Lavspenningsnett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "231-01 Lavspenningsnett"

Transkript

1 Spesifikasjon Lavspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT OMFANG FORSKRIFTSKRAV RETNINGSLINJER, NORMER, INSTRUKSER TEKNISKE KRAV LEDNINGSTYPER OG -STØRRELSER DIMENSJONERING AV LAVSPENNINGS STIKKLEDNINGER DIMENSJONERING AV LAVSPENNINGS STAMNETT KORTSLUTNINGSVERN (KV) UTFØRELSE TIL OG FRAKOPLING AV LEDNINGER ØVRIGE TEKNISKE KRAV UTKOPLINGER PRØVER/KONTROLL Generelt 1.1 Omfang Lavspennings distribusjonsnett 230 og 400V skal utføres i henhold til denne tekniske spesifikasjon og gjelder ved nybygging og forsterkninger uansett størrelse på kortslutningsvern. Med lavspennings distribusjonsnett 230 og 400V, menes jordkabel eller luftledning for både stamnett og stikkledning fra tilkoplingspunkt (fordelingsskap, stolper, nettstasjon og lignende) til fordelingsskap, stolper, nettstasjon og lignende eller installasjonseiers (kundens) anlegg. Grensesnitt mellom Nettselskapets og installasjonseiers installasjon er kundens husvegg eller inntaksskap (plassert på utsiden av bolig). Leveransen utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter, spesifikasjoner, retningslinjer og instrukser fra Nettselskapet samt krav i dette dokument. 1.2 Forskriftskrav Lavspenningsnett skal være bygget iht. gjeldende forskrifter, herunder spesielt: Forskrift for elektriske forsyningsanlegg - FEF 2006 Forskrift nr.1060 om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) (samt tilhørende, gjeldende normer i NEK400) Forskrift nr.301 om måling, avregning og overordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering (kontrollforskriften) Forskrift nr.972 om krav til elektrisitetsmålere Forskrift om sikkerhet i elektriske anlegg (FSE)

2 Spesifikasjon: Lavspenningsnett Side 2 av Retningslinjer, normer, instrukser. Lavspennings distribusjonsnett 230 og 400V skal i tillegg til forskriftskrav også følge krav i følgende dokumenter: Retningslinjer: Lavspenningsnett Stikkledning Utførelse Forsterkning DN Spesifikasjoner: Målerutstyr DN Målermontasje 04 Dokumentasjon (Flere dokumenter.) Nettselskapets instrukser: 10 Driftsleders instrukser (DI) under Nettselskapets krav til HMS-IK-SHA Øvrige dokumenter: Installasjons-/tilknytningsregler (EBL publ. Nr ) Nettselskapets standard tilknytningsvilkår og til enhver tid gjeldende tariffvilkår Nettselskapets retningslinjer, spesifikasjoner, instrukser, rutiner og brukerspesifikasjoner finnes tilgjengelig på web, i Nettbiblioteket på Nettselskapets hjemmeside (se link via Kabler/luftledninger skal tilfredsstille følgende normer: Kabel-luftledning NEK CENELEC IEC PFSP NEK 536 Cenelec HD 603-3J IEC TFXP NEK Cenelec HD 603-5M IEC TFXP-O Cenelec HD 603.5M IEC EX NEN Cenelec 626-3I, Cenelec 626-9I IEC og 2 Tabell 1: Normverk som kabler/luftledninger skal følge. 2 Tekniske krav 2.1 Ledningstyper og -størrelser Følgende ledningstyper/størrelser skal normalt benyttes i Nettselskapets distribusjonsnett: PFSP: 3x16 Cu (skal kun benyttes til små installasjoner, eks. antenneskap, p-automater og lignende), 3-4x25 Cu, 3-4x35 Cu, 3-4x50 Cu og 34x150 Cu. TFXP: 4x50 Al, 4x95 Al og 4x240 Al. TFXP-O: 4x50 Al, 4x95 Al og 4x240 Al, kabel med eget rør som er klargjort for fiber. Ex: 3-4x50 Al, 3-4x95 Al og 3-4x150 Al. I enkelte anlegg er det påkrevet å benytte halogenfrie kabler (eks. anlegg med strenge krav til brannsikkerhet).

3 Spesifikasjon: Lavspenningsnett Side 3 av Dimensjonering av lavspennings stikkledninger Ved nybygging: Ved nybygging skal det benyttes teknisk økonomisk tverrsnitt: Maksimalt overbelastningsvern (OV) Tabell 2: Kabel/ledningstype [mm 2 ] 80 TFXP 4x50 Al 160 TFXP 4x95 Al 250 TFXP 4x240 Al >250 TFXP (X)x4x240 Al 100 EX 3-4x50 Al 160 EX 3-4x95 Al 200 EX 3-4x150 Al Tillatt overbelastningsvern ved nye stikkledninger. Ved forsterkninger: Maksimalt overbelastningsvern (OV) Tabell 3: Kabel-ledningstyper [mm 2 ] Kabelnett 80 PFSP/DKBA 3x16 Cu 80 TFXP 4x25 Al 100 PFSP/DKBA 3x25 Cu 125 PFSP/DKBA 3x35 Cu 125 TFXP 4x50 Al 160 PFSP/DKBA 3x50 Cu 200 TFXP 4x95 Al 225 PFSP/DKBA 3x95 Cu 250 PFSP/DKBA 3x120 Cu 250 TFXP 4x150 Al 315 PFSP/DKBA 3x150 Cu 315 TFSP 3x240 Al 315 TFXP 4x240 Al Luftnett 80 EX 3-4x25 Al 125 EX 3-4x50 Al 200 EX 3-4x95 Al 250 EX 3-4x150 Al Tillatt overbelastningsvern ved forsterkning av eksisterende stikkledninger. Det gjøres spesielt oppmerksomt på at samtidighet skal hensyntas ved dimensjonering av nye/forsterkede stikkledninger til husholdningskunder, se retningslinjene Lavspenningsnett og Forsterkning DN.

4 Spesifikasjon: Lavspenningsnett Side 4 av Dimensjonering av lavspennings stamnett Etterfølgende tabeller angir maksimal tillatt for kabler og luftliner i Nettselskapets lavspennings stamnett. Verdiene skal benyttes ved beregning av belastningsgrad på stamnettet og som grunnlag for evt. kostnadsdeling mellom kunde/nettselskap eller mellom kunder. Kabler: PVC-/ Papirkabel*, Kobber [mm²] PVC-/ Papirkabel*, Aluminium [mm²] PEX-kabel**, Aluminium [mm²] 3x16 Cu 80 3x16 Al 65 3/4x16 Al - 3x25 Cu 105 3x25 Al 80 3/4x25 Al 100 3x35 Cu 130 3x35 Al 80 3/4x35 Al - 3x50 Cu*** 155 (160) 3x50 Al 120 3/4x50 Al 145 3x70 Cu 195 3x70 Al 120 3/4x70 Al - 3x95 Cu 230 3x95 Al 180 3/4x95 Al 210 3x120 Cu 260 3x120 Al 180 3/4x120 Al - 3x150 Cu*** 300 (315) 3x150 Al 235 3/4x150 Al 270 3x185 Cu 340 3x185 Al 235 3/4x185 Al - 3x240 Cu 385 3x240 Al *** 300 (315) 3/4x240 Al 350 Tabell 4: Maksimal tillatt for et utvalg kabeldimensjoner. * PVC- og Papirisolert kabel kan være type PFSP, PFXP, DKBA, e.l., samt alle kabler uten typebetegnelse i GeoNIS. ** PEX-isolert kabel kan være type TFSP, TFXP, e.l. *** For 3x50 og 3x150 Cu og 3x240 Al kabel tillates hhv. inntil 160 og 315 A, da disse verdiene er akseptert historisk sett. Forutsetninger for verdiene angitt i tabellen er termisk grensestrøm korrigert (redusert) med faktor 0,8. Korreksjonsfaktor 0,8 ivaretar at kabelen kan ligge i rør på hele eller deler av strekningen samt at det ofte er parallellføring mellom to eller flere kabler. Luftliner: Cu-line Tverrsnitt [mm²] Al-line (ekv. Cu-line) [m²] EX hengeledning [mm²] Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Tabell 5: Maksimal tillatt for et utvalg blanke liner og EX hengeledning.

5 Spesifikasjon: Lavspenningsnett Side 5 av 10 Forutsetninger for verdiene angitt i tabellen er at liner skal tåle en termisk grensestrøm som er 60% over sikringsmerkeverdi og 45% over den strømmen som ledningen er dimensjonert til å belastes med kontinuerlig. Ref. formel: Is*1,6 = 1,45*Ith Se også REN blad 9115 LS distribusjonsnett kabel/ledning - Dimensjonering og valg av beskyttelsesvern 2.4 Kortslutningsvern (KV) Alle stamkabler/linjer skal være tilkoplet en bryter (effektbryter eller sikringslist med sikringer som kortslutningsvern) i nettstasjon. Alle stikkledninger skal alltid være kortslutningssikret i stolpe, fordelingsskap eller i nettstasjon. Ved utbygging av distribusjonsnettet, skal kortslutningsvern (KV) i eller umiddelbart foran tilknytningspunktet verne aktuell stikkledning og velges iht. de forekommende største og minste kortslutningsstrømmer. Alle kabler skal kortslutningssikres særskilt, med unntak av kabler i parallell og kabler til små fordelinger som f.eks. telefonkiosker, forsterkeranlegg, parkeringsautomater og lignende, hvor det tillates inntil to fordelinger på hver sikringslist. For luftledninger gjelder det samme, med unntak av stikkledninger, hvor det tillates inntil to fordelinger på hver sikringskasse. KV ved utvidelse/forsterkning av eksisterende nett: Ved utvidelser/forstekning av eksisterende stikkledning skal det, som hovedregel, etableres kortslutningsvern i stolpe, fordelingsskap eller nettstasjon. Kortslutningsvern skal etableres selv om kundens installasjon er utbygd med eget kortslutningsvern (dette for å beskytte stikkledning). Unntatt fra ovennevnte regel er de tilfeller hvor stikkledningen, som skal forsterkes, er av type EX med 3-faser hvor man skal ta i bruk den 3. fasen på eksisterende stikkledning. I disse tilfeller aksepteres å ikke etablere kortsluttningsvern i netteiers distribusjonsnett, såfremt det kan bekreftes at kundens installasjon er utbygd med eget kortslutningsvern. Følgende er retningsgivende for dimensjonering av KV i Nettselskapets nett: Ik maks Ik min Maks sikring KV Maks sikring OV > Tabell 6: Tillatt kortslutningsvern i lavspennings distribusjonsnett.

6 Spesifikasjon: Lavspenningsnett Side 6 av 10 Nettselskapet beregner og angir normalt kortslutningsverdier (Ik-min og Ik-max) for den angitte prinsippløsning. Dersom utøvende entreprenør avviker fra den planlagte prinsippløsning for stikkledning (f.eks. kabeldimensjon, kabellengde m.v.), så skal utfører dokumentere at forskriftenes krav til utkopling blir ivaretatt. Ikmin mindre enn 750 A: Der hvor Ikmin er under 750 A, må stikkledningskabel være kortslutningssikker forlagt i huset, hvis ikke må kunden sette opp et privat inntakskap på husvegg med eget kortslutningsvern (KV). I de tilfeller hvor stikkledningskabel er klamret på vegg, må kunden sette opp privat inntaksskap på husvegg med eget kortslutningsvern (KV), Nettselskapets kortslutningsvern (KV) kan ikke benyttes i slike tilfeller. 2.5 Utførelse Kabelforlegning: For kabelstikkledninger skal det på utbyggers tomt alltid legges 110 mm glatte røde plastrør for kabelstørrelser t.o.m. 4x95 Al (OV inntil 160 A). Større dimensjoner enn 95 Al kan legges uten rør. Det skal legges inn trekketråd i rørene. Plastrørene (røde) skal tilfredsstille kravene til Norsk Standard, se tabell pkt. 30 og 31. Ved kryssing av vei skal glatte røde plastrør alltid benyttes i dimensjon 110 mm. Kabler i dyrket mark: Ved legging av kabler i dyrket mark kan RENs anbefaling om kabels forlegningsdybde på 1,0m fravikes, dersom det inngås standard overenskomst med grunneier om kabeltrase/-dybde, og hvor grunneier er ansvarlig for evt. skader. Forskriftsmessig kabeldybde skal uansett overholdes. Stikkledninger (kabel/luft) fra stolpe og fordelingsskap: Alle stikkledninger montert i stolpe (for både kabel/luftnett) skal være tilkoplet sikringsbryter med kortslutningsvern (Ex-kasse) i stolpen. Sikringsbryter skal plasseres i underkant av luftlinje(stamnett). Føringer fra luftnettet eventuelt kabel til sikringskasse skal være mekanisk sikret mot vibrasjoner, eks. bruk av føringsspiker. Alle føringer over 40 cm skal sikres mekanisk. Alle stikkledninger montert i kabelfordelingsskap skal være tilkoplet sikringsbryter med kortslutningsvern i skapet. Felt utbygging (byggefelt): Ved feltutbygging blir ofte infrastruktur som vei, vann og avløp, telenett, nettstasjoner, stamnett osv. etablert før de enkelte tomter blir påbegynt. I slike tilfeller legges ofte stikkledningskabler ut samtidig med annen infrastruktur og blir lagt i en kveil ved tomtegrensene, dette for å slippe å grave opp ferdig planerte områder. I felt utbygging kan følgende løsninger medtas: Legge stikkledning frem til tomtegrense med tilhørende kveil som skal mekanisk beskyttes mot skader med betongringer rundt kveilen.

7 Spesifikasjon: Lavspenningsnett Side 7 av 10 Legge rør frem til tomtegrense. Det er viktig at røret går helt frem til matepunktet (fordelingsskap - nettstasjon) slik at man unngår å grave opp på nytt. Fordelingsskap: Fordelingsskap skal ikke festes til vegg og plasseres minimum 10 cm i fra. Fordelingsskapets fundament/ben skal støpes fast med betong i kvalitet minimum C 25. Spennings tilkopling av kabler: Før en kabel kan settes under spenning, skal kabelen være tildekket i hele kabeltraseen, det gjelder spesielt ved fordelingsskap, stolper og nettstasjoner. Lavspenningsnett forøvrig skal også utføres i henhold underlag i tabell: REN blad Kabelnett 8042 Distribusjonsnett - Innmåling av anlegg 9000 Distribusjonsnett kabel - Retningslinjer for kabelhåndtering og forlegging 9001 Distribusjonsnett kabel - Kabelforlegging i jordbruksareal 9002 Distribusjonsnett kabel - Kabelforlegging i utmark 9003 Distribusjonsnett kabel - Kabelforlegging i tettbygd strøk og i veiområde 9004 Distribusjonsnett kabel - Kabelforlegging 2 plan i tettbygd strøk og i veiområde 9006 LS distribusjonsnett kabel - Kabelforlegging for stikkledning/inntakskabel 9008 Distribusjonsnett - Kabel - Unormal forleggingsdybde_kable på fjell 9010 Distribusjonsnett - Kabel - Forlegging av kabelrør 9014 Distribusjonsnett - Kabel - Krysning og nærføring med fjernvarmerør 9016 Distribusjonsnett - Kabel - Kabelpløying jordbruksareal 9018 Distribusjonsnett - Kabel - Kabelpløying utmark 9020 Distribusjonsnett - Kabel - Kabelpløying i tettbygd strøk og i veiområde 9106 Distribusjonsnett - Kabel - Typebetegnelse for kabel 9110 LS distribusjonsnett - Kabel - Overgang fra TNC anlegg til TNS anlegg i inntak 9111 Spesifikasjon - Kabelfordelingskap 9112 LS distribusjonnsnett - Kabel - Montasje av skjøt og endeavslutning 9114 Distribusjonsnett - Valg av økonomisk tverrsnitt 9115 LS distribusjonsnett - Dimensjonering og valg av beskyttelsesvern 9117 LS distribusjonsnett - Kabel - Isolasjonsmåling 9120 Distribusjonsnett-Beskyttelse av elektriske forsyningsanlegg under oppførelse eller rehabilitering 9121 Distribusjonsnett kabel- Beregning av trekkekrefter i rørføringer NS 2967 NS 2968 Norsk Standard Kabelrør av plast med glatt rørvegg Kabelrør av plast med konstruert rørvegg Den norske Plastrørgruppen

8 Spesifikasjon: Lavspenningsnett Side 8 av 10 Leggeanvisning for kabelrør i grøft gjelder for løs masser REN blad Luftnett/stolper 5000 LS distribusjonsnett luft - Prosjektering 5001 LS Distribusjonsnett luft - Avklaring mot offentlige etater og private 5004 LS distribusjonsnett luft - Avstandskrav 5010 LS distribusjonsnett luft - Montasje 5011 LS distribusjonsnett luft - Fellesføring 5012 LS distribusjonsnett luft Fundamentering og mastereis 5020 LS Distribusjonsnett - program for mekanisk dimensjonering 5021 LS Distribusjonsnett - brukerveiledning - program for mekanisk dimensjonering 9114 Distribusjonsnett - Valg av økonomisk tverrsnitt 9115 LS distribusjonsnett kabel/ledning - Dimensjonering og valg av beskyttelsesvern Tabell 7: Henvisninger til REN-blad for relevant byggemetodikk. 2.6 Til og frakopling av ledninger Ved alle frakoplinger på Ex (stamnett og stikkledning) skal perforering av isolasjonen etter klemmenes pigger tettes med f.eks. egnet vulkaniserende tape. Brukte isoklemmer skal skrotes etter bruk (engangsklemmer). Ved alle tilkoplinger på Ex (stamnett og stikkledning) skal ny klemme monteres på et annet sted enn der den demonterte satt. Ved tilkopling til uisolerte strekk skal alltid den uisolerte lederen pusses og innsettes med kontaktfett før klemme tilskrus. Ved tilkoplinger av isolert strekk (stikkledning) til uisolert strekk (stamnett) skal det benyttes klemmer som kan benyttes til slikt formål (pigger for den isolerte lederen og kontaktflater for den uisolerte lederen). Alle tilkoplingsklemmer skal tilfredsstille alle relevante normer og tilskrus med aktuelt moment ved bruk av momentnøkkel eller klemmer med skruer som har innebygget moment. 2.7 Øvrige tekniske krav Stolper: Ved bygging av luftnett, skal det for dimensjonering benyttes REN blad 5020 LS Distribusjonsnett - program for mekanisk dimensjonering. Ift. høyder på lavspennings luftnett, skal det tas hensyn til stedlige forhold. Ved oppsetting av stolper skal det være minimum 10 cm med drenerende masse (eks. pukkstein) rundt stolpen i jordbåndet. Den drenerende massen skal også være noe høyere enn terrenget rundt. Det skal ikke legges asfalt, jord eller lignende masser rundt stolpen. Ved arbeid i stolper skal alt utstyr som ikke er i bruk demonteres og alle hull skal tettes med impregnerte treplugger.

9 Spesifikasjon: Lavspenningsnett Side 9 av 10 Bardun: Ved bruk av bardun, skal det benyttes isolator (bruddkule) i bardunwire på stolper med uisolerte ledninger. Ved fellesføring skal isolatoren (bruddkulen) passeres over den gule fellesføringsringen. Streverbeslag: det kan kun benyttes streverbeslag på eksisterende trestolper. Streverbeslag skal festes til stolpe med minimum 1 stk. 20 mm pinneskrue og tømmerforbinder. Jordledning: det skal alltid legges jordledning i grøfter for stamnettet (min. blank 50 q Cu). Hvor jordledningen ender ved stolpe, skal den festes til stolperoten. I grøfter hvor det kun er stikkledning til kundens installasjon skal det ikke legges jordledning. Alle kabler hvor endeavslutningen er plassert i friluft og/eller som kan utsettes for sollys, skal endeavslutningen beskyttes mot UV stråler og mot vanninntrenging. I alle tilkoplinger mot kabel/ledning i stolpe, husvegg og lignende, skal det benyttes isolerte tilkoplingsklemmer utført med gummitettinger av neopren eller tilsvarende samt spesialfett rundt kontaktpiggene eller av uisolert utførelse(gjelder kun stolpe), men da må leder tettes mot vanninntrengning ved bruk av pinnehylser. Snømarkør: det skal alltid benyttes snømarkør på alle fordelingsskap som er plassert i snøutsatte områder, spesielt steder som er utsatt for snøbrøyting. Alle luftledningsledninger skal ha tetting mot vanninntrenging i alle åpne ender. I alle tilkoplinger mot kabel/ledning i stolpe, husvegg og lignende, skal det benyttes isolerte tilkoplingsklemmer utført med gummitettinger av neopren samt spesialfett rundt kontaktpiggene. Enden skal formes som en loop (vannlås) før tilkopling. Endefester i stolper: alle endefester for luftstrekk skal festeanordningen være av type gjennomgående bolt eller klaver (bolter med tregjenger er ikke tillatt). I alle gjennomborringer i master/stolper skal hullene reimpregneres med f.eks. kreosotolje. Ved montasje av kabel i stolpe skal det alltid benyttes kabelvernrør og avstandsfester med utskiftbare kabelfester i flere bredder for stolpe. Oppføring i stolpe skal alltid skje på den side som peker mot normalkjøreretning (dette kan avvikes hvis oppføring kommer i konflikt med eks. en innkjøring eller lignende). Ved bruk av pressutstyr til kabelsko/skjøtehylser er det ikke tillatt å benytte sekskantpress på Al leder med unntak av skjøting av luftline. Pfisterer og Novopress skal ikke benyttes. 2.8 Utkoplinger Der hvor sikkerheten er ivaretatt i tilstrekkelig grad, skal anlegg normalt ikke koples ut. Eventuelle utkoplinger av anlegg skal vurderes av LFS som sørger for nødvendig kommunikasjon mot driftssentralen som er ansvarlig for alle koplinger i nettet. Koblinger skal planlegges og tilrettelegges mest mulig hensiktsmessig med tanke på å minimere KILE-kostnader og utkoplingstiden for kunder. Oppdragsgiver vil kunne bestemme tidspunkt for eventuelle utkoplinger av linjer. Det skal foretas varsling av eventuelle utkoplinger overfor kunden.

10 Spesifikasjon: Lavspenningsnett Side 10 av 10 3 Prøver/kontroll Alle kabelgrøfter skal dokumenteres kontrollert og godkjent av utførende entreprenør før anlegget spenningssettes. Alle anlegg skal dokumentert isolasjonsmålt u/feil før spenningssetting. Ingen anlegg skal spenningssettes før måler er montert.

Lavspenningsnett. 1 Generelt

Lavspenningsnett. 1 Generelt Spesifikasjon 231-01 Lavspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Vidar Martiniussen Gyldig fra: 2017-03-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1

Detaljer

231-02 Høyspenningsnett

231-02 Høyspenningsnett Spesifikasjon 231-02 Høyspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kjell Ødegård Gyldig fra: 2014-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 HØYSPENNINGS

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold:

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.07 Nettservice KS Hovedprosedyre: Nettilknyting i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.03.11 KS Rutine: Utførelse av stikkledninger

Detaljer

1 Definisjoner 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE

1 Definisjoner 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Retningslinje 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2011-10-25 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER...1

Detaljer

Dokumentet omfatter bygging av høyspennings kabelanlegg. Gjelder nybygging, forsterkning og vedlikehold.

Dokumentet omfatter bygging av høyspennings kabelanlegg. Gjelder nybygging, forsterkning og vedlikehold. 5-24kV Kabelanlegg. Dokumentet omfatter bygging av høyspennings kabelanlegg. Gjelder nybygging, forsterkning og vedlikehold. Entreprenører, konsulenter, leverandører og nettselskap. 1 Generelt 1.1 Innledning

Detaljer

- INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1

- INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 Retningslinje 10-01-04 LAVSPENNINGSNETT Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2016-11-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 2 NYANLEGG...

Detaljer

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Prosedyren skal bidra til at inntak utføres etter tekniske akseptable standarder og at dette utføres likt i hele HK. Kundene skal oppleve at de får lik behandling

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS

Standard inntak i Eidsiva Nett AS Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008

Detaljer

Gjelder fra:

Gjelder fra: 01.2017 Innhold 1 Innledning... 2 2 Generelt... 2 2.1 Formål... 2 2.2 Retningslinjer, normer, instrukser mv.... 2 2.3 Kvalifikasjoner... 2 3 Leveransen... 2 3.1 Nettselskapets ansvar... 3 3.1.1 Melding

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Nettselskapets anlegg i innføringsstasjonene Smestad, Furuset, Sogn og Ulven inngår ikke i denne spesifikasjonen.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Nettselskapets anlegg i innføringsstasjonene Smestad, Furuset, Sogn og Ulven inngår ikke i denne spesifikasjonen. Spesifikasjon 013-01 FIBEROPTISK KABEL FELLESFØRING I REGIONALNETTET Dok. ansvarlig: Jan-Erik Delbeck Dok. godkjenner: Jens Tore Holene Gyldig fra: 2013-11-06 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

NETTSELSKAPETS PRESISERINGER UTOVER REN. Gjelder fra:

NETTSELSKAPETS PRESISERINGER UTOVER REN. Gjelder fra: Denne retningslinjen er ment som veiledning ved prosjektering av anlegg. Dokumentet er skrevet for å gi en tydeligere presisering, der REN-blader beskriver alternative løsninger eller hvor det er usikkerhet

Detaljer

3.0 Omfang Instruksen omfatter hele fordelingsnettet tilhørende Hafslund Nett Øst.

3.0 Omfang Instruksen omfatter hele fordelingsnettet tilhørende Hafslund Nett Øst. SPESIFIKASJON OG KRAV FOR MERKING AV ANLEGG I FORDELINGSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Nordevall Vidar Martiniussen Gyldig fra: 15 november, 2013 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 1.0 Hensikt

Detaljer

Dokumenttype: Dato: Side 1 av 5 Rutine

Dokumenttype: Dato: Side 1 av 5 Rutine Dokumenttype: Dato: Side 1 av 5 Nettselskapets presiseringer utover REN Rutine ved prosjektering av anlegg. Dokumentet er skrevet for å gi en tydeligere presisering, der REN-blader beskriver alternative

Detaljer

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104 Produkt R101 R102 R103 Navn Ny stolpe Stolpeskift med isolert linje Stolpeskift med uisolert linje R104 Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R105 R106 R107 R108 R109 R110 R111 Isolert luftlinje EX 3/4x50 Al

Detaljer

Tilknytning av nye boliger/hytter

Tilknytning av nye boliger/hytter Tilknytning av nye boliger/hytter Lyse Elnett AS 190377_v1/joarb Godkjent dokument 1 av 8 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vern... 3 2.1 Overbelastningsvern... 3 2.2 Kortslutningsvern... 3 3 Stikkledning...

Detaljer

Produktbeskrivelser etter innføring av NEK399

Produktbeskrivelser etter innføring av NEK399 Produktbeskrivelser etter innføring av NEK399 Generelt I kystnære strøk skal det benyttes værbestandige sikringer. Dette medfører at SLD000 må skiftes ut til SLD00. Denne tar noe mer plass enn SLD000,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene Spesifikasjon 211-05 NETTSTASJON ROM I BYGG OG UNDERJORDISK - ELEKTROTEKNISKE KRAV Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kim Ove Asklund Gyldig fra: 2015-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jording i kabelnett Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jordleder Krav til tverrsnitt For jordelektrode: Minimum tverrsnitt på jordelektrode: 25 mm 2 Cu. ( 4-11, veiledning, 5-5, veiledning) REN

Detaljer

Anders Lie

Anders Lie Dokumenttype: Dato: Side 1 av 7 Innhold Tekniske krav ved byggeoppdrag... 2 1 Innledning... 2 2 Generelt... 2 2.1 Formål... 2 2.2 Retningslinjer, normer, instrukser mv.... 2 2.3 Kvalifikasjoner... 2 3

Detaljer

LS Kabelnett - Montasje av kabelfordelingskap

LS Kabelnett - Montasje av kabelfordelingskap NR 9104 VER 2.2 APR / 2013 LS Kabelnett - Montasje av kabelfordelingskap NR 9104 VER 2.2 APR / 2013 Side 1 av 6 Formål Det skal foretaes korrekt montasje av kabelfordelingsskap. Innhold 1. Sjekk planlagt

Detaljer

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad NR 4120 VER 1.1 02 / 2016 Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad Beskrivelse: RENbladet er myntet på installatører som arbeider i grensesnitt mellom netteier og kunder

Detaljer

1 Generelt 011-04 MÅLERUTSTYR RN

1 Generelt 011-04 MÅLERUTSTYR RN Spesifikasjon 011-04 MÅLERUTSTYR RN Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2005-01-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLD SIDE 1 Generelt... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Forskriftskrav...

Detaljer

Skap, kabel, grøft etc.

Skap, kabel, grøft etc. Skap, kabel, grøft etc. Oppsetting av skap - Nødvendig graving for fundament. - Oppsetting av fordelerskap, fundament og/eller nødvendige festejern. - Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser. - Montering

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Disse retningslinjene er laget i samsvar med RENs standard blad om utførelse og prosjektering, samt

Detaljer

Orientering installatører og utbyggere.

Orientering installatører og utbyggere. Orientering installatører og utbyggere. Forutsetninger for elektrisk tilknytning. Teknisk Økonomisk Tilknytningskostnad - Anleggsbidrag Gyldig fra 01.07.2015 Stange Energi Nett AS tar forbehold om framtidige

Detaljer

Fellesføring tekniske og juridiske utfordringer

Fellesføring tekniske og juridiske utfordringer Fellesføring tekniske og juridiske utfordringer REN (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet) REN eies av 61 Nettselskap, har 10 ansatte og leier inn ca 4-5 årsverk. REN har 126 nettselskap som medlemmer. REN

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER...

Detaljer

UTDRAG FRA STANDARDER DISTRIBUSJONSNETT

UTDRAG FRA STANDARDER DISTRIBUSJONSNETT UTDRAG FRA STANDARDER DISTRIBUSJONSNETT 1. Dimensjonering av stikkledning a) Det leveres som hovedregel en stikkledning til hvert gårds- og bruksnummer. b) Som stikkledning til eneboliger, fritidsboliger

Detaljer

Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen

Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen Notat TIL: FRA: KOPI VÅR REF: DERES REF: Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD

Detaljer

Bygging nær elektriske ledninger

Bygging nær elektriske ledninger NR 2600 VER 1.0 10 / 2018 Bygging nær elektriske ledninger Innhold 1 Formål... 2 2 Skal du bygge?... 2 2.1 Avstandskrav... 2 3 Avstand til høyspenningslinjer... 3 3.1 Avstand til viktige bygninger, som

Detaljer

UTDRAG FRA STANDARDER DISTRIBUSJONSNETT

UTDRAG FRA STANDARDER DISTRIBUSJONSNETT UTDRAG FRA STANDARDER DISTRIBUSJONSNETT 1. Dimensjonering av stikkledning a) Det leveres som hovedregel en stikkledning til hvert gårdsog bruksnummer. b) Som stikkledning til eneboliger, fritidsboliger

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

1 Definisjoner STIKKLEDNINGER UTFØRELSE

1 Definisjoner STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Retningslinje 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2016-11-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER...1

Detaljer

Ringeriks. Kraft. Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår. Gjeldende fra 26.06.2008

Ringeriks. Kraft. Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår. Gjeldende fra 26.06.2008 Ringeriks \~ Ringeriks Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 26.06.2008 Rin g en ks j NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING

RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING Måling MÅLING - ENTREPRENØR Dok. ansvarlig: Jens Robert Grønli Dok. godkjenner: Jens Robert Grønli Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN

Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN Nettnivå og konsesjon 420kV 300kV 145kV 24kV 12kV 400V 230 V De ulike spenningsnivå i Norge. (foretrukne) Overføring av strøm er et monopol

Detaljer

Kvalitetssystem EB Nett AS TEKNISKE NETTKRAV. Revisjonslogg

Kvalitetssystem EB Nett AS TEKNISKE NETTKRAV. Revisjonslogg KS Område: Andre dok. / skjemaer Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.06 Nettutvikling KS Hovedprosedyre: Nettbiblioteket med mer Godkjent: Nettsjef Godkjent: 01.06.15 KS Rutine: Tekniske nettkrav

Detaljer

PFSP 1kV Cu. BFSI 1kV - EMC Cu. TSLF 12-24kV. TFXP-0 1kV Al

PFSP 1kV Cu. BFSI 1kV - EMC Cu. TSLF 12-24kV. TFXP-0 1kV Al Et utvalg av våre mest brukte kraftkabler PFSP 1kV Al PFSP 1kV Cu IFSI EMC 1kV Al IFSI EMC 1kV Cu BFSI 1kV - EMC Cu KOBLINGSKABEL TXXP 1kV KOBLINGSKABEL IXXI (RZ1-K) 1kV TSLF 12-24kV TSLF OJ 24kV TFXP

Detaljer

Kvalitetssystem EB Nett AS TEKNISKE NETTKRAV. Innhold

Kvalitetssystem EB Nett AS TEKNISKE NETTKRAV. Innhold KS Område: Andre dok. / skjemaer Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.06 Nettutvikling KS Hovedprosedyre: Nettbiblioteket med mer Godkjent: Nettsjef Godkjent: 10.11.14 KS Rutine: Tekniske nettkrav

Detaljer

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk.

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. TFXP MR Flex Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. Innholdsfortegnelse Datablad... 3 Sammenlikningstabell - luft... 4 Sammenlikningstabeller pr. installasjonsmetode...

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

Orientering til husbyggere, utbyggere og installatører.

Orientering til husbyggere, utbyggere og installatører. Orientering til husbyggere, utbyggere og installatører. Forutsetninger for elektrisk tilknytning. Teknisk Økonomisk Gyldig fra 01.04.2019 Stange Energi Nett AS tar forbehold om framtidige justeringer.

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet Retningslinje 01-00-02 TILKNYTNING PÅ ULIKE NETTNIVÅ Gyldig fra: 2016-05-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER AV NETTNIVÅ I DISTRIBUSJONSNETTET...1 2 HØYSPENNINGSTILKNYTNING

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 15. MARS H16E11 Alexander Dahl & An

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 15. MARS H16E11 Alexander Dahl & An FORPROSJEKTRAPPORT Nytt spenningsnivå Mosseporten 15. MARS 2016 H16E11 & An Innholdsfortegnelse PROSJEKTINFORMASJON... 3 BAKGRUNN... 4 PROSJEKTMÅL... 5 HENSIKT... 5 KONKRETE MÅL... 5 HOVEDTILTAK... 5 PROBLEMSTILLING...

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 15. MARS H16E11 Alexander Dahl & An

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 15. MARS H16E11 Alexander Dahl & An Nytt spenningsnivå Mosseporten 15. MARS 2016 H16E11 Alexander Dahl & An Innholdsfortegnelse PROSJEKTINFORMASJON... 3 BAKGRUNN... 4 PROSJEKTMÅL... 5 HENSIKT... 5 KONKRETE MÅL... 5 HOVEDTILTAK... 5 PROBLEMSTILLING...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 Retningslinje 01-04-02 FORSTERKNING DN Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2016-11-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 2 FORSTERKNING...

Detaljer

PREFABRIKERTE NETTSTASJONER (KIOSKER) INNHOLDSFORTEGNELSE

PREFABRIKERTE NETTSTASJONER (KIOSKER) INNHOLDSFORTEGNELSE Spesifikasjon 211-01 PREFABRIKERTE NETTSTASJONER (KIOSKER) Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kim Ove Asklund Gyldig fra: 2015-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

NEK KABEL AS. TFXP MR Flex Inst. Metode B2 (kabel i rør) TFXP MR Flex Inst. Metode B2 (kabel i rør)

NEK KABEL AS. TFXP MR Flex Inst. Metode B2 (kabel i rør) TFXP MR Flex Inst. Metode B2 (kabel i rør) Sammenlikningstabell: vs PFXP - Belastning pr. tverrsnitt 2 belastede ledere Strømføringsevne PFXP Inst. Metode B2 (kabel i rør) Inst. Metode C (åpen på vegg) Inst. Metode D1 (kanal i jord) Inst. Metode

Detaljer

041-00 DOKUMENTASJON GENERELT

041-00 DOKUMENTASJON GENERELT Spesifikasjon 041-00 DOKUMENTASJON GENERELT Dok. ansvarlig: Anita Bjørklund Dok. godkjenner: Even Ungersness Gyldig fra: 2014-06-04 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 1 GENERELT... 2 1.1 OPPDATERING AV 041-00

Detaljer

Nøkkelord: TFXP MR Flex 90 C

Nøkkelord: TFXP MR Flex 90 C Nøkkelord: TFXP MR Flex 90 C Fleksibel installasjonskabel for innen- og utendørs bruk Lettere, tynnere og mer fleksibel enn tilsvarende PFXP-produkter - Produsert etter HD 604 5D som definerer spesielle

Detaljer

NEK 399 Del 1 : Bolig

NEK 399 Del 1 : Bolig NEK 399 Del 1 : Bolig Utfordringer og muligheter med den nye standarden NEK-Elsikkerhetskonferansen 25.-26. november 2015 Kjell Myrann Norsk Elektroteknisk Komite 1 Kjell Myrann Siv. ing elektro 7 år i

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2010 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

NR 4003 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering

NR 4003 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering NR 4003 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering Beskrivelse: LS Nett - Måling Krav til tilgang og plassering Innhold 1 Referanser og definisjoner:... 1 2

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

Spesifikasjon 232-01 BRUKERVEILEDNING FOR RAPPORTSKJEMA FOR INSPEKSJON AV TRESTOLPER 1 TILSTANDSKONTROLL... 2

Spesifikasjon 232-01 BRUKERVEILEDNING FOR RAPPORTSKJEMA FOR INSPEKSJON AV TRESTOLPER 1 TILSTANDSKONTROLL... 2 Spesifikasjon 232-01 BRUKERVEILEDNING FOR RAPPORTSKJEMA FOR INSPEKSJON AV TRESTOLPER Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Terje Kvame Berit Langaas Gyldig fra: 2004-11-03 Versjon: 2.0 Distribusjon: Åpen Side

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 1 Spesifikasjon 211-08 AUTOMATISK VANNLENSING I NETTSTASJONER Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2003-05-09 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.12.2009 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Optimal belastning av kabel. REN AS Kåre Espeland

Optimal belastning av kabel. REN AS Kåre Espeland Optimal belastning av kabel REN AS Kåre Espeland Om prosjektet Innovasjonsprosjekt for næringslivet støttet av Norges forskningsråd Fire års varighet 2014-2017 REN er prosjekteier 18 partnere; netteiere

Detaljer

Leveranse av stikkledning

Leveranse av stikkledning Leveranse av stikkledning Innskjerpet krav til grøft og rør. Gjelder fra 15.oktober 2018 Innhold 1 1. Fremgangsmåte... 3 1.1 Krav til kabelrør... 3 1.2 Leveranse av stikkledning og kabelrør... 4 1.3 Kabelgrøft

Detaljer

Hedmark/Oppland Faglig Forum

Hedmark/Oppland Faglig Forum Hedmark/Oppland Faglig Forum Innkomne spørsmål 26.05.2010 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ombygging av sikringsskap Har kommet over tilfeller der skap har blitt totalrenovert inklusiv

Detaljer

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

Retningslinjer for tilknytning og ombygging

Retningslinjer for tilknytning og ombygging Retningslinjer for tilknytning og ombygging Troms Kraft Nett AS Dette dokumentet omhandler grensesnittet mellom kunde og Troms Kraft Nett AS. Det tar i tillegg for seg eneboligprinsipper og blokkprinsippet

Detaljer

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering Bladet beskriver krav til tilgang og plassering av målepunkt for lavspenningsinstallasjoner Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Plassering av

Detaljer

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 1 Geir Noss» Seksjonssjef BKK Nett AS, seksjon Lys og trafikkteknikk.» Mer enn 30 års erfaring fra elektrobransjen.» 13 år i BKK, 8 år som

Detaljer

043-01 Driftsmerking i distribusjonsnettet

043-01 Driftsmerking i distribusjonsnettet Spesifikasjon 043-01 Driftsmerking i distribusjonsnettet Dok. ansvarlig: Jørn Berntzen Dok. godkjenner: Jens Tore Holene Gyldig fra: 2007-07-06 Distribusjon: Åpen Side 1 av 24 1 GENERELT 1 1.1 FORSKRIFTSKRAV

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Veglysforvalter n et praktisk kurs i drift av gatelys Gardermoen

Veglysforvalter n et praktisk kurs i drift av gatelys Gardermoen Veglysforvalter n et praktisk kurs i drift av gatelys 28.11.2016 Gardermoen REN AS REN eies av 61 Nettselskap, har 17 ansatte og leier inn ca 4-5 årsverk. REN har 126 nettselskap som medlemmer. REN arbeider

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Spesifikasjon 011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2005-01-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 13 INNHOLD

Detaljer

Historikk. 2 av 6. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE Førsteutkast PROSJEKTNOTATNR AN VERSJON 1.0 PROSJEKTNR

Historikk. 2 av 6. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE Førsteutkast PROSJEKTNOTATNR AN VERSJON 1.0 PROSJEKTNR Historikk DATO SBESKRIVELSE 2016-03-14 Førsteutkast 2 av 6 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 FLASKEHALSER... 4 3 BEREGNINGSVERKTØY... 5 3.1 Grafisk brukergrensesnitt... 5 3.2 Beregningsmodul... 6

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

Kabel - 0,23-1kV- Kabelskap - Utførelse

Kabel - 0,23-1kV- Kabelskap - Utførelse NR 9104 VER 3.2 04 / 2015 Kabel - 0,23-1kV- Kabelskap - Utførelse Beskrivelse: RENbladet omhandler utførelse av nybygging eller ombygging av et kabelskap Innhold 1 Formål... 2 2 Ulike løsninger for forsyning

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3 Mål : Bli kjent med kortslutningsberegninger Gi forståelse for dimensjonering

Detaljer

Jording i jernbaneanlegg

Jording i jernbaneanlegg Jording i jernbaneanlegg Jernbaneverket Teknologi Jernbaneteknikk Øyvind Stensby, 5. februar 2016 Plan for presentasjonen Introduksjon til elektrisk jernbane og ulike kontaktledningssystemer Lovgrunnlag

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER... 3 1-1. STIKKLEDNING...

Detaljer

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune.

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Tinn Energi AS - 0 - Innholdsfortegnelse: 1 Anleggsbidrag... 2 1.1 Beregningsgrunnlaget

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Mate- og returkabel Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 PRODUKSJON AV KABEL... 4 3.1 Generelt... 4 3.2 Prøver i fabrikk... 4 4 LEGGING AV KABEL... 5 4.1 Ingeniørarbeider... 5 4.2 Forlegning...5

Detaljer

Anleggsbidrag. Roar Johnsen og Rannveig Norfolk. Nr

Anleggsbidrag. Roar Johnsen og Rannveig Norfolk. Nr Anleggsbidrag Roar Johnsen og Rannveig Norfolk Nr 235118 Agenda Anleggsbidrag Hvorfor? Regelverk Beregning Prosessen i Lyse Elnett Nye maler Fakturering Roller iht. byggherreforskriften Navn Tittel Lyse

Detaljer

Rettleiing for tilknyting av anlegg

Rettleiing for tilknyting av anlegg Side: 1 av 8 1 Føremål Rettleiing til installatørar for korleis ÅE standardiserer tilknyting elektrisk av kraft etter EBL s standardavtale for nettleige og vilkår for tilknyting. 2 Omfang Denne prosedyre

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

Distribusjonsnett - Kabel - Montasje. Hva skal utføres: Referanser. REN blad 9000 versjon 2 5/2007

Distribusjonsnett - Kabel - Montasje. Hva skal utføres: Referanser. REN blad 9000 versjon 2 5/2007 REN blad 9000 versjon 2 5/2007 Distribusjonsnett - Kabel - Montasje. Hva skal utføres: Kabel skal håndteres på en riktig måte ved oppbevaring, transport, utdraging, forlegging og montasje. Dette bladet

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

ENTREPRENØRERS ANSVAR FOR INNGÅELSE AV OVERENSKOMST

ENTREPRENØRERS ANSVAR FOR INNGÅELSE AV OVERENSKOMST Retningslinje 04-01-02 ENTREPRENØRERS ANSVAR FOR INNGÅELSE AV OVERENSKOMST Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Ann Hauge Erik Jansen Gyldig fra: 2012-01-01 Versjon: 6.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING

RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING Måling MÅLING - INSTALLATØR Dok. ansvarlig: Jens Robert Grønli Dok. godkjenner: Jens Robert Grønli Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 15 RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING Innholdsfortegnelse:

Detaljer

231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1

231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1 Spesifikasjon 231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav Dok. ansvarlig: Tommy S. Skagseth Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-04-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8

Detaljer

TEKNISKE NETTKRAV Stikkord for innhold:

TEKNISKE NETTKRAV Stikkord for innhold: KS Område: Andre dok. / skjemaer Ansvarlig: Seksjonsleder Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Nettbiblioteket med mer Godkjent: Netteier Godkjent: 06.08.19 KS Rutine: Tekniske nettkrav Revidert:

Detaljer

PRODUKTKATALOG. Takes power where you need it

PRODUKTKATALOG. Takes power where you need it PRODUKTKATALOG Takes power where you need it Standardkabler Høykvalitetskabler for vanlig bruk Velbalanserte installasjons- og bruksegenskaper Blyfrie PVC-sammensetninger Halogenfrie kabler Halogen- og

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tiiknytningsviika r Gjeldende fra 14.02.2007 NYTILKNYTNING TIL STR0MNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTAENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje)

Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje) Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje) Ulike løsninger Ulik løsninger via plattform Ulik løsninger som er bakkebetjent.

Detaljer