling av strømtilførselen. Herunder måling av impedans/kortslutningsstrøm. Verifikasjon av det tilhørende beskyttelsesutstyrs karakteristikker (dvs. ettersyn av de innstillende utløsestrømmer for maksimalutkobling og merkestrøm for sikringer og kontroll av utløsekurve). Det kan måles nettimpedans, feilsløyfe impedans og beregnes prospektive kortslutnings- og feilstrøm. Innstilling: Innstill omskifteren på LOOP. På FUNC knappen velges P-N (fase/null), P- PE (fase/jord) eller evt. P-P (fase/fase). Tilslut fase, null og jord testen kan utføres direkte i en stikkontakt. NB. Testes med spenningssatt anlegg mellom L-PE vil evt. Jordfeilbryteren koble ut. Se dog under funksjon Ra 15mA. For valg av TN/TT IT settes instrumentet i P-PE med funksjonstasten. Endring mellom TN/TT og IT endres med [S] knapp Test Trykk på START knappen. Impedansen vises i ohm og kortslutningsstrømmen vises direkte i A eller ka. Det måles normalt fase/jord og fase/null (IK min). Det skal konstateres om sikringen kobler ut raskt nok normalt 0,4 sekund. Mål derfor også fra installasjonens fjerneste punkt, hvor Ik2 min normalt er minst. Hvis det ønskes åt teste fase/jord uten utkobling av jordfeilbryter, henvises det til funksjonen Ra15mA. Hvis det ikke er fremført null leder i installasjonen, kan den grønne og blå testledning begge tilsluttes jordlederen (L-PE test). Hvis det ikke er beskyttelses leder i installasjonen, kan den grønne og blå testledning begge tilsluttes nullederen (L-N test). Ik2.max kan konstateres ved å måle fase/fase (Ik,2) og x 1,15 Ik3f. L L Ved loop og sløyfemotstand og ved test av jordfeilbrytere skal det alltid tilsluttes fase/fase, fase/null og jord.

8 Macrotest 5035 side 7 Måling av kortsluttningsstrøm (Ikmin / Ikmaks) Med foran koblet jordfeilbryter Minste kortslutningsstrøm måles ytterst på hver kurs for å kontrollere at kortslutningsstrømmen er stor nok til å løse ut kurssikringen innen fastsatt tid. Det skal kontrolleres/måles at ledninger og kabler tåler de termiske og mekaniske påkjenninger ved eventuell kortsluttning IK maks (Målt verdi IT/TT / TN) Mellom fase/fase eller Fase/Nøytral leder. IK2 MAX måles med instrumentet på enden av kursen IK1 MAX måles med instrumentet på enden av kursen For å finne Minste kortslutningsstrøm på kursen gjøres følgende utregning Målt verdi x 0,76 = IK 2 min (IT og TT nett m/jordfeilbryter) Målt verdi x 0,76 = IK 1 min ( TN-nett) Ved å bruke tabellen neste side slipper man denne utregningen. Den målte verdien i displayet sammenlignes direkte med verdiene i tabellen For at vernet skal garantert utkoble innen fastsatt tid må den målte verdien være høyere enn tabellverdien ( rød)

9 Macrotest 5035 side 8 Måling av kortsluttningsstrøm (Ikmin / Ikmaks) Uten foran koblet jordfeilbryter IK2 min Denne kontrollen benyttes i de installasjoner som er tilknyttet Egen Trafo. Måling av kortsluttningsstrømmen i IT - nett ved dobbel jordslutning ( IK2 min jord ) er ikke mulig med 100 % riktig resultat. Men du kan gjøre noen beregninger, for å få en indikasjon på hvor liten kortsluttningsstrøm kan være i installasjonen ved dobbel jordfeil. Minste kortslutningsstrøm I et IT-system vil minste kortslutningsstrøm være to jordfeil i samme installasjon jordlederen vil føre en kortslutningsstrøm mellom de to feilstedene via anleggets PE - skinne. NEK 400 anbefaler å ta utgangspunkt i at jordfeil nr. 2 oppstår i enden av en tenkt identisk kurs slik det er vist på figuren. Ved å bruke tabellen neste side slipper man denne utregningen. Den målte verdien i displayet sammenlignes direkte med verdiene i tabellen Målt verdi x 0,38 = IK 2 min (IT og TT nett u/jordfeilbryter) For at vernet skal garantert utkoble innen fastsatt tid ( se tabell 41 B) må den målte verdien være høyere enn tabellverdien ( rød)

10 Macrotest 5035 side 9 Ra15mA måling av jordmotstand/jordsløyfemotstand i TN-Nett Dette måleområde kan brukes til måling av jordsløyfemotstand L-PE med en teststrøm på 15mA og derfor normalt uten utkobling av jordfeilbrytere. Innstilling: Omskifteren stilles på Ra15mA. På UL kan maks spenning på jordlederen innstilles. Tilslutt fase/null og jord kan også tilsluttes i stikkontakt. Test: Trykk på START, testen utføres over ca. 10 sekunder og heretter vises jordmotstand, berøringsspenning og kortslutningsstrøm på displayet. Denne test kan også brukes ved måling direkte på jordspyd. Er ikke velegnet til måling på små motstander. Velg da jordmotstandsmåling 3P - fasefølge test Dette måleområde tester spenning og fasefølge/dreiefelt på 3-faset nett. Innstilling: Omskifteren innstilles på. De tre prøveledninger tilsluttes til sort, rød og grøn (B1, B2 og B3) og tilsluttes de tre faser. På displayet vises 3x spenning. Test: Trykk på START. Fasefølgen vises med tal, f.eks. 123 for korrekt fasefølge eller ved ombyttet faser f.eks EARTH Jordmotstandsmåling Instrumentet kan måle jordmotstand med tre forskjellige metoder - 2 polet jordmotstand (i forhold til god referanse). - 3 polet overgangsmotstand til jord (med to hjelpe spyd). - 4 polet jordmotstand med 4 målespyd (jordens ledningsevne). Innstilling 2P Omskifteren stilles på EARTH og instrumentet tennes. Med FUNC knappen velges 2P. Sort og grønn (B1 og B3) forbindes til jordspydet som skal måles. Rød og blå (B2 og B4) forbindes til god referanse f.eks. null. Test: Trykk på START, målingen foretaes og resultatet vises øverst i displayet. Hvis det foretaes flere målinger vises gjennomsnittet nederst på displayet.

11 Macrotest 5035 side 10 Innstilling 3P Omskifteren stilles på EARTH og instrumentet tennes. Med FUNC knappen velges 3P. Sort og grønn (B1 og B3) forbindes til jordspydet/-systemet, hvor det skal måles overgangsmotstand til jord. Minst 5 meter fra jordspydet plasseres det første hjelpespydet og ytterligere minst 5 meter vekk plasseres det andre hjelpespydet (større avstand kan gi større nøyaktighet). Rød/B2 forbindes til det første hjelpespydet og blå/b4 til det andre hjelpespydet. Test: Trykk på START, målingen foretaes og resultatet vises øverst i displayet. Hvis det foretaes flere målinger vises gjennomsnittet nederst på displayet. Innstilling 4P Omskifteren stilles på EARTH og instrumentet tennes. Med FUNC knappen velges ρ. Ved denne måling brukes 4 målespyd som skal plasseres med ens innbyrdes avstand. Den sist brukte avstand vises nederst på displayet. For å endre avstanden trykkes DIST knappen og displayet viser Set Len. Med velges den ønskede avstand i meter (1-10 meter). Trykk på ESC for at bekrefte og komme i retur. De fire spyd forbindes: Spyd nr.1 til B4, nr. 2 til B2, nr. 3 til B3 og nr. 4 til B1. Test: Trykk på START, målingen foretaes og resultatet vises øverst i displayet. Resultatet uttrykker jordens ledningsevne på det gjeldende sted og har betydning hvis man skal finne en god jord. Det måles i en dybde svarende til den valgte avstand imellom spydene.

12 Macrotest 5035 side 11 Måling av overgangsresistansen til jord 62 % målemetode Generelt: Formålet er å kontrollere at samlet resistans i jordelektrode og beskyttelsesleder ikke er større enn at forventet berøringsspenning ikke overstiger 50V. NB! Med jordleder tilkoblet jordelektroden vil andre deler av jordingssystemet (vannrør, stålkonstruksjoner, energiverkets jord) inngå i målingen. Skal kun overgangsresistansen i jordelektroden måles, må jordleder frakobles. Hva som inngår i målingen bør dokumenteres i sluttrapporten. Obs! husk å koble fra Jordelektroden PS! Avstanden ut til det ytterste spydet skal minimum være 5 x diagonal avstand ihht. husets grunnflate ved ring jord, eller 5 X jordspydets lengde. Lengden til instrumentets innerste spyd (Rp) skal være 62 % av hustes jordspyd og instrumentets ytterste spyd (Rc).

13 Macrotest 5035 side 12 Tabell for overgangsresistansen til jord Beregning av strøm ved første jordfeil. Størrelsen på feilstrømmen ved første jordfeil vil erfaringsmessig være avhengig av størrelsen på fornkoblet trafo (oppgis av E-verket). Lekkasjestrømmen er ca. 2 ma / KVA transformatorytelse. Eksempel: 500 KVA trafo x 2 ma = 1000 ma = 1A jordfeilstrøm Kjenner man forventet lekkasjestrøm (2mA/KVA), beregnes maksimal overgangsresistans til jord: RA = 50 = 50Ω Maksimal overgangsresistans til jord = 50 Ω 1 Trafostørrelse / Kva Jordfeilstrøm/ Amp Maksimal avlesteovergangsresistans til Jord 300 0,6 83,3 Ω 500 1,0 50,0 Ω ,0 25,0 Ω ,4 20,8 Ω ,2 15,6 Ω Generelt: I et TT og IT-anlegg er det krav til jordfeilbryter i hele installasjonen. Beregning av maksimal overgangsresistans blir derfor enkel: Eksempel: Vi har en 30mA jordfeilbryter i et område med maksimal tillatt berøringsspenning på 50V. RA = UL / IΔn = 50 / 0,03 = 1666Ω IΔn (ma) R A U L = 50V R A U L = 25V Tabellen viser maksimal tillatt overgangsresistens til jord, avhengig av jordfeilbryter og tillatt berøringsspenning

14 Macrotest 5035 side 13 Hukommelsesfunksjoner. Instrumentet har hukommelse for 999 komplette målinger. Alle måleverdier kan lagres og tildeles et referanse nummer og hentes opp igjen. Alle lagrede verdier overføres til PC. Lagre: Når en måling ønskes lagret trykkes det på SAVE knappen. På displayet vises fortløpende tildelte hukommelses nummer. Man kan så med knappene velge et referanse nummer fra PLA01 til PLA99. Deretter trykkes SAVE knappen igjen og den ønskede måling er lagret. Referanse nummeret kan bl.a. brukes til å gruppere målingene, slik at samme kunde, tavle, eller målested får samme nummer. Mange målinger kan derfor ha hvert sitt hukommelses nummer og samme referanse nummer. Disse grupperinger og nummer følger også med ved evt. overførselen til PC. Se hukommelse: Når man ønsker å se en lagret verdi igjen. Trykk på RCL, velg med knappene hvilken hukommelses nummer som ønskes vist. Trykk på DISP knappen og den ønskede verdi vises på displayet. For å komme ut av hukommelses funksjon og retur til måling trykkes på ESC knappen. Slett hukommelse: Når hukommelsen slettes, skal trykkes først på RCL knappen for å komme inn i hukommelsen. Deretter velges med knappene hukommelses nummer hvor fra det skal slettes. Trykk på CLR knappen displayet blinker og hvis det trykkes CLR igjen, slettes det fra det valgte hukommelses nummer og opp til høyeste nummer. Hvis man ikke ønsker å slette, har valgt feil hukommelses nummer eller vil returnere til normal måling trykkes på ESC. PC kommunikasjon Alle lagrede verdier kan overføres til PC via den optisk serielle kabel og den tilhørende software Eurolink Softwaren skal være installert på PC en. Tilslutt kabelen til instrumentet og til PC en. Still inn omskifteren på RS232, displayet viser SEr. Fra Softwaren trykkes på Instrument/les målinger Alle lagrede verdier bliv nå overført komplett og gruppert til softwaren. I softwaren kan det fritt redigeres og skrives kommentarer som f.eks. kunde, ordre nummer og måle omstendigheter. Alt kan lagres, skrives ut eller direkte overføres til Microsoft Excel og Word for videre bearbeidelse dokumentasjon og rapportskrivning.

15 Macrotest 5035 side 14 Utskiftning av batterier: Når det blir for lavt batteri nivå, vises et batteri symbol i displayet. Batteriene skiftes ved å åpne dekslet på baksiden av instrumentet. Instrumentet bruker 6 stk. LR6 batterier. Hukommelsen mistes ikke ved batteriskift. Feilkoder: Instrumentet kan vise en rekke feilkoder for f.eks. høy spenning, lav spenning, for høy motstand, feiltilslutning, manglende jord, for høy temperatur mm. For detaljer henvises til den engelske brukerveiledning Hvis det sammen med en måling vises en advarselstrekant er målingen ikke gjennomført korrekt eller at verdien ikke er innenfor det tillatte område Ved feil tilslutning vises - Att. Ved manglende jord vises - no PE Ved manglende fase eller null vises no VOLtAG Ved overophedning vises hot (vent for avkøling) Hvis instrumentets interne thermistor sikring er defekt vises: ntc. Kontakt New Instruments. Kalibrering: Instrumentet er ved levering kaliberet av producenten. Det anbefales å få instrumentet kalibrert en gang i året. Kontakt Elma Instruments for ytterligere informasjon SWA

16

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT VERIFISERING MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT ELIT AS 2010 Denne kortversjonen av brukerveiledningen er ment for hurtig igangsetting ved bruk av EUROTEST 61557BT til verifikasjon av en elektrisk

Detaljer

Metrel MI3125/ MI3125B Eurotest Combo. Norsk Brukermanual Side 2-25. El-nummer: MI3125B 8024456 MI3125 8062402

Metrel MI3125/ MI3125B Eurotest Combo. Norsk Brukermanual Side 2-25. El-nummer: MI3125B 8024456 MI3125 8062402 Metrel MI3125/ MI3125B Eurotest Combo Norsk Brukermanual Side 2-25 El-nummer: MI3125B 8024456 MI3125 8062402 Metrel MI3125 / MI3125B side 2 Innhold Norsk brukermanual...3 Oppstartsguide...3 Sikkerhets

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Utføring av testene Spenningsmålinger Testeren kan brukes som et multimeter hvor spenning og frekvens kan vises samtidig ved å sette rotasjonsbryteren

Detaljer

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Veiledning for installasjonstest Installatørens fokuspunkter : Jeg må gjøre dette for loven sier det Jeg må følge reguleringene/standardene Jeg må lage/arkivere

Detaljer

BRUKERMANUAL. www.elit.no. ELIT EuroMaster E2 & E3. når fagkunnskap og kompetanse teller

BRUKERMANUAL. www.elit.no. ELIT EuroMaster E2 & E3. når fagkunnskap og kompetanse teller BRUKERMANUAL ELIT EuroMaster E2 & E3 www.elit.no når fagkunnskap og kompetanse teller Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhetsbestemmelser...3 1.1 Internasjonale symboler...3 1.2 Terminologi...3 1.3 Advarsler...3

Detaljer

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Mål: Øke bevissthet om elsikkerhet og dokumentasjonskrav ved elektriske installasjoner Standard bolig dokumentasjon Kundedokumentasjon

Detaljer

TESTAPPARAT PML(K) 1000D

TESTAPPARAT PML(K) 1000D TESTAPPARAT PML(K) 1000D PML(K) 1000D er et testapparat som kan brukes til å utføre sikkerhetstester og funksjonsprøving på elektrisk utstyr. Testapparatet finnes i to varianter, for montering i rack og

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

DIRIS A20. Norsk Manual

DIRIS A20. Norsk Manual DIRIS A20 Norsk Manual DIRIS A20 PRESENTASJON 6 7 4 N 1. Tastatur med 4 Dobbeltfunksjonsknapper (Display eller Programmering) 2. LCD display (bakgrunnsbelyst) 3. Fasespesifisering 4. Måleverdiene 5. Enhetsbenevnelse

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Overspenningsvern med lydsignal Best.nr. : 0339 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl.

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. LOGGBOK/JOURNAL Nødlysanlegg (KRYSS AV FOR TYPE ANLEGG) Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. Armaturliste Sentralisert PL 5000-D m/armaturliste

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3 Mål : Bli kjent med kortslutningsberegninger Gi forståelse for dimensjonering

Detaljer

Bruksanvisning. MiniTest 650 F og FN mymåler

Bruksanvisning. MiniTest 650 F og FN mymåler Bruksanvisning MiniTest 650 F og FN mymåler MiniTest 650 F måler alle umagnetiske belegg som farge, lakk, krom, sink på magnetisk underlag (Ferrous) MiniTest 650 FN måler alle umagnetiske belegg som farge,

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Oppgave 1 a) t(s) 1 time 0,1 sek. Oppgave 1 c) I n I 1 I 2 I 4 I 5 Toleranseområde ved overbelastning Toleranseområde ved kortslutning (momentan utkobl.) I/I n (A) Oppgave

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09363 Fordeling 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09364

Detaljer

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Side 1 av 5 Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Arkiv : instruks\mttp_tts-206.doc Dato : 08.10.2013 Erstatter : MTTP/TTS-205 Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade,

Detaljer

Kvikk Manual. Eurotest AT. Multiinstallasjonstester. El. nr.: 80 229 11

Kvikk Manual. Eurotest AT. Multiinstallasjonstester. El. nr.: 80 229 11 Kvikk Manual Eurotest AT Multiinstallasjonstester El. nr.: 80 229 11 Distributør: Manufacturer: METREL d.d. Ljubljanska cesta 77 1354 Horjul Slovenia web site: http://www.metrel.si e-mail: metrel@metrel.si

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7034 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: 66 99 61 00, Telefaks: 66 99 61 01 WEB: www.mwa.no, E-mail: firmapost@mwa.no - 1 -

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: 66 99 61 00, Telefaks: 66 99 61 01 WEB: www.mwa.no, E-mail: firmapost@mwa.no - 1 - - 1 - Automatsikringer MTHP 160 Hvorfor C og D karakteristikk fra 80 til 125A Modulær og plasseres rett på standard EN50022 skinne Felt for varig merking Indikator for inne / ute posisjon Et unikt dobbelt

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive

Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive 1 Sikkerhetsinstruksjon Installasjon og drift av roterende maskiner og apparater kan ved feil bruk og håndtering kan gi omfattende person og materialskader.

Detaljer

TESTAPPARAT PML(K) 1000D

TESTAPPARAT PML(K) 1000D TESTAPPARAT PML(K) 1000D PML(K) 1000D er et testapparat som kan brukes til å utføre sikkerhetstester og funksjonsprøving på elektrisk utstyr. Testapparatet finnes i to varianter, for montering i rack og

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 759 4241 Telefax: 759 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern kl.2 Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett Postboks 264, Nye Vakåsvei 28, N - 1379 Nesbru Tlf: +47 66 77 57 50 firmapost@micro-matic no www micro-matic no Instruksjonsmanual

Detaljer

GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN TYPE TEKST ART.NR EL.NR PRIS

GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN TYPE TEKST ART.NR EL.NR PRIS GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN GW OV/25/2 Overbelastningsvern, 25A, 2p AS02678 1606478 774,00 GW OV/25/3 Overbelastningsvern, 25A, 3p AS02679 1606479 1207,00 GW OV/25/4 Overbelastningsvern, 25A, 4p AS02680

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

WWW.ELMA-INSTRUMENTS.NO

WWW.ELMA-INSTRUMENTS.NO PROFESJONELT MÅLETILBEHØR WWW.ELMA-INSTRUMENTS.NO Innledning Forord Velkommen til Profesjonelt Måletilbehør fra Elma Instruments Elma Spesialkataloger Elma Instruments er kjent for en stor og komplett

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Restartere R E S T A R T E R. Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66996100, Faks; 66996101, e-mail: firmapost@mwa.no, web: www.mwa.

Restartere R E S T A R T E R. Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66996100, Faks; 66996101, e-mail: firmapost@mwa.no, web: www.mwa. estartere estartere etarter og etarter med utotest kommer som to forskjellige produkter. etarteren tilkobles Gewiss automatsikringer, kombivern, og jordfeilbryter mens etarteren med autotest kommer med

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr.

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs i hovedstrøm R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw -W1 -Q1 2 In,A=1250 På TFSP Al 3x3x240/70 30 E Inntak 15,5kW IT/230V,

Detaljer

Micro Matic din kompetansepartner. Overspenningsvernkurs ved Terje Buch

Micro Matic din kompetansepartner. Overspenningsvernkurs ved Terje Buch Micro Matic din kompetansepartner kurs ved Terje Buch Overspenning Hvor kommer overspenningene fra? Lynutladninger Feil i kraftnettet Automatisk gjeninnkobling fra elv.trafo Avbrudd, belastningsendringer

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 og EP6500ET/25 VIKTIG Å VITE Før du tar aggregatet i bruk må du lese denne manualen. For at aggregatet skal sikres lang levetid og funksjonere best mulig,

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

SILENCIO EL EL MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no

SILENCIO EL EL MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL EL TM MONTERINGSANVISNING www.hunton.no Dette trenger du Silencio EL gulvvarmesystem bestående av aluminiumsbelagte plater, varmekabel og

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8

Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8 Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 KABEL...3 3 AVSPORINGSINDIKATOR...4 4 SVEIVSKAP...5 5 S-LÅS...6 6 TEKNISKE ROM OG TILHØRENDE SYSTEM...7 6.1 Generelt...7 6.2 Tekniske rom...7

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

Jordfeilbryter SD. Spesifikasjoner. Isolasjonspenning Frekvens Tilkobling for Kabel. 50Hz 2 pol 25mm², 4 pol 35mm² J O R D F E I L B R Y T E R

Jordfeilbryter SD. Spesifikasjoner. Isolasjonspenning Frekvens Tilkobling for Kabel. 50Hz 2 pol 25mm², 4 pol 35mm² J O R D F E I L B R Y T E R ordfeilbryter S m ordfeilbryter Kompakt 2 og 4 polet jordfeilbryter uten termisk og magnetisk utløsning beregnet for Gewiss automater type M og MC. Produktene følger N 61008-1 standard Kan fås som Klasse

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

eobasic Installasjon eobasic er en ladestasjon dedikert for bruk hjemme eller på arbeidsplasser. Bare plugg deg rett inn og start lading.

eobasic Installasjon eobasic er en ladestasjon dedikert for bruk hjemme eller på arbeidsplasser. Bare plugg deg rett inn og start lading. eobasic eobasic er en ladestasjon dedikert for bruk hjemme eller på arbeidsplasser. Bare plugg deg rett inn og start lading. Installasjon Unik løsning med bakplate for rask installasjon og fremtidig oppgradering

Detaljer

Tekniske data, PKNM 2-polet

Tekniske data, PKNM 2-polet Tekniske data, PKNM 2-polet Jordfeilautomat Jordfeilautomat PKNM, 2-polet Kombinert jordfeilbryter og elementautomat Utløsing uavhengig av nettspenning Skinnekompatibel Dobbel komfortklemme (løfte-/åpneklemme)

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN.

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw/a i hovedstrøm A -T1 22kV IT/240V/50kVA -WST1 -F1 3 In,A=250 På A ALTEVIK -W1 EX Al

Detaljer

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N9/R4(1.12.7) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR VARMEKABEL SETT SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR VarmeKabel sett inneholder 1) Varmekabel, lengde

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk.

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Egenskaper og funksjoner 3 Forberedelser før bruk..

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

Forskriftskrav jordfeil

Forskriftskrav jordfeil Agenda/læringsmål Agenda: Gå gjennom relevante forskriftskrav Læringsmål: Vite hvilke bestemmelser i FEF2006 som er relevante for jordfeilshåndtering Hva må vern stilles på for å håndtere forskriftskravene

Detaljer

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Det finnes i dag flere forskjellige GPS merker på markedet. Til fritidsbruk, og spesielt i redningstjenesten er det Garmin som benyttes mest. Det finnes

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

LEGRAND LEXIC ER RESULTATET AV EKSPERTISE

LEGRAND LEXIC ER RESULTATET AV EKSPERTISE 124 LEGRAND LEXIC ER RESULTATET AV EKSPERTISE Automatsikringer, mod effektbrytere (MCBs) Funksjon Automatsikringen beskytter kabel, ledninger og apparater mot overbelastning og kortslutning. Beskyttelsen

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON LENZE KOMPAKTLIKERETTERE SERIE 470 OG 480 MONTASJE- OG BETJENINGSANVISNING Utgave 02. 01.12.04 JO REPRESENTANT I NORGE DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON Stallbakken 5-2005 RÆLINGEN Tlf.

Detaljer

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4 pumper Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper NRF nr. 9038034 Varenr. 3000130 Rev.02 Sikkerhetsinstruksjon Installasjon og drift av roterende maskiner og apparater kan ved feil bruk og håndtering

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule INSTRUERT 1 Alfred Taule Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? INSTRUERT. V1.1 av Alfred Taule 2 Hva presentasjon omhandler: Begrep:

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010

Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010 Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010 Kåre Espeland REN AS 2 Kap 3 Termer og definisjoner 3.4.11 impedans til jord, Z E impedance to earth (of an earthing system), Z

Detaljer

TERA System Quick Start Guide (Norsk)

TERA System Quick Start Guide (Norsk) TERA System Quick Start Guide (Norsk) 1. Pakk ut drivere fra Driver Installation Tool.zip filen slik at du får en mappe \Driver Installation Tool\... 2. Hvis du har en 64bit operativt system kjør installasjon

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

Web katalog 2009, ver 1 Gruppe 16

Web katalog 2009, ver 1 Gruppe 16 OVERBELASTNINGSVERN AS02678 Overbelastningsvern, 25A, 2P 1606478 AS02679 Overbelastningsvern, 25A, 3P 1606479 AS02680 Overbelastningsvern, 25A, 4P 1606499 AS03201 Overbelastningsvern, 32A, 2P 1606484 AS03202

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Jording av stasjonsanlegg etter den nye:

Jording av stasjonsanlegg etter den nye: Jording av stasjonsanlegg etter den nye: NEK 440:2011 Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kv AC Kåre Espeland REN AS OM REN AS REN skal på forretningsmessig basis levere kundene bransjeretningslinjer,

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer