Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett"

Transkript

1 RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid til Alta Kraftlag SA tidligst mulig i planfasen av en elektrisk installasjon ved: - nye anlegg og ved endring/flytting av inntak. - arbeid som innebærer inngrep i Alta Kraftlag SA sitt måleutstyr. - Utvidelser som medfører øket effektuttak. - bruksendring. - når installasjonen inneholder utstyr som kan gi store spenningsvariasjoner og startstrømmer, skal dette merkes av som eget punkt i forhåndsmeldingen. - Meldingen skal være korrekt og fullstendig utfylt. Ufullstendig utfylte meldinger blir returnert til installatør. - Ved ny installasjon skal g.nr/ b.nr oppgis og kart skal alltid legges ved. Dersom det er eldre installasjoner som det gjøres forandringer på skal gnr/bnr, samt kartutsnitt med avmerket bolig og inntaktspunkt legges ved. Ønsket inntakspunkt på bygning skal også være merket på kartet. Kunden må informeres om Alta Kraftlag SA sine regler for anleggsbidrag og gebyrer. - Eier/bruker må informeres om saksgang, så som: a) behandlingstid i e-verket b) bestilling av tilkobling c) varsel til e-verket om strømleverandør For øvrig, jfr. FEL 14! Behandlingstid for melding om installasjonsarbeid må påregnes inntil 5 virkedager. Dersom behandlingstiden overstiger 5 virkedager skal installatør ha beskjed. Bestilling av byggestrøm Bestillingen gjøres på: under fane strøm og undervalg bestilling/oppsigelse. Skap for byggestrøm Alta Kraftlag SA leverer og monterer skap for byggestrøm. Skapet monteres på nærmeste mast eller ved kabelfordelingsskap. Strøm til flyttbare anretninger som ikke er knyttet til eget matrikkelnummer - her leverer og monterer Alta Kraftlag SA skap for byggestrøm på nærmeste mast.

2 Melding om spenningssetting Melding om spenningssetting returneres Alta Kraftlag SA elektronisk før eventuell tilknytting finner sted. Ferdigmelding for byggestrøm Det vil ikke være mulig å ferdigmelde et anlegg for å få strøm på tavle/skap til bruk i byggeperioden. I slike tilfeller skal det meldes behov for byggestrøm til bygg/bolig på vanlig måte. For øvrig er det fullt mulig å benytte seg av tavle/skap til byggestrøm, såfremt anlegget er forskriftsmessig utført og utstyret er beregnet til forutsatt bruk. Tilkoblinger Det må påregnes min. 2 virkedager behandlingstid for melding om spenningssetting. Installatøren må sørge for at anlegget er lett tilgjengelig for Alta Kraftlag SA (informasjon om nøkkel, kontaktperson m.v.). Ved jordkabelinntak på anlegg skal det alltid etableres et koblingspunkt i form av kortslutningsvern ved inntakspunktet. Kortslutningsvernet monteres i inntaksskap på vegg ute. For næring kan inntak rett fra sikringslist i nettstasjon og fram til kundens inntakspunkt i hovedfordeling godtas når kablene kun forsyner en kunde (tilknytningspunkt) og hovedtavlen er plassert ved yttervegg. Skap for kortslutningsvern (KV) skal inneholde ekstra jordklemme for min. 50mm2 Al/Cu, strekkavlastningsklemme for hoved kabel (4x16mm2) og stikkledning (4x50mm2). For større kabler må klemmene tilpasses avtalt kabelstørrelse. Plassering av inntak skal gjøres i samarbeid med Alta Kraftlag SA. Ved kabelinntak leverer og monterer Alta Kraftlag SA stikkledningen. (TFXP 4x50mm2 Al for boliger o.l., til større anlegg TFXP 4x95mm2 Al eller 4x240mm2 Al etter behov). Skap for kabelinntak skal alltid plasseres utvendig med unntak for overnevnte løsning for næringsbygg. Til hver installasjon/eiendom fører Alta Kraftlag SA fram kun en forsyning. Dette gjelder både ved nyanlegg og utvidelse/omlegginger. Der hovedtavle kan plasseres mot yttervegg og Alta Kraftlag SA har egne kabler direkte fra nettstasjon til hovedtavle kan utvendig kortslutningsvern sløyfes. I rekkehus, boligblokker og boliger med flere enn en leilighet skal hvert enkelt anlegg kunne frakobles utenfra eller fra fellesareal. Det vil i praksis si et KV pr. anlegg. Overgang fra TN-C til TN-S system skal skje i første fordeling, som er i utvendig kortslutningsvern, se illustrasjon. Overbelastningsvern (OV) foran målepunktet skal monteres i plomberbar kapsling. Alta Kraftlag SA sitt målerutstyr Rettigheter/forpliktelser i forbindelse med arbeid på målerinstallasjon: Det er under ingen omstendigheter anledning for andre til å foreta inngrep i måleinstallasjonen uten at Alta Kraftlag SA har gitt tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder også bryting av plomber.

3 Det er ikke anledning til å kople annet utstyr inn i målerkretsene for strøm og spenning enn det måleutstyr som er avsett for avregning. Med Alta Kraftlag SA sin tillatelse kan målesignal i form av energi og tidssynkroniseringsimpuls hentes fra måleutstyr for avregning. Montering av utstyr, merking, legging og tilkobling av måleledninger skal utføres iht. disse retningslinjer. Alta Kraftlag SA sin rutiner for melding av arbeid på måleinstallasjonen og hvem som skal utføre de ulike oppgavene, skal følges. Det er ikke tillatt å idriftsettelse et elektrisk anlegg koplet til Alta Kraftlag SA sitt nett, uten at måleutstyret er montert og Alta Kraftlag SA har gitt tillatelse til påsetting. Avvik fra dette kan kun skje med Alta Kraftlag SA sin godkjenning i hvert enkelt tilfelle. Målepunktet skal være plassert slik at det måler hele energimengden i leveringspunktet og det må være plassert så nær dette som mulig. Måleren skal være slik plassert at den til enhver tid er lett tilgjengelig for avlesning og kontroll. a. Høyden over gulv skal være 0,7-1,8 meter. b. Den skal monteres på et vertikalt, vibrasjonsfritt og ikke brennbart underlag. c. Målerbrett må være plomberbart. d. Nødvendig plassbehov er angitt i RENblad Målene er i millimeter og angir fritt felt, og dybden måles fra målerunderlag. e. For spesielt måleutstyr vil Alta Kraftlag SA oppgi nødvendig plassbehov. Målertrafoer skal plasseres umiddelbart etter anleggets hovedeffektbryter. Målersløyfene skal være merket iht. REN blad 4002 REN blad 4003 punkt 2.2 og 2.3: Alta Kraftlag SA krever ikke en samlet målerplassering. Utvendig plassert målerskap tillates ikke. Målersløyfe ved direkte koplet måler skal utføres med høyfleksibel ledning, type RK eller tilsvarende, skal være kuttet og påmontert tynnveggede hylser i koplingspunktene. Hvis det er behov for å skjøte målersløyfa foran måleren, skal dette kun utføres som godkjent presskjøt med krympeslange. Skjøting med skruklemmer eller koblingsstykke er ikke tillatt! Ved trafokoblet måling skal spenningsledningene føres kortslutningssikkert forlagt, for eksempel i selvslukkende, halogenfrie strømperør av type Marflex SRG 725 eller tilsvarende. I anlegg hvor det er behov for målertrafoer leveres disse av Alta Kraftlag SA. I større, prefabrikkerte tavler kan annen leveranse gjøres etter avtale med Alta Kraftlag SA. I anlegg hvor det monteres målertrafoer skal det også monteres måleromkoblere med automatsikringer. Omkoblerne leveres av Alta Kraftlag SA. Alta Kraftlag SA lagerfører flere typer målertrafoer: Circutor TCH6 250/5A kl. 0,2s Skinnemål 40x10mm, ø28mm Circutor TCH8 500/5A kl. 0,2s Skinnemål 60x12mm, ø44mm Circutor TCH10 800/5A kl. 0,2s Skinnemål

4 Målertrafoer i andre størrelser når det gjelder skinnemål/lysåpning, må påregnes minimum 2 ukers leveringstid. Direktekoplede målere skal normalt ikke ha forankoblet sikring større enn 80A (målersløyfe 16qmm). Større anlegg skal normalt ha trafomåling. Veilys Alle nye anlegg, inklusiv veilysanlegg skal ha energimåling. Vedlegg: RENblad 4000 LS Nett - Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner RENblad 4001 LS Nett - Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling RENblad 4002 LS Nett - Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling RENblad 4003 LS Nett - Måling Krav til tilgang og plassering Kilder: 1. FEL 2. NEK REN 4. Alta Kraftlag SA sine standardvilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk kraft 5. Alta Kraftlag SA sine instrukser og retningslinjer

5 Eksempel på inntak til enebolig:

6 Eksempel på inntak til tomannsbolig

7 Eksempler på inntak til rekkehus/leilighet

8 Omgjøring fra 1-fase til 3-fase luftnett (fra siste stolpe) Dersom det er teknisk/økonomisk forsvarlig forsøkes dette omlagt til jordkabel. Ved eventuell omgjøring fra 1-fase til 3-fase luftnett, etter kundens ønske, benyttes kortslutningsvern i mast. (Ex avsluttes ved endefeste på vegg). Anleggskostnad beregnes fram til bygningens inntakspunkt. Anleggskostnad i sammenheng med en effektøkning som dette vil medføre anleggsbidrag. Anleggsbidrag er ikke mva pliktig. Alta Kraftlag praktiserer bunnfradrag på anleggsbidrag. Omgjøring fra linje til kabel Ved omgjøring fra innstrekk til kabel, etter kundens ønske, etableres ikke KV i mast. Elektroentreprenøren leverer og monterer utvendig skap med KV/OV for installasjonen v/inntakspunkt. Anleggskostnad beregnes fram til bygningens inntakspunkt. Anleggskost i sammenheng med endring i nett som ikke inkluderer nytilknytning eller effektøkning blir betraktet som et regningsarbeid og er mva pliktig. Graving av grøft fra anvist mast-/kabelskap fram til inntakspunkt betales av kunden og inngår ikke i de totale anleggskostnadene.

9 Overgang fra PEN leder til PE og N i TN-C-S system PEN- leder splittes en gang i utvendig skap v/inntakspunkt. PEN -leder (AL) skal tilkobles klemme/skinne godkjent for PE og /eller N-leder av CU. Det skal være separate klemmer for PE- og N-leder. N-leder skal beskyttes mot direkte berøring.

10 Spenningssetting: AK kan utsette tilkobling for mangler som; Åpenbare sikkerhetsmessige mangler ved installasjon Mangelfullt merkede kurser ved spennigs setting. For liten plass i målerfeltet Feil på/i målersløyfe Feilkobling, ved trafomålte anlegg (over 80A) Manglende jording

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder Haugaland Kraft AS Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg... 2 3 Hvem omfattes av kravene...

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Guide for blokkmelding

Guide for blokkmelding Guide for blokkmelding 1 Introduksjon Blokkmelding er funksjonalitet i Elsmart Nettmelding for å kunne melde flere måleranlegg på en installasjon i samme melding. Dette er tilleggsfunksjonalitet som det

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Formål... 1 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 Hva er nytt... 1 Akkreditering... 2 Virkeområde... 2 Et eksempel... 2 Funksjonskrav... 4 Total maksimal feilvisning...

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer